Dievas
 

Jonas Vytautas Nistelis

ŽODŽIO AIDAI 

 

             

 

JUOZAS PRUNSKIS
 
METAI SU DIEVU 
 
 

 

             

STASYS YLA
 
DIEVAS SUTEMOSE 
 

 

             

Josemaría Escrivá de Balaguer 
 
KELIAS 
 

 

             

 

Jėzus Kristus
 
KRISTAUS KANČIA 

 

 

             

 

François Mauriac  

JĖZAUS   gyvenimas

 

 

             

 

G.Papini

Kristaus istorija I dalis 

 

 

             

 

G.Papini

Kristaus istorija II dalis 

 

 

             

 

Aleksandras Menis

ŽMOGAUS SŪNUS 

 

 

             

GIUSEPPE RICCIOTTI  

KRISTAUS GYVENIMASProdeoetpatria svetaineje

Browser

 

PDF             BOX

 

PRANAS MANELIS
 
 
DIEVO VEIKLA IŠGANYMO ISTORIJOJE

Browser

 

PDF             BOX

 
NUOSTABŪS ĮVYKIAI
 
PARAŠĖ TĖVAS PAUL O’SULLIVAN

Browser

PDF             BOX

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
 
Gavėnios Knygutė
 
 
Trumpi V. Jėzaus Kančios Mąstymai
 
Browser               PDF
 
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI 
 
 
Mons. Dr. Pr. Olgiati,
Milano Švenč. Jėzaus Širdies Kat. 
Universiteto Profesorius.
 
TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
 
Browser       PDF
 
KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
 
MEILĖS  UGNIS 
 
KRISTUI IR BAŽNYČIAI!
 
1961

Browser

PDF             BOX

EMILE GUERRY
 
Cambrai Arkivyskupas
 
PILNUTINIS KRISTUS 

Browser

PDF             BOX

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS
 
TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ
 
GYVENIMO TEMOMIS KRISTAUS DVASIOJE
 

Browser

PDF             BOX

Jėzus Kristus - Pasaulio Išgelbėtojas.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

CHICAGO,1930 M.

 
 
              

Kristaus sekimas

          PDF          BOX

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.

PARENGĖ KUN. STASYS YLA

          PDF  

 
Bažnyčia
 
Stanislovas SAJAUSKAS 
Justinas SAJAUSKAS
 
 
              

 

 

                       

Jaunuolio religija 

 

 

             

 

Stasys Yla

Marija prabilo Lietuvai 

 

 

             

 
GYVENIMO PROBLEMOS SPRENDIMAS 

 

 

             

 
KLEMENSAS JŪRA
 
 
 
                   
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944
 

Egidijus Juodis 

ZENONAS IGNATAVIČIUS

 

 

Pasiaukojimas iki mirties

J. Bružikas S. J. ir

J. Kidykas S. J.

Kaunas                          1930

    

J. VENCKUS S. J.

KOMUNIZMO PAGRINDAI

BUENOS AIRES

Išleido LAIKAS, 1954

 
                                
I Š P A Ž I N T I S
 
Spaudai parengė kun. B. Andruška J. S.
 
KAUNAS ____________ 1926 M.
 
 
                          
TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
 
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 
 
Parašė Šilų Jonukas
KAUNAS                      1927
 
                                

SUGRIAUTAS LIZDAS

Apysaka iš didžiojo karo.
Parašė B. A.
KAUNAS                        1928.
           

Marija spinduliuose
 
Pasakojimai
 
Surinko ir parašė 
B. Andruška, S. J.
 
KAUNAS                     1940
 
                          
KUN. JUOZAS PRUNSKIS
 
AUGŠTYN ŠIRDIS 
 
 
                          
Dr. Juozas Prunskis
 
28 moterys 
 
1959   Putnam, Connecticut
 
 
                          

Vysk. Vincentas Brizgys

Marija danguje ir žemėje 

Spaudė “Draugo" spaustuvė 1956 m.

 

 

Stasys Yla
 
JURGIS MATULAITIS 
 
asmenybės apybraiža
 
                                
Marijos Garbė 
 
PASAULYJE LIETUVOJE ROŽANČIUJE
 
Stasys Yla
 
 
                                
STASYS YLA
 
ŠILUVA  ŽEMAIČIŲ
 
ISTORIJOJE 
 
PIRMOJI DALIS
REFORMACIJA IR RESTAURACIJA
 
 
                                
KUN. J. PRUNSKIS
 
AUŠROS VARTAI VILNIUJE 
 
Chicago, Ill.  1949
 
 
                                
KUN. JUOZAS PRUNSKIS
 
MEILĖ IR LAIMĖ 
 
 
                       
VAINIKUOTOJI  Š I L U V Ė 
 
KUN. STASYS YLA
 
 
 
                                
Valančiaus tipo vadas 
 
Arkiv. Jurgio Matulaičio vieta atgimstančioj tautoj
 
Stasys Yla
 
 
 
                       
STASYS YLA
 
ŽMOGAUS RAMYBĖ 
 
Dievo Tarno
Ark. Jurgio Matulaičio
išgyvenime ir mąstyme
 
 
                       
DR. JUOZAS PRUNSKIS
 
Mokslas ir religija 
 
 
 
                       
Dr. J. Prunskis
 
Prie Vilties Kryžiaus 
 
 
 
                                
Dr. Juozas Prunskis
 
SILPNAME KŪNE... 
 
IMMACULATA 1961
 
 
 
                       
Vyskupas Vincentas Brizgys
 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME 
 
CHICAGO        1984
 
 
 
                       
K.J.Prunskis
 
Kaip Mirė Nemirtingieji 
 
Chicago   1941
 
 
 
                                
M. KRUPAVIČIUS 
 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA
 
 
 
                       
SKAUTŲ MALDOS 
 
Paruošė kun. St. Yla
 
 
 
                                
Dr. Juozas Prunskis
 
VYRAI KLYSTKELIUOSE 
 
 
 
                       
DR. ANTANAS KUČAS
 
ARKIVYSKUPAS
JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS
 
GYVOSIOS KRIKŠČIONYBĖS APAŠTALAS
Įvadą parašė kard. Antonio Samoré 
 
                                
Robertas Gedvydas Skrinskas
 
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas   
 
 
                                

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 

Antanas Alekna

KAUNAS   1936

 
                    
 

PAŽVELKIME Į MARIJĄ 

Prel. Dr. F. BARTKUS

ITALIA 1954

 

                    

ŠV. PRANCIŠKAUS
DVASIOS SPINDULIAVIMAS
 

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

 

                    

TREČIASIS ŠV.
PRANCIŠKAUS ORDINAS
 

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

 

                    

ŠV. KAZIMIERAS 

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

 

                    

Karalaitis Šventasis Kazimieras

 

           

ADELĖ DIRSYTĖ: 
gyvenimas ir darbai

 

 

                    

Kunigas Juozas Zdebskis  

GYVENIMAS MĄSTYMUOSE
Kunigas tarp vagių

 

        

  

Kunigas Juozas Zdebskis  

GYVENIMAS MĄSTYMUOSE
Kunigas tarp gėlių

 

        

  

Kunigas Juozas Zdebskis  

Menas gyventi

Pamokslų metmenys
I knyga

 

        

  

Kunigas Juozas Zdebskis  

Menas gyventi

Pamokslų metmenys
II knyga

 

        

  

Kunigas Juozas Zdebskis  

Pažinsite iš vaisių

Kunigo Juozo Zdebskio korespondencija -
adresačių atsiminimai

 

        

  

MYLĖTI ARTIMĄ

Liudijimai apie kunigą Juozą Zdebskį

                

PSALMYNAS 

PENKIOS KNYGOS

Vertimas iš Neovulgatos

Lietuvos TSR Vyskupijų Oridinarų Kolegijos leidinys

Vilnius — Kaunas 1973

                 


Tėvynė
 

J.NISTELIS

EILĖS TYLUMAI 

 

 

             

 
Apginti aukštesnį Įstatymą 

 

 

             

 

Juozas Girnius

Pranas Dovydaitis 

 

             

 

DIDYSIS JO Nuotykis -

Prof. J.Eretas tarnyboje LietuvaiParašė:

St. Šalkauskis, A. Skrupskelienė, A. Šešplaukis, J. Brazaitis, O. Labanauskaitė, A, Liuima, St. Yla

                       

Paulius Rabikauskas 
 
VILNIAUS AKADEMIJA IR 
LIETUVOS JĖZUITAI
 
                         
VYSKUPO M. VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS
 
JONAS KAČERAUSKAS
 
BLAIVYBĖ LIETUVOJE
 
ISTORIJA IR DABARTIS
 
                         
Vyskupas Dr. V. Brizgys
 
Moterystė 
 
1947
 
                          
NEGESINKIME AUKURŲ 
 
VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS
 
Brooklyn  1959
 
 
                          
STASYS YLA 
 
ŽMONĖS IR ŽVĖRYS  DIEVŲ MIŠKE
 
KACETO PERGYVENIMAI
 
 
 
                          
ATEITININKŲ VADOVAS
 
PARENGĖ
 
STASYS YLA
 
 
 
                          

Stasys Yla

M.K. ČIURLIONIS 

KŪRĖJAS IR ŽMOGUS

 

                       

 

STASYS YLA
 
VARDAI IR VEIDAI 
 
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
 

 

                       

Juozas Prunskis
 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ 
 

 

                       

Mykolas Krupavičius
 
ATSIMINIMAI 
 

 

                      

 

MANO PASAULĖŽIŪRA 
 
Redagavo
 
DR. JUOZAS PRUNSKIS
 

 

                      

MYKOLAS KRUPAVIČIUS.
 
JONAS BASANAVIČIUS- 
 
DIDIS TĖVYNĖS MEILĖS MOKYTOJAS
 

 

                       

MYKOLAS KRUPAVIČIUS
 
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
 
 

 

                      

 
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
 
Stasys Yla
 

 

                      

RINKTINĖS MINTYS 
 
Spaudai parengė
 
JUOZAS PRUNSKIS
 

 

                    

 

MOTINA 

Juozas Prunskis
 

 

                       

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

 

                       

VYTAUTAS DIDYSIS 
 

 

                       

Stasys Butkus 

Vyrai Gedimino kalne
 

 

                       

M.Krupavičius 

Liaudies tarnyboj

                       

Robertas Grigas

Dangus ir Dykuma 

          

Antanas Paulavičius


MALDA UŽ TĖVYNĘ

              

Jovita Niūniavaitė-Lesienė Antanas Lesys


FANATIKAS

Skiriama
Politiniam kaliniui, kovotojui dėl tikėjimo ir Lietuvos laisvės, Garbės kanauninkui

VYTAUTUI JUOZUI VAIČIŪNUI

            

 
Lietuvos Katalikų
Mokslų Akademija
UŽGESĘ ŽIBURIAI
 
BIOGRAFIJŲ IR NEKROLOGŲ RINKINYS
 
Prel. ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

 

             

Suvažiavimo darbai 
I
1933m
.

             

Suvažiavimo darbai 
II
1936m
.

             

Suvažiavimo darbai 
III
1939m
.

             

J. VAIŠNORA, MIC. 
 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE

             

Suvažiavimo darbai 
IV
1957m
.

             

Suvažiavimo darbai 
V
1961m
.

             

ANTANAS KUČAS
 
KUNIGAS ANTANAS STANIUKYNAS 
 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys 8 nr.

             

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
METRAŠTIS  
I
Redaguoja A. Liuima, S. J.
1965

             

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
METRAŠTIS  
II
Redaguoja A. Liuima, S. J.
1966

             

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
METRAŠTIS  
III
Redaguoja A. Liuima, S. J.
1967

             

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
METRAŠTIS  
IV
Redaguoja A. Liuima, S. J.
1968

             

Suvažiavimo darbai 
VI
1969m
.

             

JUOZAS ERETAS

KAZYS PAKŠTAS 

TAUTINIO ŠAUKLIO ODISĖJA
(1893-1960

           

   
      

IGNAS SKRUPSKELIS  
 
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
 
ROMA 1967

             

Suvažiavimo darbai 
VII
1972m
.

             

Suvažiavimo darbai 
VIII
1974m
.

             

Suvažiavimo darbai 
IV
1982m
.

             

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
 
MAŽOSIOS LIETUVOS APGYVENDINIMAS IKI
XVII AMŽIAUS PABAIGOS
 
ROMA 1970

             

JONAS GRINIUS 
 
VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE II
 
ROMA 1977

             

JONAS GRINIUS 
 
VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE I
 
ROMA 1973

             

Andrius Baltinis  
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

           

         

Antanas Maceina  

FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ

           

         

 Juozas Eretas 

IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

           


         

Pranas Gaida  
 
NEMARUS MIRTINGASIS
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

           


         

JUOZAS ERETAS 
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ
PRANCIŠKAUS JURO IR JO BENDRININKŲ 
GYVENIMAS BEI VEIKLA 
1980

           


         

ANTANAS SALYS
 
RAŠTAI I
 
BENDRINĖ KALBA
 
ROMA 1979

             

ZENONAS IVINSKIS 
 
RINKTINIAI RAŠTAI
 
I Tomas
 
LIETUVOS ISTORIJA
 
Iki Vytauto Didžiojo mirties
 
ROMA 1978
 
      
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M. 
 
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
 
      

STEPAS PIKŠRYS 

ŽEMĖ VAITOJA

ROMANAS

              

 

Kunigo Sigito Jurkšto pateiktos knygos

Chr. v. Schmid'o
 

ŠIMTAS APSAKYMĖLIŲ

 
Iš vokiečių kalbos vertė K. Jokantas
 
Trečias pataisytas leidimas
ALYTAUS II PARAPIJOS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS LEIDINYS 1990 m.
 
 

 

APMĄSTYMAI
VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.

 
VOKIŠKAI PARAŠĖ
KUN. GERHARD DIESSEL C. SS. R.
 
IŠVERTĖ
KUN. A. STANIUKYNAS.
 

PIRMA DALIS
KALĖDŲ IR VELYKŲ LAIKAS.

 
CHICAGO, ILLINOIS. 1917.
 
 

 

Jonas Burkus
 

Apsireiškimai

Azijoje ir Afrikoje

 
LUMEN    VILNIUS
leidykla       1996
 

 

Jonas Burkus
 

Apsireiškimai

Europoje ir Amerikoje

 
LUMEN    VILNIUS
leidykla       1996
 


J. BURKUS
 

ARTI TIKSLO
 

1979
 
,.Sūduvos" leidinys:
 
809 Ramble Street, Hot Springs, AR 71901
7414 Dunbarton Avė., Los Angeles, CA 40045
 

 

Aš kviečiu jus
 
Marijos, Ramybės Karalienės, motiniški skatinimai, prašymai bei reikalavimai gyventi Dievui
 
Spaudai paruošė KĘSTUTIS TRIMAKAS
 
ŽIDINYS

MARIJOS METAI 1988
 

 

ANTANAS RUBŠYS

 

ATEIKITE IR PAMATYKITE

 

KRIKŠČIONIS GYVENIME

1990

 

Š. AURELIJAUS AUGUSTINO

IŠPAŽINIMAI

Su Prof. G. v. Hertlingo įvadu
 
Vertė kun. M. VAITKUS
 
KAUNAS    1933 METAI
 


AUGŠČIAUSIS GĖRIS

 
PAŠNEKESIAI
 
PARAŠĖ A. JAKŠTAS
 
KAUNAS    1937 M.
 
 

BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M.
 

BROLIAI, PRADĖKIM

 
750 METŲ SUKAKTį NUO ŠV. PRANCIŠKAUS MIRTIES MININT
 
 


PAUL KEPPLER
 

DAUGIAU DŽIAUGSMO

 
VERTĖ   A. TYRUOLIS
 
 
 


ANTANAS PAŠKUS
 

DIEVAI, DVASIOS IR ŽMONĖS

'Naujajame amžiuje'

 
Kaunas CARITAS 1993
 
 


ŽANAS GITONAS
Prancūzų Akademijos narys
 
GRIŠKA BOGDANOVAS
IGORIS BOGDANOVAS
 

Dievas ir mokslas

Metarealizmo link
 
TARPDIECEZINĖS KATECHETIKOS KOMISIJOS LEIDYKLA
KAUNAS 1996
 

 

Mauricas Meschler, S. J,
 

Dieviškasis Išganytojas

 
Gyvenimo vaizdas
 
mokslus einančiajam jaunimui
 

 


MARTINAS J. SCOTT, S. J.
 

DIEVO RANKA BAŽNYČIOJE

 
VISIEMS SUPRANTAMOS TEOLOGIJOS ŽINIOS.
 
Iš anglų kalbos vertė B. Andruška, S. J.
Šviesa šviečia tamsybėje, ir tamsybė jos neapėmė (Jo. I, 5.).
 
 
Kaunas * „Raidės“ spaustuvė. * 1925
 
 


Wilhelm Schamoni
 

JAUNI ir ŠVENTI

 
TARPDIECEZINĖS KATECHETIKOS KOMISIJA KAUNAS 1995
 
 

 

Klemens Tilmann

JAUNOS SIELOS AUKLĖJIMAS

maldos gyvenimui

 

 

 

DR. TIHAMER TOTH.
 

Jaunuolio kovos

(Skaistus jaunuolio brendimas).
 
Vertė A. Maceina. II laid.
 
KAUNE
 
 

 


 

Kun. F. Kapočius
 

JĖZAUS ŠIRDIS

 
ir Jos intronizacija
 
 
 
KAUNAS 1923
 
 

 

Brolis Roger iš Taizé
 
 

Jo meilė - ugnis

 
Su dienoraščio puslapiais
 
AION 1998
 
 


FATIMA

tragedijos ar vilties pranašystės?

Trečiasis leidimas

Pagal sesers Liucijos rankraščius

 


 
JUST. KLUMBYS
 

JURGIS FRASSATI

 
Šių laikų jaunimo idealas
 
MARIJONAI
 
 MARIJONŲ VIENUOLIJOS LEIDINYS
 
Kun. P. Kirvelaitis
 

Katalikų Dorovės Mokslas

 
Vadovėtis aukštesniajai mokyklai
MARIJAMPOLĖ — — — — — — — 1929
 
Marijonų spaustuvė
 
 


KITŲ  PĖDOMIS

 
GYVENIMO PAVYZDŽIAI
 
Parinko ir išleido  Kun. R. Liepinis
 
Panevėžys — „Bangos“ spaustuvė  1933 m.
 
KITŲ  PĖDOMIS

 
II
 
PAVYZDŽIU RINKINYS
 
 
 
Parinko ir išleido Kun. A. Liepinis
 


KITŲ  PĖDOMIS

 
III
 
PAVYZDŽIU RINKINYS
 
 
 
Parinko ir išleido Kun. A. Liepinis
 
Panevėžys, ,,Bangos“ spaustuvė — 1939 m.
 
 
 
Fr. W. FOERSTEBIS
 

KRISTUS IR ŽMOGAUS GYVENIMAS

 
Vertė M. PEČKAUSKAITĖ
„ŽINIJOS“ B-VĖS LEIDINYS Nr. 36 KAUNAS
 
1 9 3 1
 KRISTUS

Jo mesianizmas ir dievybė

 
Parašė kun. B. Andruška S. J.
 
ŠIAULIAI 1935
 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
PROF. DR. ANTANAS PAŠKUS
 

LOGOTERAPIJA IR DABARTIES ŽMOGUS

 
Atspaudas   
L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t.
 
341-356 psl.
ROMA 1974
 
 

 


 

KUN. B. PACEVIČIUS

MANO SIELA GARBINA VIEŠPATĮ

MARIJOS METAI

TORONTAS    1988

   
Šv. Liudvikas-Marija Grignon de Montfort
 

MARIJOS  PASLAPTIS

 
VISIŠKAS ATSIDAVIMAS ŠVENTAJAI MERGELEI
 
Vertė Kun. Vytautas Balčiūnas
 
 
 
F. Massaruti S. J.
 
 

MĄSTYMAI APIE ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ

 
 
 
MARIJAMPOLĖ 1931 M.
 

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

MARIJA: “Dėkoju jums, kad atsiliepėte”

MEDJUGORJĖ: žodžiai, įvykiai, reikšmė

   
 

JUOZAS PRUNSKIS

 

METAI SU DIEVU

IMMACULATA PRESS, PUTNAM, CONNECTICUT

   

MŪSŲ ŠVYTURIAI

 
Trumpos biografijos - nekrologai
 
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS
BAŽNYTINIŲ REIKMENŲ
BENDROVĖ
 
 
TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
 

PO KRYŽIAUS VĖLIAVA

 
Jėzaus Draugijos šventųjų Gyvenimai
 
ordeno 400 metų jubiliejaus proga 1540 — 1940
 
I dalis
 
Parašė Tėvas P. B. S. J.
KAUNAS 1940 m.
 
 

PASKUTINIŲJŲ POPIEŽIŲ ENCIKLIKŲ

IR P. PIJAUS XII KALBŲ RINKINYS

 

1949    LUX

 

 

 

PROTU IR  TIKĖJIMU

 
MARITENO RAŠTŲ RINKTINĖ
 
Parūpino Studentų Ateitininkų Sąjunga
Vertė Anicetas Tamošaitis, S.J.
Kalbą tikrino Vladas Kulbokas
Įrašus piešė Telesforas Valius
Išleido Krikščionis Gyvenime, 1975
Spaudė Immaculata Press I.C.C., Putnam, CT 06260
 
KUN. J. LOMANAS
 
 

QUO VADIS, MODERNIOJI EUROPA?

 
 
Atspauda iš „Tiesos Kelio“
 
Kaunas  1932
 
ANTANAS RUBŠYS
 

RAKTAS Į

NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

 
 
 
ANTROJI DALIS
BENDRIJA: ORGANIZACIJA
 
ANTANAS RUBŠYS
 
 

RAKTAS Į SENĄJĮ TESTAMENTA

 
 
ANTROJI DALIS
PRANAŠAI IR KARALIAI
 
 
TĖV. PIRMIN HASENOEHRL, O. F. M.
 

SERAFIŠKUOJU KELIU

 
MĄSTYMAI PAGAL BAŽNYTINIUS METUS
 
Iš vokiečių kalbos išvertė
KAN. M. VAITKUS
 
Išleido PRANCIŠKONAI Kennebunkport, Maine 1963
 
 
TĖV. PIRMIN HASENOEHRL, O. F. M.
 

SERAFIŠKUOJU KELIU

II

 
MĄSTYMAI PAGAL BAŽNYTINIUS METUS
 
Iš vokiečių kalbos išvertė
KAN. M. VAITKUS
 
Išleido PRANCIŠKONAI Kennebunkport, Maine 1967
 
KUN. J. LOMANAS
 

SIELOS PROBLEMA

 
ŠV. KAZIMIERO DRAUJOS LEIDINYS N. 665
KAUNAS
1937 M,
 
 
 
 

NELLO VIAN

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS


IŠVERTĖ ANTANAS VAIČIULAITIS

1951 METAI

Tėvų Pranciškonų leidinys KENNEBUNK PORT, MAINE

   

Šv. Antano žiedai

 
 
KUN. J. STANKEVIČIUS
 
 

ŠV. POVILAS

 
 
KAUNAS 1938
 
“DARBININKO” LEIDINYS
 

ŠVENČ. P. MARIJOS

Apsireiškimai Liurde

 
PARAŠE
VYSKUPAS PETRAS BŪČYS, M I. C.
 
TREČIOJI STEROTIPINE LAIDA
366 West Broadway, 1943
 
 
 
ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS LEIDINYS NR. 415
 
M. Meschler, S. J.
 

Šventasis Aloyzas

 
Krikščioniškojo Jaunimo Globėjo gyvenimas.
 
Sulietuvino Byras.
KAUNAS
1926 M.
 
 
 
LOUIS BERTRAND
 
Prancūzų Akademijos narys
 

 ŠVENTASIS  AUGUSTINAS

 
KAUNAS, 1930 V. D. M. „ŽINIJOS“ B-VĖS LEIDINYS
 
 


T. LEOPOLDAS DE CHERANCĖ, O. M. C.
 

ŠV. MARGARITA KORTONIETĖ

 
IŠ PENKTOJO LEIDIMO VERTĖ J. P.
 
KRETINGA 1939 M.
PRANCIŠKONŲ PASAULIO LEIDINYS
 
 
T. DAMAZAS DAVEAU, O. F. M.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Verte J. POVILONIS

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ LEIDINYS Nr. 3

FRANCISCAN MONASTERY KENNEBUNK PORT, MAINE
1948
 š. KAZIMIERO DRAUGIJOS LEIDINYS Nr. 425
 
Ištisų metų
Šventųjų Gyvenimai.
 
Antras papildytas leidimas.
 
I DALIS.
Sausio, vasario, kovo, balandžio mėn.
 
KAUNAS 1927 M.
 
 

TEODICĖJA

DIEVAS, JO BUVIMAS IR JO ESMĖ

 
Parašė
Kun. D-ras A. MALIAUSKIS
 
Kaunas 1931
 
 
J. BURKUS
 

TERESĖ NEUMANNAITĖ

 
 
Tat atsitiko, kad pasaulis pažintų, jog yra Aukštesne Jėga.
 
S Ū D U V A
Chicago 1953
 
 
Kun. dr. Viktoras Rimšelis MIC
 
 

TĖVAS PIJUS

 
 
KAUNAS 2005
 

 

 

Vysk. J.Pelčaras
 

Tikėjimas, Viltis ir Meilė

 
Lietuviškai parengė K.J. Blutis
 
1928 m.
 
N.P. Šv. P..Marijos Vargdienių Seserų Vienuolijos
leidinys Marijampolėje
 
 
ANTANAS PAŠKUS
 
 

TIKĖJIMO IR NETIKĖJIMO SĄLYTIS ŠIANDIEN

 
 
Vytautas Bagdanavičius

TOMO AKVINIEČIO DOROVĖS FILOSOFIJA

Pagal „Summa Contra Gentiles trečiąją knygą

LOGOS leidykla

VILNIUS 1997
 

TRUMPA  APOLOGETIKA

P a r a š ė
 
Kun. Pranciškus Bučys, M. I. C.
 
C H I C A G O, ILLINOIS,
 
Spauda “Draugas" Publ. Со., 2331 So. Oaklcy Avenue — 1922 —
 
 
Kan. Dr. Ottavio Musumeci
 
 

VERKIANTI DIEVO MOTINA

SYRAKŪZUOSE

 
 
Chicago, III., 1957
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design by Joomla