Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Laisvės gynėjų dienos - Sausio 13-osios - rytą Amžinybėn išėjo iškilus plungiškis, miesto garbės pilietis, medicinos mokslų daktaras, Lietuvos nusipelnęs gydytojas Aloyzas Pundzius.

Mažeikių rajone Viekšnių miestelyje gimęs ir religingoje šešių vaikų šeimoje augęs A. Pundzius sudėtingais pokario metais, 1947-aisiais, baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Mediko darbui pašventė net 60 metų, daugiausia iš jų - gydydamas žmones nuo klastingosios ligos tuberkuliozės. Dirbo Plungės ambulatorijos vedėju, Plungės sveikatos skyriaus vedėju, Plungės poliklinikos vedėju ir gydytoju. Nuo 1954 m. užėmė įvairias pareigas Plungės tuberkuliozės skyriuje.

1974 m. gydytojas Aloyzas Pundzius Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslinėje taryboje apgynė disertaciją tema „Tuberkuliozės epidemiologijos poslinkiai 1951-1970 m. Plungės rajone“. Tais pačiais metais gavo Medicinos mokslų kandidato diplomą, o 1993 m. Lietuvos mokslo taryba jam suteikė Medicinos mokslų daktaro vardą. Nuo 1975 m. A. Pundzius dalyvavo Vilniaus tuberkuliozės instituto ir Respublikinio dispanserio organizuotame Tuberkuliozės epidemiologijos modelio kūrime ir Leningrado pulmonologijos instituto tuberkuliozės epidemiologijos efektyvumo tyrimo eksperimentuose. Ftiziatrijos temomis dr. A. Pundzius išspausdino 12 mokslinių straipsnių. Daugybė gydytojo straipsnių higienos, ftiziatrijos, sanitarinio švietimo temomis publikuotos rajono laikraščiuose.

Dideli daktaro nuopelnai Raudonojo Kryžiaus draugijos darbe. 17 metų jis buvo renkamas šios draugijos Plungės skyriaus pirmininku, vadovavo draugijos organizuotiems dvimečiams medicinos seserų kursams.

Turime dėkoti Dievui, kad toks žmogus daugiau nei prieš 60 metų atsirado Plungės padangėje, kad turėjome galimybę būti šalia jo, iš jo mokytis, kartu dirbti, drauge kurti Lietuvos ateities planus.

Daktarą Aloyzą Pundzių prisimenu nuo vaikystės. Jau tada darė įspūdį jo ori - viduje laisvo, tvirtą požiūrį turinčio žmogaus laikysena, bekompromisis tikėjimas Dievu, gėriu, savąja tauta, savo darbu. Gražios, be jokios abejonės - išskirtinės, Janinos ir Aloyzo Pundzių šeimos Plungėje tuo laikmečiu negalėjai nepastebėti: inteligentai, auginantys šešis vaikus, atvirai auklėjantys juos katalikiška dvasia, sekmadieniais su visa šeima vaikštantys į bažnyčią...

Artimiau su daktaru A. Pundziumi teko susipažinti jau prasidėjus Atgimimui. 1989 m. vasarą su grupe Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendraminčių daug dirbome, kad rajono mokyklose būtų leista įvesti fakultatyvinius katalikų tikybos užsiėmimus. Vienas iš šios idėjos iniciatorių ir buvo daktaras A. Pundzius. Ilguose pokalbiuose, svarstymuose, diskusijose kaskart vis labiau stebino šio gerumu spinduliuojančio žmogaus per gyvenimą sukaupti išminties, tolerancijos, įgimto pedagoginio talento klodai, šiandien esu laiminga, jog tada, daugiau kaip prieš du dešimtmečius, teko sutikti tą be galo plačios erudicijos žmogų, sugebėjusį per visus okupacijos, ateizmo metus likti ištikimu jaunystės idealams, tėvų skiepytam tikėjimui - daryti tai, ką žmogus turi daryti, kad išliktų dvasiškai gyvas ir sveikas. Jis buvo anos, prieškarinės nepriklausomos Lietuvos ateitininkas, visada likęs ištikimas šios katalikiškos organizacijos šūkiui „Visa Atnaujinti Kristuje, tarnaujant Dievui, Tėvynei ir artimui!” Ne kartą esu klaususi daktaro, kaip jam, net užimant aukštas pareigas, paties nuožmiausio ateizmo laikais pavykdavo atvirai deklaruoti savo idealistinę pasaulėžiūrą. Daktaras su jam būdinga šypsena prisimindavo, jog daug kartų buvo bandoma jį auklėti, teigiant, kad taip besielgdamas „kompromituojantis“ mediciną, buvo ir gražiuoju prašomas sekmadienio rytais viešai nevaikščioti į bažnyčią. Tada jis atsakydavo: „Jei nepatinka, kad einu į rytines pamaldas, galiu Sumos Mišiose dalyvauti“. Su tokiomis nuostatomis teko taikstytis ano laikmečio ideologams, negalėjusiems atleisti iš darbo gydytojo, kuris buvo nepakeičiamas savo srities specialistas, gydytojas iš pašaukimo. A. Pundzius yra pasakojęs ir apie kitą, dar jaunystėje patirtą įvykį, kai 1947 m., ką tik baigus medicinos studijas, jam, kaip ir kiekvienam universitetą baigusiam vyrui, turėjo suteikti atsargos karininko laipsnį. Ką tik „iškeptą4 gydytoją pokalbiui išsikvietęs sovietinis kariškis turbūt juokais paklausęs: „Kas tau, jaunuoli, Tarybų Sąjungoj nepatinka?“ O jaunasis gydytojas be jokių užuolankų pareiškė: „Nepatinka, kad tikėjimą persekiojate“. Žinoma, po tokių žodžių tapti okupacinės armijos karininku nebebuvo jokios vilties... Bet ir represijų dėl to pavyko išvengti - Viešpats saugojo ir globojo savo „karį“. Daktaras yra prasitaręs, jog ir disertaciją rašė ir gynė iš principo, kad įrodytų, jog tikintis žmogus nėra kažkoks tamsuolis.

Prasidėjus Atgimimui visu ryškumu atsiskleidė daktaro, kaip aktyvaus visuomenininko, talentai. Nepaprastų pastangų ir pasiaukojimo reikėjo atkuriant Lietuvos Krikščionių demokratų partiją. Kartu su kitu „Viešpaties kariu“ šviesios atminties kunigu Petru Našlėnu savo „Žiguliais1 išvažinėjo visą Žemaitiją, padėdamas atkurti partijos skyrius miesteliuose ir didesnėse gyvenvietėse. Septynetą metų buvo šios partijos Plungės skyriaus pirmininkas, tris kadencijas - rajono tarybos narys.

Dar kartą visą Žemaitiją skersai - išilgai teko išvažinėti padedant čia atsikurti ateitininkijai. Dvejus metus pats ir vadovavo visos Telšių vyskupijos ateitininkams.

Artėjant 1990-1991 mokslo metams, kai į Lietuvos mokyklas jau oficialiai buvo sugrąžinamas katalikų tikybos mokymas, daktaras vėl nepaprastai daug širdies įdėjo ieškodamas praktikuojančių katalikų, kurie, neturėdami pedagoginio darbo patirties, tik gilų, gyvą tikėjimą, ryžtųsi eiti į mokyklas ir nešti ten Gerąją Naujieną, skleisti Kristaus šviesą. Tais pačiais „legendiniais“ „Žiguliais“ dar kartą išvažinėjo visus rajono kaimus ir miestelius, aplankė kiekvieną mokyklą, kad neliktų nė vienos, nors ir mažiausios švietimo įstaigėlės, kurioje nebūtų pradėta mokyti tikybos.

A. Pundzius buvo ir pagrindinis katalikiškosios mokyklos Plungėje įsteigimo organizatorius. Jo vizijose nuo pat Atgimimo pradžios tai turėjo būti didelė vidurinė mokykla, kurioje šalia bendrojo lavinimo dalykų mokiniams būtų diegiamos ir krikščioniškosios vertybės. Kai 2000 metais pagaliau pavyko šią idėją realizuoti, tiesa, įsteigiant tik pradinę mokyklą, daktaras kartu su mumis nuolat gyveno visais įsikūrimo džiaugsmais ir rūpesčiais. Jam visada buvo svarbu, kaip mums sekasi, su džiaugsmu ir pasididžiavimu atlydėdavo čia savo garbingus svečius.

A. Pundzius buvo ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys, o šalia jau išvardintų visuomeninių pareigų - dar ir Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas, ir Šeimos centro lektorius, ruošiantis sužadėtinius santuokai ir tėvystei.

Pagrįstai kyla klausimas: kaip visur suspėta, iš kur semtasi jėgų ir stiprybės? Iš kur tas nepaprastas gyvybingumas, energija, kurios jam, garbingo amžiaus sulaukusiam, galėjo pavydėti gerokai jaunesni? Juk nuo jaunų dienų vadovautasi principu „Orą et labora“ („Melskis ir dirbk“). Jo laikydamasis, šis dvasios mohikanas ir keliavo per gražų savo gyvenimą.

Atsisveikinti su velioniu į Plungės bažnyčią susirinko daugybė žmonių. Juk visi kažkuriame savo gyvenimo etape buvome su juo susitikę: kelių kartų gydytojai, tikybos mokytojai, katechetai, politikai, jo vadovaujamus kursus prieš kelis dešimtmečius baigusios medicinos seserys, jo paskaitų besiruošdamos santuokai klausiusios jaunos šeimos, daugybė tikinčiųjų, kuriems šešiasdešimt šešerius metus (tiek, kiek gyveno Plungėje) jis buvo didžiausias autoritetas ir tikėjimo mokytojas. Buvome įpratę matyti jį nuolankiai suklupusį maldai antrajame suole šalia centrinės navos sekmadienį ir eilinį rytą ar vakarą. Ilgą laiką mums visiems jo tikrai trūks toje vietoje...

Daktaro A. Pundziaus laidotuvių šv. Mišioms vadovavęs Telšių, vyskupas Jonas Boruta SJ (kartu koncelebravo 11 kunigų) pamoksle sakė, jog simboliška, kad Viešpats pasišaukė velionį Šeimos metais, nes šeima jam buvo kertinė vertybė. Pats užauginęs gausią šeimą, rūpinosi, kad ir tie, kuriuos rengė santuokai, sukurtų gražias, tikinčias šeimas, kad jos būtų gausios, doros ir tvirtos. Tai buvo Dievo žmogus, ištikimybė Viešpačiui, Tėvynei ir šeimai jam reiškė ir ištikimybę tolerancijai, teisingumui, atsakomybei. Atsisveikinimo žodį tarė ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro vadovas kan. Jonas Ačas.

Prie kapo duobės velioniui už 60 metų kilnaus darbo pavyzdį dėkojo Plungės rajono savivaldybės direktorius Antanas Martusevičius ir ilgametė bendradarbė gydytoja Eugenija Gaudiešienė, pažymėjusi, kad gydytojas A. Pundzius jai buvo ne tik kolega, tai buvo mokytojas, tėvas, kelrodė žvaigždė, išmintingumo ir tolerancijos pavyzdys. Nuoširdžius atsisveikinimo žodžius šešių vaikų, šešiolikos vaikaičių ir dvidešimt dviejų provaikaičių vardu tarė velionio sūnus Juozas, dar kartą apžvelgęs kilnų, nepaprasta šviesa švietusį Tėvelio gyvenimo kelią, begalinį atsidavimą šeimai, įskiepytas vertybes, iš kurių didžiausia - mylėti Dievą ir artimą.

Poetas ateitininkas Vytautas Mačernis rašė: „Kieno gyvenimas bus panašas į sodrią dainą, tas nesutirps mirty“. Šie žodžiai nuostabiai apibendrina ateitininko Aloyzo Pundziaus gyvenimą.

Vida Turskytė

Design by Joomla