Dr. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
 
VIENUOLIJOS LIETUVOJE XIII-XX AMŽIUJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 261-299 psl.
 
ROMA 1970
 
I. VIENUOLIJŲ AUGIMAS IK JŲ SUNAIKINIMAS XIII-XIX AMŽIUJE
    1. Vyrų vienuolijos
    2. Moterų vienuolijos
II. VIENUOLIJOS XX AMŽIUJE 
    1. Vienuolijų atgimimas ir naujas sunaikinimas
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX