LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

ZENONAS IVINSKIS
 
ŽEMAIČIU (MEDININKU) VYSKUPIJOS ĮKŪRIMAS (1417) IR JOS REIKŠME LIETUVIU TAUTAI (1417-1967)
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 55-132 psl.
 
ROMA 1972
I. Bulė « Lituanorum gente » — Žemaičių vyskupijos išskirstymas — Istoriografija apie ją
II. Sunkus Žemaitijos kelias į krikščionybę kryžiuočių kovų akivaizdoje
III. Konstancos bažnytinis susirinkimas ir žemaičių skundas
IV. Medininkų vyskupijos įkūrimas ir jos pirmieji sunkumai
V. Valdovų vaidmuo Medininkų vyskupiją steigiant ir jos didžiųjų vyskupų reikšmė
VI. Bibliografija Žemaičių krikšto ir Žemaičių (Medininkų) vyskupijos istorijos klausimu: šaltiniai ir literatūra

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Design by Joomla