Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 


 

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA
RAŠYTA MALDŲ KNYGELĖ

 

MBBK 29
Si 06

Antras leidimas

ISBN 5-89957-001-6
© LITUANUS, 1990

Akcinė bendrovė
LITUANUS
Vilnius 1990

Aušros Vartų
Gailestingumo Motina


Išleido

1959.11.16.

Immaculata Press
Putnam, Connecticut

NIHIL OBSTAT: Stasys Yla.
Censor Deputatus.
— IMPRI-
MATUR:
Bernardus J. Flana-
gan. Episcopus Norvicensis. die
23 Januarii, 1959.

Taip atrodo
maldaknygė, originaliai
įrišta

Pranute,

kad galėtumei geriau su mumis
jausti, mąstyti ir garbinti Vieš-
patį. siunčiame šių maldų kny-
gelę. Lionė G. padarė ją, Valė
Ber. piešė, Levutė Viz. įklijavo,
o aš rašiau.

Ad.

1953. II. 16

PAAIŠKINIMAS

    LIETUVIŲ TAUTA šiandien eina Viešpaties kryžiaus kelią. Visur aidi skausmingi mūsų žingsniai, graudingi mūsų žodžiai, kuriuos girdi dangus. Mes jau turime tremtyje gimusių maldų bei giesmių.

    Jas praturtino iš Sibiro į laisvąjį pasauli patekusi lietuvių maldų knygelė. Ji mažytė, ranka rašyta, kukliu piešinėlių papuošta, tačiau atskleidžia mums didžios dvasios gelmes, meilės ir kančios paslaptį.

    Šioje Sibiro lietuvių maldų knygelėje itin žymu atsidavimas Viešpaties valiai, meilė artimui, neišskiriant nė priešo, noras kančia prisidėti prie laimingo savos tautos rytojaus. Klusniai priimami iš Dievo rankos visi bandymai, maldaujama jėgų sau bei dvasinių pavojų ištiktiems broliams.

    Tą Sibire gimusią maldų knygelę leidžiant tikimasi, kad pasaulyje atsiras daug lietuvių, kurie, jos žodžiais šaukdamiesi Viešpatį, dar labiau įsijungs į
mūsų tautos kryžiaus kelio skausmingą procesiją.

Tėvas Leonardas, O.F.M.

MARIJA, GELBĖKI MUS

Valės Br. pieštas vaizdelis, sibirinės maldaknygės pradžioje

RYTO MALDOS

Dangau, palaimink vargo dieną

    IŠAUŠO sunki darbo diena.
Švč. Trejybe, noriu Tave pagarbinti kantrybe ir
pagarba savo bendradarbiams.
Duoki mums išminties ir jėgos ramiai iškęsti
visus nesusipratimus, panieką ir neapykantą.
 

    Palaiminki mano mylimuosius
ir visą mano Tautą, o ypač Tėvynės gynėjus,
našlaičius ir visus kenčiančius
už tiesą.
Sujunki mus visus vienybėn
gy
vu tikėjimu, nepalaužiama viltimi
ir nežinančia ribų meile.
Amen.

    Mūsų Tautos kankiniai,
išmelskite stiprybės, sumanumo
ir vienybės mūsų Tautos darbuotojams,
išmelskite tikrai šviesų amžinąjį
poilsį galvą paguldžiusiems už savo žemę.
Amen.

    Angele Sarge, Šv. Globėjau,
šv. Antanai,
ir visos palaimintosios dvasios,
saugokite, lydėkite ir išlaikykite mane
šiandieną laisvą nuo viso pikto.
Amen.

    Šv. Dvasia, nušvieski mano ir mano Tautos
kelius į laimingą ateitį, laiminki mūsų pasiryžimus.

Amen.

    Šv. Teresėle, misijų globėja,
suteiki mums apaštališkos dvasios,
padėki mums savo gražiu elgesiu laimėti Viešpačiui sielų.
Amen.

VAKARO MALDOS

Viešpatie, laimink mano miegą

    DIENA užsimerkė, mano akis nuovargis merkia,
 jausmai išblėso, jėgos išseko.

    Viešpatie, dėkoju už visas šios dienos malones:
už sveikatą, jėgas, už sielos ir kūno
maistą, už kiekvieną gerą širdį, už kiekvieną malonumą,
už viltį, už savo gimtąją kalbą, kurią svečioj šaly girdau.
Dėkoju ir už skausmą, neapykantą, už visus trūkumus,
kuriais mane bandei.
Viešpatie, maldauju ramaus poilsio sau ir saviškiams.
Amen.

    Šv. Šeima, saugoki mūsų namų skaistumą ir globoki
mūsų veržimąsi į tikrąją tiesą,
apsaugok mūsų Tautos rūmą nuo visokio blogio,
o mums, vargo vaikams, leiski nors sapne pabūti
Tėvynės žemėje su savaisiais.
Amen.

    Marija, Tavo gailestingumo šaukiuos ...
Marija, nuliūdusiųjų linksmintoja, paguoski
krauju ir ašaromis apšlakstytos žemės vaikus,
paguoski tremtinius, paguoski ir mūsų širdis,
pilnas ilgesio, kančios ir vargo.
Marija, maldauju pagalbos Tėvynės gynėjams,
maldauju tikro poilsio gyvybę paguldžiusiems už savo žemę,
maldauju taikos ir ramybės savo kraštui ir išvargusiam
pasauliui.

    Marija, keliu savo nuvargusias rankas į Tave ir prašau
melsti Dievą, kad atleistų mano ir mano namiškių ydas,
klaidas, netobulumus ir nuodėmes.
Amen.

— Viskas Jėzui, diena ir naktis —

ŠVENTŲ MIŠIŲ
AUKA

ŠV. MIŠIŲ AUKA

įžanga

    IR šioje valandoje kunigas lenkiasi prieš Tavo altorių,
Viešpatie, už visą pasaulį, taip pat ir už mane.
Viešpatie Dieve, atleiski man mano nusikaltimus
ir sustiprinki mane mano uždaviniams,
kad tobulai juos atlikčiau. Prie Tavo didžiausios aukos,
prie visų šventųjų Bažnyčios iždan sudėtų nuopelnų,
priimki ir mano kančias, nuovargį, paniekinimus ilgesio ašaras,
alkį, šaltį, visas dvasios negales,
mano pastangas už Tėvynės laisvę,
už mylimųjų ir prietelių geresnę dalią, už kovotojų vėles.
Viešpatie, pasigailėk ir tų, kurie mus persekioja ir
kankina, duoki ir jiems pažinti Tavo meilės saldumą.

Švč. Trejybe, pasigailėk

    DANGAUS Tėve, sutvėrei mus didžiajai laimei, meldžiu
su visišku nusižeminimu veski ?an? į ją, kaip Tau tinka:
per bedugnes, per šalčius...
Aš visur eisiu, tik rodyk man kelią.

    Viešpatie Jėzau, viską paaukojai mūsų išganymui,
visą 
gyvenimo kartumą išgėrei, kad mus pamokytumei.
Išrinkai ir man kančios kelią, ilgesio ir visko netekimo dalią,
sustiprink joje mane.

    Šv. Dvasia,, apšviesk mane pagundų ir tamsos valandoje,
kad nepaklysčiau ir klaidoje negyvenčiau.

Šv. Evangelija

    VIEŠPATIE, duoki man vis geriau ir geriau suprasti
Tavo mokslą, duoki išminties jį visur išpažinti ir skelbti savo
darbais, duoki jį man taip pamilti, kad visur ir visada
Tavo gailestingumo ir meilės didybę skelbčiau.

Aukojimas

    VIEŠPATIE, dėl savo didžiausios meilės mums nužengei iš dangaus,
perėjai žemės kelią gera darydamas,
iškentei didžiausius dvasios ir kūno skausmus,
pakvietei ir mane eiti išrinktųjų keliu.
Noriu Tave, Viešpatie, sekti, tik vesk mane,
duok man jėgų, išminties, nuskaidrink mano troškimus.
Viską priimsiu iš Tavo rankų dėkinga širdimi:
bejėgiškumą, begalinį ilgesį, paniekinimus, apleidimą,
užmiršimą, netekimą laisvės, brangiausiųjų.
Viešpatie, daryk ką nori su manim, tik pasigailėk
mano Tautos ir mano mylimųjų.

Kanonas ir pakylėjimas

    VIEŠPATIE, išgirsti kiekvieno kunigo šaukimą ir nužengi
iš dangaus ant mūsų altorių.
Duona ir vynas Tavo noru pasikeičia į Tavo Švenčiausią Kūną ir Kraują,
ir visa dieviška būtybe ateini, kad guostum, ramintum ir stiprintum.

    Maldauju Tave, Gerasis Išganytojau, pakeiski visą mano būtybę,
padaryk iš savanaudės, savim susirūpinusios,
paskendusios kasdienybėj, užjaučiančią kitus, kitiems padedančią.
Padaryk, kad suprasčiau kitų vargus, rūpesčius, kad jų lengvai nesmerkčiau.
Pakeiski mano ir mano Tėvynės veidą.
Prikelk mus, kad mes visi ieškotumėm kelio į Tave,
kad dėl Tavo meilės ir garbės nebūtų mums sunkios jokios aukos.

Šv. Komunija

    KAI siela verkia, kai širdis liūdesy merdi, kai visa mano
būtybė nuovargy virpa, Jėzau, maldauju, ateiki.
Ateik, o ateiki, Ramintojau, Gaivintojau!
Kalbėki, ką nori pasakyti per šiuos žmones, tomis sąlygomis, tuo laikotarpiu.
Jėzau, maldauju, sutrumpink tą bandymų laiką mums, maniems
ir mano išvargusiai Tautai. Jėzau, pagalbos maldauju mirusiems už mūsų gėrį,
pagalbos maldauju tiems, už kuriuos nori, kad melsčiaus.

Mišių aukos pabaiga

    IŠGANYTOJAU, per Tavo Švenčiausią Auką, per aukas
ir maldas mano artimųjų, per brangiosios Tėvynės skausmus ir gyvybės aukas ir visų
dangaus šventųjų nuopelnus, stiprink mane šios dienos darbe ir ateities uždaviniams.
Amen.

Marija, gelbėki mus

    MARIJA, gelbėk krauju ir ašaromis, pasiaukojimu,
pasiryžimais ir meile išpuoštą žemę.
Marija, sužadink mūsų krūtinėj milžinų galią,
išlaikyk skaisčią Tautos dvasią, kurią mūsų bočiai per
amžius ugdė.
Marija, apšviesk klystančius, gelbėk mirusius karžygius,
leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad kitų tautų tarpe šviestų,
spindėtų, kaip šviesi žvaigždė, ir garbintų Tavo Sūnaus ir Tavo begalinį
gailestingumą ir meilę. Amen.

IŠPAŽINTIES MALDOS

Prieš sąžinės sąskaitą

    VIEŠPATIE, aš ieškojau laimės visur ir visuomet.
Mano širdis niekur neranda poilsio ir ramybės.
Jėzau, juk tik Tavyje yra tikras džiaugsmas
ir laimė, tik pažvelk į mane, ir visos audros nurims manyje,
o aš visur tik Tavęs ieškosiu.
Tavo gailestingumą skelbsiu.

    ŠV. DVASIA, apšviesk mano protą, parodyk man kelią į
didžiąją laimę. Jai pasiekti aš nieko nesigailėsiu, visko išsižadėsiu.

    ŠVČ. MERGELE, ir visas dangau, padėkite man mano pasiryžimuose.

Sąžinės sąskaita

    DIEVUI: Ar visur matau Dievo valią?
Ar aišku, kad kančios kelias
man skirtas?
Ar neviltis nežudo manęs?

    ARTIMUI: Ar neskriaudžiu artimo, įtarinėju, apkalbu,
pajuokiu, skundžiu, niekinu,
savo naštas kraunu,— darbo, negerų nuotaikų?
Baimė kitų nuomonės, melas, neapykanta,
kerštas, kitų laisvės varžymas, nesiskaitymas su žodžiais.

Gailesčio sužadinimas

    IŠGANYTOJAU, paniekinau Tavo kančią, Tavo troškimus.
Tavo meilę. Pasmerkiau save, pasidariau giliai nelaiminga.
Visa savo būtybe maldauju Tavęs: pažvelk į mane, uždenk
mano nusikaltimus, prikelk mane, kad su džiaugsmu bėgčiau garbinti
Tavo gailestingumą ir neišreiškiamą meilę.
Amen.

KOMUNIJOS MALDOS

Prieš Komuniją

    ATEIKITE visi angelai, ateikite visi dangaus šventieji,
Nekalčiausioji Motina, Šv. Juozapai, Šv. Teresėle,
garbinti Gailestingumo Viešpatį, Meilės Dievą.

    Mokykite mane tikro nusižeminimo ir meilės,
kad aš visur ir visada gyvenčiau dėkingumu
ir visu savo gyvenimu skelbčiau Viešpaties meilę ir gerumą.

Po Komunijos

    JĖZAU, atėjai pas mane.
Pasilik pas mane per visas dienas, gyvenk manyje,
mokyk mane, kad ir skaudžiausiai, ilsėkis pas mane ir niekad nepalik manęs.
Visa savo būtybe glaudžiuos prie Tavęs, garbinu Tave,
dėkoju Tau už atėjimą, už suteikimą paguodos, už visas malones man ir
mano namams.

    Meile liepsnojanti Jėzaus Širdie, pasigailėk kovotojų už laisvę,
pasigailėk žuvusių kovos laukuose,
pasigailėk kenčiančių dėl Tėvynės,
pasigailėk visų, už kuriuos aš privalau Tave garbinti ir melstis.

    DĖKOJU, Gailestingumo Dieve, už tas širdis, kurios
man tiek daug gero padarė, kurios manęs niekad neužmiršta.
Dėkoju ir už tuos, kurie, manęs neapkęsdami, auklėja ir įspėja.
Amen.

KRYŽIAUS KELIAI

Apmąstykime Viešpaties Jėzaus
Kristaus Kančią

įžanga

    SKAUSMO kelią išėjęs Viešpatie Jėzau, Kankinių Karaliau,
visi dangaus ir žemės kankiniai ir kentėtojai,
padėkite man suprasti Išganytojo kančios ir meilės esmę,
padėkite man, mano mylimiesiems ir visai mūsų Tautai atrasti savo kelią.

1. Jėzus pasmerkiamas mirti

"Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami".

Aš teisiu, smerkiu, pajuokiu, tyčiojuos, pykstu, keikiu,
kerštą nešioju savyje, išpasakoju kitų ydas, paslaptis.

Taisykime viską tik gerumu.
Meilė — geriausia mokytoja. Jai nėra kliūčių.

"Nėra didesnės meilės už tą, kas guldo savo gyvybę už savo prietelius".

Jėzau, pasigailėk smerkėjų, neteisingų teisėjų. Apsaugok
nuo brovimosi į kitų reikalus.

2. Jėzus ima kryžių

MANE Dievas užmiršo, maldų neišklauso. Už ką kenčiu?
Nepavogiau, neužmušiau. Už ką mano vargai?
Alkis, šaltis, kaulų gėla, panieka, stumdymas, nepatogumai, užmiršimai.

"Visi, kurie einate keliu, sustokite ir pažiūrėkite, ar yra
skausmas, kaip mano?"

Jėzau, ką nori pasakyti šituo vargu?
Duok man gerai suprasti visą Tavo norą visose sąlygose.

"Štai aš Viešpaties tarnaitė".

3. Jėzus pirmą kartą puola
po kryžiumi

    PAPRATIMAS —antras prigimimas.
Padėkime vaikams, jaunesniems švelniu patarimu,
gražiu pavyzdžiu, budria apsauga.
Sklaidykime piktam sąlygas.

    Jėzau, saugok mūsų jaunimą nuo pirmo puolimo,
o suklupusiems padėk prisikelti.
Duok man meilės ir gerumo spinduliavimo dvasios.

4. Jėzus susitinka su savo
Motina

    DU žibintai — saulė ir mėnulis,
mylimiausias Sūnus ir kilniausia Motina
susitinka išganymo kely.
Dvi širdys išgyvena visą kančios, skausmo kartumą.
Dvi širdys yra jautriausios mūsų vargui, nelaimėms.

    Skausmingoji Motina,
padėk mums suprasti dabartinio vargo esmę.
Padėk mums greitai sugrįžti į tavo numylėtą žemę
ir kiekvienam atrasti kelia į laimingą amžinybę

5. Simonas Kirinietis padeda
nešti kryžių

    KAI lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam,
kai meldžiuos už mirusius, klystančius,
kai padedu našlėms, našlaičiams, seneliams,
kai savo gyvenimu spinduliuoju,
aš ir šiandiena padedu Jėzui nešti kryžių.

    Šventoji Dvasia, duoki man minčių, jėgos, išminties gera daryti,
sudvasinti save ir kilniai pagarbinti Išganytojo kančią.
Šv. Dvasia, leiski kasdien pajusti Dievo mintį.

6. Veronika nušluosto Jėzui veidą

    SAVO širdyje tapykim Jėzaus paveikslą,
kovodami už tiesą, gėrį ir grožį.

    Jėzau, padėki man teisingai suprasti tiesos, gėrio ir grožio vertybes,
leiski man nenuilstamai jų siekti, kad visa savo esybe
tarnaučiau Dievui ir Tėvynei.

7. Jėzus antrą kartą puola po kryžiumi

    SAUGOKIMĖS neskaisčių minčių, jausmų.
Sudarykime sąlygas klestėti mumyse skaistumo dorybei.
Padėkime jaunimui pavyzdingu gyvenimu.

    Jėzau, numylėjęs skaistybę, padėk žalių rūtų, lelijų, tulpių kraštui,
Marijos žemės vaikams auginti nemarius skaistumo idealus.

8. Jėzus ramina verkiančias moteris

    PADĖTI apleistiems, kenčiantiems kūno ir sielos sielvartus,
padėti sergantiems — reiškia užjausti kenčiantį Išganytoją.

    Jėzau, guodęs Jeruzalės moteris, paguoski šiandien mūsų seseris,
dukteris, sužadėtines, žmonas,
skausmo suspaustas motinas dėl savo brangiųjų kančių.

9. Jėzus trečią kartą puola po kryžiumi

    VISIŠKA neviltis, begalinis dvasinis skausmas,
visiškas kūno nusilpimas,
senatvės negalia pakerta dvasinio skrydžio sparnus.

Visiškai nusilpęs Jėzau,
padėki man ir maniesiems didžiausios dvasios ir kūno negalioje kantriai ištverti.

10. Jėzus išvelkamas iš rūbu

    KŪNO begėdystė, dvasios apnuoginimai,
visko netekimas — tai mūsų išvilkimas.

Jėzau, apsaugok mus nuo didelio skurdo, kuris veda į
nusikaltimus, kuris trukdo dvasinę pažangą.

11. Jėzų prikala prie kryžiaus

    ĮŽEIDIMAIS, blogomis nuotaikomis, pykčiu, neapykanta,
kerštu, apkalbomis žudome kitų sielas.

    Jėzau, mokyki mane kitų laisvės nevaržyti,
duoki ištvermės iškęsti visus sielvartus, skausmus,
paniekas, užmiršimą, o jei reikės, ir karčią mirtį,
tik nebauski amžinuoju pasmerkimu manęs ir
mano Tautos.

12. Jėzus miršta ant kryžiaus

    "AŠ nieko šiame pasaulyje neturiu" — sako Kristus.
Šio pasaulio dvasia: puikybė, savimeilė, garbėtroška, godumas, pavydas.

Išganytojau, padėki mirti šio pasaulio dvasiai,
o pajusti džiaugsmą gyventi nuolankiai, dosniai, pamaldžiai, skaisčiai.

13. Jėzų nuima nuo kryžiaus

NEATSTUMKME ištiestos į mus rankos.

    Išganytojau, maldauju pagalbos artimiesiems mirusiems,
maldauju paguodos kenčiantiems dėl artimųjų mirties,
maldauju išklausyti šaukiančiųjų prašymus.

14. Jėzų deda į kapą

    JĖZAU, pagelbėk tiems, kurie miršta svetimuose kraštuose be Bažnyčios, artimųjų,
draugų paguodos ir pagalbos.

Pabaiga

    JĖZAU, savo kančios nuopelnais, Kankinių Karalienės,
visų kankinių bei kentėtojų aukomis, mano ir mano Tautos
troškimais uždenki mano ir mano Tautos kaltes ir duok
mums visiems atrasti kelią į Tave, kad nežūtume vargo, bado ir nevilties skurde.
Jėzau, išgelbėk pražūtin žengiantį pasaulį. Amen.

Pasimelsti Šv. Tėvo intencijomis.

ŠVENČIŲ MALDOS

Kalėdų malda

    SULEDĖJUSIOMIS lūpomis, ašarotomis akimis,
nevilties iškankinti puolame prie Tavo
prakartėlės, Šventasis Kūdikėli!

    Priimki mūsų prašymus, maldas, priimki mūsų ilgesį,
pasiryžimus, priimki karžygių aukas, priimki mūsų mylimųjų
ašaras, maldas, skausmu persunktus rūpesčius, išlaikyki
mus visus gražiai ateičiai. Suteiki dangaus laimę svečioj
šaly iš vargo ir bado mirusiems.

    Dėl Tavo Švč. Motinos ir visų šventųjų nuopelnų,
pasigailėki mano mylimųjų ir mūsų
Tautos. Sutrinta širdimi maldauju,
sutrumpink mūsų bandymo dienas.
Jei reikia aukos, imki ją iš manęs, tik duoki
man kankinių drąsos ir ištvermės. Amen.

Velykų malda

    DIEVE, neišreiškiama meile,
pats nužengei iš dangaus
parodyti mums kelio meilės karalystėn.

Jėzau, amžinojon laimėn pakvietei visus geros valios
žmones, visus trokštančius ir ieškančius amžinybės.
Kūno ir dvasios kančios,
įvairiausi trūkumai —
tikriausi palydovai dangaus laimėn.

Velykų Kristau, padėki prisikelti iš savo ydų man,
mano mylimiesiems, mano Tautai,
prikelki taip pat visus klystančius.

Visos dangaus dvasios, padėkite mums giedoti Kristaus Prisikėlimo garbę.
Garbė, šlovė ir padėka Mirties Nugalėtojui, Meilės Davėjui.
Amen.

Malda į Gailestingumo Jėzų

(Atvelykio sekmadieniui)

    NUOVARGIS, nusilpimas sukaustė mūsų širdis.
Nebeturime nei dvasios maisto, nei reikalingo poilsio, nei atsigaivinimo.

Ilgesys, lūkestis, vergija prislėgė mus.
Gailestingumo Jėzau, Tavo pasigailėjimo šaukiamės,
prie Tavo atverto šono glaudžiamės.
Gailestingiausioji ir meile liepsnojanti Širdie,
sujunki mus gailestingumo, meilės ir vienybės ryšiais.
Padėki mums veikiai sugrįžti į savo žemę,
kad vis geriau vykdytume Tavo mums skirtus uždavinius. Amen.

Šeštinių malda

    JĖZAU, atvėrei mums begalinę sielos paslaptį:
neribotą gailestingumą, viską nugalinčią meilę,
nusižeminimo jėgą, kančią, skausmą parodei kaip
sielos vaistą.

Jėzau, angelų, serafinų, kerubinų, lydimas,
įžengei į dangų šventųjų džiaugsmui, o
mums per visas dienas pasilikai meilės sakramente.

Jėzau, visokios laimės Kūrėjau, leiski mums gyvenimu
džiaugtis, kaip Dievo dovana,
bet apsaugok nuo perdidelio prisirišimo prie žemės gėrybių,
mokyki mus ieškoti, siekti, dangaus vertybių.
Amen.

Sekminių malda

    KAI apaštalai laukė pažadėtojo Ramintojo,
daug meldėsi kartu su Jėzaus Motina.
Atėjo Sekminių diena,
iš dangaus ant jų nusileido ugnies pavidalai,
kurie apšvietė juos, atnešė jiems apaštališko uolumo,
kankinių drąsos, sumanumo, kalbų dovaną.

Šv. Dvasia, Guodėja ir Stiprintoja, ateiki, nusileiski ir ant mūsų.
Ir mes laukiame, ir mes prašome, ir mes meldžiamės.
Ateik, atnaujink mus, atnaujink mūsų Tautą.
Suteik mums visų reikalingiausių malonių.

kad mes vieningai ir su meile kurtume Dievo karalystę savo Tėvynėje.
Amen.

Devintinių malda

    MAN reikia gydytojo, man reikia ramintojo,
man reikia geriausio Tėvo iš visų tėvų.
Viešpatie Kristau, pasilikai pas mus meilės sakramente
per visas dienas. Jėzau šauki, kvieti, vadini pas save visus
pavargusius, nuliūdusius, nužemintos širdies.

Trokšte trokštu, geiste geidžiu
susijungti su Tavimi meilės sakramente.

Viešpatie Kristau, ateiki pas mane, paguoski mane, nuraminki.
Aplankyk širdis, svetimuose kraštuose trokštančias Tavęs,
aplankyk mirštančius ir mirusius be Tavęs.
Viešpatie Jėzau, aplankyk taip pat ir persekiojančius Tave.

Viešpatie Jėzau, Tu mano šviesa tamsoje,
Tu mano šilima šalty, Tu mano laimė varge.
Dienos saulė šaukia mane į Tave,
žvaigždžių mirgėjimas vadina pas Tave.

Sniegas, balti žiedai kalba apie Tavo skaistumą, Viešpatie.
Amen.

ĮVAIRIOS MALDOS

Malda į Girkalnio Gailestingumo
Motina

(1943. 2. 8)

    PAKLYDOM, suvargom, sušalom.
Gailestingumo Motina, ir vėl nepalikai mūsų vienų vargo ir suspaudimo dienose,
ir vėl nusileidai iš dangaus didžios šviesos spindėjime ant
mūsų krauju apšlakstytos žemės.
Motina, prie ko gi, o prie ko gi pulsime,
prie ko šauksimės tame didžiame suspaudime, apleidime ir skurde?!
Pažvelk, o Motina, į mūsų vargo ir ilgesio sutrintas širdis,
į mūsų šalčio ir alkio pamėlusias lūpas.
Grąžinki mus į šalį, kurią mums pats dangus dovanojo,
į kryžių ir bažnyčių žemę, į kraštą, kurį Tu nuo amžių pamėgai.
Leiski mums vėl išvysti gausius malonėmis paveikslus, šventoves.
Leiski vėl mums visiems giedoti padėkos
ir meilės himnus Gailestingumo Jėzui ir
Tau, Gailestingumo Motina, kuri pažadėjai išmelsti visų kalčių atleidimą.
Amen.

Malda į šv. Kazimierą

    ŠV. KAZIMIERAI, Marijos žemės globėjau,
kuris himnais šlovinai Švč. Mergelę,
kuris naktimis prie bažnyčios durų
klūpodamas šaukeisi jos pagalbos,
kuris taip mylėjai skaistybę,
kad visokios pasaulio garbės,
visų patogumų dėl jos išsižadėjai.
Išmelski, šv. Globėjau, ir mūsų kraštui skaistumo žiedų,
kurie savo kvapu patrauktų mus visus tavo keliais.

Šv. Kazimierai, niekur nenorėjęs išvykti iš savo šalies,
o jai esant pavojuj, iš dangaus padėjęs mūsų kariuomenei,
sugeltomis širdimis maldaujame,
padėki prisikelti mūsų tėvynei kilniam gyvenimui, o
mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių krauju,
nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu.
Amen.

Malda į šv. Juozapa

    ŠV. JUOZAPAI, šv. Šeimos Globėjau,
padėki mūsų besikuriančioms šeimoms,
kad jose amžinai neužgestų uždegti
meilės žiburiai, kad jie išaugtų švyturiais,
kad jų jokie vėjai neužgesintų,
o mus sugrąžink į šeimos židinius didžiam
kūrybiniam darbui. -

Šv. Juozapai, kuris pats išgyvenai tremtinio dalią,
išmelski mums suvargusiems ištvermės, išminties,
kad nepalūžtume vargo dienose, kad visi sunkumai,
kaip ugnis plieną, užgrūdintų mus.

Šv. Juozapai, esi visų dvasiškų turtų valdytojas,
suteiki mums skaistybės, meilės, tvirtumo ir vienybės dvasios.

Amen.

Malda į šv. Moniką

(Gegužės 4 d.)

    ŠV. MONIKA, kuri išgyvenai savo vyro ir sūnaus
Augustino nuodėmingus klaidžiojimus,
kuri per daugelį metų nesvyruojančia malda,
aukomis, didžios atgailos dvasia,
sugrąžinai juos į tikrąjį kelią,
padėki mūsų šeimoms nugalėti savo piktžoles,
ypač girtavimą, priesaikų laužymą, tikėjimo niekinimą,
nusikaltimus skaistybei.
Išmelski mums ištvermės, pasitikėjimo Dievu ir
tikrosios atgailos dvasios.

Šv. Augustinai, pats ilgai klaidžiojęs,
išmelski klystantiems tiesos pažinimo malonę,
apsaugok nuo klaidų bei nusikaltimų mūsų jaunimą,
kuris savo mokytojų klaidinamas ir
jų blogo elgesio silpninamas.

Švč. Motina Marija, skausmo išgeltomis širdimis šaukte
šaukiamės tavo pagalbos.
Išmelski mums šv. Monikos dvasios jėgų ir patvarumo.
Amen.

Malda į Visų Malonių Tarpininkę

(Gegužės 24 d.)

    NUVARGOM, apmirė mūsų jausmai, sustingo širdys,
nebesusigaudom savo mintyse.
Marija Malonės Pilnoji, Tu Visų Malonių Tarpininke,
sugraudinta širdimi keliame į tave savo maldavimo rankas,
atgaivinki mus,
sakyki mums, ko trokšta iš mūsų tavo numylėtas Sūnus.
Mes trokštame visiškai paklusti Jo valiai.

Maloningoji, parodyki mums naujame spindėjime
gyvo tikėjimo nemirštamos vilties ir nežinančios ribų meilės žvaigždes.

Padėki man ir mano Tautai nugalėti visas kliūtis, kurios
užstoja kelią į tavo Sūnaus glėbį,
į Švč. Širdies turtų gausybę.
Amen.

Malda į šv. Antaną

    ŠV. ANTANAI, visų klaidų, visokios vergijos nugalėtojau,
iš gilumos širdies šaukiamės pagalbos mūsų sunkiom dienom.
Praradome brangenybių brangenybę — laisvę.
Prašome, išmelski ją mums ir išmokyki mus ją branginti, mylėti ir ginti.
Padėki mums nugalėti vergiją savyje,
kad mūsų tarpe išnyktų visoks pataikavimas, skundai, kerštas,
neapykanta, kišimasis į kitų reikalus, kad aš nebūčiau kitų laisvės žudikė(-as).

Šv. Antanai, padėki man ir mano Tautai pakilti iš klaidų
bei apsileidimo šviesiam mūsų rytojui. Amen.

Malda į šv. Aloyzą

    ŠV. ALOYZAI, kuris visą gyvenimą baltu žiedu žydėjai,
kuris tyru oru alsavai, kuris didžiu vidiniu džiaugsmu spindėjai,
kuris saulės šviesoje augai, žydėjai ir vaisių nešei,
padėki mums iš aukštybių,
padėki mūsų Tautos ieškotojams
surasti vidinį gyvenimą,
palydėki mus visus skaisčiais idealų keliais.
Amen.

Malda i šv. Joną Krikštytoją

ŠV. JONAI Krikštytojau, kuris šaukei taisyti Išganytojui
kelią, padėki man ir mano mylimiesiems taisyti Jam savo širdies takelius,
pamokyki išpuošti savo širdis kvapiais dorybių žiedais, pamokyki mus
savo gyvenimu šlovinti Jį, išpažinti ir mylėti.
Pašauki mano Tautą gerai suprasti Jo mokslą, jį skelbti ir juo gyventi.
Amen.

Malda į Kristų Karalių

    VIEŠPATIE Kristau, nuo kryžiaus sosto nužengei karalium
į jautrias sielas, nuo kryžiaus sosto parodei žmonijai kelią į
laimės šalį, kryžiaus soste atvėrei mums savo širdies turtų gausybę.

Sielų Karaliau, labai dėkoju, kad ir man leidi kryžiaus
šešėly augti. Išganytojau, leiski man, mano mylimiesiems ir
mano Tautai pajusti Tavo švč. Širdies šilimos, meilės ir jėgos.
Amen.

Visi Šventieji, padėkite mums

    ANGELIŠKIEJI kūdikiai.
skaisčios mergelės, kovotojai jaunuoliai, išpažinėjai.
Tiesos ieškotojai, Tiesos mylėtojai, ir skelbėjai,
kentėtojai ir kankiniai, padėkite išmelsti mums
įvairiausio spalvingumo doros žiedų,
sužadinkite mumyse nemirštamų gėrio troškimų.

Šventieji Lietuvos Globėjai ir Tautos Kankiniai,
maldaujame pagalbos savo kovose bei siekimuose.
Amen.

Sibire palaidotų tremtinių kapai

Malda už Mirusius Tėvelius

MARIJA, Nusidėjėlių Gynėja, Nuliūdusiųjų paguoda.
Gailestingumo Motina, skausmo perpildyta širdimi
maldauju pagalbos savo mirusiems tėveliams,
kurie mūsų šeimą savo darbu ir rūpestingumu saugojo ir globojo.
Marija, išmelski jiems veikiausio susitaikymo su tavo Sūnumi,
kad jie iš aukštybių mus vėl vestų ir išvestų iš visų gyvenimo pinklių,
bedugnių, iš visų audrų, iš visokių pagundų. Amen.

LITANIJOS

Sibire ranka rašytoje maldų knygeleje litanijų nebuvo.
Čia pridedamos dažniausiai kalbamos keturios litanijos,
imtos iš kun. St. Ylos maldaknygės "Sveika Marija".

JĖZAUS VARDO

KYRIE eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Jėzau, išgirsk mus,
Jėzau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve,1
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,

Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau,
Jėzau, Tėvo atspindy,
Jėzau, amžinosios šviesos

skaistume,
Jėzau, garbės karaliau,
Jėzau, teisybės saule,
Jėzau, mergelės Marijos sūnau,
Jėzau meilingasis,
Jėzau stebuklingasis,
Jėzau tvirtybės Dieve,

Jėzau, būsimojo amžiaus tėve,
Jėzau, didžiojo patarimo angele,
Jėzau galingiausias,
Jėzau kantriausias,
Jėzau paklusniausias,
Jėzau, romus ir nuolankios
širdies,

Jėzau, skaistybės mylėtojau,
Jėzau, mūsų mylėtojau,
Jėzau, taikos Dieve,
Jėzau, gyvybės davėjau,
Jėzau, dorybių paveiksle,
Jėzau, karštasis sielų mylėtojau,
Jėzau, mūsų Dieve,
Jėzau, mūsų prieglauda,
Jėzau, pavargėlių tėve,
Jėzau, tikinčiųjų brangenybe,
Jėzau, gerasis ganytójau,
Jėzau, tikroji šviesa,
Jėzau, amžinoji išmintie,
Jėzau, begalinis gerume,
Jėzau, mūsų kely ir gyvenime,

Jėzau, angelų džiaugsme,
Jėzau, patriarkų karaliau,
Jėzau, apaštalų mokytojau,
Jėzau, evangelistų įkvėpėjau,
Jėzau, kankinių tvirtume,
Jėzau, išpažinėjų šviesa,
Jėzau, mergelių skaistume,
Jėzau, visų šventųjų vainike,
Būk mums malonus,

atleisk mums, Jėzau!
Būk mums malonus,

išklausyk mus, Jėzau!
Nuo viso pikto,*
Nuo visokios nuodėmės,
Nuo savo rūstumo,
Nuo velnio žabangų,
Nuo paleistuvingumo dvasios,
Nuo amžinosios mirties,
Nuo tavo įkvėpimų niekinimo.
Per savo šv. įsikūnijimo paslaptį,
Per savo gimimą,

Per savo kūdikystę,
Per savo dieviškąjį gyvenimą,
Per savo vargus,
Per savo merdėjimą ir kančią,
Per savo kryžių ir apleidimą,
Per savo alpimus,
Per savo mirtį ir palaidojimą,
Per savo prisikėlimą,
Per savo dangaus žengimą,
Per savo Švenčiausiojo
Sakramento įsteigimą,
Per savo džiaugsmus,
Per savo garbę,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Jėzau.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk, mus, Jėzau.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų, Jėzau.

Jėzau, išgirsk mus,
Jėzau, išklausyk mus.

MELSKIMĖS

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris esi pasakęs: prašykite ir gausite,
jieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta,
leisk mums, meldžiame, džiaugtis dieviškąja tavo meile,
kad visa širdimi, žodžiu ir darbu tave mylėtume
ir niekados nesiliautume tavęs garbinę.

Viešpatie, kuris savo apvaizda niekados neišleidi iš globos tų,
kuriuos savo meile sutvirtini,
padaryk, kad su tavo šventojo vardo baime visados turėtume ir to vardo meilę.
Kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius.
Amen.

JĖZAUS ŠIRDIES

KYRIE eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve,*
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,

Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Jėzaus, amžinojo Tėvo Sūnaus,
Širdie,*

Jėzaus Širdie, Mergelės Motinos
įsčioje Šventosios Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu

esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,

Jėzaus Širdie, Augščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojąs meilės židiny, 

Jėzaus Širdie, teisybės ir meilės buveine,

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visu dorybių gelme,

Jėzaus Širdie, visokio pagyrimo verčiausioji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių karaliene ir vadove,
Jėzaus Širdie, kurioje yra visi išminties ir mokslo lobiai,
Jėzaus Širdie, kurioje gyvena visa Dievybės pilnybė,
Jėzaus Širdie, kurią Tėvas didžiai pamėgo,

Jėzaus Širdie, iš kurios gausumo visi esame gavę,
Jėzaus Širdie, amžinųjų kalvų troškime,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir didžiai gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni visiems, kurie tavęs šaukiasi,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventybės šaltini,
Jėzaus Širdie, nuomalda už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, išniekinimų prisotintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių sutrintoji,
Jėzaus Širdie, lig mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, jietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, visokios paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, mūsų ramybe ir santaika,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, tavimi pasitikinčių jų išganyme,
Jėzaus Širdie, tavyje mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiugesy,
 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Jėzau romusis ir nuolankiaširdi,
Padaryk mūsų širdį panašią į savo

MELSKIMĖS

Visagalis amžinasis Dieve,
pažvelk į mylimiausiojo savo Sūnaus Širdį,
jos garbinimus ir atlyginimus,
kuriuos jis tau už nusidėjėlius yra padaręs ir,
prašomas pasigailėti, atleisk ir dovanok jiems
to paties savo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu,
kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja
Šventosios Dvasios vienybėje
Dievas, per amžių amžius.
Amen.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS

KYRIE eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve,
Pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,

Dieve,*
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija,**
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Dievo malonės,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingiausioji,
Mergele garbingoji,

Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,

Įstabusis maldingumo inde,
Rože paslaptingoji,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarkų,

Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene taikos.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų.

Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja, mūsų
maldų neatmesk mūsų reikaluose,
bet nuo visokio pavojaus mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų
Užtarytoja, su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki.

K. Melskis už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,

Ż. Kad taptume verti Kristaus pažadų.

MELSKIMĖS
Meldžiame tave, Viešpatie Dieve,
leisk mums, tavo tarnams, visados džiaugtis sielos ir kūno
sveikata ir garbingu palaimintosios Marijos, visuomet Mergelės,
užtarimu iš dabartinių nuliūdimų išsigelbėti
ir amžinąja linksmybe gėrėtis. Per Kristų, mūsų Viešpati.
Amen.

VISŲ ŠVENTŲJŲ
KYRIE eleison,

Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve,*
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,

Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija,*
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji mergelių Mergele,
Šventasis Mykolai,
Šventasis Gabrieliau,
Šventasis Rapolai,
Visi šventieji angelai ir arkangelai,**

Visos šventosios palaimintųjų dvasių eilės,
Šventasis Jonai Krikštytojau,*
Šventasis Juozapai,
Visi šventieji patriarkai ir pranašai,**
Šventasis Petrai,*
Šventasis Povilai,
Šventasis Andriejau,
Šventasis Jokūbai,
Šventasis Jonai,
Šventasis Tomai,
Šventasis Jokūbai,
Šventasis Pilypai,
Šventasis Baltramiejau,
Šventasis Simonai,
Šventasis Tadai,
Šventasis Motiejau,
Šventasis Barnabai,
Šventasis Lukai,

Šventasis Morkau,

Visi šventieji apaštalai ir evangelistai,**
Visi šventieji nekaltieji berneliai,
Šventasis Steponai,*
Šventasis Laurynai,
Šventasis Vincentai,
Šventieji Fabionai ir
Sebastionai,**
Šventieji Jonai ir Povilai,
Šventieji Kozmai ir Damionai,
Šventieji Gervazai ir Protazai,
Visi šventieji kankiniai,
Šventasis Silvestrai,*
Šventasis Grigaliau,
Šventasis Ambroziejau,
Šventasis Augustinai,
Šventasis Jeronimai,
Šventasis Martynai,
Šventasis Mikalojau,

Visi šventieji vyskupai ir

išpažinėjai,**
Visi šventieji mokytojai,
Šventasis Antanai,*
Šventasis Benediktai,
Šventasis Bernardai,
Šventasis Domininkai,
Šventasis Pranciškau,
Visi šventieji kunigai ir levitai,**
Visi šventieji vienuoliai

ir atsiskyrėliai,
Šventoji Marija Magdalena,*
Šventoji Agota,
Šventoji Liucija,
Šventoji Agnietė,
Šventoji Cecilija,
Šventoji Kotryna,
Šventoji Anastazija,
Visos šventosios mergelės ir našlės,**

Visi Dievo šventieji ir šventosios,

Melskitės už mus!
Būk mums malonus,

atleisk mums, Viešpatie!
Būk mums malonus,

išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visa pikta,***
Nuo visokios nuodėmės,
Nuo savo rūstybės,
Nuo staigios ir nelauktos mirties,
Nuo velnio žabangų,
Nuo apmaudo, neapykantos ir visokio pikto,
Nuo paleistuvingumo dvasios,
Nuo žaibų ir audros,
Nuo žemės drebėjimo rykštės,
Nuo maro, bado ir karo,
Nuo amžinosios mirties,
Per savo švento įsikūnijimo paslaptį,
Per savo atėjimą,

Per savo gimimą,***

Per savo krikštą ir šventąjį pasninką,
Per savo kryžių ir kančią,
Per savo mirimą ir palaidojimą,
Per savo šventąjį iš numirusiųjų prisikėlimą,
Per savo stebuklingą į dangų įžengimą,
Per Šventosios Dvasios guodėjos atėjimą,
Teismo dienoje,
Mes nusidėjėliai,****
Mūsų pasigailėti teikis,
Mums atlaidus būti teikis,
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,
Šventąjį Tėvą ir visus dvasininkus šventajame tikėjime išlaikyti teikis,
Šventosios Bažnyčios priešus palenkti teikis,
Krikščioniu karaliams ir valdovams taiką ir tikrąją santaiką duoti teikis,
Visai krikščionijai taiką ir vienybę duoti teikis,
Visus klystančiuosius i Bažnyčios vienybę pašaukti ir visus
netikinčiuosius evangelijos šviesa apšviesti teikis,
Mus pačius, tau šventai tarnaujančius, sutvirtinti ir išlaikyti teikis,
Mūsų mintis dangaus ilgesiui pažadinti teikis,
Visiems mūsų geradariams amžinomis gėrybėmis atlyginti teikis,
Mūsų ir mūsų brolių, genčių ir geradarių sielas nuo amžinojo pasmerkimo gelbėti teikis,

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį suteikti teikis,

Mus išklausyti teikis,
Dievo Sūnau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Kristau, išgirsk mus!

Kristau, išklausyk mus!

Kyrie eleison,

Çhriste eleison, Kyrie eleison.

Tėve mūsų ...

K. Ir nevesk mus į pagundą.

Ž. Bet gelbėk mus nuo pikta.

*
  Pasigailėk mūsų !
** Gelbėk mus, Viešpatie!
*** Gelbėk mus, Viešpatie!
**** Tave meldžiame, išklausyk mus!

Design by Joomla