Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Kadangi visa yra susiję, gamtos apsauga nėra suderinama ir su abortų teisinimu. Mokyti priimti silpnuosius, kurie mus kartais vargina ar erzina, praktiškai neįmanoma, jei neginamas žmogaus embrionas, net jei jo gimimas keltų nepatogumų ar sunkumų: „Praradus asmeninį ir visuomeninį jautrumą gyvybei, nuvysta ir kitos visuomeniniam gyvenimui naudingos priėmimo formos“. (Šv.Tėvas Pranciškus. Enciklika Laudato Si‘
)

Besilaukianti Dievo Motina, Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

MALDA Į BESILAUKIANČIĄJĄ DIEVO MOTINĄ

     Marija, Nuostabiosios Meilės Motina, nešiojanti po Savo Širdimi Kūdikėlį Jėzų, išmokyk mus branginti kiekvieną pradėtą gyvybę ir išprašyk malonę, kad mūsų šeimose viešpatautų tarpusavio meilė. Amen.

NEŽUDYK

Dievas žmogui davė gyvybę per tėvus ir tik Dievas turi teisę ją atsiimti. Į šį įsakymą įeina ir pakenkimas bei naikinimas negimusios gyvybės. Pasekmės, kurios gresia nesilaikant šio įsakymo: 1) tautai gresia žuvimas; 2) prarandame didvyrius. Štai keletas pavyzdžių iš istorijos. Šv. Kotryna Sienietė buvo 25 - tas kūdikis šeimoje, šv. Teresė iš Lizjė - 9 - tas, šv. Ignacas Lojola -13 - tas, šv. Bernardas - 6-tas ir t.t. Didesnėje tikinčiųjų šeimoje vaikai geriau užsigrūdina gyvenimui, geriau išauklėjami, nes nėra progų vaikų lepinti. 3) Nuostoliai tėvams: a) vieną vaiką sunkiau auklėti, negu daugelį. Bijodami turėti vaikų, tėvai praranda autoritetą prieš savo vaiką; b) vengimas vaikų atneša nepasitikėjimą, o neretai ir šeimos iširimą; c) nusikaltimas Dievo valiai, kuris sako „veiskitės ir dauginkitės“. Einant prieš Dievo įsakymus, labai žemai puolama. Nei paukščiai, nei gyvuliai, nei kiti gyviai neina prieš gamtos dėsnius. Žinome, kad dėl žmonių nuopuolio įvyko tvanas, buvo sunaikinta Sodoma ir Gomora. Nekaltas kraujas šaukiasi dangaus keršto. Kraujas, išlietas ne priešų, svetimųjų, bet tėvų, kurie dažnai teisinasi, kad nepajėgs išmaitinti, aprengti. Dažniausiai kalba tie, kurie turtingesni ir gudresni savimeilei, egoizmui, buteliui ir malonumų ieškojimui, savo, bet ne Dievo valios, vykdymui. Kai kas gali sakyti, kad lengva kunigui kalbėti, gyvenime yra viskas kitaip. Kas mažai tiki, tai neįmanoma ir labai sunku. Yra du keliai - nuodėmės arba susivaldymo. Taigi, drąsos! Kūdikiai - šeimos palaima. Neardykime Dievo planų, neikime prieš Dievo valią, pasitikėkime Jo Apvaizda. Jei duos kūdikį, duos ir sąlygas jam auginti. Dievo rankoje mūsų gyvybė ir likimas. Nuodėmės keliu bėgdami nuo vargo, labai greitai galite patekti į amžiną vargą ir kančią. Laikas yra trumpas. Šventasis Raštas moko, kad, tie, kurie turi žmonas, gyventų taip, lyg jų neturėtų, t. y. vienintelis apsisaugojimas - susivaldymas. Tikinčiajam tai įmanoma. Tik reikia rimtai norėti. „Kas nori sekti Mane, teima savo kryžių ir teseka Manimi“, - sako Kristus. Prašykime, kad Šventoji Dvasia ateitų į pagalbą, apšviestų, uždegtų ir padėtų: „Be Tavęs, Viešpatie Dieve, mes silpni, bet Tu -Visagalis“. Kai, rodos, jog nėra jėgų, prisiminkime apaštalo šv. Pauliaus žodžius: „Visa galiu tame, kuris mane stiprina“. Motinos ir tėvai, kurie mokote savo vedusius vaikus vengti šeimos, nusikalstate Dievo įsakymams. Vedusieji pašaukti pasauliui duoti naujų gyvybių, o ne mirčių. Jei eisime palaidumo keliu, mūsų laukia liūdna ateitis. Namus užims kiti, net kitos tautos. Jei visa aukštyn kojom, tai vietoje džiaugsmo -skausmas, vietoje laimės per vaikus -nuodėmės vergija, vietoje dangaus - pragaras, vietoje gyvenimo - mirtis. Nežudyk, tai yra nekenk nei savo, nei kito kūnui, nedaryk skriaudos nei savo, nei kito sielai, nes žmogus gyvena ne vienas, aplink yra kiti. Gera darydami ir kitus traukiame prie gėrio, o bloga - prie blogio. Padėk, gerasis Kristau, suprasti ir įvykdyti Dievo valią! (Ištrauka iš kun. A. Aleksandravičiaus pamokslo).

 

MALDA, DALYVAVUSIEMS ABORTUOSE

     Dieve Tėve, ateinu pas Tave giliame sielvarte ir atgailoje, nes pažeidžiau Tavo  įsakymus. Aš pakenkiau patiems bejėgiškiausiems iš Tavo vaikų – vaikams įsčiose. Viešpatie, nuolankiai prašau Tavęs atleidimo, o taip pat prašau šio vaiko (šių vaikų) atleisti mano kaltę. Dangiškasis Tėve, aš atiduodu tą nekaltą vaiką į Tavo mylinčias rankas ir maldauju Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir šventąjį Juozapą pasirūpinti šiuo kūdikiu (šiais kūdikiais). Dieve, pasikliaudamas Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus žodžiais, kad Jis padarysiąs visa, ko su pasitikėjimu  Jo meldžiama, prašau Tavęs vardan Jėzaus Kristaus, visos žmonijos Išgelbėtojo, būk maloningas man, nusidėjėliui. Išliek savo malones ir meilę ant manęs, suteik man jėgų pakeisti gyvenimą pagal Tavo įsakymus. Kur nuodėmė paėmė viršų, tegul Tavo malonės būna dar gausesnės ir pripildo visą pasaulį Tavo gailestingumu ir meile Švenčiausiosios Trejybės garbei. Amen. 

     Netiesa, kad abortai yra saugūs, o juos uždraudus moterys mirsiančios nuo nelegalių abortų. Abortas nepasidaro saugus jį įteisinus. (Lietuvos vyskupų kreipimasis, 2002 05 10).

      Prašome Švč. Mergelės Marijos užtarimo pas Dievą, kad Lietuvoje būtų uždrausti legalūs abortai.  Malda kalbėtina kasdien.

ŠV. BERNARDO MALDA

       Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

LIUDIJIMAS

Kai man buvo 21 metai, susituokiau, susilaukėme dviejų vaikų. Viskas buvo gerai, vaikai užaugo. Vieną dieną supratau, kad laukiuosi trečio. Ši žinia mane labai sukrėtė. Paklausiau vyro, ką daryti, nors jau buvau nusprendusi negimdyti. Vyras man pritarė. Man padarė išvalymą. Kodėl manęs niekas nesustabdė nuo šio poelgio? Nuo to karto nerandu ramybės -juk aš nužudžiau savo mažą vaikelį, nors tuo metu to nejaučiau. Nežinojau, kad motinos įsčiose užsimezgęs kūdikėlis jau turi sielą, nors nėra kūnelio. Tai mirtina nuodėmė, neužmirštama dėmė, sąžinės graužatis. Tai praradimas kažko brangaus, ko niekas niekada tau nesugrąžins. Tai didžiulis kaltės jausmas prieš patį vaikelį ir Dievą. Šią kaltę gali išpirkti atgaila, kasdieninės maldos. Po šio įvykio praėjo daug metų, bet viską prisimenu, lyg tai būtų įvykę vakar.

Šiuo laišku noriu perspėti visas moteris, kad niekad nedarytų to, dėl ko visą gyvenimą tektų gailėtis ir kankintis. Nenaudokite jokių kontraceptikų - nei mechaninių, nei cheminių -tai taip pat sunki nuodėmė, nes neleidžiama užsimegzti gyvybei, ir užtraukia bausmę kaip ir abortas. Merginoms ir moterims siūlyčiau perskaityti Glorijos Polo knygą „Aš stovėjau prie dangaus ir pragaro vartų“. Patyrusi didelę ir skausmingą gyvenimo pamoką, linkiu visoms gerai pagalvoti, prieš žengiant tokį žingsnį, kokį aš žengiau ir dabar neturiu ramybės nei dieną, nei naktį. Labai norėčiau, kad, perskaičiusios šį laišką, nors kelios merginos atsisakytų to žingsnio. Tai būtų didelė dovana Dievui.

Dangė

MAMA, MAMA, AŠ NORIU GYVENTI

Mama, Mama, aš noriu gyventi,
Viešpats šaukia į tautą mane.
Neplanuoki manęs Tu išvengti,
Nes esu jau Kūrėjo plane.

Nors dar gležnas, beginklis mažytis
Ir apginti savęs negaliu,
Bet atminki, brangioji Mamyte,
Kad karštai jau Tave aš myliu. Mama,

Mama, manęs nežudyki,
Per sunki Tau nebūsiu našta,
Tu be krikšto manęs nepaliki,
Kad išliktum rami visada.

Jei išmokysi maldą kalbėti,
Ir Dievulį pamilti karštai,
Daug galėsiu ir Tau aš padėti,
Ir Tėvynei, vargų suspaustai.

Mama, Mama, kiek daug išžudyta
Kūdikėlių visai nekaltų -
Mokslo vyrų, poetų, rašytojų,
Kunigų ir vienuolių šventų.

Švelnių motinų, supančių kūdikius
Ir Tėvynės gynėjų narsių -
Joks žmogus niekada nepabudins 
Jų iš dulkių šios žemės tamsių.

Jeigu, Mama, mane nužudysi.
Nuolatos Tave sąžinė grauš.
O kai žemės kelionę užbaigsi,
Kaip tada Tave Viešpats priglaus?

Jei Mama dar manęs neišgirdo
Ir įstatymas nepalankus.
Bent jūs, žmonės, turėkite širdis -
Parašais, maldomis ginkit mus.

Ses. Joana SJE

Tauta, kuri žudo savo negimusius vaikus, yra tauta be ateities. (Popiežius Jonas Paulius II, 1997 06 04, Tėvo diena, Kališas).

     „Abortas yra didžiausia žmonijos istorijos tragedija. Ji palieka gilius, nepagydomus pokyčius šeimos ir visuomenės širdyje.<...> Mūsų tyrimai parodė, kad žmonės, turėję abortą, yra labiau linkę žiauriai elgtis su savo vaikais, o žmonės, su kuriais buvo žiauriai elgiamasi, yra dažniau linkę į abortus.<...> Patirtis moko, kad aprašytais atvejais nepadeda nei vaistai, nei psichoterapija. Vaiko nužudymas savo įsčiose sunaikina ir moteriškumo struktūrą, tiesiogiai ir neatitaisomai pasikėsina į sielą. Todėl čia medicinos nepakanka, nes ji šiuo atveju yra bejėgė. Bejėgė padėti neramiai ir klausiančiai sąžinei. Šiais atvejais tik atgaila, prašymas atleisti gali būti tinkama terapija. Taigi medicina tam tikras gydymo sritis turi perleisti teologijai.“(Prof. dr. Philipas Neyyra vaikų psichiatras Kanadoje, Victoria BC. Jis vienas pirmųjų aprašė aborto psichines pasekmes. Dr. Marie Peeters, amerikietė vaikų gydytoja Paryžiuje. Ji atliko mokslinių tyrimų darbą De la Progenése institute pas įžymų pasaulyje genetiką prof. dr. Jérome Lejeune ).

     Netiesa, kad abortai yra saugūs, o juos uždraudus moterys mirsiančios nuo nelegalių abortų. Abortas nepasidaro saugus jį įteisinus. (Lietuvos vyskupų kreipimasis, 2002 05 10).

  Prašome Švč. Mergelės Marijos užtarimo pas Dievą, kad Lietuvoje  nebūtų žudomi negimę kūdikiai.

-------------------------------------------------------

Bažnytinės vyresnybės leista

 

Design by Joomla