Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

                                                   (1458 –1484)

                                                   

 

ŠVENTASIS KAZIMIERAI,

globoki mūsų Tėvynę Lietuvą ir jos išeiviją, gink nuo visų  nelaimių ir pavojų. Pažadink išmintingų vadų, kurie, kaip Tu, Kristaus pavyzdžiu vadovautų teisingumu ir meile.

ŠV. KAZIMIERO LITANIJA

Kyrie, eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve,  R. Pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventasis Kazimierai,  R. Melski už mus!

Angeliškasis jaunuoli,

Dievo meilės žibury,

Ištvermingasis Kristaus sekėjau,

Uolusis Marijos garbintojau,

Gražiausių dorybių gėlyne,

Nuolatinės maldos brangintojau,

Maldos ir darbo jungėjau,

Pasninkų ir santūros mylėtojau,

Skaistusis nekaltybės karžygy,

Jaunatviškos skaistybės mokytojau,

Didysis artimo mylėtojau,

Švelnusis prislėgtųjų guodėjau,

Dosnusis našlių šelpėjau,

Jautrusis našlaičių tėve,

Tiktoji paliegėlių viltie,

Tikėjimo palaikytojau,

Bažnyčios ir valstybės taikintojau,

Tiesos ir teisingumo vykdytojau,

Krikščioniškos drausmės atstove,

Nuostabios išminties vyre,

Pavyzdy pasaulio galiūnams,

Mūsų Tėvynės užtarėjau,

Garbingasis Lietuvos sūnau ir globėjau,

 Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

     Melski už mus, šv. Kazimierai, kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, didis Dangaus  Karalienės, Švenčiausios Marijos garbintojau, daug kartų parodęs ypatingą globą mūsų Tėvynei, teikis, meldžiame ją globoti ir visuose reikaluose jai padėti. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad mūsų jaunimas suprastų skaistaus ir doro gyvenimo grožį ir kad Viešpaties tėviškoji Apvaizda vestų visą tautą savo įstatymų meilės keliu į taiką ir gerovę. Amen.

Šventasis Kazimierai, melski už mus!

     Melskimės. Dieve, Tu šventąjį Kazimierą stiprinai ištvermės dorybe tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių. Jam užtariant, padėk ir visiems tikintiesiems neprisirišti prie žemės ir nuolat siekti Dangaus. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 

 

    Šv. Kazimieras gimė 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, karališkoje Vavelio pilyje Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero ir Austrijos imperatoriaus Alberto II Habsburgo dukters Elžbietos šeimoje. Jis buvo antras vaikas iš vienuolikos.

      Šv. Kazimieras gavo gerą išsilavinimą. 1475 m. tėvas įtraukė jį į valstybės valdymą, paskirdamas Vilniaus   vietininku. 1479 – 1483 m. jis buvo paliktas karaliaus vietininku Lenkijoje. Istorikai teigia, jog visi pripažino, kad  Kazimieras buvo energingas, valingas, gabus – gabesnis už visus kitus brolius. Taigi, karalaitis nei atsitraukė nuo politikos, nei nusisuko nuo pasaulio. Veikiau Dievo valia nutolino jį nuo šalies sosto ir pastūmėjo rinktis kitą kelią: „Žemiškos valstybės aš netrokštu, nes Viešpats Dievas sutvėrė mane kitai karalystei, kurią Kristus prirengė savo kančia ir mirtimi. Man bus gana, jei mokėsiu gerai karaliauti patsai sau ir piktiems savo polinkiams.“ Susirgęs džiova, mirė 1484 m. kovo 4 d. rytą Gardino pilyje.

     Karalaitį Kazimierą pagrįstai vadiname „gražiausių dorybių gėlynu“. Jis pasižymėjo didele išmintimi, kuri reiškėsi ne tik tvarkant įvairius valstybinius reikalus, bet ir leido  suvokti laikinųjų dalykų praeinamumą. Buvo teisingas, tvirtas, susivaldantis.  Jis sakė, kad nieko nėra garbingesnio ir labiau pritinkančio  aukščiausiems pasaulio valdovams kaip tarnavimas Kristui vargdienių ir elgetų asmenyje, dėl to laikąs aukščiausia garbe jiems patarnauti. Augdamas šv. Kazimieras liko tvirtas ir atsparus rūmų prabangos vilionėms, prieš akis turėdamas Apaštalo mintį, kad Dievo karalystė ne valgis ir ne gėrimas; kalboje buvo negreitas leistis į tuščias šnekas, dažnai kalbėdavo apie Dievą, dorybes, niekas jo negirdėjo slapta šmeižiant savo artimo ar tuščiažodžiaujant; visuomet buvo nuosaikus.

     Susivaldymo dorybė labiausiai reiškėsi skaistumo laikymusi. Susirgusiam džiova, buvo patariama sulaužyti duotą skaistybės pažadą, nes, anot gydytojų, tvardymasis skatina ligos progresavimą. Šiandien aišku, kad tokios pažiūros buvo klaidingos, tačiau anuomet jomis tikėta. Šv. Kazimieras visiems sakė: „To niekad nedarysiu, kad sveikatos dėlei turėčiau rūstinti Viešpatį Dievą, peržengti Jo įsakymą, nustoti šventos Jo malonės. Sergėk mane nuo to, Dieve, verčiau mirti, negu susitepti.“

       Malda buvo kanalas, kuriuo šventasis palaikė ryšį su Meilės šaltiniu – Dievu. Kazimieras dažnai melsdavosi, prašydamas Dievą suteikti jam malonių, kad jo širdis būtų tyra, atspari blogiui, teisinga, maldinga, nuolanki, ir, būdamas tvirtos valios, troško būti doras. Susirgęs ir jausdamas, kad kūnui silpstant gali susilpnėti jo dvasia, jis, sutvirtintas Bažnyčios sakramentais, nuolat meldėsi kartu su kunigais ir vienuoliais.  Šv. Kazimieras buvo nepaprastai atsidavęs visiems šventiesiems, ypač Švenčiausiajai Mergelei Marijai.  

       Istoriniai to meto dokumentai liudija  apie karalaičio Kazimiero užtarimu įvykusius stebuklus. Kanonizacijos procesas vyko ilgai ir komplikuotai. Šventuoju Kazimieras paskelbtas 1602 m., nuo 1636 m.  – Lietuvos globėjas, 1948 m. ir pasaulio lietuvių jaunimo globėjas.

 

Parengta pagal K. Paltaroko, M. Čiurinsko, P. Rabikausko tekstus.

 

Šventajam Kazimierui

 

       Tu šiandien gyvas kaip tada,

       Kai vaikščiojai šios žemės keliuose.

       Dabar, kai tavo tėviškė – Dangus

       Esi mums reikalingas ir brangus

 

       Įkurti taikai  širdyse

       Ir Dievo meilei suliepsnot jose.

       Gailestingumą rodyt kiekvienam,

       Neatsakyt pagalbos nei vienam.

 

Tad būki tu mums vadas prakilnus,

       Nematoma ranka globoki mus.

       Jaunimą mokyk iššūkiais gyventi,

       Kad jie pajėgtų nuopuolių išvengti,

 

       Kad  šioje klystkelių pilnoj kelionėj

 Kaip tu, atstūmę piktojo viliones,

 Visuomet drąsiai  žengtų paskui Kristų

       Ir žemėj kurtų Dievo karalystę.

 

                                                                                       Ses. Joana SJE

ŠVENTAJAM JUOZAPUI, JĖZAUS GLOBĖJUI

 

Praėjo daugel šimtmečių nuo tų dienų,

Kada tu Dievo Kūdikį mažytį ir nekaltą,

Norėdamas apgint nuo Erodo ketinimų piktų,

Pabėgai su Jo  Motina į žemę, svetimą ir šaltą.

 

Nors ta kelionė buvo nepasakomai sunki,

Pilna kančios, vargų, pavojų pražūtingų,

Tavo širdis gera ir tėviškai jautri

Ir Kūdikį, ir  Motiną globojo rūpestingai.

 

Dievui išrinkus būt Šventos Šeimos  galva,                                      

Tapai visų tautų, šeimų globėju,

Todėl šiandieną meldžiame tave –

Danguje būk galingas užtarėjas.

 

Kurs sunkią dalią tremtinių išgyvenai,

Globodams Kūdikį ir Motiną Švenčiausią,

Kol tebeesame vargingos žemės tremtiniai,

Ir mus geriausiai tu suprasi ir užjausi.

 

Nors nebereikia mums bijoti erodų  piktų,

Šiandieną tyko daug kitų pavojų,

Kurie  Tėvynės Lietuvos vaikų

Dvasinį ir dorinį klestėjimą žaloja.

 

Šventasis Juozapai, išmelsk pagalbą iš dangaus

Mūsų šeimoms, Bažnyčiai ir Tėvynei.

Tikim, per tavo karštą maldą kris tuojau

Tamsybių karalystės pančiai geležiniai.

 

 O, šventas Juozapai,

 Paduoki ranką iš dangaus

 Ir veski mus takais

 Gražiausiųjų dorybių –

 

 Kai tu globosi,

 Mūsų žingsniai nukeliaus

 Į krantą

 Laimingiausios Amžinybės.

FATIMOS MARIJAI

 

Kiek ašarų, vargo ir skausmo kartaus

Plačiam nuodėmingam pasauly.

O kas nelaimingus supras ir atjaus

Uždegs jiems užgesusią saulę ?

 

Tik Tu, Motinėle, jautriausia esi,

Švenčiausia Fatimos Marija,

Kiekvieną dejonę ir skundą girdi

Ir jį pasilieki Širdyje.

 

Betrokšdama ašaras šluostyt graudžias

Ir skausmą beribį malšinti.

Marija, vis eik per pasaulio tautas

Savųjų vaikų suraminti.

 

                              Ses. Joana SJE

EUCHARISTINIAM KRISTUI

 

Kai mane trapią ir menkutę gėlę                                                                   

Parklupdė juodos bangos nevilties,

Tu savo Rankom pervertom mane pakėlei

Ir priglaudei prie  mylinčios Širdies.

 

Aukoje Kryžiaus Tu –  nekaltas Avinėlis,

O valdžioje – Karalius prakilnus.

Džiaugsme Velykų Viešpats prisikėlęs

Trejybės meilėj dieviškas Sūnus.

 

Šventiesiems, angelams Tu – amžinos Velykos

Žmonėms – saldi paguoda ir viltis.

Šventoje Eucharistijoje pasilikęs.

Pradžiugini mūs varganas širdis.

 

Prie jos mes galime į Tavo meilę pasinerti,

Net naktį pasilikti palaimingoj artumoj.

Iš dieviškos Širdies  nektarą gerti

Ir skęst  palaimą nešančioj bangoj.

 

O, pasilik čia visada, mielasis Kristau,

Kad vėl ir vėl atbėgčiau ilgesio takais.

Neleisk šio  troškulio žiedams nuvysti,

Kol paskutinį kartą žemės saulė nusileis.

   PARSKRIDUSIO VARNĖNO GIESMĖ

           (MININT KOVO 11-ĄJĄ)

 

Vieną šaltoką pavasario rytą

Į mūsų kiemą parskrido varnėnas.

Ir, dar nespėjęs nė apsidairyti,

Garsiai, džiaugsmingai jis švilpauti ėmė.

 

Snapą iškėlęs sparneliais plasnodamas,

Skelbė saulėtą pavasario dieną.

Gražiam namely  vėl begyvendams,

Savo čiulbėjimu džiugins kiekvieną.

 

O, kaip brangi  jam yra mūs Tėvynė,

Kad taip anksti į ją  parkeliavo.

Daugel paukštelių net savo gyvybę

Guldo, begrįžtant į tėviškę savo.

 

Moko ir mus, kaip ją reikia mylėti,

Nesusidėti su  išdavikais.

Vieną vienintelę širdy turėti

Ir neprarasti dėl jokio dalyko.

 

Virpinki stygas, kaklą ištiesęs,

Mielas varnėne, sugrįžęs gimtinėn.

Vėl mums paskelbki tą nuostabią tiesą –

Nieko brangesnio nėra už Tėvynę.

 

Tu mums suoki: „Daugel jūsų, lietuvių,

Skrendat į svetimą gūdžią padangę

Ir apsisprendžiat, trumpai ten pabuvę,

Nebesugrįžti į tėviškę brangią.

 

Argi Tėvynė nėra jums brangesnė

Už visą turtą, kurį ten uždirbat?

Ar jūsų  širdys  gal‘ apsiprasti

Be mūsų giesmelių, kurių ten negirdit?

 

Mes savo vaiko nežudom nė vieno –

Gyvybės kaina juos ginam.

Jūs savų kraują liejat kasdieną –

Kokia tad yra jūsų meilė Tėvynei?

 

Tas  šventai myli savo Tėvynę,

Kurs pagal Viešpaties planą gyvena.

Meilės darbais ir giesme nuolatine

Širdį Jam džiugina, kaip tik išmano.“

------------------------------------------

Švilpauk ir suoki, puikus giesmininke,

Mielas šaukly, neužmiršęs gimtinės.

Liūdinčias širdis mums guoski,  raminki,

Skelbk žmonių giminei meilę Tėvynės.

TĖVYNEI  LIETUVAI

 

Kaip Dievas ir Jo Motina  man Lietuva –

Tokia graži, tokia brangi, tokia sava.

Ji man ir skaisti saulė, ir niūri audra,

Ir švelni meilė, ir įprasminta kančia.

 

Tu, Lietuva, iš tūkstantmečio praeities

Tiesi mums kelią link viltingos ateities.

Savo vaikus į tiesą, laisvę vis vedi

Ir jiems gausias gėrybes dalini.

 

Atmink, Tėvyne, jog Marijos žemė tu esi,

Tad būk šventa, dora, tad būk šviesi.

Vis auki Viešpaties pažinimu

Ir eik Jo rodomu tiesos keliu.

 

Brangus labai man  vardas LIETUVA

Ir nuostabiai graži jos laisvės vėliava.

Meldžiu, o Dieve, ją nuo priešų gink.

Malonių lietumi vis plauki ir gaivink.


Lankstinukai spausdinimui:

Šv. Kazimiero lankstinukas 1ps

Šv. Kazimieras, lankstinuko 2 psl

ŠVENTAJAM JUOZAPUI JĖZAUS GLOBĖJUI

PARSKRIDUSIO VARNĖNO GIESMĖ


 

Design by Joomla