Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 


Violeta Rutkauskienė „Draugas“, 2002. VII.3

Papildant I. Medžiuko rašinį „Kauno geto tragedija“ („Draugas“ 5.29.2002), norėtųsi pastebėti, kad „Hidden History of the Kovno Ghetto“ yra tik viena iš keletos pastaruoju metu pasirodžiusių knygų apie Kauno žydų tragediją nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje. Be mums jau kiek daugiau žinomų William Mishell (Volf Mishelski) prisiminimų „Kaddish for Kovno“ ( 1988), JAV bibliotekose surasime ir daugiau knygų apie Kauno žydų geto tragediją. Daug svarbių istorinių faktų apie Kauno žydų likimą pateikiama knygoje „The Holocaust“, kurią 1985 m. parašė žinomas anglų istorikas Martin Gibert. 1986 m. ši knyga pasirodė ir Amerikoje. 1990-siais išleista dar viena labai įdomi ir vertinga knyga, pasakojanti apie Kauno žydų geto tragediją ir jo gyventojų likimą. Ji vadinasi „Surviving the holocaust - The Kovno Ghetto diary“. Ją parašė buvęs Kauno žydų geto administracijos sekretorius Avraham Tory, (Lietuvoje žinomas kaip Avraham Golub), teisės žinovas nepriklausomoje Lietuvoje, vėliau jau žinomas teisininkas Izraelyje. I. Medžiukas savo rašinyje A. Tory mini net keletą kartų - jau nuo pat Kauno geto pradžios A. Tory išrenkamas geto seniūnų tarybos sekretoriumi; tai jį, pabėgusį iš likviduojamo Kauno geto, 1944 m. paslepia ir išgelbsti kunigas Bronius Paukštys - tuo laiku buvęs klebonu Kauno Švenčiausiosios Trejybės parapijoje.

A. Tory prisiminimų knyga - dienoraštis apie Kauno geto yra įdomi dėl to, kad joje aprašyta Kauno žydų geto tragedija nacių okupacijos metu, gyvenimas geto viduje, tarpusavio santykiai, ryšiai su vietiniais lietuviais bei jų inteligentija. Čia pateikiama daug įdomios medžiagos ne tik apie Kauno, bet ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių žydų geto administracijos laikyseną bei veiklą nacių okupacijos metu Lietuvoje. Daugelyje vietų aprašoma žydų policija ir geto apsauga, į kurią naciai pirmiausia sukvietė nuo sovietų valdžios nukentėjusius žydus. Pasirodo, per pirmąją sovietų okupaciją (1940-1941) Lietuvos žydai, kaip ir lietuviai, taip pat stipriai nukentėjo nuo siautusio raudonojo teroro ir komunistinio režimo. Tuo laiku daugelį įžymių ir turtingų žydų kartu su lietuviais sovietai gyvuliniais vagonais „pavežėjo“ į Sibiro gulagus, nemažai jų žuvo jau pakelyje į tremties vietas, didelė dalis pakliuvo į kalėjimus už religinius ar politinius įsitikinimus. Turtą pasisavino ir užgrobė tarybų valdžia bei jos atstovai. Jau per pirmąjį bolševikmetį Lietuvoje buvo nacionalizuoti žydų turėti fabrikai ir įmonės, gyvenamieji pastatai, panaikintas žydų bankas ir pasisavintos jame laikytos santaupos (p. 16- 17), uždarytos žydų organizacijos, uždrausta spauda. Todėl nuo sovietų nukentėjusieji žydai atsiliepė į gestapo kvietimą ir sutiko bendradarbiauti kovojant su komunizmu. Vieni pirmųjų į gestapo orga­nizuojamą žydų policiją įstojo Joseph Caspi (Serebrovich), Beno Lipzer. į sudarytą žydų policiją buvo mobilizuoti buvę kariai, sportininkai ir kiti jauni vyrai. Taip Kauno žydų geto policininkų gretose atsirado nemažai žydų, tarnavusių Lietuvos kariuomenėje kariais ir karininkais: tarp jų J. Goldbergas - Lietuvos žydų savanorių nepriklausomybės kovų veteranų organizacijos pirmininkas; Adolfas Bliumentalis - lakūnas, vienas Lietuvos oro pajėgų organizatorių ir įkūrėjų; Yohoshua (lka) Grinbergas, Yehuda Zupovitz, Michail Bramson, Pereztz Padoison, kiti karininkai ir kariai. Policininkų gretose buvo teisininkų ir kitų profesijų atstovų.

 

Policininkai turėjo rangus, atpažinimo raiščius ir kitus ženklus, kuriuos pasigamino vietinėse geto dirbtuvėse. Yra žinių, kad žydų geto policininkai nešiojo Lietuvos kariuomenės kepuraites su šone prisegtomis Dovydo žvaigždėmis. Knygoje spausdinamos kelios geto policininkų fotografijos, kuriose jie aiškiai dėvi kariškas kepuraites. Matyt norėta istorijai palikti įrodymą, kad žydus naikino vietiniai lietuvių kariai, o ne naciai. A. Tory savo prisiminimuose nurodo, kad tuo laiku Kauno geto žvdų policijos gretose tarnavo apie 200 vyrų (p. 76). Žydų policija ne tik palaikė ir prižiūrėjo tvarkė geto viduje, saugojo geto vartus, bet taip pat darydavo kratas, atiminėdavo maistą ir asmeniniu: daiktus, žiauriai mušdavo „prasikaltusius“, vykdydavo egzekucijas, ieškodavo slėptuvėse pasislėpusių pasmerktųjų išvežimui į IX fortą ar kitas masinių žudynių vietas, dalyvaudavo kitokiose akcijose Todėl žydų policija geto gyventojų nebuvo gerbiama. Vėliau i policininku gretas gestapas priėmė žydų kriminalinius nusikaltėlius.

Puslapyje 330 aprašomas įvykis, kai Kauno žvdų geto policija, kartu su gestapu ir lietuviu policininkais talkininkauja išmetant lietuvius iš jų namų, į kuriuos atvyks ir apsigyvens naujakuriai vokiečiai. Šioje akcijoje žydų policininkai talkininkauja gestapui kaip vertėjai, nes jie gerai moka lietuvių ir vokiečių kalbas, lengvai susikalba su vietiniais gyventojais, tiksliai perduoda gestapo nurodymus. Gestapo pavedimu, jie dar prižiūri lietuvius policininkus, kad šie nevogtų išvietinamų žmonių daiktų. Po tos akcijos lietuvių tarpe pasklinda kalbos apie žydu SS ir žydų gestapą (p. 332).

Šioje knygoje rasime daug medžiagos apie Vilniaus geto ir jo administracijos veiklą. Plačiai rašoma apie Vilniaus žydų policiją. kuri pasižymėjo dideliu žiaurumu ir brutalumu prieš savo tautos žmones. 1942 m. rudeni Vilniaus žydų policija savo jėgomis, gestapui nurodžius, sušaudo apie 800 savo tautos broliu Ašmenoje (p. 373). Jie taip pat dalyvauja naikinant žydus Žiežmariuose bei Paneriuose. Atvykusieji į Kauną, Vilniaus geto žydai skundėsi Kauno geto administracijai Vilniaus geto policininkų elgesiu, vadino Vilniaus žydų geto viršininką Jokūbą Gensą tironu ir prašėsi juos gelbėti nuo Vilniaus žydų geto policininkų bei jų žiaurumo.

Nors naciai visaip bandė vietinius gyventojus nuteikti prieš žydus, tačiau daugelis lietuvių neliko abejingi kankinamų žydų likimui. Vietiniai gyventojai, sužinoję iš lietuvių kriminalinės policijos apie ruošiamus susidorojimus, perspėdavo žydus. Jausdamas žinių nutekėjimą., gestapas per daug nepasitikėjo lietuvių policija ir masinėms žudynėms atsikviesdavo ukrainiečių policininkus (p. 356). Aplamai vokiečiai buvo labai pikti ant lietuviu, jog šie vengė stoti į naciu kariuomenę ir nesukūrė lietuviškų SS daliniu (p. 362). Prof. Mažylis ragino žydus bėgti iš geto. Jis pats išgelbėjo ne vieną naujagimį, išduodamas gimimo liudijimą lietuviška pavarde. Sužinojęs, kad pirmiausia bus likviduotas Vilniaus, o tik paskiau Kauno getas, prof. Mažylis perspėjo žydų geto administraciją. Ona Šimaitė sugebėdavo slapta prasigauti į getą ir atnešti maisto, drabužių, padėjo ne vienam pasmerktajam pasprukti iš geto teritorijos su lenkišku ar lietuvišku pasu. Ji daug nuveikė gelbėdama žydų biblioteką, išnešdama vertingas knygas ir slėpdama jas saugioje vietoje. Be to, ji ragino žydus rašyti dienoraštį fiksuoti įvykius ir nacių nusikaltimus, tam reikalui parūpindavo rašymo priemonių ir popieriaus. Knygoje  „Surviving the holocaust - The Kovno Ghetto diary“ minimi ir kiti žydų gelbėtojai - ne tik lietuviai, lenkai, bet ir kitų tautų žmonės. Pasiremiant šioje knygoje pateiktais faktais ir medžiaga JAV ir Kanadoje iškeltose bylose buvo įrodvta, kad buvęs Kauno miesto meras Kazvs Palčiauskas talkininkavo naciams, o vokietis Helmutas Rauka (Rauca) tarnavo gestape i r dalyvavo žudant Lietuvos žydus.

Šių prisiminimu originalas buvo parašytas Jidiš kalba paties A. Tory ranka Kauno gete. Vėliau jau Izraelyje prisiminimai išversti į Hebrajų. 1988 m. išspausdinti atskira knyga. Netrukus prisiminimai pasirodė ir anglų kalba. Leidinyje spausdinamos fotografijos darytos taip pat Kauno gete. Jas fotografavo Hir Kadushin. Ši knyga mums turėtų būti įdomi dėl aprašomų įdomių mažai dar girdėtų istorinių faktų ir dėl to, kad ji pasirašyta ne kokių žinomų istorikų, praėjus daugeliui metų.

 

Ši maža ištrauka iš žydo Avraham Tory  knygos„Surviving the holocaust - The Kovno Ghetto diary“, kuris pergyveno visus baisumus Kauno gete - yra labai pamokanti. Ar šie žydų geto nusikaltėliai priskiriami prie žydų tautos priešų, kurie atiminėjo iš savo tautiečių maistą ir vyko šaudyti žydų į Ašmeną? 

Yra išsigimėlių kiekvienoje tautoje. Mums, lietuviams KGB ir lageriuose, teko sutikti žydų tardytojų, kurie vilkėjo KGB uniformas. Betr mes dėl to nepriekaištaujam žydų tautai. Ir jų neskriaudė nei LDK laikais, nei lageriuose. Mes, lietuviai puikiai sugyvenome su visais kaliniais - ir žydais. Jau 1948m. lietuviai puikiai susiorganizavo lageriuose ir neleido skriausti nei vieno lietuvio.

1950m. susiorganizavo ir ukrainiečiai. Neteko girdėti, kad ukrainiečiai skriaudė žydus. 

Tiesa, atsirasdavo vienas ar kitas lietuvis buvęs parsidavęs valdžiai. Bet sužinojus apie tai, gaudavo nuo savųjų į kailį. Berijos laikais ir vėliau laisvai kalbėjom lietuviškai, nes nebuvo "vertėjų". Lageriuose tuo metu būdavo po kelis šimtus lietuvių kalinių ir tokia disciplina buvo retas dalykas. 

Taigi lageriuose lietuviai daugeliui tautų ir žmonių buvo pavyzdys. Manau, kad iš lagerio gyvenimo ir žydai neturio priekaišto.

Patarimas visiems: kalbant apie žmones ar tautas, taip ir Lietuvą, reikia pasverti kiekvieną žodį. Negalima melu grįsti propogandos ar noro užstoti savo tautiečius.

Siūloma perskaityti dar kartą šį straipsnį ir pamąstyti...

Rekomenduojame perskaityti sekančią knygą:

Tymothy Snyder  "Kruvinos žemės"

 

Design by Joomla