Juozas Girnius

Pranas Dovydaitis 

Chicago 1975

Copyright © 1975 by Juozas Girnius


Pranas Dovydaitis — Gyvenimo tėkmėje
Dovydaitis ateitininkų istorijoj ir kitoj katalikiškoj veikloj
Dovydaitis redaktoriaus ir mokslininko darbe
Žmogiškoji Dovydaičio apybraiža — sintetinis žvilgis į Dovydaičio asmenybę