Gerb. Žemaičių vyskupijos dvasiškijai,

Praėjusiųjų metų vasario 16 dieną įvyko svarbiausias Lietuvos politiškojo gyvenimo aktas: tautos atstovybė, vykindama tautos valią, paskelbė atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytiną Lietuvos Valstybę, atskyrus ją nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Dabartinė krašto atstovybė ir Laikinoji vyriausybė atjausdama visos tautos geismą, ruošiasi, kiek leidžia sunkios karo aplinkybės, tinkamai paminėti ir pagerbti metines to akto sukaktuves, apvaikštinėjant jas tam tikra tautine iškilme.

Politiškosios savistovybės bei valstybinės nepriklausomybės atgaivinimas, šalip kitų svarbiausių pasekmių, turi didžią reikšmę religijos srityje ir tikybinio gyvenimo tvarkyme. Varžiusioji iki šiol mūsų religijos liuosybę svetimšalių valdžia su svetima, priešinga mūsų Bažnyčios reikalams tendencija, įsikūrus savajai valstybei, savaime pranyksta, gi demokratinė Lietuvos Valstybė, gerbdama savo giliai tikinčių žmonių religinius reikalus, neturės ir negalės nesirūpinti, kad tikra religijos liuosybė ir priderančios Bažnyčiai teisės būtų pilnai užtikrintos.

Todėl mes džiaugiamės, vienijamės su visais savo tėvų žemę mylinčiais Lietuvos žmonėmis, trokštančiais tinkamai paminėti ir pagerbti metines sukaktuves valstybinės nepriklausomybės paskelbimo.

Geisdami paraginti visus tikinčius karštai pasimelsti, idant Visagalis Dievas teiktųs mūsų atgimstančią Tėvynę sustiprinti, saugoti ir vesti tiesos ir teisingumo keliais, pavedame ir įsakome visiems G. G. Klebonams bei bažnyčių Valdytojams, kad pirmą arba ne vėliau kaip antrą sekmadienį bei šventadienį po šio aplinkraščio gavimo visose bažnyčiose būtų atlaikytos pamaldos šioje tvarkoje:

1) Missa sollemnis; 2) post. Missam hymnus Te Deum cum W RR et cratione: Deus, Cuius misericordiae pro gratiarum actione, ut post Vesperas in vigilia Anni Novi; 3) pritaikintas iškilmei trumpas apvaikštinėjamosios šventės išaiškinimas, kurs gali būti prijungtas prie sakomojo tą dieną pamokslo. Pastebėjimas: Kauno ir Šančių, priemiesčio bažnyčiose viršminėtosios pamaldos įvyksta šio mėnesio 16 dieną.

 

Karevičius Vyskupas 1919 02 13

 

 

Ano meto dvasininkija tikrai mylėjo Lietuvą. Labiau negu savo gyvybę. Steigiamajame Seime iš visų deputatų buvo 10 kunigų.