Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS LEIDINYS

1 Nr.

UŽGESĘ ŽIBURIAI

 

BIOGRAFIJŲ IR NEKROLOGŲ RINKINYS

PARAŠĖ

Prel. ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

LIETUVOS UNIVERSITETO GARBĖS PROFESORIUS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS PIRMININKAS

REDAGAVO
IR JO 70 M. SUKAKTIES PAMINĖJIMĄ PRIDĖJO 

D-ras J. TUMAS 
LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS NARYS

1 9 3 0

 


Knygoje: (Pavardės - nuoroda į PDF formato straipsnį)

Paminėtinieji lietuviai.
I.    Rašytojai.
II.    Mokslo vyrai.
III.    Mūsų visuomenės veikėjai.
 
Antroji dalis. Minėtinieji kitataučiai.
Rašytojai.
Mokslininkai.
Visuomenės veikėjai.

;
Knygą galite atsiversti ar atsisiųsti sekančiais formatais:
 
PDF 
 
fotografinė kopija PDF 
 
Web / html 
 
Internetinė talpykla Box: 
 
Design by Joomla