viršelis

JUOZO PRUNSKIO PARAŠYTI LEIDINIAI:

MASKVA BE KAUKĖS
(vertimas, su kun. A. Sušinsku), 1931
KAN. KOZMIANAS,
švietėjas ir auklėtojas sunkiaisiais vergijos laikais,
1933

DEJAVIMAI, KRAUJAS, AŠAROS...
1933
PAREIGA

1934
KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠČIUS
1936 ir 1950
KĄ DIEVAS SUJUNGĖ, ŽMONĖS TENEIŠSKIRIA
1939
VISUOTINE MOBILIZACIJA ATAKAI PRIEŠ TAUTOS VĖŽIUS
1939
TAIP MIRĖ NEMIRTINGIEJI
1941
KOMUNIZMAS IR REVOLIUCIJA AMERIKOJE

1942
15 SUŠAUDYTŲ KUNIGŲ LIETUVOJE
1943
FIFTEEN LIQUIDATED PRIESTS IN LITHUANIA
1943
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME IR SIBIRO IŠTRĖMIME
1944
LIETUVA NACIŲ IR BOLŠEVIKŲ VERGIJOJE
1944
COMPARATIVE LAW, ECCLESIASTICAL AND CIVIL,
IN LITHUANIA,
1945 (disertacija)
PRIE VILTIES KRYŽIAUS
1948
AUŠROS VARTŲ MARIJA
1950
MOTINA GAILESTINGOJI
1957
AMŽINYBEI IR TĖVŲ ŽEMEI
1957
AUGŠTYN ŠIRDIS!
1957
MOTINA

1958
MANO PASAULĖŽIŪRA
(radaguota), 1958
MEILĖ IR LAIMĖ
1958
METAI SU DIEVU

RINKTINĖS MINTYS  

Spaudai parengė

JUOZAS PRUNSKIS

pemkus

1 9 5 8

’’LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLA
9204 South Broadway, Los Angeles 3, California
Tiražas: 1200 egz.
Kaina: $4.00

Į Ž A N G O S   Ž O D I S

Aforizmų, citatų rinkinystai miniatiūrine gyvenimo filosofijos ir poezijos antologija. Čia sutelkti ne tik šimtmečių, bet ir tūkstantmečių giliųjų minčių spinduliai, papuošti kiek galima dailesniu ir vaizdesniu žodžio apdaru.

Nors kitos tautos jau seniai tos rūšies knygų turi, bet lietuviuose iki paskutinių laikų nieko panašaus nebuvo ir čia tėra tik bene antras bandymas šią spragą užpildyti.

Šį rinkinį ruošiant perskaityta ne tik daugybė įvairios literatūros, bet ir tūkstančiai puslapių panašių rinkinių anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, italų kalbomis, panaudojant jų pačius naujausius; taip pat įvesta kelių dešimtų lietuvių autorių mintys. Taigi — šis rinkinys apima Graikijos, Romos, pirmųjų krikščionybės amžių, viduramžių ir naujųjų laikų daugybę mintytojų, filosofų, rašytojų, sociologų, auklėtojų, religininkų, o taip pat daugybę mūsų kūrėjų nuo Donelaičio iki tremtyje išryškėjusių autorių. Atradus gražesnę mintį net ir nežinomo autoriaus, įtraukta pažymint ją graikų kilmės tarptautiniu žodžiu — anonimas.

Taip pat šiame rinkinyje bus galima rasti eilę būdingų priežodžių, patarlių, paimtų iš prancūzų, vokiečių, anglų, italų, ispanų, olandų, indų, kinų, japonų, graikų, škotų, lenkų, lietuvių bei kitų tautosakos lobynų.

Filosofas Zelleris yra pasakęs, jog siela kaip ežeras: kai į jį bėga tyras šaltinių ir upelių vanduo, drumzlinas iš jo išbėga, ir ežeras darosi skaidresnis. Turime vilties, kad šis minčių rinkinys padės knygos mėgėjui, kalbėtojui, laikraštininkui, mokytojui, pamokslininkui ir bet kuriam tiesos ir grožio mylėtojui stiprinti skaidriąją tėkmę į mūsų tautos organizmą. Anot Hollando, mintis auga tuo, kuo ji minta; čia ir yra parinkta pluoštas tokio peno minčiai.

Rinkinio skaitymas bus bendravimas su įvairių Šimtmečių, įvairių tautų ir įvairių kontinentų lakiaisiais protais, gilios minties ir jautrios širdies žmonėmis, ir tai turėtų būti atgaiva. Atmintina teisinga britų poeto Philip Sidney pastaba: “Nėra vieniši tie, kuriuos lydi gera mintis."

Šis rinkinys paruoštas negausiomis nuo darbo naštos nuvogtomis valandomis, net per keliolika metų iš visur rankiojant kas atrodė geresnio. Žinau, kad rinkinys nėra be trūkumų ir dėl to brangų skaitytoją nuoširdžiai atsiprašau.

JUOZAS PRUNSKIS

ABEJOJIMAS

Abejojimas iš vienos pusės yra kančia mūsų minčiai, iš kitos yra mokslo ir teises tėvas.    C. Bini

ABSTINENCIJA

Turiu keturias geras priežastis, dėl ko negeriu svaigalų: mano galva yra aiškesnė, mano sveikata geresnė, mano širdis lengvesnė ir mano piniginė sunkesnė. Th. Gutrie

ADVOKATAS

Pilietis tarp dviejų advokatų yra kaip žuvis tarp dviejų kačių.    B. Franklin

Abiejų šalių advokatai yra kaip žirklių abidvi pusės: jos kerpa, kas yra tarp jų, bet nepažeidžia viena kitos. D. Webster

Advokatas, tai žmogus, kuris jums padeda gauti tai, kas paskiau jam sugrįžta.    Amer. Legion Magazine

AISTRA

Kontroliuoki savo aistras arba jos pradės tave kontroliuoti.    Horacijus

Nekontroliuojamos aistros daugumoje atvejų yra dalinis pamišimas.    Th. Hobbes

Ne protas apvaldo aistras, o visada didesnė aistra pažaboja mažesnę.    Romagnosi

Visos aistros mus verčia daryti klaidas, tačiau meilė verčia daryti pačias juokingiausias. La Rochefoucauld

Iš visų aistrų galingiausia yra meilė, nes ji apima galvą, širdį ir visą kūną.    Voltaire

Didžiausia ir žiauriausia aistrų savybė yra ta, kad jų įtempimas apima visą gyvenimą, o jų atnešama laime — tik trumpas akimirkas.    De Stael

Bloga aistra iš pradžių yra viešnia; jeigu tik jai parodai svetingumą, greit ji pasidaro šeimininkė. Talmudas

Aistros yra arkliai gyvenimo vežime; bet mes tik tada gerai važiuojame, kai protas laiko vadžias. K. J. Weber

Tikrumoje mums nereikia su aistromis kovoti; reikia tik joms duoti kryptį — į augštį, į tai, kas kilnu ir gražu. L. Habicht

Žmonės mano, kad savęs atsižadėjimas kenkia laisvei. Tokie žmonės nežino, kad savęs atsižadėjimas mums kaip tik atneša tikrąją laisvę, nes išlaisvina mus iš mūsų pačių, iš mūsų sugedimo vergijos. Mūsų aistros yra žiauriausi tironai. Tik pasiduoki jiems, ir turėsi pergyventi nuolatinę kovą, neturėdamas jėgų nei laisvai atsikvėpti. Atleiskite, bet aš laisve nevadinsiu tos vergijos, kurios žmonės nesigėdi. Fr. Fenelon

Aistrose aš neberandu jokio džiaugsmo ir tik velku jų pančius. Mano gyvenimas tapo pragaru. Mes mirštame ir žemės prieglobstyje jieškome tos ramybės, kurios mums pasaulis negalėjo duoti.    G. Byron

Gyvenimas palaikomas ne ardymo aistra, bet užuojautos jausmu, kuris mūsų širdies kalba vadinasi meile. L. Tolstoj

Pančiai, kurie mus labiausiai surakina, mažiausiai sveria.    Swetchine

Menas gyventi yra tai, kad žemesnę aistrą aukoji augštesnei.    Fr. Mauriac

Aistra temato ir tegirdi tik tai, ką pati nori. Sailer

Blogasis įkrinta į blogiausios rūšies vergiją — savųjų aistrų.    Lubbock

Mūsų aistros ir mūsų rūpesčiai — tai tikri tironai. Būti pasitenkinusiam nedaug kuo ir būti doram yra būti nepriklausomam.    M-me Ackerman

Daug istorijoje yra buvę pranašų, kurie kalbėjo Dievo vardu. Tačiau niekas ligi šiol dar nėra kalbėjęs velnio vardu. Velnias kalba per žmogų.    A. Maceina

Nežaisk su aistromis, nes netrukus jos su tavimi pradės žaisti.    Wibbelt

Visos aistros yra geros, kada žmogus yra jų viešpats, ir visos yra blogos, kada žmogus tampa jų vergu. J. J. Rousseau

Don Zuano kelias yra nuolatinis biologinės aistros kėlimas ir vis dėlto pasilikimas vienatvėje. Pr. Gaidamavičius

Aistros yra vėjai, kurie mus verčia plaukti gyvenimo okeanu. Protas yra kapitonas, kuris mums vadovauja. Laivas neitų į prieki be vėjo, bet jis pražūtų be kapitono. Anonimas

Vergas yra tas, kuris neįstengia apvaldyti savo aistrų. D. Erasmus

Ne nuo mūsų priklauso neturėti aistrų, tačiau nuo mūsų pareina jas apvaldyti.    J. J. Rousseau

Aistros yra vieninteliai advokatai, kurie beveik visada įtikina.    La Rochefoucauld

Aistros yra kaip vėjas, kuris reikalingas judėjimo pradžiai, nors dažnai ir būna uraganų priežastimi. Fontenelle

Netenkant Dievo baimės, prasideda atsipalaidavimas aistrų ir geidulių viešpatavimas, kuris pasaulį patvindys nuodėmių tvanu ir krauju.    G. W. Leibniz

AKIS

Akys yra drąsūs liūtai, klajoją, bėgioją šen ir ten, toli ir arti. Jos kalba visomis kalbomis ir nelaukia supažindinimo. Jos nenusilenkia nei prieš neturtą, nei prieš prabangą, nei prieš mokytumą, nei prieš jėgą; jos įsibrauna, perskrodžia per vieną akimirką ir vėl grįžta. Kokie gyvastingumo ir minties potvyniai iš vieno asmens per akis plaukia į kitą! Emerson

Sveikos, sveikos, viešnios brangios,
Mėlynos akytės,
Jūsų žydris — iš padangės
Trupinys nukritęs.

Jurgis Baltrušaitis

AKTORIUS

Aktoriai yra vieninteliai pasaulyje garbingi veidmainiai. W. Hazlitt

ALKIS

Kūno alkio pasotinimas niekados nėra pilnas, jeigu nėra pasotinamas ir dvasios alkis.    A. Maceina

ALKOHOLIS

Juk tai nesutaikomi dalykai, kai vienus šaukia kraujo lieti, o kiti degtinės upelius lieja, patys juose skęsta ir mūsų tėvynę skandina!    Vaižgantas

Su pirmu vyno stiklu — avinėlis, su antru — liūtas, su trečiu — kiaulė.    Talmudas

Neblaivumas tai kapas žmogaus dvasios ir jo tiesaus galvojimo.    Chauser

Alkoholis yra bjauriausias apgavikas savo dviem pažadais: kad jis atima gyvenimo vargus ir rūpesčius ir kad jisai atneša jėgą ir džiaugsmą.    W. Keppler

Stiklely daugiau prigeria, kaip ežeruose. Priežodis

Kai aš regiu, kaip giliai yra įleidęs šaknis alkoholio garbinimas draugų tarpe, tai aš visada ir visada prisimenu senovės egiptiečių tikėjimą į krokodilus. Senovės egiptiečiai tikėjo į krokodilus, juos garbino ir dievino, o šie ėdė žmones. Tūkstančiai metų turėjo praeiti, kol šis krokodilų tikėjimas pranyko iš žmonių galvų.    Dr. Bunge

AMERIKA

Jei visa Europa pasidarytų kalėjimu, tai dar liktų Amerika — pabėgėliams prieglauda, ir ačiū Dievui, kad ta prieglauda didesnė už patį kalėjimą.    H. Heine

Iš esmės imant, amerikiečiai yra padori tauta, kuri nuo klaidos per klaidą veržiasi pirmyn, veržiasi į tai, ką laiko teisybe. Jei ši tauta bus teisingai informuojama, ji netrukus virs didžiausia jėga teisingumo tarnyboje. A. Maurois

Amerika visada buvo pasiryžusi kovoti už moralinius idealus, už silpnuosius prieš stipriuosius, už laisvę prieš autokratus. W. Wilson buvo teisus, sakydamas, kad Jungtinių Valstybių vėliava yra žmoniškumo vėliava. Amerikietis yra natūraliai linkęs skubėti užpuolimo aukai į pagalbą. A. Maurois

AMŽINYBĖ

Kiekvienas jūsų gyvenimo veiksmas paliečia kokią stygą, kuri virpės ir amžinybėje.    E. H. Chapin

Diena, kuri taip tave baugina ir tu vadini paskutine, yra pirmoji amžinybėje.    Seneca

Žmogus, kuris yra netikras pomirtiniu gyvenimu, yra nelaimingiausias iš visų sutvėrimų.    Dante

Giliai tikiu į geresnį gyvenimą. Užtat noriu turėti tikslu Dangų, o ne žemę.    V. Hugo

Pagal laiką — pirmiau gyvenimas, paskui mirtis, pagal amžinybę — pirmiau mirtis, paskui gyvenimas. Gounod

Saulė atranda purvą ir po baltu sniegu. Anonimas

Tas, kuris rūpinasi tik šiuo gyvenimu, bet nesirūpina amžinybe, yra išmintingas momentui, bet kvailas visiems laikams.    Tillotson

Tie, kurie neturi kito gyvenimo vilties, yra mirę jau ir šiam gyvenimui.    Eckermann

Malonumas mirti ir po to nesusilaukti kentėjimo yra vertas kentėjimo gyventi be pomėgių malonumų. Anonimas

Viskas čia, žemėje, tik sapnas, o tikrovė — ne čia. Amžinojo užmigimo — tai pabudimo valanda. M. Pečkauskaitė

Nors žmogus ir pašauktas Amžinybei, tačiau tai dar nereiškia, kad dėl to laikinė jo egzistencija būtų atiduota beprasmybei.    J. Girnius

Pirmenybę suteikime amžinybei prieš laikinumą, protui prieš jausmus, Sutvėrėjui prieš tvarinius. L. Stolberg

Šis gyvenimas mums tėra duotas tik tam, kad pasiektume amžinąjį; ir kaipgi yra nedėkinga žmonių dauguma kurie apie tai nei nepagalvoja. Šv. Pranciškus Salezietis

Tiktai atsistoję ant amžinybės pagrindo tegalime valdyti laikinus dalykus; tiktai antžmogiškoji tiesa tesaugo mus nuo žmonių klaidingumo ir mūsų pačių vergijos nesuskaitomiems viliojimams.    Fr. W. Foerster

Aš norėčiau drauge su Mediči pasakyti, kad visi tie, kurie nebesitiki kito gyvenimo, jau šiam gyvenimui yra mirę.    J. W. Goethe

Perdaug esame pamėgę žvaigždes, kad bijotume nakties.    Astronomo antkapis

Laikas ir pasaulis yra bandymas, kur mes rengiamės amžinybėn; būsimuosius šimtmečius mums Dievas duos panašius į mūsų dabarties gyvenimo akimirkas. Klebe

Jei norime amžinai gyventi, turime Amžinojo Dievo valią pildyti.    Šv. Ciprijorms

Dėsnis, kad amžinybėje būsime tokie, kokius mus užtiks mirtis, verčia žmones stengtis kiekvieną akimirką būti tokiais, kokiais norėtų visada pasilikti.    Joubert

Mėgstu, atsisėdusi ant prieangio laiptų, žiūrėti į tvenkinį. Ilgas ilgas aukso kelias tiesias tobulybėn, į begalybę. Ir eina tuo keliu mano siela. Meta šį trapų ir nepastovių formų pasaulį, tą nykstančių šešėlių pasaulį, ir eina, amžinybės ištroškusi, ten, kur rožės nevysta ir nebaigia žydėti, kur vanagas nedrasko vieversio lizdo, kur perkūnas netrupina medžių, nei širdžių... Eina ten, į grožio tėvynę, kurio didžiausieji pasaulio genijai menką šešėlį ir silpną aidą tėra sugavę.    M. Pečkauskaitė

Dirbkite laike, bet amžinybės šviesoje. Prieš elektrines triukšmingų fabrikų pašvaistes neturi išblėsti amžinoji lempelė ties tyliuoju tabernakulu, ir dūmų debesys iš dirbtuvių kaminų neturi užtemdyti žvaigždžių vaizdo. M. Faulhaber

AMŽIUS

Lai jūsų senatvė būna lyg vaikystė, vaikystė — lyg senatvė; tai yra — tenebūnie nei jūsų išmintis surišta su puikybe, nei jūsų nuolankumas tenebūnie be išminties. Šv. Augustinas

Ar jūs norite sulaukti ilgo amžiaus? — Štai išbandytas receptas: valgykite perpus mažiau, miegokite dukart ilgiau ir juokitės keturis kartus daugiau.    J. H Kellogg

Amžius, atrodo, yra geriausias keturiuose dalykuose: senas medis geriausias deginti, senas vynas — gerti, seni draugai — pasitikėti, senos knygos — skaityti. Fr. Bacon

ANEKDOTAI

Tasai yra geras anekdotų pasakotojas, kuris turi gerą atmintį ir viliasi, kad kiti tokios atminties neturi. Irv. S. Cobb

APAŠTALAS

Nėra žmogui didesnės garbės, kaip ta, kai Dievas mus pavartoja savo įrankiais. Bet, kad tos garbės būtumėt verti, rūpinkitės turėti visuomet tyrą sąžinę, nes Dievas purvinu įrankiu nesinaudoja, o jei ir naudojasi, tai nebent tam, kad paskum mestų nuo savęs.    A. Jakštas

Senovėje apaštalai atėjo iš Paskutinės vakarienės salės, dabar jie atsiranda nuo Komunijos stalo. M. Faulhaber

Kad atsirastų nors po vieną didžią, tvirtą, neegoistišką sielą kiekvienoje bendruomenėje, pasaulis būtų išvaduotas. E. Hubbard

Geriau yra mažiausią švieselę užžiebti, negu tamsuma skųstis.    Konfucijus

Apaštališka širdis yra tokia plati, kad ji apima visą pasaulį ir visiems Kristaus reikalams turi vietelę. G. Harrasser

Mūsų pareiga mylėti gerus ir blogus nereiškia, kad mes pritariame blogiui ir jį prilyginame prie gėrio; tai tereiškia, jog privalome darbuotis, kad gerieji pasiliktų tokiais ir kad blogieji mestų savo nuodėmingą gyvenimą. G. J. Franceschi

Nejaugi manote, kad vieniems Dievas leido mirti bekovojant už civilizaciją ir Bažnyčia, o kitiems susidėjus rankas į kišenius ilsėtis rožių patale?    Fr. Ozanam

Apaštalavimas platinant gerus raštus yra svarbiausias, labiausiai mūsų laikais reikalingas ir vertingiausias darbas. G. Harrasser

Garbingai elgiantis, galima išgelbėti net ir tokį žmogų, kuriame Dievo paveikslas jau beveik užgesęs. F. Dostojevski

Žemė tegali būti pakeista tik tokių žmonių, kurių žemė pati nepakeičia.    J. Paul

Į savo darbą įjunkite tikėjimo dvasią. Nenaudokite savo balso dejonėms apie pasaulio sugedimą. Kovokite dėl jo pagerėjimo.    Channing

Nesitikėkite patraukti žmonių prie bažnyčios nusileidžiant prieš klaidingas jų nuomones ir net joms pritariant ar net pataikaujant sugedusiems žmonių įgeidžiams. Mes tegalime prie Dievo atversti žmones tik pilnai rodydami jiems žodžiu ir pavyzdžiu krikščioniškosios tobulybės idealus visoje skaistumoje, tik skelbiant pilną Evangelijos tiesą visoje pilnybėje, taip, kaip ji yra garsių Bažnyčios mokytojų išreikšta.    J. Matulevičius

Mes norime, kad gyventų ir mūsų broliai. Mes norime nešti gyvenimą ten, kur viešpatauja mirtis! — Gyvenimo nešėjai, veržkitės į kiekvieną aplinkumą: į dirbtuves, į biurus, į laukus, visur, kur tik Kristus turi teisę įeiti. Pijus XII

Kas savo gyvenime yra nors vieną sielą išgelbėjęs, tas baigdamas savo žemės kelionę galės savo Tėvui ramiai tarti: “Į Tavo rankas atiduodu savo sielą”. Ši mintis yra paguoda pasauliečiui apaštalui gulinčiam mirties patale. M. Faulhaber

APGAULĖ

Tikras lapė ne tik tas vynuoges vadina rūgščiomis, kurių pats negali pasiekti, bet ir tas, kurias jis pasiekia ir kitiems iš anksto nuvalgo.    F. Nietzsche

Visų apgaulių yra ta blogoji pusė, kad jos gali būti atidengtos; tikrumoje — visada atidengiamos, ir tada apgaudinėtojo padėtis pablogėja vieton pagerėjusi. M. D’Azeglio

APKALBA

Mes negalime sukontroliuoti kitų liežuvių, tačiau mūsų geras gyvenimas leidžia jų nepaisyti.    M. P. Cato

Dėl ko pasaulis stebisi, kad geruose užsimojimuose pasiryžėlį kankina apkalbos ir kitų neapykanta? Atmink, jog akmeniu metama į medį, apkibusį vaisiais. Indų išmintis

APLINKA

Žmogus, kaip ir augalas, jaučia atmosferą, kurioje gyvena.    Tarchetti

APLINKYBĖS

Žmogaus gabumų matas yra ne tai, ką jis padaro verčiamas aplinkybių, bet ką jis padaro prieš jas. O. S. Marden

APREIŠKIMAS

Žmogus, kuris savo gyvenime nesivadovauja Dievo Apreiškimu, yra panašus į Pilotą, besisukinėjantį į visas šalis ir klausiantį: “Kas yra tiesa?” tada, kai jis pats stovi Amžinosios Tiesos akivaizdoje.    F. W. Foerster

APSILEIDIMAS

Tik pasidaryk asilu, ir kiekvienas ant tavęs kraus maišus.    Vokiečių priežodis

APSIRIJIMAS

Yra gundymų žaltys žmoguje, tai jo pilvas, linkęs į apsiririjimą. Jis gundo, pasiduoda ir baudžia. V. Hugo

APVAIZDA

Kuo ilgiau aš gyvenu, tuo daugiau matau įtikinančių įrodymų tos tiesos, kad Dievas valdo žmogaus reikalus. B. Franklin

Ilgainiui jūs įsitikinsite, kad Apvaizda yra palanki tiems, kurie laikosi Dievo įstatymų, ir priešinga tiems, kurie juos laužo.    H. W. Beecher

Pasaulio istorijoje yra Apvaizda ir kiekvieno žmogaus gyvenime turi būti Apvaizda, kuri pagal kitas taisykles, negu mes numatėme, šią sumišusią žemę, kaip dukterį, jungia su augštesniu Dievo miestu, — turi būti Dievas, dorybė ir amžinybė.    J. Paul

ARCHITEKTŪRA

Architektūra yra sustingusi muzika. J. W. Goethe

ARTIMAS

Švenčiausias nėra tas, kuris daugiausia meldžiasi, nei labiausiai tikintis nebūtinai tas, kuris dažniau lanko bažnyčią. Mylėti ir atleisti, daug mylėti — tai išganinga išmintis paprastos ir nuolankios sielos.    J. B. Massilon

Atrodo, kad mes niekam kitam negyvename, kaip tik padaryti kits kito gyvenimą sunkesnį.    G. Eliot

Geriausias būdas tarnauti Sutvėrėjui yra daryti gera mūsų broliams.    Mantegazza

Kiekviena ašara, kurią tu nudžiovini verkiančiose akyse, kiekviena nuoskauda, už kurią tu neatsilyginsi piktu, o nuoširdžiai atleisi dėl Kristaus, kiekvienas džiaugsmo juokas, kurį tu iššauksi rūpesnio apniauktame veide, kiekvienas švelnus žodis, kurį tu pasakysi vieton rūstavimo, kiekvienas geras patarimas, kiekviena pagalba, kurią suteiksi prislėgtajam, — tas viskas yra, lyg tu švelnia, minkšta skepetaite nušluostytumei kraują, ašaras ir prakaito lašus nuo mūsų Išganytojo veido.    I. Klug

Tikintysis prieš sėsdamas valgyti, privalo praverti duris ir pasidairyti, ar nėra ten žmogaus, kenčiančio badą. Vedų išmintis

Jei stengsiesi būti naudingas kitiems, būsi naudingas ir sau; ir jeigu kitų nemylėsi, tuo labiau niekas nemylės tavęs.    M. A. Mureto

ARTIMAS

Pažvelkite į saulę. Ji visiems šviečia, visus šildo, nelaukdama prašymo ir padėkos. Taip pat ir jūs nelaukite maldavimo ir pagyrimo, bet padėkite žmonėms gera valia — ir būsite mylimi kaip saulė.    Epiktetas

Žmogus, kuris atsisakys pagelbėti kitam mirties pavojuje, tebūnie baudžiamas kaip žmogžudys.    Osiris

Jei gyvenate su kitais, tarnaukite jiems, nereikalaudami meilės už meilę ir padėkos už patarnavimą. Ermolova

Kas duoda vargšams, suteikia Dievui. V. Hugo

Kas su savo artimu gyvena neapykantoje, negali gyventi taikoje nei su Kristumi.    Šv. Augustinas

Dievo niekas taip neįskaudina, kaip apsileidimas savo pareigose artimui.    Šv. Jonas Auksaburnis

Ką kitam duodi, yra tavo; ką sau pasilaikai — sunyksta!    Rytų išmintis

Savo artimui daryk tai, ko nori, kad tau būtų daroma. T. Toth

Kas sugriauna svetimą dangų, tas sau pasistato pragarą. Toks jau yra nematomas teisingumo įstatymas žemėje. Stelzhammer

Kas nori savo artimą mylėti, tas pirmiau turi ji pažinti. K. Barnett

Geriausias būdas padaryti savo gyvenimą malonų sau yra stengtis jį daryti malonų kitiems.    A. Graf

Žmonių paskirstymas į avis ir ožius įvyks paskutinėje dienoje. Iki to laiko mums yra uždrausta tokia klasifikacija. F. Sheen

Jei esi stipresnis, pagelbėk silpniems, jei protingesnis — neišmintingiems; jei turtingesnis — pavargėliams; jei esi mokytas — nemokytiems.    L. Tolstoj

Jei artimo meilė pasilieka tik jausmu, tai tuo atveju nėra jokia meilė. Meilė yra veikimas. Fr. Herwing

Veikti, lyg negalėtume savęs išganyti be mūsų brolių, tai didelis dvasinio gyvenimo dėsnis, kuris drauge yra svarbiu principu ir sociologijoje.    E. Montier

Gyventi dėl kitų tai nėra vien tik pareigos Įstatymas, tai taipgi mūsų laimingumo taisyklė.    Aug. Comte

Kas atneša kentėjimus artimui, daro pats sau bloga. Kas padeda kitiems, padeda pats sau.    L. Tolstoj

Jei galite išgydyti —gydykite, jei negalite išgydyti, bent suraminkite, jei negalite suraminti — paguoskite. A. Murri

Niekas negali būti Kristaus draugas, kas nėra savo artimo draugas.    R. Benson

Jei nori kam būti malonus, pirmiausia jį mylėk ir būk kantrus.    Vaižgantas

Į šulinį, iš kurio geri, negalima mėtyti akmenų. Talmudas

Jei artimo džiaugsmas nėra mūsų džiaugsmu, jei artimo ašaros nėra mūsų ašaros — nesame krikščionybės skleidėjai.    T. Žiūraitis

Mes turime teisę į kitus atsiremti, tačiau ne visą naštą ant kitų perkelti arba tiek atsiremti, kad jie pradėtų palinkti ir palūžti.    Montaigne

Žmogus, kuris tegalvoja apie save ir visuose dalykuose tik savo pelno tejieško, negali būti laimingas. Jei nori sau gyventi, gyvenk ir kitiems.    Seneca

Turime gelbėti save pačius, kad galėtumėm padėti kitiems, turime gelbėti kitus, kad būtumėm padedami kitų. Fr. W. Foerster

Žmonės niekuo daugiau taip neprilygsta Dievybei, kaip nešdami laimę kitiems.    Cicero

ASMENYBĖ

Asmenybė yra kentėjimas, ir daugelis, būdami nepajėgūs pakelti šios kančios, bevelija prarasti savo asmenybę. Berdiajev

Didelės asmenybės yra tos, kurios turi mažiau aistrų ir daugiau dorybių kaip eiliniai žmonės; tačiau jos privalo turėti dar ir didelius siekimus.    La Rochefoncauld

Žmonių, kuriuos vadina asmenybėmis, svarbiausios žymės yra šios: savarankiškumas mąstyme bei darbuose ir nepriklausomumas nuo to laiko opinijos bei aplinkumos. R. Goerling

Asmenybe paprastai vadiname žmogų, turintį tvirta valią. Joje fiziologiniai polinkiai susiduria su stipriomis kliūtimis — su valios pasipriešinimu: stiprius polinkius atsveria ir atlaiko lygiai stipri valia. Stipri asmenybė paprastai turi ir aiškią moralinę sistemą. Charakterio tvirtumas yra pati stipriausia kliūtis tiek prieš paties žmogaus fiziologinių polinkių vyravimą, tiek prieš aplinkos įtaką bei itaigas. P. Maldeikis

Asmenybė tai yra žmogus, kuriame dvasia yra valdovas, o kūnas pavaldinys. Užtat jis visomis jėgomis siekia augštesniųjų gyvenimo vertybių: tiesos, gėrio ir grožio, o žemesniosiomis tesinaudoja kaip priemonėmis. J. Radvila

Svarbiausias laikotarpis žmogaus gyvenime — jo asmenybės išsivystymas. Paskui prasideda su pasauliu kova, kuri tiek yra įdomi, kiek yra sukuriama kas nors naujo. J. W. Goethe

Žmogaus asmenybės galios spindi per jo sąmonės turinį tolyn į viso gyvenimo gilybes.    Vydūnas

Asmenybė yra tai nevystanti, nepraeinanti žmogaus dalis, kuri turi būti laimėta amžinybei.    Berdiajev

ASMUO

Asmuo reiškia, kad aš savoje egzistencijoje negaliu būti jokios kitos instancijos pavergtas, bet kad aš priklausau pats sau. Galiu aš gyventi laikus, kada vienas žmogus kitą perka ir jį valdo. Galia pirkti nesugebės pavergti jo dvasinių galių, jo asmens.    R. Guardini

AŠAROS

Turėtų būti daugiau atgailos ašarų dėl mūsų nusikaltimų Kristui, daugiau užuojautos ašarų nelaimingiesiems ir daugiau džiaugsmo ašarų dėl begalės gerų dalykų, kuriuos Jėzus mums suteikė.    T. L. Cuyler

Ašaros dažnai būna teleskopas, per kurį žmonės įžvelgia Dangų.    H. W. Beecher

Siela neturėtų vaivorykštės, jeigu akys neturėtų ašarų. J. V. Cheney

Kartais Dievas savo vaikų akis nuplauna ašaromis, kad jie aiškiau galėtų perskaityti Jo Apvaizdos patvarkymus ir Jo įsakymus.    T. L. Cuyler

Gaivinantieji ašarų šaltiniai pagirdo sielą ir atleidžia suveržtą krūtinę.    E. Tumienė

Kaip po gausių liūčių būna grynas ir švarus oras, taip po ašarų lietaus seka minties giedrumas ir ramybė. Šv. Jonas Auksaburnis

Vienintelės ašaros tikrai yra tos, kurios liejamos vienišume.    Linguet

Tyla ir ašaros yra iškalbiangiausi nekalto persekiojamojo ir doro įžeidžiamojo žodžiai.    Pananti

Kas yra ašaros? Dievas jų nesutvėrė žmogaus kūnui. Jos yra tai, kas niekuomet neišsenka; atrodo, kad tai kraujas, kuris pereina per žmogaus širdį, per jos kentėjimą, o skausmas išdegina jo raudoną gyvenimo spalvą. N. Mazalaitė

Palaimintas, kuris sau gali pasakyti: aš nušluosčiau ašarą.    Giusti

Šv. Pransiškus Asyžietis bevelijo prarasti savo akių šviesą, negu atsižadėti dovanos ašarų, per kurias siela gali geriau matyti nuostabius Viešpaties tobulumus. Facchinetti

Nėra iškalbingesnio dalyko, kaip moters ašaros: kas sutinka jos klausyti, jau yra arti prie to, kad išklausytų. Rotrou

Maža vertas žmogus neverkęs.    J. Baltrušaitis

Ašaros yra puiki akių kalba; kai tikrajai meilei trūksta žodžių, akys prabyla ašaromis, o liežuvis pasilieka nebylys. Herrick

Jei nakčia verksi saulės, nematysi žvaigždžių. R. Tagore

Akis gerai mato Dievą tik per ašaras. V. Hugo

Ašaros yra šventa kentėjimo teisė.    Grillparzer

Kiekviena ašara tepamoko mirtinguosius kokios nors tiesos.    Foscolo

Danguje gyvenama ir džiaugiamasi tuo turtu, kuris verkiant surenkamas žemės ištrėmime.    Dante

Širdžiai reikalingos ašaros, kaip žemei — lietus. V. Hugo

Ašaros — sielos kraujas.    Šv. Augustinas

Mes esame gimę kentėjimui, ir ašaros mūsų širdžiai yra tas, kas vanduo žuvims.    G. Flaubert

ATEITININKAI

Kaip seniau, taip ir dabar ateitininkai, kaip meteoras, išsiveržia iš ūkanų ir traukia paskui save lietuvių katalikų visuomenę.    St. Lūšys

ATEITIS

Jeigu norime dirbti ateičiai, privalome dirbti jau dabar. Spalding

Kai jau viskas yra prarasta, dar pasilieka ateitis. Chr. Bovee

Kai mes giname savo ateitį, mes giname ne vakardieną, o rytojų.    Ort. y Gasset

Jei žmogus pajėgs atitiesti dabartį, tuo pačiu ypu atities ir ateitį, nes dabartyje susibėga praeitis ir ateitis. Pr. Gaidamavičius

Ateitis priklauso tiems, kurie naudojasi paties Dievo duota teise tikėti, galvoti ir pasirinkti.    F. Dulles

ATEIZMAS

Aš bijau Dievo, o toliau — aš labiausiai bijau žmogaus, kuris Dievo nebijo.    Saadi

Būti ateistu reikalinga be galo daug didesnio tikėjimo, kaip priimti visas tiesas, kurias ateizmas atmeta. J. Addison

Ateizmas, jeigu jis yra, būna pagimdomas nežinojimo ir puikybės, stipraus jausmo ir silpno proto, gero valgymo ir blogo gyvenimo. Tai visuomenės liga, dorovės gadintojas. J. Collier

Be Dievo mūsų gyvenimas būtų apleistas ir mūsų mirtis būtų desperacija. Be Dievo dorybė netenka jėgos, nusikaltimas — netenka savo baisumo, nežinome, kur kreipti savo mintis, jausmus ir pati likimą.    Guerazzi

Žmogus be religijos yra keliautojas — be tikslo, klausiantis — be atsakymo, kovotojas — be pergalės, mirštantis — be naujo gyvenimo.    Šv. Augustinas

Prisipažįstu, aš nesu taip nusižeminęs kaip ateistas: nenorėčiau savo nemarumo idėją iškeisti į vienos dienos laimingumą.    Montesquieu

Iš gamtamokslio išplaukia tokie dievybės įrodymai, kad abejonės darosi absurdiškos, o ateizmas juokingas. Herschell

Niekas nėra toks ateistiškas, kad nepadėtų švęsti krikščioniškų šventadienių.    Hebbel

ATGAILA

Vėlyva atgaila retai būna tikra, tačiau tikra atgaila niekada nebūna per vėlyva.    R. Venning

Negali gailėtis per anksti, nes niekada nežinai, kaip anksti gali būti per vėlai.    Fuller

Daugiau to nusikaltimo nebepakartoti — tai geriausia atgaila.    Vokiečių patarlė

Vienos nuoširdžios ašaros, susijungusios su Jėzaus krauju, užtenka atitaisyti gyvenimo klaidai. De Segur

Didžiausioji kartybė gyvenime nėra ligos ar kančių valandos, o sąžinės graužimo metas, kai siela jaučia ištrėmimą, nes ji atsiskyrė nuo Dievo. Ir laimingiausios žemėje yra, kai Išganytojo žodis džiaugsmingai skamba mūsų išvargintose sielose: “Sūnau, dukra — tavo nuodėmės tau atleistos, eik ramybėje”.    Gebhert

Atgailos ašaros, tos gailesčio dukros, nuplauna nuodėmės dėmes.    Šv. Augustinas

Tikiu į atgailą to nusidėjėlio, kuris išpažindamas nuodėmes apkaltina tik save, o ne draugus, šeimą ar laikus, kuriuose gyvena.    A. Gatti

Atgaila užmeta savo šydą ant viso to, kas buvo bloga, ir atsinaujinusi siela iškyla iš praeities griuvėsių nuplauta ašaromis, — gražesnė, negu krikšto dieną. P. Maurice

Atgailojimas, ar gi tai nėra pats dieviškiausias iš visų žmogaus jausmų? Didžiausia nuodėmė yra akiplėšiškumas jaustis esant be nuodėmės, tai mirtinas silpnojo nejautrumas; šitaip besijaučianti širdis yra atsižadėjusi nuoširdumo, nuolankumo, ji — mirusi.    T. Carlyle

Didžiausią garbę padaro ne tas, kurs niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. Konfucijus

Atgaila yra antrasis krikštas, krikštas ašarų. Šv. Gregorius Nazianzietis

ATGIMIMAS

Mirk ir vėl atgimk naujam gyvenimui. J. W. Goethe

Kiekviena generacija reikalinga regeneracijos. C. H. Spurgeon

ATIDĖLIOJIMAS

Vakarykščia diena jau praėjo, rytojus nėra tau užtikrintas, ši diena yra trumpa; jei nori ką nors atlikti, pradėk dabar; atidėliojimas yra laiko vagis.    Anonimas

Atidėliojimas sukelia tik neramumo ir gadina nustatytą tvarką. Suvėlintas darbas yra lyg neišmokėta skola: jis niekad neduoda ramybės. Juk tikrai pailsėti galima tik tada, kai visi darbai jau pabaigti. Pavėluotos pareigos visada atkeršija. Apie Cezarį Lucianas pasakė: “Nil actum credens, dum quid superesset agendum” — “Jis manė, kad nereikia nieko pradėti, kol dar liko kas nebaigta padaryti.” T. Toth

ATLEIDIMAS

Tyriausia, gražiausia meilės gėlė, yra atleidimas, bet jis randamas tik augščiausioje meilėje, todėl jį matome tik Dievuje ir motinose.    Stifter

Kas nemoka atleisti, sunaikina tiltą, per kurį jam pačiam reikės praeiti, nes kiekvienam žmogui atleidimas yra reikalingas.    Lord Gerbert

ATLYGINIMAS

Atsilyginti blogu už gerą yra velniška, atsilyginti blogu už blogą yra gyvuliška, atsilyginti geru už gerą yra žmogiška, atsilyginti geru už blogą yra krikščionio karžygiška dorybė.    T. Toth

Nedirbk be atlyginimo ir neatlygink nedirbančio. Livius

ATMINTIS

Daugelis skundžiasi dėl savo atminties susilpnėjimo, tik niekas nepasiskųs dėl savo minties pajėgumo. La Rochefoucauld

Atmintis tai klijai, kurie sulipdo mūsų būtį į siūlą, ant kurio įvairiaspalviais karoliukais veriamos mūsų dienos. Soeberger

ATPIRKIMAS

Nuo to laiko, kai Kristus mane atpirko, aš nebesu skirtas pardavimui.    Šv. Augustinas

ATSIDAVIMAS

“Tebūnie mano valia, ne Tavo” — pavertė rojų į tyrus. “Tebūnie Tavo valia, ne mano”, — pavertė tyrus į rojų ir Getsemanį padarė Dangaus vartais.    E. Pressense

ATSIMINIMAI

Žinokite, kad nieko gyvenime nėra augštesnio, tvirtesnio, sveikesnio ir naudingesnio ateičiai, kaip geri atsiminimai, tuo labiau, jei jie paeina iš vaikystės, iš tėvų namų. Geras, iš jaunatvės išlaikytas atsiminimas yra geriausias auklėjimas: turėjęs galimybę surinkti daug tokių skaidrių atsiminimų žmogus turi pagrindą visam gyvenimui. F. Dostojevski

Atsiminimas tai vienintelis rojus, iš kurio negalim būti išvaryti.    J. Paul

Memuarai tai žmogaus sugebėjimas skinti rožes žiemos metu.    K. Smith

Dievas davė mums atsiminimus, kad mes galėtume turėti rožių ir gruodžio mėnesį.    J. M. Barrie

Žmogaus gyvenimas padalintas į ryškias dvi dalis: per pirmus 35 metus žmogus kaupia patirtį, per antrus — gyvena atsiminimais.    A. Dumas

ATSIŽADĖJIMAS

Auklėjimas reikalingas ne vien vaikams. Mes visą laiką pasiliekame Dievo mokyklos mokiniai. Juo geresni mokiniai mes šioje Dievo mokykloje būsime, juo pavyzdingesni mokytojai tapsime.    L. Bopp

Niekas nesiekia tauresnio tikslo už tą, kuris rūpinasi dorai išauklėti ne tik savo, bet ir kitų vaikus. Sokratas

Tik tai, kas kaip paveikslas nuskęsta į sielos gelmes, turi auklėjamosios reikšmės ir yra mokymo priemonė sielos kultūrai.    Heilmann

Viešpatie, suteik man tą malonę taip visus ryšius mane prie žemės rišančius sutraukyti, taip nuo visų šios žemės niekniekių atsisakyti, taip nuo visokių žemiškų norų, geismų, siekimų, užmanymų išsilaisvinti, kad drąsiai galėčiau tarti: nieko daugiau čia nesibijau ant žemės, kaip tik Tavęs, mano Viešpatie, mano Dieve ir Sutvėrėjau, kaip tik to, kad Tau mažiau įtikčiau, negu galėčiau, kad mažiau... Tavo garbei padaryčiau, negu mano jėgos, Tavo malonės paremiamos, išneštų.    J. Matulevičius

Savęs atsižadėjimas yra geriausias turtas. Seneca

Mokyti — kiek vabzdžių rūšių yra pasaulyje, saulės dėmes tyrinėti, rašyti romanus ir operas — galima be kančių; tačiau išmokyti žmones išganymo, kurio esmę sudaro savęs atsižadėjimas ir tarnavimas artimui, tą mokslą be atodairos skelbti, negalima be atsižadėjimo. Ne veltui Kristus mirė ant kryžiaus, ne veltui kančių auka viską nugali. L. Tolstoj

Apsimarinimas ir atsižadėjimas atrodo sunkūs, bet kada jų prisilaikome, jie pripildo širdį dangiška ramybe. Jei nori žemėje būti kuo laimingiausias, tai išsiugdyki įprotį energingai pasipriešinti visiems netvarkingiems polinkiams. Pesh

Tik ten prasideda tikras gyvenimas, kur prasideda atsižadėjimas.    Carlyle

AUKSAS

O, prakeiktas aukso pamėgime! Dėl tavęs kvailiai praranda susidomėjimą abiem pasauliais: pirma jie badauja šiame pasaulyje, o paskiau būna pasmerkti aname. Blair

Žmonėms aukso amžius ateina tik tada, kai jie nors momentui pamiršta apie auksą.    G. K. Chesterton

Ne viskas auksas, kas žiba, bet taipgi — ne viskas žiba, kas auksas.    Fr. Hebbel

Aukso pančiai yra stipresni už geležinius.  Anonimas

Aukso raktas atidaro visus vartus, išskyrus Dangaus. Danų priežodis

AUTORITETAS

Tik mūsų pačių menkumas dažnai neleidžia pripažinti autoritetų; sumažinkime savo egoizmą, pavydą, ir mums tuoj iškils šviesesnes asmenybės.    R .Spalis

AUTORIUS

Svarbiausi autoriaus uždaviniai yra du: naujus dalykus padaryti žinomais ir žinomus — naujais.    Johnson

Originaliausiais autoriai yra ne todėl, kad jie atskleidžia tai, kas nauja, bet kad jie turimus pasakyti dalykus taip išreiškia, lyg jie niekada pirmiau nebuvo sakyti. J. W. Goethe

Didžiausia garbė kraštui susidaro iš autorių, — skelbė Johnson. Tačiau taip būna tik tada, jeigu jie yra išminties orakulai. Jeigu gi jie nemoka dorybės, jie daugiau verti bausmės, kaip laurų.    J. Porter

AUKA

Auka Dievui yra pirmoji privaloma sąlyga pakilti į malonės viešpatiją. Auka tėra pradžia, o jos pabaiga— malonė.    VI. Solovjov

Uždirbk — kiek tik gali, taupyk — kiek tik gali, aukok - kiek tik gali.    J.Wesley

AUKLĖJIMAS

Geriausias yra tas auklėjimas, kuris suteikia tvirtą, sveiką pagrindą saviauklai    O. Leixner

Mano supratimu — tas yra geriausiai išauklėtas, kuris geriausiai įstengia pakelti gyvenimo džiaugsmus ir kančias. J. J. Rousseau

Auklėjimas yra sielos duona.    Mazzini

Geras yra auklėjimas, kai vaikai anksti įpranta tuo džiaugtis ar bjaurėtis, tą mylėti ar neapkęsti, kas mylėtina ar neapkęstina.    Aristotelis

Geras dalykas yra gimimas, bet geresnis — išauklėjimas.    Skotų priežodis

Auklėjimas be religijos, pastatąs žmogų į paprastų peniukšlių eilę, negali duoti teigiamų rezultatų žmogaus būdo išauklėjimui ir jo nusistatymui. Juk tokiam žmogui nebebus stipraus pagrindo nei didžiųjų motyvų būti teisingam, gerbti kitų teises, nuomones, aukotis kitų žmonių ar savo krašto reikalams.    F. Kemėšis

Kas nori būti auklėtojas, to svarbiausias uždavinys yra pirma pačiam save išsiauklėti. Kas turėtų daug visokių silpnybių, tam bus bloga būti auklėtoju, nes jo pavyzdys nekartą griaus viską, ką žodžiais bus padaręs.    T. Toth

Neužtenka padaryti žmogų tiktai gerą specialistą. Žmogus ne mašina. Auklėjimo tikslas turėtų būti: grožio nujautimas ir moralinių gyvenimo vertybių pažinimas. Auklėjimas, kuris šį tikslą aplenkia, išugdo specializuotas būtybes, panašias į treniruotus šunis.    Albert Einstein

Vien tik žinojimas žmogaus dar neiškelia į tokį laipsnį, kad jisai būtų pasiruošęs savo gyvastį aukoti dėl idėjos, dėl pareigos, dėl tėvynės; tam dar reikia pilnutinio auklėjimo. H. Moltke

Kasgi pagaliau yra žmogaus gyvenimas, jei ne savęs auklėjimas?    Degerando

Pilietis, žmogus išauklėti netaip jau piga — reikia didelio sumanumo ir labai ilgų pastangų. Vaižgantas

Kiekvienas žmogus gauna du auklėjimu: tą, kuris jam duodamas ir tą, kurį jis pats sau duoda; šis pastarasis yra svarbesnis.    Gibbon

Mokslas be auklėjimo, tai kaip svirtis be atramos. Maddini

Auklėjant vaiką reikia galvoti apie jo senatvę. J. Joubert

Be Dievo jūs galite pasidaryti tironai pagal savo valią, bet ne auklėtojai ar apaštalai.    Madzini

Kas nori auklėti, visų pirma pats turi būti išauklėtas. Hinzpeter

Žmogus tikrai senu pradeda būti nuo tada, kai nustoja būti paveikiamas auklėjime.    A. Graf

Auklėjimas nėra vien žmogaus pakeitimas, bet kartu ir jo perkeitimas; jis siekia ne vien kilnaus žmoniškumo, bet ir šventumo.    L. Bopp

BAIMĖ

Jeigu mums reikia ko bijoti, tai tik savęs pačių. A. Maceina

Tas, kuris buvo įkąstas gyvatės, išsigąsta ir virvės. Hebrajų priežodis

Žmogus teturi bijoti vieno dalyko: prarasti dangų. Teutates

Baimė nežinoma tiems, kurie nežino pikto. A. Strindberg

Bijoki Dievo, kuris yra augščiau visko, tada tau nereikės bijoti jokio žmogaus.    Šv. Augustinas

Baigštusis nusigąsta prieš pavojų, bailusis pavojuje, o drąsusis po jo.    J. Paul

BAŽNYČIA

Graži bažnyčia yra malda akmenyje, ir jos bokštas yra pirštas, rodąs į Dangų.    Ph. Schaaf

Visuomet ten, kur Bažnyčia ir pasaulis susitinka —filosofijoje ir moksle, politikoje ir teisėje, mene ir literatūroje — atsimuša tai, kas yra dieviška į tai, kas yra žmogiška; Kristaus karalystė atsimuša į pasaulio karalystę. K. Adam

Bažnyčia buvo didelė ir gerbiama pirma, negu saksai įkėlė koją į Angliją, pirma negu frankai peržengė Reiną, kai dar graikų iškalba žydėjo Antiochijoje ir kai dar Mekoje buvo garbinami stabai. Ir ji galės nenusilpusi išlikti iki to laiko, kai keliaujantis koks nors naujazelandietis vidury dykumų sustos ties sugriuvusio Londono tilto stulpais, kad galėtų piešti šv. Povilo bažnyčios griuvėsius. Macauley

Aš pamačiau, kad Bažnyčia buvo naujojo mokslo motina, didžiųjų universitetų steigėja, naujos didžios architektūros įkvėpėja, žmonių laisvės gynėja, Europos kultūros tvirtovė ir šaltinis. Ji sukūrė patraukliausią ir gyviausią civilizaciją.    J. S. Hofman

Aš perskaičiau knygelę (katekizmą) laimingas, kaip tas, kuris surado didelį turtą; aš tada dar netikėjau, tačiau buvau labai laimingas nors kiek katalikų Bažnyčią pažinęs ir ją atradau žymiai protingesnę, negu ją anksčiau vaizdavausi. J. Verkade

Ateikite į mūsų tikybą, ji mus padaro laimingus... Jokia kita laimė neturi vertės, kaip tik ši. Tai tiesa, kuri yra amžina... Tik Jėzuje, ne kur kitur, yra mums pagalba ir išganymas, — kreipėsi į Wagnerį    Franz Liszt

Nėra Bažnyčioje tokio didelio blogio, kad atsimetimas nuo jos nebūtų dar didesnis blogis    Šv. Cipriįonas

Anapus katalikų Bažnyčios aš radau perdidelį susiskaldymą, kad tenai jieškočiau išganymo. Jei aš tapsiu krikščionimi, tai visas tokiuo pasidarysiu, ir man tai reiškia — pasidaryti kataliku.    J. Verkade

Gerai daryti tai, ką privalome daryti, yra vertingiausias savęs atsižadėjimas.    Guyau

Kaip raudona lempelė gatvėje pavojų važiuojantiems ne sukuria, bet tik nurodo, taip ir Bažnyčia savo draudimu ar leidimu dorybių ar nuodėmių nesukuria, bet tik atkreipia žmonių dėmėsi, kur jos yra.    A. Maceina

Kai pažiūri iš lauko į bažnyčią, viskas ten tamsu ir niūru. Bet Įeik į vidų, tave pasveikins šventovė, ir viskas susyk nušvis.    J. W. Goetlie

Aš pažjstu jau daugelį, kurie gailisi pasitraukę nuo Kristaus ir Jo Bažnyčios, bet nežinau nei vieno, kuris gailėtųsi pasilikęs ištikimas Bažnyčiai.    Šv. Jonas Vianney

Nebus Dievas tam tėvu, kas nenorės Bažnyčios turėti motina.    Šv. Augustinas

BENDRAVIMAS

Kas bendrauja su visais, kas nebijo realaus darbo, tas savaime išlaiko dvasios pusiausvyrą. Tam sunku pamesti iš akių visumą.    St. Yla

BENDRUOMENĖ

Žmogus yra reikalingas bendruomenes kaip aprėdo, kitaip jisai atrodo kažkaip nuogas, vargšas, kažkaip nevietoje ir tarsi nuvilktas.    R. W. Emmerson

Valstybė gali žlugti, bet tautinė bendruomenė lieka, nes ji yra gyva kiekviename jos individe.    O. Bauer

BIOGRAFIJA

Kiekvieno žmogaus biografija nėra niekas kitas, kaip istorija Dievo žodžių, pasakytų nemirtingai sielai, esančiai mirtingame kūne.    E. Renan

Biografija tai to amžiaus rykštė. Visi didieji žmonės turi savo mokinius, tarp kurių atsiranda Judas ir parašo jo biografiją...    O. Wilde

BIUROKRATAS

Biurokratas savo pareigą atlieka tik nuo pusės devintos valandos ryto iki pusės penktos vakare — aštuonias darbo valandas.    M. West

BLAIVYBĖ

Tarnautojų neblaivumas buvo priežastimi didesnių nuostolių visuomenei ir didesnių rūpesčių man, kaip visos kitos priežastys, ir jeigu aš vėl pradėčiau valdyti, pirmasis klausimas, kurį aš duočiau kandidatams i kokias pareigas, būtų: “Ar geri svaigalus?”    Th. Jefferson

Kaip gėlei saulės spindulys, moteriškei meilė, taip dvasiai blaivumas būtinas.    Romas Striupas

BLOGIS

Bitė ir skorpijonas turi nuodų: pirmoji savo viduriuose, antrasis gi savajam gylyje. Raiboji, žalsvų akių ir žvilgsnio gyvatė juos turi vien savo dantyje. Gi sugedusio žmogaus siela yra visa apnuodyta.    Indų išmintis

Kirminas, nors jj padėtum ir ant švelniausio kilimo, vis vien jieškos purvo.    Indų išmintis

Kas bloga šiandien, negali pasidaryti gera rytoj. Olandų priežodis

Sumedžiagintas ir sumechanintas žmogus lengviau pasiduoda blogio įtakai, nes, perdėdamas medžiagos vertę ir prasmę, jis nuvertina dvasios pasaulį ir atsisako jo pagalbos.    B. Markaitis

Grežkite savo veidą į saulę, ir jūs nematysite šešėlio. H. Keller

Jei jau esi šuo, tai nebūk kartu ir kiaulė. Žydų priežodis

Blogis, kuris sėjamas mūsų lūpomis, neretai krinta ant mūsų pačių krūtinės.    Herbert

Blogį pasėjusi galva ilsėsis po žeme, o jos gėdingos idėjos pasiliks vaikščioti ant žemės.    B. Mitre

Ryšium su blogiu gali būti tik vienas geras dalykas: apgailestavimas, kad buvo blogai padaryta. Seneca

Nėra taip paiko niekšo, kad jisai nerastų pateisinimo savo menkystei.    Th. Koemer

Arklio saugokis iš užpakalio, karvės iš priekio, o pikto žmogaus iš visų pusių.    Lietuvių priežodis

Didžiausias blogumas būtų tada, jei mes be kovos pasiduotumėm tam blogumui, nė piršto nepridėję prie jo pagerinimo.    Vaižgantas

Niekada nesisvaidyk purvais: į taikinį gali nepataikyti, o tavo rankos vis pasiliks purvinos.    J. Parker

Kas neis iš namų surasti blogį ir nutrinti jį nuo žemės paviršiaus, pas tą ateis pats blogis ir stos prieš jo veidą. Ad. Mickevičius

Su luošu gyvendamas, pats šlubuoti išmoksi. Lotynų priežodis

Blogųjų nelaimė yra ta, kad jie blogai tepažįsta tai, kas yra bloga.    Kung-Dse

Esu tvirtai įsitikinęs, kad visų pasaulio blogybių paskirtis yra pažadinti aktyvumą.    Coleridge

Kas blogai elgiasi, tas pirmiausia pats savęs turėtų gėdintis.    Demokritas

Kas yra blogis moraliniu atžvilgiu, tai blogis ir politiniu.    J. J. Rousseau

Blogis iš pradžių yra plonas siūlelis, o ilgainiui pasidaro sunkios grandinės.    Fr. Ruckert

Duok, Dieve, man mokėti surasti piktybėje ne pikta, bet tai, kas pikta nugalėtų.    W. Shakespeare

Pilna harmonija tarp kūno ir dvasios galima tik tada, kai žmogus yra laisvas nuo blogio.    O. Sv. Marden

Piktžolė yra augalas, kurio vertingumas nėra dar surastas.    Emerson

Yra pavojinga jieškoti blogybės priežasčių mūsų išorėje, nes tuo būdu yra apeinama atgaila.    K. Noetzel

Nesielkite blogai, ir blogio nebus. L. Tolstoj

Neturime niekinti gyvenimo dėl to, kad jame blogis egzistuoja. Jis atsiranda dėl mūsų nepažinimo ir tikrųjų dėsnių nežinojimo. Nežinojimas mus daro ir darys visur ir visada šiame gyvenime nelaimingus. Dėkime visas pastangas išsilaisvinti iš nežinojimo, ir visos mūsų nelaimės savaime pranyks.    K. Noetzel

Kas daro bloga, kad iš to susilauktų gero, uždega žvakutę velniui, kad įeitų į Dangų.    J. C. Hare

Jei ką garbingo padarai — visi žino; bet jei ką gėdingo padarytumei, ką padėtų tai, kad niekas nežinos, jei tu pats tai žinai?    Seneca

Gerumas neturi ribų, blogumas gi apribotas savyje, taip, kad jis pagaliau pats save sunaikina. Templer

Jokia blogybė nėra didelė, jei ji šiame mūsų gyvenime yra paskutinė.    Alf. de Ercilla

Jei žmogaus ranka nėra sužeista, ji gali paliesti gyvatės nuodus — nuodai nepavojingi sveikai rankai; tik tam nekenksmingi blogi darbai, kas pats jų nedaro. Budos išmintis

Blogis atsiranda be pastangų; jis išdygsta kaip piktžolės apleistoje žemėje.    J. Lacordaire

Žmones yra įpratę patirtus blogumus įrašyti marmore, o patirtus gerus darbus — smėlyje.    T. More

Apie blogį niekada nebus per maža skaityta, apie gėrį — niekada nebus per dažna skaityti.    Schopenhauer

BOLŠEVIZMAS

Nepaprastai pavojinga šėtoniška bolševikų dialektika tuo, kad ji pradžioje remiasi ne piktomis, bet geromis žmogaus prigimties savybėmis: dieviškumas žmoguje kurstomas į sukilimą prieš Dievą — ne tik tiesos ir teisybės, bet ir laisvės vardu.    Anat. Michailovskii

Ar mūsų politikai mėgsta Bažnyčią, ar nemėgsta — viena aišku, kad Šv. Petro Bažnyčia yra galingiausias sąjungininkas ginant vakarų civilizaciją prieš gresiantį bolševizmo išsiplėtimą.    Max Fisher

Bolševizmas — tai nuodingiausios, Markso sufabrikuotos, dujos: jos plaukia per visą pasaulį, ir kur tik jos stipriau susikoncentruoja, naikina visokią gyvybę ir užmuša kiekvieną mintį. Didžiausia to pikto kalvė — Maskva, kur nuolat kalamos grandinės visą žmoniją supančioti ir, atitraukus nuo Kristaus, paklupdyti ją prieš antikristą. Ad. Jakštas

BRANGINIMAS

Kas yra išmokęs branginti mažiausiąjį dalyką,
  Tikėk, tas didį daiktą tikriausiai jau aptiko.
  J. W. Goethe

BUČKIS

Keturios saldžios lūpos, dvi tyros sielos ir vienas nemirtingas jausmas — šios yra gražiosios meilės bučkio sudėtinės dalys.    Chr. Bovee

Pirmasis motinos bučkis vaiką išmoko meilės.  J. Mazzini

BUVIMAS

Žmogiškasis buvimas tuo ir skiriasi nuo bet kurio kito buvimo, kad jis yra ne tiek duotas, kiek užduotas. A. Maceina

CHARAKTERIS

Geras žmogus yra švelnesnis su savo priešais, kaip blogas žmogus su savo draugais.    B. Hall

Tas, kuris neturi būdo, yra ne žmogus, o daiktas. Chamfort

Kiekvienas žmogus turi tris būdus: tą, kuri jis parodo, ta, koksai jis iš tikrųjų yra ir ta, kokiu jis save laiko. A. Karr

Talentai bręsta vienatvėje, charakteris — gyvenimo srovėje.    J. W. Goethe

Charakterio žmonės yra sąžinė kultūrinės bendruomenės, kuriai jie priklauso.    Emerson

Charakteris suteikia kilnumą jaunystėje ir pagarbą suvytusiai odai ir baltiems plaukams.    Emerson

Charakterio žmogus yra tas, kuris turi nusistatymą pasilikti tuo, kuo jis yra, tokiu pasilikdamas ir išvaizda ir elgesiu; savo nusistatymo nekeičia pagal nuotaikas ar aplinką; nedega vienos žvakės šventajam, kitos velniui; stengiasi neatrodyti kitokiu negu yra, bet daro pastangų būti tokiu, kokiuo nori atrodyti; nejieško popularumo savo sąžinės sąskaiton; ne tiek jieško gėrio sau, kiek tai, ką gero galėtų padaryti kitiems; jis galvoja kilniai, pakelia vyriškai, turi vilti tvirtą, jo mintys augštos, tikslai šviesūs ir veiksmai garbingi.    C. Cantu

Galėti apie žmogų pasakyti, kad jisai turi charakterį, yra ne tik daug apie jį pasakyti, bet ir jį išaukštinti, nes tai retai sutinkama asmenybė, kuri sukelia pagarbą ir nusistebėjimą.    lm. Kant

Charakteris — tiek vyrui, tiek moteriai — visada yra tikriausia dorybės apsauga, tvirčiausia religijos parama ir geriausias atpildas už nuostolius, kuriuos laikas yra padaręs. Išorinis grožis veikiai blykšta, bet proto ir charakterio gerumai kasmet vis auga.    S. Smiles

Charakteris tai kurčia, pastovi valia. Lacordaire

Didžiausias žmogaus turtas nėra didele gėrybių kiekybė, bet jo charakterio augštumas.    Young

Charakteris yra ne kas kita, kaip dvasinių nusiteikimų suma. Iš čia jau lengva suprasti, kad dvasiniai žmogaus nusiteikimai yra ne kas kita, kaip kasdieniniai jo įpratimai, Įgyti nuolatinėmis jo pastangomis.    A. Šerkšnas

Charakteri sudaro mažiausi ir paprasčiausi kasdienio gyvenimo įpratimai.    Fr. W. Foerster

Visi kiti talentai yra gautos dovanos, tačiau charakteris yra mūsų pačių sielos padaras, dėlto talentai kartais apvilia, o charakterio žmonės būna mylimi.    Stifter

Niekas iš prigimties nėra tiek geras, kad blogi įpročiai negalėtų sugadinti, bet ir nėra tokios blogos prigimties, kuri pirmiausia Dievo malone, paskum darbu ir patvarumu nesiduotų suvaldoma ir nugalima.  Šv. Pranciškus Salezietis

Reputacija yra vyrų ir moterų galvosena apie mus; charakteris yra tai, ką Dievas ir Jo angelai žino apie mus. Th. Paine

Charakterio vertę suprasi iš to, kiek jisai yra pasiryžęs aukotis savo idealams.    Woerlmueller

Savo visame gyvenime aš tik tenai atradau nesavameiliškus žmones, kur radau tvirtą religinį gyvenimą, tikėjimo išpažinimą; čia toksai charakteris turėjo nesikeičiantį pagrindą.    J. W. Goethe

Charakteris tai tobulai išlavinta valia.    Novalis

CINIZMAS

Cinizmas yra intelektualinis aklumas. Meredith

Ciniku yra tas, kuris niekada nemato gerų savybių žmoguje ir niekada nepraleidžia nepastebėjęs blogų. Jis yra žmogiškoji pelėda, kuri budi nakčia ir kuri yra akla šviesai, šniukštinėjanti kirminų ir niekad nejieškanti kilnesnių dalykų. Cinikas visus žmonių veiksmus skirsto į dvi grupi: viešai negerus ir slaptai blogus.    H. Ward Beecher

CIVILIZACIJA

Mūsų civilizacija tegali išlikti tik priimdama krikščionybės dėsnius.    Attlee

Teisingas civilizacijos pamatas yra ne miestų daugumas, ne jų didumas, ne gausingi derliai, bet žmonių rūšis, kurią kraštas duoda.    Emerson

Tikras civilizatorius tėra tik tas, kuris daro grynesnę širdį, labiau jieškomą dangų ir mažiau blogus mus pačius. Raul Plus

Mūsų epocha turi savo ypatingą misiją ar pašaukimą: sukurti civilizaciją, paremtą dvasinės darbo prigimties supratimu... Visi kartoja, skirdamiesi tiktai žodžiais, kad mūsų kančių priežastis yra netekimas pusiausvyros, atsiradęs grynai materialinės technikos pažangos įtakoje. Tos pusiausvyros trūkumui vienintelis vaistas — dvasinė pažanga toje pačioje srityje, t. y. darbo srityje.    Sim. Weil

DAIKTAI

Mylėdamas kiekvieną daiktą, suprasi Dievo paslaptį daiktuose.    F. M. Dostojevski

DAINA

Dainos mano — aš’ros mano,
  Jūs skalsiai riedėkit,
  Dūsaujančiai, vaitojančiai
  Kentėti padėkit.

       Ant. Vienažindis

Oi, dainos dainelės, jūs mano patieka,
Visi širdies skausmai pas jumis palieka;
Tada aš laimingas, kada jus dainuoju,
Kada savo vargus verkdam’s išrokuoju.

    Ant. Vienažindis

Kaip džiaugsme, taip ir kančioje daina visada yra ramybes pabučiavimas.    Fr. Guell

Širdis, kurioje gyvena daina, piktui visados uždara. Koerner

DANGUS

Žemėje nėra nuliūdimo, kurio Dangus negalėtų išgydyti.    Th. Moore

Dangų paveldės kiekvienas žmogus, kuris turi dangų savo širdyje.    H. Ward Beecher

Kad ir kaip žemė žmogų trauktų tūkstančiais savo reiškinių, žmogus vis dėlto kelia savo ilgesingą žvilgsni į Dangų, nes jis giliai ir aiškiai jaučia, kad jis yra tos dvasinės karalijos pilietis, kuria mes negalime netikėti. J. W. Goethe

Kelias, kuris veda į dangų, nėra pasitraukimo iš pasaulio, o veikimo pasaulyje kelias.    Schwedenborg

Būti garbingam užtenka, kad nepatektum ant kartuvių, bet to dar negana patekti į dangaus karalystę. Segur

Nieko kito nejieškau, tik dangaus virš manęs ir kelio po manimi.    R. T. Stevenson

Laimingi tie, kurie žengdami per bedugnes žiūri į dangų.    A. de Musset

Kokių trumpų reikia rankų pasiekti dangų! Dangus visada pasiruošęs nusileisti prie žmogaus. Thompson

Į dangų yra du keliai: kantrybės, kuri pakelia blogumus, ir antras — meilės, kuri blogumus sumažina. Lamartine

Iš žemės aš tik tiek tenoriu, kiek reikalinga, kad nueičiau į dangų.  Paqueron

Kas pats savyje nenešioja dangaus, tas veltui jo jieško visame pasaulyje. Karl Sonnenschein

Kas spjauna į dangų, tam spjaudalai krinta į jo paties barzdą.    Vokiečių priežodis

Kelias, kuris veda į dangų yra laistomas ne rožių kvepalais, o darbo prakaitu ir skausmo ašaromis. Sylvan

Į žemę nepasispyręs — dangaus nepasieksi. T. Žiūraitis

Vienintelė gyvenimo prasmė yra padėti įkurti dangaus karalystę.    L. Tolstoj

Mūsų vyriausias uždavinys žemėje yra ruoštis dangui. O’Conor

Dangus visada bus pigus pirkinys, kiek jis bekaštuotų. Anonimas

DARBAS

Darbas yra 98% genijaus.    T. A. Edison

Jeigu darbas nebūtų reikalingas pragyvenimui, tai jis vistiek būtų būtinas mūsų laimei.    S. Johnson

Žmogaus darbas tai gamtos suantgamtinimas. M. Unamuno

Darbas yra poilsis nuo mus sutinkančių skausmų.  F. S. Osgood

Jeigu tu darai tai, ko neprivalai daryti, turi girdėti tai, ko nenori girdėti.    Anonimas

Kas su skausmu dirba, tas valgys su malonumu.  Kinų priežodis

Darbdavys niekada negali darbininkams užkrauti darbo, kuris prašoktų jų jėgas, ar naudoti juos darbams, kurie netinka jų lyčiai ar amžiui. Jo didžioji ir pagrindinė pareiga yra kiekvienam duoti tai, kas teisinga. Leonas XIII

Visus gerus dalykus dievai mums parduoda darbo kaina.    Graikų priežodis

Kai mes blogai darome, velnias mus gundo, kai nieko neveikiame — mes velnią gundome.    Anonimas

Kas nemato, jog pasaulis neturi vietos nieko nedirbančiam, — kad kiekvienas savo egzistenciją Dievo žemėje turi atpirkti darbu, tas yra be sąžinės.    H. Grosz

Darbo išspausti prakaito lašai ant rankų yra garbingesni už aukso žiedą ant pirštų.    Vokiečių priežodis

Aš esu mirštamai pavargęs, tačiau aš stovėsiu, kol tik mano kūnas bus kam nors geras — kad duočiau pavyzdį.  Paul von Hindenburg

Žmogus dirbdamas stipriau ir gyvenimu gėrisi, ir geresnis yra.    Marija Pečkauskaitė

Didžiausi darbai pasaulyje yra atlikti ne žmonių su dideliais prigimtais gabumais, bet tų, kurie atliko savo darbą geriausiai    O. S. Marden

Darbas neturi kojų, pats į mus neateina. Jo reikia patiems jieškoti visur ir visada.    J. Jablonskis

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis.    Demostenas

Viešpats Dievas nori, kad kiekvienas žmogus žemėje dirbtų koki savo darbą. Jis nemėgsta ant lauko ežių atsisėdusių ir į sėjėjų bei arėjų darbą žiūrinčių. Reikia tau nedelsiant pasirinkti darbą, kuris duotų tavo gyvenimui tikslą ir prasmę.    G. Papini

Viskas gerai tam žmogui, kuris savo pragyvenimą pasiekia darbu, o savo didybę — tikėjimu (religija).  Lacordaire

Augščiausia išmintis yra ši: joks laikas, pašvęstas darbui, nėra pražudytas.    Emerson

Darbas yra pasilinksminimas fiziniuose skausmuose. W. Shakespeare

Ne mokslo patentai ir ne septyneri talentai sudaro piliečių garbės vainiką, o darbas, darbas, darbas iš tikrų širdies motyvų.    Vaižgantas

Jei nori daug žinoti, turi darbuotis; jei nori patirti laimės, turi darbuotis; darbas yra tiesa. Jei pamėgsime darbus, mūsų gyvenimas bus laimingesnis.    Reskin

Dirbti ir kovoti, pakęsti ir atsižadėti — tai nelengva ketveriukė, bet ji atneša laimę.    G. Garraseser

Nenorėkite pašvęsti maldai to laiko, kuriame turite eiti savo pareigas; nenorėkite besimelsdami praleisti dienų, kuriomis turite darbuotis; atiduokite Dievui, kas pridera Dievui, o žmonėms padarykite, kas jiems reikalinga; nebūkite priežastimi, kad ne tiek dėl jūsų maldingumo, kiek dėl nenusimanymo turėtų artimas nuostolių. K. Paltarokas

Tik dirbk — džiaugsmas patsai atsiras. J. W. Goethe

Ne tai svarbu, ar mūsų darbai bus daugiau ar mažiau pasisekę, bet tai, kad, baigdami šį gyvenimą, galėtume pasakyti: “Dariau, ką galėjau”.    Pasteur

Darbą, kurį uždeda pašaukimas, turi kiekvienas sąžiningai dirbti.    K. Paltarokas

Daryk tiktai tai, ko ateityje neturėsi gailėtis. Pytagoras

Dažnai mūs’ norai neįvyksta.
Trumpai meiliausi žodžiai šildo,
Tik darbas doras vien nenyksta.
Jo net ir amžiai neišdildo.

       A. Jakštas

Dirbti, kad praturtėtumei, — tėra tik priemonės, ne tikslas: reikia, kaip kiekvienam žmogui, taip ir ištisoms tautoms, siekti tobulybės.    C. Carduci

Darbas nėra apsunkinimas, o džiaugsmas. L. Tolstoj

Kiekvienas doras darbas žmogų augština. A. Smetona

Darbas išvaduoja mus iš trijų nelabumų: nedorybės, nuobodumo ir neturto.    B. Franklin

Darbas yra gyvenimo druska: ne tiktai saugo nuo sugedimo, bet duoda ir skonį.    H. Black

Tenebūnie darbas tau nei pragaras, nei dangus, o tik kelias į Dievą.    Tilmann Pesch

Darbas puošia darbininką
ir apmoka sunkumus:
kaip garbė karaliui tinka,
taip ir triūsas puošia mus.

        Fr. Schiller

Kas sutrumpina man laiką? Darbas. O kas neapsakomai jį prailgina? Tinginystė.    J. W. Goethe

Žmonijai turi reikšmės ne daugybė pamokančių žodžių, o vertingieji darbai. Kuo daugiau kalbama, o mažiau daroma, tuo blogiau.    Seume

Prie vieno dalyko susitelkti ir jam atsidėti — štai pirmoji vaisingo darbo sąlyga.    O. Sw. Marden

Dangus nepadeda žmogui, kuris nenori dirbti. Sofoklis

Liūdnas bus likimas tų vaikų, kurie nuo jaunų dienų nepamėgs darbo ir tvarkos.    K. Paltarokas

Į darbą, kurį mėgstame, keliamės anksti ir imamės jo noromis.    Shakespeare

Gyvenimas be darbo yra tas pat, kaip rėmai be paveikslo.    Fr. W. Weber

Tikroji meilė reiškiasi darbais.    K. Paltarokas

Bičiuli, esi teisus, kai manai, kad aš daug dirbu. Aš tai darau, kad gyvenčiau, nes niekas nėra taip panašus į mirti, kaip tinginiavimas.    Fridrikas II

Darbas yra geriausias vaistas iš visų negerovių ir nelaimių, kurios užgula žmoniją.    Carlyle

Mūsų gyvenimą nustato ne mūsų programos, bet mūsų darbai.    Fr. W. Foerster

Visuomet būk kuo nors užsiėmęs ir žiūrėk į ateitį su viltimi. Statyk oro pilis, jei nori, bet tik gražias ir neper-daug.    Ch. Kingsley

Visi žmonės, jei jie nedirba taip, lyg jie būtų Didžiojo Kūrėjo akivaizdoje, dirbs negerai ir nesėkmingai tiek sau, tiek jums.    Carlyle

Darbas, be kitų gerų savybių, turi dar ir šią: trumpina dienas ir prailgina gyvenimą.    Diderot

Norėjimas tepadeda tik tada, kai jį lydi darbas, pasiryžimas ir energija.    O. S. Marden

Viskas yra vienas kito reikalingas: be darbo nebus kapitalo, nei darbo — be kapitalo.    Leonas XIII

Darbai yra geresni liudininkai negu žodžiai. Šv. Jonas Auksaburnis

Darbštų žmogų gundo vienas velnias, tinginį — šimtas.    Šv. Kasianas

Mūsų darbai tai veidrodis, kuriame dvasia įžvelgia savo tiktuosius bruožus.    Carlyle

Tie, kurie dirba, negali nesimelsti.    Dwight

Kai darai ką nors, daryk, lyg tai būtų paskutinis darbas tavo gyvenime.    Mark. Aurelijus

Darbas yra geriausias vaistas kūno ir dvasios sveikatai laikyti, tam, kad žmogus pats savimi tenkintųsi. Darbas yra tautos subrendimo, kultūringumo ir nepriklausomybės saikas.    J. Jablonskis

Geras darbas meistrą girią, bet palaimą Dievas skiria. Fr. Schiller

Geras darbininkas geriau kaip blogas kunigas. Vokiečių priežodis

DĖKINGUMAS

Dievas turi dvi buveines: vieną Danguje ir kitą nuolankioje , dėkingoje širdyje.    J. Walton

Geri nenustoja būti gerais net ir nedėkingiems. T. Livius

Dėkingi žmonės — kaip ir vaisingi laukai: gautas gėrybes jie sugrąžina dešimteriopai.    Aug. Kotzebue

Nedėkingas, kas vandenį gerdamas šulinio kasėją užmiršta arba kas žirnius valgydamas nepagalvoja apie tą, kas juos pasėjo.    Kinų išmintis

Apipilti malonėmis nedėkingąjį tai vistiek kaip smilkyti numirėlį.    Plutarkas

Dėkingas, kas už vandens lašo didumo labdaringą darbą visą šaltinį grąžina.    Kinų išmintis

Kai tik kurį sutinkame, kuris mums turėtų būti dėkingas, tuojau tai atsimename. Kaip gi dažnai mes, iš kitos pusės, galime sutikti tą, kuriam mes patys turėtume būti dėkingi, ir apie tai nepagalvojame.    J. W. Goethe

Paprastai laikomas dėkingas tas, kuris pasakoja apie patirtą gera; tačiau tikrumoje daug dėkingesnis yra tas, kuris užmiršęs geradarybę atmena patį geradarį.  L. Boeme

Jei apie žmogų gali pasakyti, kad jis nedėkingas, tai pasakysi blogiausią dalyką, kokį galima pasakyti. P. Sirus

Nieko kito taip mažai negalima laukti, kaip dėkingumo. Betgi meilė veikia ne dėl atlyginimo.    N. Saussure

Nedėkingumas yra dalis silpnumo; aš niekada nemačiau šaunaus žmogaus, kuris būtų buvęs nedėkingas. J. W. Goethe

Pasauly tėra tik vienas rekomenduotinas perdėjimas: dėkingume.    Anonimas

Dėkingumas tai jausmas, kuris klesti tik kilniose ir tvirtose asmenybėse. Sugedusieji ir silpnieji visada yra nedėkingi.    J. Castellanos

DEMOKRATIJA

Teisingumo supratimas žmoguje padaro demokratiją galimą, tačiau linkimas prie neteisingumo daro demokratiją būtiną.    R. Niebuhr

Tikėjau ir toliau tikiu krikščioniškosios demokratijos galingumu.    Fred. Ozanam

Desperacija yra kraštutinė savimeilės rūšis. Jon įkrintama, kai žmogus sąmoningai nusigręžia nuo pagalbos, ateinančios iš kieno nors kito, kad galėtų ragauti supuvusią prabangą — žinoti, jog jis yra pražuvęs. Th. Merton

DIDIEJI

Žmonės augštai galvoja apie tuos, kurie greit kyla pasaulyje, tačiau niekas taip greit nekyla, kaip dulkės, šiaudai ir plunksnos.    J. Hare

Didžiosios sielos jieško tik to, kas didinga. H. F. Amiel

Didieji žmonės tepradeda gyventi tik tada, kada numiršta.    L. Arreat

Didieji žmonės — kaip augšti kalnai: jie pirmieji pamato ryto saulę ir paskutinieji jos netenka vakaro prieblandoje.    Montego

Tik tas gali būti žmonių akyse didis, kuris Dievo akyse jaučiasi mažas.    E. M. Arndt

Didieji kuria tai, kas didinga, gerieji — tai, kas patvaru. Ebner-Eschenbach

Didieji nėra tikrai dideli, jeigu jie nėra geri. S. Smiles

Tikrai dideli ir geri žmonės niekada nemiršta nei neišnyksta šiame pasaulyje. Jų dvasia, išsaugota knygose, vaikšto žeme. Knyga yra visada gyvas balsas, tai išmintingasai, kurio nuolat klausoma, taip, kad mes visada turime ryšį su praeities žmonėmis, pasilikdami jų valdžioje: jie yra palaidoti valdovai, tačiau visada laiką skeptrą, kuriuo jie net iš kapų nenustoja valdę mūsų sielų. S. Smiles

Didžiausias pasaulyje yra tas žmogus, kuris kovoja su savo likimo negerovėmis; bet yra dar didesnis už tą, būtent, tasai, kuris atsiskubina tokiam padėti.    Goldsmith

Jūs patys pakertate sakalams sparnus ir skundžiatės, jog tik varnos teskraido mūsų padangėje. V. Krėve

Didieji žmonės yra meteorai, kurie skirti degti, kad žemė būtų apšviesta.    Napoleonas

Didžiuosiuose susikondensuoja su didesne įtampa tos jėgos ir idėjos, kurios palaidai blaškosi visoje masėje. Juose sąmoningai prabyla tas epochos balsas, kuris masėje tik instinktyviai kuteno širdį, nesurasdamas žodžio pasakyti. Ir jų gyvenimas bei kūryba yra tas gaubtasis veidrodis, kuriame pamatom sukondensuotus, išryškintus, paspalvintus epochos esminius bruožus.    J. Ambrazevičius

Didžiųjų žmonių žymė yra ta, kad jie kitiems kelia daug paprastesnius reikalavimus, kaip sau patiems. Ebner

Žmonijos milžinai buvo žmonės, kurie kaupė energiją, kurie, kaip kalviai, plakė kūju vieną vietą, kol pasiekė tikslą.    Orr. Sivett-Marden

Ne tie garbintini, kurių raumenys stipresni, tik tie, kurie stipresnius turi smegenis, ir — tie dvasios galiūnai, kurie savyje ir kituose nugali žmogų-gvvulį. J. Staugaitis

Ypač augštumose reikia, kad koja stovėtu tvirtai. E. Hello

Kiekvienas žmogus sukuria savo asmens didumą. Neūžaugos pasiliks neūžaugomis, nors jie ir ant Alpių sėdėtų. Aug. Kotzebue

DIDVYRIAI

Būti minutę ar valandą didvyriu yra daug lengviau, negu tyliame heroizme leisti dieną iš dienos. Tik prisiminkime tą pilką, monotonišką kasdienybę, darbą, už kurį niekas nepagirs, — didvyriškumą, kurio niekas nepastebės, kuriuo niekas nesusidomės. Kas tą kasdienybę pakelia ir vistiek pasilieka žmogumi, tas tikrai yra herojus. F. Dostojevski

Tikrą kilnų didvyriškumą galima ir dabar atrasti, kaip ir visada, tik reikia jį pažinti ir nemanyti, kad jisai težydi tik kautynių laukuose.    Gotthelf

Ereliai skraido pavieniui, o varnos būriuojasi į pulkus; didvyriai mėgsta vienumą, o papaikėliai jieško minios. Fr. Rueckert

Aš nevadinu didvyriais tų, kurie buvo didi minties ir jėgos didumu, bet tuos taip vadinu, kurie buvo didi širdies kilnumu.    L. Beethoven

Ne kiekvienas gali būti didvyris, bet kiekvienas gali būti vyras.    J. W. Goethe

Tikėjimas į herojiškumą daro herojus. Disraeli

Kas yra didvyriškumas? Tai dieviškos lemties atspindys žmogaus poelgiuose.    N. Mirski

Gyvenimas, nelaimės, vienuma, palinkimas, neturtas — tai kovos laukas, kuriame yra tikrų herojų; tai nežymūs herojai, bet jie kartais tyresni ir didesni, negu išgarsintieji karžygiai.    V. Hugo

DIENA

Ar jūs jau bandėte Dievui skirti tokią dieną, kada Jam nieko neatsakytumėte, — tokią absoliutiško kilnumo dieną? P. Doyle

DIEVAS

Dievo ir Kristaus neigėjai niekada nepagalvoja, kaip pasaulyje, kuriame nebus Kristaus, visa pasidarys purvina ir nuodėminga.    F. M. Dostojevskį

Juo žmonės labiau persiima Dievo žodžiu, tuo jie daugiau pajunta meilės Dievui.    V. Brizgys

Daug kas gali mums nepatikti, tačiau tai nėra pagrindas būti neteisiems Dievui.    V. Hugo

Dievas dažnai aplanko mus, tačiau dažnai mes nebūname namie.    Prancūzų priežodis

Ak, pasaulyje tėra viena vienintelė problema: parodyti žmonėms dvasinio blaškymosi reikšmę, lydinti ant jų lietų, panašų gregoriniam giedojimui... atrasti žmogaus prasmę... Žmonės taip reikalingi Dievo. Ant. De Saint-Exupéry

Nėra augštesnio dalyko, kaip prisiartinti prie Dievybės ir iš ten skleisti žmonių giminei Dievybės spindulius. L. Beethoven

Dievas tai kaip vėjas — visur ji jauti ir niekur nematai. J. Normand

Mes tikime į vieną Dievą, sukūrusį viską, kas tik yra, Gyvąją mintį, absoliutą... Dievas gyvena mūsų sąžinėse, žmonijos sąžinėje ir visatoje, kuri mus supa. G. Mazinni

Duokite gi labiau įtikinantį Dievo buvimo įrodymą, kaip tas jausmas žmoguje — suprasti kas gera ir kas bloga. Moltke

Dievo akis peržvelgė mano sąžinę ir dabar man neįmanoma užmiršti, kad ta Akis mane mato. S. Kierkegaard

Išmintingumo, gerumo ir tikslingumo pėdsakai apsupa mus iš visų pusių. Visa tai sakyte sako, kad kiekviena gyvybė priklauso nuolat valdančio įstatymo. L. Kelvin

Mineralų, augalų ir gyvulių pasaulyje aš užtinku vieno, amžino, visagalinčio, išmintingo ir mylinčio Dievo pėdsakus. Nustebęs ir susimąstęs aš puolu ant kelių ir garbinu Jį. Linnė

Apsisprendę už Dievą, mes teigiame save tokius, kokie esame giliausioje savo prigimtyje. Todėl kova už Dievą nėra kova už kažką svetima, bet galų gale kova už mus pačius.    A. Maceina

Sau mus sutvėrei, Viešpatie, tad mano širdis bus nerami tol, kol nepasieks poilsio Tavyje. Šv. Augustinas

Kas iš didžiausios elektros lempos, jei nėra sujungta su srove? Ko vertas, nors ir puikiausias žemės gyvenimas, jei jis nesiglaudžia prie Dievo, prie viską gaivinančio centro. T. Toth

Kas savo gyvenime išmoko tos išminties — niekam netarnauti, kaip tik Dievui, tas neš valdovo skeptrą. Kiekvienas kitas yra vergų vergas.    H. Muckermann

Kas bijo Dievo, neturi nieko kito, ko jam reikėtų bijoti.    Šv. Ignacas Lojola

Viešpats neapleidžia žmogaus, tačiau Jis negali siųsti savo angelų, kad jie jam tarnautų.    N. Mazalaite

Dievas mane su daug didesniu švelnumu myli nuo to laiko, kai aš nieko kito nebegaliu matyti, tik Jį. J. Milton

“Brolau, aš tikiu į Dievą, ir Dievas nebūtų teisingas, jeigu mano siela nebūtų nemirtinga.” J. J. Rousseau (laiške Moultonui)

Visai teisinga, kad tyrasis Dievas atsiskleidžia tik tiems, kurie turi tyrą širdį.    B. Pascal

Mūsų Viešpats yra Dievas pasigailėjimo... Pasakysiu Jums tiesą, kad Kristaus pasigailėjimas yra kaip jūra, ir žmonių nuodėmės jame paskęsta kaip bedugnėje. Jo pasigailėjimas — lyg beribis dangaus skliautas, kuris apgaubia ir kalnus, ir jūras, ir žemę, nes Jis visagalis, neturi nei pradžios, nei galo.    H. Sienkiewicz

Kaip jūrininkai, plaukdami jūra, kad nepaklystų, turi prieš akis kompasą, taip ir jūs, kur eidami, kur žengdami, turėkite atkreiptą žvilgsnį į Dievą; Jisai savo įsakymais nurodo, kaip ką turite daryti, ko saugotis. K. Paltarokas

Sulaukėme gražiausio šio šimtmečio laikotarpio: mes buvome bebėgą nuo Dievo, kad suprastume savo žmogišką gyvenimą, bet dabar imame suprasti, jog kaip tik, norėdami būti žmonėmis, esame reikalingi Dievo. Laikotarpis, kuris turi ateiti ir kuris su musų generacija prasideda, yra Kristaus laikotarpis.    R. Lombardi

Dievas gyvena visuose žmonėse, bet ne visi žmonės gyvena Dievuje. Kaip lempa negali degti be ugnies, taip žmogus negali gyventi be Dievo.    Rytų išmintis

Nesuprantu, kaip gali gyvenimą pakelti tas žmogus, kuris apie save dažnai mąsto, bet apie Dievą nieko nežino arba nenori žinoti.    Otto Bismarck

O Dieve, kuris kentėjai dėl manęs ir mirei... Pažvelk mylinčiu ir pasigailėjimo žvilgsniu į mane nelaimingą! W. Mozart

Dievas gali teikti mums dovanų, bet mes privalome mokėti jas priimti.    Rab. Tagore

Labai naudinga dažnai šiaip savęs klausti: kuo galiu Viešpačiui šioje valandoje patarnauti? Ką galiu Viešpačiui padaryti šiame atsitikime, ką galiu šioje valandoje, ką galiu šiem asmenim padaryti, kad būtų Viešpačiui garbė. Palau

Tikėti į Dievą, kuris atlygina ir baudžia, yra didžioji išmintis.    Fr. M. Voltaire

Dievas yra draugas tų, kurie pasitiki Juo. A. Manzoni

Mylėti Dievą pasisekimuose — tą gali net ir patys silpniausieji, net ir vaikai, tačiau mylėti Jį, kada mus spaudžia kartumas ir nelaimės, tą tegali kilnios ir pastovios sielos. Šv. Pranciškus Salezietis

Dievo buvimu tik tie netiki, kurie yra užinteresuoti, kad Jo nebūtų    Fr. Bacon

Kuriame yra meilė, tame yra ir Dievas, nes Jis ir yra meilė.    L. Tolstoj

Tikras gamtos tyrinėtojas negali būti Dievo neigėjas. Kas taip giliai, kaip mes, įžvelgia į Dievo darbą ir turi tiek daug progos stebėtis Jo visažinojimu ir amžina tvarka, tas privalo nuolankiai savo kelius nulenkti prieš šventojo Dievo buvimą.    U. Maedler

Atimkime iš visatos Dievą, ir visata nebus niekas kitas kaip tik didžioji iliuzija.    F. Lamennais

Kas nusigręžia nuo Dievo, tas ištiesia ranką velniui. Kas savo akis nukreipia nuo žvaigždžių, to gyvenimas netenka kilnumo ir prasmės, pasineria klaidose ir tamsybėse. T. Toth

Arba daryk, ko Dievas nori, arba kentėsi, ko tu nenori. Šv. Augustinas

Mano Dieve, kaip gi Tu būtumei mažas, jeigu mano protas įstengtų Tave aprėpti. Šv. Pranciškus Salezietis

Kai Dievo gailestingumas teranda tik nors siūlelį, kuriuo galėtų pririšti nupuolusį žmogų, tai ir tą padaro. K. Kuemmel

Kas šitokių tvarinių žibėjimu nėra nušviestas, tas yra aklas; kas tokio garsaus šauksmo nėra prikeliamas, tas yra kurčias; kas dėl tokių Dievo darbų Jo negarbina, tas yra nebylys; kas iš tokių įrodymų neįžvelgia daiktų Priežasties, tas yra paikas.    Šv. Bonaventūra

Tikrai didingi atradėjai paprastai turi kūdikiškai prielankią širdį savo Tėvui Danguje; tik sąšlavų išvežiotojai Jo atžvilgiu yra šiurkštūs.    J. Schiller

Aš dar neradau nei vieno žmogaus, kuris tikrai būtų be Dievo, bet daugelį atradau tokių, kurie yra be ramybės. Friedr. Nietzshe

Aš tikiu Dievą... Gražiausia žmogaus laimė yra ištirti dalykus, kuriuos galima ištirti ir ramiai pagerbti tuos, kurių negalima ištirti.    J. W. Goethe

Einu prie Tavęs, o Viešpatie, išpažindamas, kad esi geras, švelnus, atlaidus ir malonus, o gyvasai Dieve. Tikiu, kad tik Tu vienas žinai, ką darai, o žmogus yra vėjo blaškomas žaislelis. Aš tvirtinu, kad karstas, kuris uždaro mirusius, atskleidžia naujus horizontus, ir kad tas, ką mes laikome pabaiga, yra tik pradžia.    V. Hugo

Dievo neturi tik tas, kuris jo nejieško. Pradėk jo jieškoti, ir jis bus tavyje, o tu jame.    L. Tolstoj

O Tu, Meilės židiny, jei nebūtumei Dievu, mūsų šaltumas būtų tave seniai užgesinęs.    Lucie Christine

Taip aišku, kad Dievas yra, jog aš abejočiau sveiku protu to, kuris Dievo buvimą neigia.    Cicero

Anksčiau ar vėliau Amžinoji Rūstybė nubaudžia skriaudėjus.    J. Švaistas

Norėčiau rasti blaivų, nuosaikų, skaistų žmogų, kiuris neigtų Dievo buvimą ir sielos nemirtingumą. Toks nors gi būtų bešališkas; bet tokio nėra.    La Bruyere

Kai būsite perėję visus kelius, kurie nuo Jo atitolina, atrasite Jį netikėtai tenai, kur nė vienas iš jūsų nelaukė Jį sutikti.    G. Papini

Argi tu Dievo nematai? Jis prie kiekvieno tykaus šaltinio, prie kiekvieno žydinčio medžio mane sutinka savo meilės šilima.    J. W. Goethe

Išvaryk Dievą — tai išvarysi teisingumą. Pijus X

Ir dieną žvaigždės yra danguje, bet mes jų nematome; mes jas tepastebime giedriais vakarais; taip ir Dievą mes tegalime pamatyti tik gyvenimo dienos pabaigoje. Šv. Augustinas

Viskas, ką Dievas mums siunčia, yra gražu, nors ir ne viskas suprantama; ir jeigu tik gerai pagalvojame, pamatome, kad Dievo siųsti dalykai yra grynas džiaugsmas; kentėjimus mes patys pridedame.    Stifer

Juo reikalas atrodo beviltiškesnis, juo labiau reikia pasitikėti Dievu; kur žmogiškoji pagalba suklumpa ir atsisako, ten ryškiau pasireiškia Dieviškoji.    Šv. Ignacas

Viešpatie, aš Tavęs klausau; klausau iš meilės, o taipgi ir dėlto, kad Tu žinai, kada žmogaus gyvenimą reikia sutrumpinti ar pailginti.    Leon. da Vinci

Kaip sunku turi būti skirtis nuo Dievo, jeigu jau taip skausminga atsiskirti nuo Jo žmonių. H. Noerdlingen

Žmogaus norus ir planus dažnai dieviškoji ranka kietai suspaudžia, kol iš jų išsilieja atsižadėjimo ir aukos kraujas, kuris būna sėkla gyvenimui pagal šventąją Dievo valia. Fischer

Tu buvai manyje, Viešpatie, o aš buvau už savęs ir tenai jieškojau Tavęs; sužalodamas savo sielą aistringai mečiausi tik į Tavo kūrinius.    Šv. Augustinas

Kas pasipriešina Dievo viešpatavimui, tas būtinai pasiduoda instinktų vergovei; ir kas įsivaizduoja, kad jam nereikia Dievo— neišvengiamai tampa velnio grobiu.  Tih. Toth

Dievas nemoka kas savaitę, bet jis užmoka pabaigoj. Danų priežodis

Daugumas žmonių Dievą užmiršta per visą dieną, o vakare prašo, kad Dievas jų neužmirštų.    Anonimas

Myli džiaugsmą, poilsį, malonumus? Visa tai esu ragavusi. Nėra didesnio džiaugsmo, poilsio ir malonumo, kaip tarnavimas Dievui.    De Maintenon

Galime Dievo jieškoti protu, bet surasti jį tegalėsime tik širdimi.    J. Eoetvoes

Aš bijau tik Dievo, nieko kito.    J. B. Racine

Niekad nepamiršk, kad tu vienas pasaulyje tesi dieviškos žiežirbos nešiotoju ir esi laisvas nekreipti į ją dėmesio, užmušti ją arba sueiti į glaudesnį sąlytį su Dievu, darant daugiau pastangų dirbti su Juo ir dėl Jo.    Nouy

DIEVOTUMAS

Dievotumas ir paklusnumas tai žmonijos šaknys. Konfucijus

DIPLOMATAS

Šuniui paspirti panaudok kito koją. Kinų priežodis

Diplomatas tai yra žmogus, kuris iš anksto gali nusakyti, kas įvyks, ir vėliau jis gali visiškai patikimais žodžiais išaiškinti, kodėl taip neįvyko.    H. Queuille

DISKUSIJOS

Diskusijos yra vyriškos, o pasikalbėjimai — moteriški. Alcott

DONŽUANAS

Donžuaninis tipas sugeba vilioti rafinuočiausiomis formomis, bet jis nepajėgia mylėti. Jis yra guvus, patrauklus draugijiniame susitikime, bet labai seklus bendravimui. Tai žmogus be šaknų, lengvai lekiojąs apie daugelį, tačiau nepajėgiąs sueiti į aš — tą bendruomenę, kuri remiasi pastovia, abipusia meile.    Pr. Gaidamavičius

DORYBĖ

Kas yra geras, tikriausiai pasidarys dar geresnis. Kas yra blogas — dar pablogės, nes yda, dorybė ir laikas tai trys dalykai, kurie niekad vietoje, nestovi. C. C. Colton

Dorybė yra vidinis grožis.    Fr. Bacon

Dorybė visada pasaulyje persekiojama — pavyduoliai miršta, bet pavydas vis lieka gyvas.    ]. B. Moliere

Koks dorojo žmogaus laimėjimas? Jis moka nugalėti polinkius ir seka kelią, kurį jam nurodo protas, sąžinė; jis pildo savo pareigas, laikosi tvarkos, ir niekas negali jo išmušti iš to kelio.    J. J. Rousseau

Kur yra dorybė, ten yra rami sąžinė; kur yra rami sąžinė, ten yra pasitenkinimas; panašiai kaip — kur yra saulė, ten yra gėlės, o kur yra gėlės, ten yra kvepejimas. F. Caballero

Kiekviena įgytoji dorybė yra iškovota dorybė. Dechamps

Dorybė yra tas tobulas gėris, kuris pripildo gyvenimą laimės. Ji yra vienintelis nemirtingas dalykas, priklausąs mirtingajai sričiai.    Seneca

Dorovingiausias žmogus yra tas, kuris siekia tobulybės; laimingiausias gi tas, kurs pastebi, kad tikrai daro pažangą tobulybėje.    Sokratas

Kad pasiektume augštesnį moralinį gyvenimą, reikalinga atsisakyti blogo elgesio; kad pasiektume bet kokią dorybę, reikalinga apvalyti patį save, kaip tą apibūdina pagonys, arba — reikalinga atsižadėjimo, nusimarinimo dorybė, kaip tą vadina krikščionybė.    L. Tolstoj

Širdis yra darbų versme; kokia širdis, tokie ir darbai. Šv. Pranciškus Salezietis

Krikščionis be dorybių, tai riešutas be branduolio, tai šulinys be vandens.    K. Paltarokas

Smilkalas teduoda kvapą tik mestas ant degančių anglių; taip ir dorybes tik prispaudime išryškėja. Šv. Gregorius

Nėra kito tikresnio gėrio, kaip dorybė, ir nėra tikresnio blogio, kaip yda.    Antistenas

Pati dorybė tampa nedorybe, kuomet ji panaudojama blogam.    Shakespeare

Susigraužimas yra dorybės pirmtakas, kaip aušra yra dienos pirmtakas.    J. B. Lacordaire

Įsitikinki, kad neturi nieko savo, tik savąją sielą. Pasirinki geriausią gyvenimo būdą, o jį įpratimas padarys malonų. Turtas yra silpnas inkaras, garbė — dar silpnesnis. Kūno savybės, valdžia ir garbė yra silpni ir bejėgiai dalykai. Tai koksai gi tikriausias inkaras gyvenime? — Dorybė. Šio inkaro nenutraukia gyvenimo audrų viesulai. Toks jau Dievybės įstatymas, kad vien tik dorybė pasilieka tvirta ir nepalaužiama. Visa kita — niekis.    Pitagoras

Dorybė yra žmogaus pasaulio skaidrioji saulė, o jo atmosfera yra rami sąžinė. Dorybė yra taip graži, kad ją myli ir Dievas, ir žmonės. Nėra mielesnio dalyko, kaip dorybė, ir nėra bjauresnio, kaip yda.    Gracianas

Tik dorybė tėra kilni ir išaugštinta, ir niekas nėra didelis, kas kartu nėra ir laisvas nuo aistrų.    Seneca

Kas dorybės keliu teeina tik tikėdamasis pasiekti didelės garbės, tas yra arti ydos.    Napoleonas

Tikras pasitenkinimas tegimsta tik iš turimos dorybės pajautimo.    Seneca

Tėra tik dvi dorybės. O, kad jos būtų kartu! Kad gerumas būtų didelis ir didumas — geras. Fr. Schiller

Lengvas yra dorybės ir palaimos kelias, jei tik tiki. Quintilianus

Visi dalykai netikri, besikeičią, tik viena dorybe turi žibėjimą, kurs niekada, jokios jėgos negali būti pakeistas. Cicero

Žmonės mūsų dorybes vertina pagal vaisius, kokius jos atneša, Dievas jas vertina pagal pastangas, kokių reikėjo jas pasiekti.    Holnstein

Aš turiu tris vertybes, kurias branginu ir saugau: pirma yra meilė, antra — pasitenkinimas, trečia — nuolankumas.    Laotse

Dorybė — kiekvieno žmogaus pati didžiausia puošmena.    Jonas Bosco

Heroizmas gali žmones išgelbėti sunkiose aplinkybėse, bet tik kasdieniu mažų dorybių visuma apsprendžia žmonių vertę.    G. Bon

Kas man yra geras, tam ir aš geras; kas man negeras, ir tam aš geras, nes juk dorybė yra gėris. Nuoširdiems aš esu nuoširdus ir nenuoširdiems aš esu nuoširdus. Dorybė juk yra nuoširdumas.    Laotse

Pasaulį palaiko ir neleidžia jam nugrimsti barbariškume ne progresas matematikoje, chemijoje, pedagogikoje, istorijoje, o aktyvios atsižadėjimo ir pasiaukojimo dorybės. F. Brunetierre

Didžiausias kilnumas, kurį žmonija gali pasiekti, yra nuolatinis ir ryžtingas dorybės siekimas, nepaisant dabarties pavojų ar patogumų.    Johnson

Atradome dideles prigimties paslaptis, bet užmiršome amžinus dorinio gyvenimo įstatymus.    Tih. Toth

Mirtingieji yra visi lygūs. Esantį tarp jų skirtumą padaro ne gimimas, bet jų turimosios dorybės. J. W. Goethe

DOROVĖ

Nuomonės keičiasi, papročiai mainosi, tikėjimai iškyla ir vėl sužlunga, bet dorovės įstatymai yra surašyti amžinybės plokštelėse.    J. Froude

Dorovė be religijos neturi šaknų. Ji pasidaro papročių dalykas, besikeičiąs, praeinąs, priimamas pagal norą. H. W. Beecher

Atsargiai mes žiūrėkime i tvirtinimą, kad dorovingumas gali būti palaikomas be religijos. G. Washington

Negalime turėti dorovės be religijos, nei religijos be dorovės.    V. McNabb

Nei akimirkai neužmiršk, kad esi žmogus, o ne koks eilinis gamtos padaras; taipgi neužmirški nei vienai akimirkai, kad ir kiti yra žmonės, su savo individualiais skirtumais, kaip ir tu, su tokiais pat reikalavimais. Tai yra dorovingumo pagrindas.    D. Fr. Strausz

Augščiausias gamtos nuopelnas, kad dorybė į visas širdis meta šviesą; net ir tie, kurie nenori eiti dorybių keliais, jas vistiek mato.    Seneca

Slaptais susigraužimais ir neramumais mes visada mokame duoklę už pažeistą dorovingumą; gilus nuliūdimas, kuris neišskiriamas su nusikaltimu, mums pasako, kad tvarkingumas yra vienintelė tikra laimė žemėje. J. B. Masillon

Visos sektos yra skirtingos, nes jos išplaukia iš žmonių; tačiau dorovė yra visur ta pati, nes ji paeina iš Dievo. F. M. Voltaire

Moralinis gyvenimas reikalauja aukų ir atsižadėjimų, kuriuos tegali daryti tik tie, kurie gyvena vadovaudamiesi augštesniais principais.        Luis J. Actis

Kaip protas, taip ir patyrimas rodo, kad dorovė negali išsilaikyti be religijos.    G. Washington

Dar niekad nebuvo tikrai didelio žmogaus, kuris drauge nebūtų tikrai dorovingas.    B. Franklin

DORUMAS

Kas vieną koją turi viešuose namuose, tas kitą koją jau įkėlęs į ligoninę.    Ispanų priežodis

Esu įsitikinęs, kad nieko nėra patvaraus, išskyrus dorumą. Tik dorieji gali būti laimingi, kokia bebūtų jų socialinė padėtis.    Tarchetti

Paprastai tikima, kad pavienių asmenų ir tautų gerove gali išaugti iš politinio ir socialinio atgimimo; tačiau tai tikrumoje išauga iš to, kad individai, kurie sudaro tautas, praktikuoja moralines dorybes. Augant šalies piliečių moralumui visada atsiras protingesni įstatymai ir geresnės socialinės sąlygos.    Allen

Niekur protas nesipriešina dorovei; geras elgesys yra išmintingas reikalavimas.    Moltke

Dorovė yra augalas, kurio šaknys yra danguje ir kurio vaisiai ir žiedai papuošia žemę.    F. Lamennais

Moralinis gyvenimas neįmanomas be susilaikymo, abstinencijos. Jokia krikščioniškoji dorybė nėra galima be susilaikymo. Žmogus, kuris nemoka susilaikyti ir savęs suvaldyti, lengvai lieka kiekvienos ydos grobiu. L. Tolstoj

Dorovingumas yra, kai mes valdome save pačius, nedorovingumas yra, kai mus valdo mūsų aistros. G. Wagner

Nepadorus gyvenimas yra ilga agonija.  Demokritas

Du dalykai pripildo mūsų jausmus didėjančiu nusistebėjimu ir pagarba kiekvieną kartą, kai tik dažniau ir atidžiau juos pergalvojame ir stebime: žvaigždėtas dangus virš manęs ir dorovinis įstatymas manyje. Im. Kant

Sugebėjimus ir didumą reikia matuoti pagal dorovingumą žmogaus, ne pagal jo laimę.    Gracianas

Dorovingumas pataiso daugelio mūsų instinktų klaidas; meilė pataiso mūsų moralės iškrypimus. Ortega y Gasset

Žmogaus dorovingumą išbando tik pavojaus valanda. Fr. Schiller

Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės.    Fr. Petrarca

Kuris žmogus yra doras? Doras yra tik tikintis žmogus. Ką gi reiškia tikėjimas? Tikėjimas reiškia taiką tarp valios, sąžinės ir visuotino pasaulio proto.    K. Noetzel

DOSNUMAS

Nieko nėra Dievui malonesnio, kaip žmogaus atvira ranka ir uždara burna.    F. Quarles

Kiekviena ranka graži, kuri duoda. Lenkų priežodis

DOVANA

Dovana rankose geriau, negu kelios dovanos žadėtos. La Fountaine

DRĄSA

Drąsa — visuomet sakyti tiesą! Drąsa — visuomet garbingai pasielgti! Drąsa — ištikimai laikytis savo principų! Tik šitie dalykai išugdo didžią sielą.    Tih. Toth

Be drąsos negali būti tiesos, o be tiesos negali būti dorybės.    W. Scott

Ne tas yra drąsus, kurs stvėręsis kardo,
Dantimis grieždamas, lyg žvėris įniršęs,
Tik artimą puola ir laimę jam ardo,
Pats būdamas žmogus visai užsimiršęs.

          V. Kudirka

Žmogus turi imti pavyzdį iš skruzdės. Skruzdė nežino baimės, dėl to niekas nenori sėsti ant skruzdėlyno. Vl. Putvys

Drąsiems pasaulis. Drąsiems žemė ir dangus. Taip, ir dangus. Be tikybinės, be moralinės drąsos ir dangun kelio nėra.    A. Sušinskas

DRAUGAS

Geriausias draugas yra tas, kuris mūsų ydas nuslepia nuo kitų akių ir atskleidžia mūsų pačių žvilgsniui. Secker

Trys ištikimiausi draugai yra sena žmona, senas šuo ir paruošti pinigai.    Prancūzų priežodis

Kas eina su vilkais, išmoksta ir staugti. Ispanų priež.

Perspėki savo draugus privačiai, girki juos viešai. P. Sirus

Geriausi mūsų draugai yra tie, kurie pasako mūsų ydas ir padeda iš jų pasitaisyti.    Tully

Kad išlaikytumei draugą, reikia trijų dalykų: gerbti jį esant su tavim, girti jo nesant kartu, padėti jam reikale. Italų priežodis

Be draugo pasaulis yra tyruma.    Anonimas

Vienas tikras draugas mūsų laimei atneša daugiau kaip tūkstantis priešų mūsų nelaimei.  M. Ebner-Eshenbach

Draugystę, kaip ugnį, reikia palaikyti ir kurstyti, arba ji miršta.    Lavater

Pasisekimas ugdo draugus, nepasisekimas juos išbando.    P. Sirus

Kiekvienas draugas myli, tačiau ne kiekvienas yra draugas, kuris myli.    Marcial

Draugai tai viena siela, gyvenanti dviejuose kūnuose. Tih. Toth

Draugus nuo mūs atskiria arba jų laimė, kuomet mes jiems nereikalingi, arba mūsų nelaimė, kuomet mes jų labai reikalingi.    Petit-Senn

Kai tik sutiksi gerą žmogų, ištieski jam ranką ir pririški jį prie širdies.    M. Robespierre

Draugas bus tas angelas sargas, kuris mus saugos nuo klaidų ir mūsų pačių sielos ydų; jis bus tas Gailestingas Samarietis, kuris nusiminimo ir nupuolimo dienose ateis mus suraminti ir pakelti; jis bus energijos žadintojas, kuris mus stums priekin ir visad kels augštyn.  F. A. Vuillermet

Netikras draugas tai kaip šešėlis, kuris išnyksta, kai saulė labiausiai kepina.    C. Dossi

Jau pats turėjimas asmens, kuris padės verkti — sumažina palinkimą į ašaras.    V. Alfieri

Blogai, jei tik tada pastebima, kad nebeturima draugų, kai jie tikrai reikalingi.    Plutarchas

Visos šio pasaulio gėrybės neprilygsta tam džiaugsmui, kurį gali suteikti turėjimas gero draugo.  F. M. Voltaire

Kas turi tikrą draugą, gali sakytis turįs dvi sielas. A. Graff

Vienas žmogus turėjo portfelį, kuriame buvo papkė su jo draugų sąrašu. Pirmajame puslapyje užrašas — Širdis, ir čia buvo tik du-trys vardai nuoširdžiausių draugų; antrame puslapyje antraštė: Stalas; vaišių draugų buvo daugiau. Trečiame puslapyje užrašas — Piniginė; šių, medžiaginiais ryšiais surištų draugų sąrašas buvo dar ilgesnis. Tačiau, kaip antro, taip ir trečio puslapio pavardžių daugelis buvo jau išbraukta — tokie draugai tik laikini.    F. Pananti

DRAUGYSTĖ

Draugystė padidina laiką ir sumažina nelaimę, padvigubindama mūsų džiaugsmą ir padalindama mūsų skausmą. J. Addison

Bendrauk su gerais žmonėmis, ir būsi jų skaičiuje. Gerber

Netikri draugai tai kaip šešėlis: jie būna arti mūsų saulėtose dienose, bet mus apleidžia užgulus kentėjimų tamsai.    Ch. N. Bovee

Vienas kelias turėti tikrą draugą, tai būti pačiam draugišku.    Anonimas

Jeigu brangini savo garbę — bendrauki su gerais žmonėmis, nes geriau būti vienam, kaip blogoje draugystėje.

Draugystė — rimčiausias ir vertingiausias dalykas, koks tik gali būti; paguodžiąs nelaimėje, išganingas laimėje. O. S. Marden

Kalnai susidaro iš atomų, draugystė — iš smulkmenų, ir jeigu atomai nesiderina vienon jungtin, kalnai išsklaidomi dulkėmis.    Tupper

Kada moteris yra verta draugiškumo, nereikia jos prarasti dėl meilės    Duclos

Be pasiaukojimo neįmanoma jokia draugystė. J. W. Goethe

Meilė tai kaip ryto šešėlis: kas akimirksnį jis mažėja; o draugystė tai vakaro šešėlis: jis ilgėja, kol gyvenimo saulė nusileidžia.    Lafontaine

Draugiškumas ir meilė tai dvi gėlės iš tų pačių šaknų, tik ši pastaroji turi daugiau žiedų. Fr. G. Klopstock

Tokia jau draugiškumo taisyklė: kai nesutarimai įeina pro duris, meilė iššoka pro langą.    J. Howell

O jūs, kurie tikite, neturėkite draugystės su žmonėmis, ant kurių Allachas yra supykęs.    Koranas

Dviejų moterų draugystė tėra tik sąmokslas prieš trečiąją.    A. Karr

Draugystė, kurią sukuria vynas, veikia, kaip ir pats vynas, tik vieną naktį.    Fr. Logau

Draugystė Šventas dalykas, dar labiau pašventinamas nelaimėse.    Dryden

Kuo labiau bus kilnesnės dorybės, kuriose pasireiškia jūsų bendravimas, tuo tokia draugystė bus tobulesnė. Šv. Pranciškus Salezietis

Trys yra naudingos ir trys kenksmingos draugystės: naudingosios yra — draugystė su nuoširdžiu, draugystė su pastoviu ir draugystė su patyrusiu; kenksmingosios draugystės yra — su neteisingu, su pataikūnu ir su plepiu. Konfucijus

Tikroji draugystė visai nesutinka, kad būtų apnuoginamos silpnosios draugo vietos, arba, kad kas nors blogai apie ji kalbėtų.    O. S. Marden

Jei jūsų kas paklaustų, kas yra draugystė, pasakykite — tai dviejų sielų ryšys.    Pitagoras

DUONA

Kada valgai duoną, ar pagalvoji apie prakaitą, lašėjusi nuo daugelio kaktų, kol tą duoną uždirbo. R. Tagore

Žemiškoji duona pasotina žmogų tik tuo atveju, jei sykiu su ja žmogus valgo ir Dangaus duoną, Kristaus skelbiamos teisybės pavidalu. Duona ir teisybė yra neatskiriamai susijusios tarp savęs. Tai yra gilus žmogiškojo gyvenimo ir žmogiškosios būties dėsnis.    A. Maceina

DVASIA

Dydis praeina ir grožis nuvysta, bet dvasiniai laimėjimai pasilieka; degalas, kuris užgeso, kitus yra įdegęs ir jį laikiusio garbė šviečia iš kartos į kartą.    ]. J. Mohr

Mes, modernieji europiečiai, esame tiek daug užimti savo pasauliniu veikimu, kad visai mažai arba ir nė kiek neberandame laiko domėtis savo dvasinės ateities klausimu.

Alb. Schweitzer

Ne kariuomenės jėga ir ne ginklų šaunumas iškovoja pergales, o kovojančiųjų dvasia.    J. G. Fichte

Maitinkite dvasią didžiomis mintimis. Tikėjimas į heroizmą daro herojus.    B. Disraeli

Dvasios-sielos jėgos pasaulyje užteka iš lengvo, bet nesulaikomai kaip saulė.    Vydūnas

Dvasiškai išalkęs mažatikis žmogus nebus laimingas, nors ir nutukęs.    Vaižgantas

Gyventi dvasios gyvenimu yra beveik antžmogiškas uždavinys: tam reikia Dievo pajautimo, kokį turėjo Dieva-žmogis. Man kentėjimas buvo parama, kaip plūdis vandeniu plaukiant.    S. Kierkegaard

Prasmekit ir numirę Juozapatos klony...
Jei dvasiai širdyje jūs prieglaudą atsakėt,
Jei vynu ir aistrom jūs pakeitėte maldą, —
Šaukiu visais šventais: prasmekite, prasmekit.

           F. Kirša

Dvasingą žmogų pažįstame iš to, kad jis ir niekingiausiuose dalykuose suranda dievišką aspektą.

A. D. Sertillanges

Aš dar neradau žmogaus, kuris dvasią paneigtų ir daug dvasingumo turėtų.    Alb. Stolz

Yra tokių, kurie tik tiek dvasios teturi, kiek būtina sulaikyti kūną nuo puvimo.    O. W. Holmes

Dvasios reikalams ir jos kilnumui pritaikytas gyvenimas yra žmogui pats geriausias, nes kaip tiktai dvasia daro jį žmogumi.    Aristotelis

Bailumas, pavydas, neapykanta, savimyla, nesiryžimas, pyktis — visa tai pavojingi dvasios priešai. Vien jų buvimas parodo, kad žmogaus dvasioje kažin kas netvarkoje. O. S. Marden

DŽENTELMENAS

Džentelmeną būtų galima apibūdinti: tai žmogus, kuris niekada neįskaudina.    J. W. Newman

DŽIAUGSMAS

Geriausia priemonė gerai pradėti kiekvieną dieną yra nubudus mąstyti, ar nebūtų galima šiandien nors vienam žmogui džiaugsmo atnešti.    Fr. Nietzsche

Tikras džiaugsmas yra tas, kuris kyla iš dorybės po kentėjimų.    Guarini

Ačiū Dievui, kad aš nebuvau gudrus ir visuomet galėjau džiaugtis dalykais, kuomet juos supratau ir kuomet nesupratau.    G. K. Chesterton

Džiaugsmas yra geležies stiebas, kuris pritraukia skausmo žaibus.    Silvius

Džiaugsmas yra jausmas, kuris mus daro geresniais. Kiek tu kitiems pavagi džiaugsmo, tiek padarai nuodėmių. H. Stein

Didžiausieji džiaugsmai gyvenime neateina mums iš kitur, o iš supratimo savo vertės ir iš to, kas mes esame kitiems.    V. Bulethgen

Tie, kurie pilni pasaulietišku džiugesių, neturi dvasinių ir nėra šiems imlūs.    Šv. Pranciškus Salezietis

Tik džiaugsmas stumia žmogų į vaisingą darbą, priversdamas jo kūną sparčiau judėti, didindamas žmoguje energiją ir pailgindamas jo gyvenimą.    M. Harvey

Pagal prigimtį protingai tvarkomas gyvenimas, krikščioniškas, padorus ir metodiškas — niekada nestokos linksmumo. Nuošalumas ir socialiniai ryšiai, poilsis ir darbas, malda ir kulto apeigos, tikėjimas, viltis ir meilė — kiekvienas iš tų dalykų turi savo specialius džiaugsmus. P. W. Keppler

Darbas ir pareigų atlikimas yra tikro vidinio džiaugsmo pagrindas.    Anonimas

Džiaugsmingumas ir linksmumas tai dangus, po kuriuo viskas auga, išskyrus nuodus.    Jean Paul

Linksmumas yra pagrindinis indėlis į sveikatos mišrainę.    A. Murphy

Žmonės turi kits kitam paduoti rankas ir būti ne tik geri, bet ir linksmi. Džiaugsmas tai vasara, kuri vaisius nudažo ir brandina.    Jean Paul

Laukinis džiaugsmas turi laukinę pabaigą. W. Shakespeare

Džiaugsmas, nuosaikumas ir poilsis uždaro duris gydytojui.    Fr. Logau

Tyros širdies atlyginimas yra džiaugsmas. Girard

Skaisčiausio pomėgio duoda tie džiaugsmai, kurie buvo pasiekti didelėmis pastangomis.    I. Kant

Iš džiaugsmo dažnai kyla dideli ir prakilnūs darbai. Džiaugsmas padeda su šypsena nugalėti kliūtis ir sunkenybes, jis žmogų taurina ir lenkia prie gėrio, tiesos ir grožio, sulaiko žemus polinkius, žadina gražius nusistatymus.

P. W. Keppler

Pomėgiai ir malonumai ateina iš lauko, tačiau džiaugsmas — gimsta viduje.    Fult. Sheen

EGOIZMAS

Egoizmas yra alfabetas tik iš vienos raidės. “London Truth”

Tik egoistai tiki, kad gyvenimo tikslas yra laimė; kilnūs žmonės tiki, kad gyvenimo tikslas yra pareiga. Tarchetti

Egoistas yra miręs visoms socialinėms dorybėms. Jis nieko nedaro dėl savo brolių. Dėl to ant egoisto paminklo būtų galima uždėti užrašą: “Mirė turėdamas trisdešimt metų, buvo palaidotas sulaukęs šešiasdešimt”. Anonimas

Ne tas didesnis vergas, kuris valdomas tirono, kad ir kaip blogas šis bebūtų, bet tas, kuris tampa žaisleliu savo paties moralines ignorancijos ir savo egoizmo ydų.  S. Smiles

Jokia kosmetikos priemonė negali pašalinti tų linijų, kurias veide įbrėžė egoizmas, pavydas, rūpesčiai ir blogos mintys.    O. S. Marden

ELGESYS

Gražus elgesys labiau pririša kaip gražus veidas. Toks elgesys tikrai pririša, kai gražus veidas tik patraukia.  A. Lamartine

Elgimasis yra veidrodis, kuris parodo kiekvieno atvaizdą.    V. J. Budrikas

Norint elgtis protingai, neužtenka būti tik protingu.  F. Dostojevski

ELGETA

Daugelis renka brangakmenius ir jais puošia sienas su dideliu rūpestingumu, tačiau nepajuda iš vietos, jei pamato plikus elgetos sąnarius. Šv. Jonas Auksaburnis

EKSPERTAS

Ekspertas yra tas, kuris kaskart daugiau žino apie kaskart mažiau dalykų.    N. M. Buttler

EMIGRACIJA

Tik dangaus skliautą, bet ne sielą, pakeičia tie, kurie pabėga už jūrų.    Horacijus

ĖMIMAS

Kas mėgsta imti, nemėgsta duoti. Žydų priežodis

ENERGIJA

Energija ir stiprus pasiryžimas stebuklus daro. Ch. Dickens

ENTUZIAZMAS

Pirmą kartą žmogus miršta tada, kai praranda entuziazmą.    H. De Balzac

Kiekvienas entuziastingas asmuo, kuris turi tris kartus daugiau energijos, negu eilinis žmogus, ir kuris ją pilnai panaudos, pasidarys genijus.    O. A. Batista

EUCHARISTIJA

Kristaus pasilikimas Eucharistijoje yra malonės pasilikimas gamtoje, kad šią nuolatos gaivintų, keltų ir keistų. A.Maceina

EVANGELIJA

Evangelija nėra tik knyga. Tai gaivinanti jėga. Aš niekada neapleidžiu jos skaitymo, ir kiekvieną dieną skaitau su tuo pačiu malonumu. Niekur kitur negalima rasti tokių puikių idėjų ir nuostabių dorovės dėsnių, kurie prieš mūsų akis praeina kaip dangiškos armijos batalionai... Siela niekada nepaklys, šią knygą turėdama savo vadu.  Napoleonas, šv. Elenos saloje

Mano širdis vis man pakartotinai patikino, kad Kristaus Evangelija privalo būti dieviška realybė.  D. Webster

Evangelijų dorovė yra kilniausia dovana, kokią Dievas yra suteikęs žmogui.    Ch. Montesquieu

Tikintieji į Evangeliją neginčijamai turi pirmenybę prieš visus kitus, ir tai dėl šios paprastos priežasties, kad, jeigu tai tiesa, jie susilauks savo atlyginimo vėliau, o jeigu nebūtų gyvenimo anapus, jie galės būti tame amžiname miege su netikinčiais, savo gyvenime turėję augštos vilties paramą, nepatirdami vėliau nusivylimo.  G. Byron

Ateis naujos kultūros epochos, pasikeis daug istorijos ciklų, bet jokia nauja religija nepajėgs pakeisti Kristaus paskelbtų tiesų, nes absoliutinė tiesa, vieną kartą atėjus į šį pasaulį, gali plėstis mūsų sąmonėje, bet negali išnykti iš jos. Evangelija — tai absoliutinė tiesa; joje nėra senų tikėjimų reliatyvumo; senos religijos buvo tik iš dalies teisingos ir todėl savo visumoje neišlaikė laiko bandymų.  Rost. Aleksandrov

Evangelija yra visų knygų knyga, turi paslapčių paslaptis. Laimingi, kuriems Dievas suteikia malonę ją skaityti, suprasti ir su pagarba pakartoti! Palaiminti, kurie įstengia pagauti jos prasmę ir ryžtingai sekti jos įsakymus.  G. Byron

Kad žmogus būtų išmintingas, jam reikia pažinti visas knygas; kad jis būtų dorovingas, užtenka tik vienos — Evangelijos.    Larra

Kiekviename Evangelijos sakinyje stebėjau spindinčią tiesą, kaip žvaigždę, ir jaučiau ją plakančią, kaip širdį. Šv. knygos mokykloje išmokau meno kentėti ir mirti.  Fr. Coppee

Evangelija turi paslaptingą jėgą, nenusakomą veikimą, šilimą, kurią perduoda protui ir kuri žavi širdį. Štai, ant mano stalo guli ta puiki knyga ir aš nenuvargstu ją beskaitydamas. Kasdien aš ją skaitau su tuo pačiu džiaugsmingu susidomėjimu.    Napoleonas

Koks Kristaus švelnumas! Koks jo papročių tyrumas! Koks patrauklumas jo mokslo! Koks kilnumas Jo skelbiamų dėsnių! Kokia gili išmintis Jo pasikalbėjimuose! Koksai laisvumas ir teisingumas Jo atsakymų!.. Ar Evangelijos istorija būtų tik išsigalvojimas?.. Mano draugai! Taip dalykai nėra išrandami, ir Sokrato darbai, kuriais niekas  neabejoja, nėra taip patikimi, kaip Jėzaus. Daug labiau įtikėtina, kad daugelis šią knygą būtų parašęs, kaip tikėti, jog vienas tuos darbus atliko, kurie aprašyti. Žydai nebūtų rašę tokiu tonu ir tokių dorovinių dėsnių. Tiesos antspaudas, kurį turi Evangelija, yra taip didelis, taip nuostabus, taip nepamėgdžiojama, kad, jei tie dalykai būtų išgalvoti, jų išradėjas būtų didesnis, kaip jo vaizduojamas didvyris.  J. J. Rousseau

Kodėl aš skaitau Naująjį Testamentą ir jį aš skaitysiu, kol tik mano akys matys ir kur tik bus šviesos — ar tai saulės spindėjime, ar prie židinio, šviesioj dienoj ar tamsioj nakty, laimėj ar nelaimėj, sveikatoje ar ligoje .. Ir skaitant man vis rodosi, lyg aš skaityčiau ką nors naujo, iki šiol nežinomo, kažką, ko aš niekada iki gilumos, iki galo nepriimsiu. Ką man turėtų į karstą įdėti? — Šv. Raštą... Ką aš žemėje dariau? — skaičiau Šv. Raštą.    S. Mereškovski

Vieta, kur galima rasti Kristų, yra Evangelija, apaštalų padavimas, Bažnyčia; anapus jų yra tamsa ir tyla. Kas pripažįsta keturias evangelijas, jas turi pripažinti ištisai, sakinys į sakini, arba — kitaip jis turėtų jas atmesti nuo pradžios iki galo ir pasakyti: mes nieko nežinome. Giov. Papini

Ir jums nėra vilties išsigelbėti be Evangelijos. Arba išmoksite pasidaryti krikščionimis, triumfuojančiu gailestingumu persiėmusiais, arba amžių amžius draskysitės iš sambūrio į sambūrius ir iš žudynių į žudynes iki visuotinio sunaikinimo dienos.    G. Papini

Dėl žmogaus gyvenimo mokslas prieina prie tų pačių minčių, kurios yra Evangelijoje.    V. Čepinskis

FILOSOFIJA

Filosofija negali reikšti pretenzijos duoti išganymą. K. Jaspers

Kaip atskirų mokslų ribos mus nurodo į filosofiją, taip filosofijos ribos mus kreipia į Apreiškimą. J. Girnius

GAILESTINGUMAS

Kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau įsitikinu, kad mano tarnybos efektingiausieji darbai buvo gailestingumo darbai ir pagalba prispaustiesiems.    Suhard

Yra daug lengviau būti gailestingu, negu teisingu. A. Graf

Gailestingumas yra gražiausia meilės rūšis. A. Lamartine

Mes žmones pavedame Dievo gailestingumui, o patys gailestingumo taip ir neparodome.    G. Eliot

GAILESTIS

Gailestis yra nupuolusiųjų nekaltumas. Kleist

GALILĖJUS

Ką ypatingai reikia vertinti pas Galilėjų, tai jo, nežiūrint visų audrų, ištikimai išlaikytą katalikiško tikėjimo dva-sią. Galilėjus mirė 1642 metais sausio 8 d. dievotai priėmęs šventus sakramentus, gavęs ypatingą popiežiaus Urbono VIII palaiminimą. Jo paskutinio laiško žodžiai buvo: “Aš pasivedu Jūsų maldoms”.    Astronomas Ad. Mueller

GALVOJIMAS

Kas nenori galvoti, tas prietaringas; kas negali galvoti, tas kvailys; kuris gi nedrįsta galvoti, tas vergas. W. Drummont

Kalėjimas — bjauri mokykla. Ne, tai gal tvenkinys, į kurį sumesta kas nešvariausia. Bet, jei galvoji, tada niekas neprilimpa. Drumzles sulaiko nuolatinis galvojimas apie prasmę, o tai augščiau negu tas sėdėjimas kalėjime. Tikriau, tuo galvojimu pasikeli viršum tvenkinio ir, kadangi visą laiką yra pavojus įkristi, tai tu laikaisi savo mintimis už dalykų, stovinčių augščiau negu laisvė ir duona. A. Baronas

Mūsų galvosena dažnai tėra tik mūsų širdies istorija. J. G. Fiche

Pavojinga yra žmogui galvoti apie savo menkystę, pamirštant savo didybę. Pavojingiau yra galvoti apie dvasios didybę, pamirštant ir savo menkystę. Pavojingiausia gi pamiršti ir vieną, ir kitą.    Bl. Pascal

Galvokit, kas tikra, ir jauskit, kas gražu, ir norėkit, kas gera, tada surasit kelią į malonų gyvenimą. Platonas

GAMTA

Gamta, kaip Dievo kvėpsmas, alsuoja stačiai į žmogaus širdį, į pačią sielą ir išstumia visa, kas nereikalinga ir negera. M. Katiliškis

Gamta yra Dievo menas.    Dante

Kelias nuo Dievo eina į gamtą. Kam miršta Dievas, tam prisikelia žemė.    A. Maceina

Tie, kurie netvarkingai gyvena, sako tiems, kurie reikiamai tvarkosi, kad šie nutolę nuo gamtos. Bl. Pascal

Galime po visą pasauli klajoti ir visur rasime gražios gamtos. Bet žemė kiekvienam tėra ta, kurioje jis gimė... Gamta galime visi grožėtis, ir dargi kaip tik labiau jos grožis pagauna tuos, kurie patenka į ją iš svetur ar ypačiai iš mūsų kalėjimo — miestų. Bet žemė savo paslaptį atskleidžia ne turistų akims, o tik tų širdims, kurie ją savo rankomis saugo. J. Girnius

Vienintelis pradas gamtoje, jungiąs savyje tapybos vaizdingumą ir dainingą muzikos sruvenimą — tai plaukiančių debesų eisena.    J. Gliauda

Gamta turi daug tobulumų, kurie parodo, kad ji yra Dievo atspindys, bet turi ir daug netobulumų, kurie parodo, kad ji tėra tik atspindys.    Bl. Pascal

Iš gausaus gamtos reiškinių spektro, ypač iš gyvybės eigos, gamtininkas iš tolo įžvelgia Dievybę, ir aš drauge su Augustinu drįstu išpažinti: “Manoji širdis buvo nerami, kol ji rado ramybę Dievuje”.    Joh. Reinke

Pirm negu aš apleisiu stalą, prie kurio vykdžiau savo tyrimus, nieko kito man nelieka, kaip tik pakelti į Dangų rankas ir akis ir visos šviesos Tvėrėjui pasiųsti nuolankią maldą. Dvasioje jau aš matau dieną, kada žmogus iš gamtos taip pat gerai pažins Dievą, kaip ir iš Šventojo Bašto, ir tais abiem apreiškimais džiaugsis.    J. Kepler

GAMTAMOKSLIS

Gamtamokslis patiekia tokius Dievo įrodymus, kad abejojimas yra absurdiškas, o ateizmas — juokingas. J. B. Castl

GARBĖ

Sokratas, paklaustas, kuriuo keliu pasiekti taurią garbę, atsakė: “Stenkis būti toks, koks nori atrodyti.”

Turtų ir grožio garbė yra trapi ir silpna; tik dorybė yra ryški ir amžina.    Salustijus

Didžiųjų žmonių garbė pagal tai turi būti matuojama, kaip ji buvo pasiekta.    Rochefoucauld

Jūsų garbė tai kaip žalia žolė: ji atsiranda ir vėl pranyksta. Ta pati saulė ją sudžiovina, kuri ją išaugino. Dante

Žmogaus garsingumas yra ratas, nubrėžtas vandenyje: jis nenustoja plitęs, iki tas plitimas išsklaido ji į nieką. Shakespeare

Tikiu, kad pirmas įrodymas, jog žmogus yra didelis, tai jo nusižeminimas.    Ruskin

Siekdami garbės pasaulyje, žmonės daugiau pasitiki kitų žmonių silpnybėmis, kaip savo dorybėmis. U. Fosco

Garbė yra pareigos poezija.    Alfr. De Vigny

Garbė, kaip jaunystė: kartą ją praradus — nebeįmanoma atgauti.    Canu

Iš visų žemiškų gėrybių tauri garbė yra augščiausia: kai jau kūnas pavirsta dulkėmis, didis vardas dar palieka. Tavo tikras kilnumas nemiršta, nes žemiškasis gyvenimas išnyksta, bet mirusieji gyvena visada. Fr. Schiller

Garbė yra atpildas už dorybę ir kilnumą ir teteikiama tik pasižymėjusiems žmonėms. Aristotelis

Mūsų garbė pakyla tiek, kiek mūsų išdidumas nukrinta; kur baigiasi pasigyrimas, ten prasideda tikroji garbė. Young

Nekenčiu žmogaus, norinčio išaugštinti savo vardą ant kito žmogaus garbės griuvėsių.    Gay

Reikia turėti daug proto, kad nesuduždamas plauktumei pagarsėjimo ir pagyrų jūra.    R. de Gourmont

Silpnas, svyruojąs, netvirtas nepažįsta tos doros garbės, spindinčios tuose, kurie pasitiki savimi. Shakespeare

GARBINIMAS

Tikrasis Dievo garbinimas yra gyventi kaip Dievas iš mūsų reikalauja; to reikia išmokyti ir vaikus. Im. Kant

GATVĖ

Apie tautos apsišvietimo laipsnį galima spręsti iš to, kaip ji elgiasi gatvėje. Kur yra nepadorumo gatvėje, tenai yra jo ir namuose.    Ed. de Amiči

GĖDA

Nėra miręs tas, kuris iš gyvenimo pasitraukia augštai, kilniai gerbiamas, bet miręs yra net ir tas gyvasis, kurio skruostuose išdegintas gėdos ženklas.    L. Tieck

GENIJUS

Genijus be išsilavinimo — tai sidabras kasyklose. B. Franklin

Jei nesi genijus — stenkis būti suprantamas. A. Hope

Kiekvienas, kas akylai mato ir tvirtai pasiryžta, nejučiomis išauga į genijų.    Bulver

Genialumas — tai nepaprasta ištvermingumo dovana. Buffon

GĖLĖS

Kiekviena rožė tai Dievo autografas mūsų aplinkumos pasaulyje.    Th. Parker

Gėlės yra švelniausias dalykas, kurį Dievas sukūrė, tik užmiršo įdėti sielą.    H. W. Beecher

Gėlės — tai žemės šypsena iš džiaugsmo, kad ją Dievas sukūrė ir didiems dalykams paskyrė. M. Pečkauskait4

GERAS VARDAS

Kaip vyrui, taip ir moteriai— didžiausias sielos turtas yra geras vardas; kas kėsinasi į piniginę, tas atima metalą, kuris buvo šiandien mano, vakar kito — vergas tūkstančių; tačiau kai atima gerą vardą — apiplėšia mane taip, kad pats nepraturtėdamas, paverčia mane elgeta. Shakespeare

Geriausias turtas, kurį mirštantis laikas gali duoti, yra nesuteptas vardas.    Shakespeare

GERBĖJAI

Tenerūpi tau tavo gerbėjų skaičius, bet tik jų kokybė: nepatikti blogiems — girtina žmogui.    Seneca

GĖRIMAS

Vandens gėrimas nepadaro žmogaus nei ligoniu, nei įsiskolinusiu; nei žmonos — našle.    J. Neal

Girtavimas žmogų nužemina net už gyvulius žemiau, panašiai kaip protas iškelia žmogų augščiau gyvulio. G. Sinclair

Nėra tokio išmintingojo, kurio vynas negalėtų padaryti kvailiu.    Vokiečių priežodis

GĖRIS

Jeigu jėga palenkia žmonių sprandą, tai gėris palenkia jų širdis.    F. W. Weber

Kelias į išmintį ir gėrį niekada neina per žaliuojančias lankas, papuoštas lelijų žiedais. Žmogui visuomet tenka žengti sunkiu akmeningu keliu.    D. Reskin

Pažinti išrinktuosius yra gėris, o gyventi su jais — tikra laimė. Laimingas tas, kam netenka bendrauti su kvailiais.    Budos išmintis

Aš trokštu, kad tikėjimas gėriu užpildytų mano dvasią, mano gyvenimą.    J. Gliauda

Niekada neužmirškime, kad įmesdami į pasaulio iždą nors mažiausią gėrio dalelę, mes jau geriname pasaulį. M. Pečkauskaitė

Žmonės visada trokšta to, kas jiems atrodo esant gera, bet ne to, kas iš tikrųjų yra gera.    Diogenas

Niekas taip negėdina, kaip atlaidus gerumas. Jame glūdi tie patys burtai, kaip ir saulėje, į kurią kreipiasi visų žiedų taurės.    Fr. W. Foerster

Daryti gera ir tai daryti džiaugsmingai — dvigubas laimėjimas.    Šv. Pranciškus Salezietis

GERUMAS

Atsiteiski geru už blogį, šypsniu už įžeidimą. Laukinė mėta palieka savo kvapsnį bato pade, kuris ją mindo.  Indų išmintis

Gerieji su dėkingumu mąsto apie susilauktą prielankumą, ne taip geri — galvoja, ką jie dar iš ko galėtų susilaukti.  Tommaseo

Pirma būkime geri, tada būsime ir laimingi. Nereikalaukime atpildo pirma pergalės, nelaukime atlyginimo pirma negu atliksime darbą.    J. J. Rousseau

Iš tų pačių gėlių bitė ištraukia medų ir vapsva nuodus.  Italų priežodis

Tikriausias būdas gerai gyventi ir jaustis laimingam yra būti pačiam geru.    C. Cantu

Pažvelkite į saulę. Ji visiems šviečia, visus šildo, nelaukdama prašymo ir padėkos. Taip pat ir jūs nelaukite maldavimų ir pagyrimų, bet padėkite žmonėms gera valia — ir būsite mylimi kaip saulė.    Epiktetas

Niekas taip nepraskaidrina savo ir kitų gyvenimo kaip įpratimu virtęs veržimasis būti geru.    L. Tolstoj

Geras yra tas, kuris kitiems daro gera. Jei jisai kenčia dėl to, kad jisai daro gera, yra dar geresnis; jei jisai kenčia nuo tų, kuriems gera darė, jis pasiekia augščiausio gerumo; jeigu jisai miršta dėlto — tai augščiausias didvyriškumas, heroizmas.    La Bruyere

Pirmoji žmogaus gerumo sąlyga — ką nors mylėti, antroji — ką nors gerbti.    J. Elliot

Daryk gerai, tuo maitinsi dieviškus ūgius žmonėse; kurk grožį — tu skleisi dieviškus daigus. F. Schiller

Kiekviena graži mintis, kiekvienas geras darbas, kiekvienas susivaldymas auksu ir vaivorykšte varsoja jūsų sielų sparnelius.    M. Pečkauskaitė

Akyse — kaip šilkas, už akių — kaip vilkas.  Liet. priežodis

Reikia būti geriems ne dėl kitų, bet kad ir patys būtume taikoje su savo sąžine.    A. Tournier

Tik vieną kartą pereisiu per pasauli. Taigi — ką tik gero galiu padaryti, koki tik prielankumą aš galiu parodyti savo artimiesiems, privalau tai padaryti tuojau, neatidėti ar neapsileisti, nes šiuo pačiu keliu jau daugiau nebeisiu.  St. Grellet

Niekšu pasidariusiam žmogui sunku tapti geru: iš vyno lengva padaryti actą, bet ne iš acto vyną. Rueckert

Bendrauk su gerais žmonėmis, ir būsi jų skaičiuje.  Gerbert

Niekas taip mielai nesileidžia papeikiamas, kaip tas, kas daugiausia nusipelno pagyrimo.    Plinijus

Mažų asmenybių noras yra — surasti geradėją, didžiųjų noras — būti patiems gerais.    Seemann

Gerumas neturi ribų, blogumas gi apribotas savyje, taip, kad jis pagaliau pats save sunaikina. Templer

Darykite gera ir užmirškite; kiti tai atsimins.  O'Connel

Gerasai visko reikalauja iš savęs, blogasai — iš kitų.  King-Dse

Gerumas yra didžiausioji jėga pasaulyje. G. von Oer

Šiomis neramumų dienomis kokią gyvenimo taisyklę reikia priimti? Tik tą vieną: būti geru visiems žmonėms.  Suhard

Kai paveiksle yra juoda dėmė arba skylė, tai kiekvienas mulkis ją pastebi, bet paveikslo dailę tik žinovas pamato; geri žmonės sprendžia pradėdami nuo gerosios pusės.  Ad. Mickevičius

Gera daryk visiems, o visus geresnius padarysi. Pasidaręs magnetu, kuris pritraukia geležį, žiūrėk, kad tos galios niekados nenustotumei.    T. G. Palau

Buvo tokių, kurie manė, kad gražu yra daryti gera draugams ir blogai — priešams. Tačiau kiti teisingai pabrėžia, kad gražu draugams daryti gera ir priešus padaryti draugais.    Hebbel

Kad ir labai daug gerų darbų būtum padaręs, atmink, kad dar daugiau jų liko nepadaryta.    Rytų išmintis

Kalbėdami apie užmokestį už gerus darbus, nepamirškite niekados: didžiausias užmokestis yra tas, kad kiekvienas geras darbas teikia mums jėgos atlikti kitam, dar geresniam.    Fr. W. Foerster

Kitiems gera darydamas, būsi labiau patenkintas, negu iš kitų laukdamas.    Vaižgantas

Juo daugiau žmogus žiūri savo naudos visame, ką jis daro, juo mažiau jis turi gerumo ir doros.    Cicero

Visų pirma — būkite geri. Gerumas labiau negu kas kita nuginkluoja žmones.    J. B. Lacoraaire

Daryk gerai, tuo maitinsi dieviškus ūgius žmonėse; kurk groži — tu skleisi dieviškus daigus. Fr. Schiller

Augščiausioji išmintis — daryti gera.    Giles

GIESMĖ

Kai Dievą garbinate giesme, ne tiek kreipkite dėmesį į garsą, kiek į Dievo garbinimą visa savo esme: tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai.    Šv. Augustinas

GIMINĖS

O, jūs esate saldūs — kraujo giminės, kuriuos pati gamta parūpino; tačiau kaip gi daug saldesnė yra sielų giminystė!    J. Engel

GIMTOJI KALBA

Gimtoji kalba yra meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.    M. Daukša

Žmogus paskutinius savo žodžius pasako ir paskutinius atodūsius išreiškia savo gimtąja kalba.    Hippel

GIMIMAS

Mūsų gimimas padaro mus mirtingus, mūsų mirtis padaro mus nemirtingus.    Anonimas

GINČAS

Įsimylėjusiųjų ginčai yra kaip vasaros audros — viskas dar gražiau po jų atrodo.    M. Necker

Kiekvienas ginčas prasideda iš menkniekių ir baigiasi grumtynėmis dėl pirmenybės.    E. Hubbard

Geriausias būdas susilaukti naudingiausių padarinių iš ginčų — yra jų išvengti.    D. Carnegie

Nebūna ginčų, vedamų be įsikarščiavimo aistros, ir vargu ar yra ginčų, dėl kurių būtų verta aistringai karščiuotis. Th. Sherlock

Daugumoje ginčų, kurių liudininku ar net dalyviu man teko būti, pastebėjau, kad besiginčijantieji kits kito nebuvo supratę; disputų metu dažnai paaiškėjo, kad jie nei nenori ar net negali kits kitą suprasti.    Sailer

GIRTAVIMAS

Girtuoklystė yra visų negerovių motina: nusikaltimų šaknis, ydų daigas, galvos apsukėja, jausmų sutrikdytoja. kalbos iškreipėja, skaistumo naikintoja, gėdingų įpročių įve-dėja, gyvenimo nešlovė, sielos gadintoja. Šv. Augustinas

Girtavimas pirmiausia išmeta girtuoklį iš visuomenės, paskui iš pasaulio.    Anonimas

Girtavimas atima žmoniškumą ir palieka gyvuliškumą, nuverčia protą nuo sosto, atbukina sąžinę, griauna sveikatą, eikvoja turtą, nupuolėlį apvelka skarmalais, žmoną ir vaikus nustumia į skurdą bei elgetavimą, ir gėrimo siekimui duoda tokią jėgą, kad fiziškai ir morališkai beveik neįmanoma nuo to išgydyti.    W. Jay

GYDYTOJAS

Jei gydytojas apvilia tave, pasirinki šiuos tris gydytojus: poilsį, linksmumą ir nuosaikumą valgyme.  Lotynų patarlė

Geriausias yra tas gydytojas, kuris žino vaistų bevertiškumą.    B. Franklin

Gydytojai duoda vaistus, kurių nepažįsta, kūnui, kurį dar mažiau tepažįsta.    F. Voltaire

Neturtėliai yra mano geriausi pacientai — už juos man Dievas užmoka.    H. Boerhaave

GYVENIMAS

Gyvenimas — jūra, žmogus —cukrus: jis privalo joje sutirpti, kad gyvenimas taptų saldesnis. R. Striupas

Aš nesielgiau taip, kad gėdyčiausi gyventi, ir nebijau mirti, nes turiu taip gerą savo Mokytoją. Šv. Ambroziejus

Gyvenimo problema yra ne tiek gyvenimą padaryti lengvesniu, kiek žmones stipresniais.    D. S. Jordan

Stenkimės taip gyventi, kad, kai ateis laikas mirti, mūsų gailėtų net ir laidotuvių direktorius. Mark Twain

Gyvenimas — jaunystėje yra klaidžiojimas, subrendimo amžiuje — kova, senatvėje — apgailestavimas. B. Disraeli

Gyvenimas — tai kaip šampano butelis: triukšmas, putos, pasigėrimas ir trapumas. J. Perez de Gradallana

Gyvenimas mus veda ūksmingais keliais į šviesias augštumas.    A. Fragapane

Gyvenimas yra mums duotas jieškojimui Dievo, mirtis — Jo suradimui, amžinatvė — džiaugsmui Jį turint. P. Nouet

Galva ima suktis, kai pagalvoji, kad tu pavargęs sėdi sėdi šalia kelio ir mėgini iš dulkių rinkti gražius akmenėlius, kai ten už horizonto yra krūvų krūvos.    J. Jankus

Saliamonas ir Jobas geriausiai pažino žmogaus menkumą ir tiksliausiai apie tai kalbėjo: vienas buvo laimingiausias, kitas nelaimingiausias iš žmonių; vienas pažino tuštumą pomėgių, kitas — vargo prasmę.    Bl. Pascal

Skyręs gyvenimą smulkmenoms, tapsi smulkmena. J. Gliauda

Geriausiai gyvenimą sunaudosime, jei jį skirsime tam, kas patvers ilgiau, negu mūsų gyvenamasai laikotarpis. W. James

Gyvenimas — tai atsiminimas prabėgančios dienos, kurią mes kaip svečiai praleidžiame.    Bl. Pascal

Gyvenimo keliai įvairūs. Vienas eina kalnais, kitas eina kloniais.    H. Ibsen

Kai mes, laive būdami, pažiūrime į kokį nors daiktą, kuris taipgi laive yra, nepastebime mūsų judėjimo, tačiau jei mes pažvelgiame į šalimais stovintį dalyką, kuris drauge su mumis nejuda, tuojau pastebime savo judėjimą. Tas pats įvyksta ir gyvenime. Kai visi žmonės netvarkingai gyvena, nekrinta jiems tai į akis, tačiau, kai kuris iš jų susipranta ir pradeda gyventi pagal Dievo patvarkymą, jis “tuojau pastebi, kaip bjauriai kiti elgiasi ir dėlto jis jų pradedamas persekioti.    Bl. Pascal

Kada tu išvydai šį pasaulį, verkei, o kiti linksminosi. Gyvenk taip, kad paliekant šį pasaulį kiti verktų, o tu linksmintumeis.    Fr. Schiller

Jeigu kituose reikėtų mums pakęsti tai, ką leidžiame patys sau, gyvenimas pasidarytų nepakenčiams.  G. Courteline

Kas yra gyvenimas? Tai kryžiaus kelias, bet vedantis į Dangų.    P. Brehier

Ne viską priimti, tačiau viską suprasti; ne su viskuo sutikti, bet viską atleisti; ne viską laikyti savu, bet visur jieš-koti dalelės paslėptos tiesos.    Iz. Leseur

Gyvenimas — panašus į ugnį: prasideda dūmais ir baigiasi pelenais.    Arabų priežodis

Didžiausias gyvenimo menas — suprasti gyvenimą.   E. Ožeškienė

Reikia viso gyvenimo, kad išmoktumei gyventi; bet keisčiausia, kad reikia viso gyvenimo, jog pasiruoštumei ir numirti.    Seneca

Ne, niekados neįstengsiu tikėti, kad gyvenimas nėra niekas kitas, kaip kritimas į bedugnę, ir kad saulės šviesą te-išvydome tik tam, kad gertume tą skurdo ir nedorybės taurę.    Fr. Coppee

Su priešais kovok dorai; su draugais elkis draugiškai; su pikto būdo žmogumi nesivaidyk; nebendradarbiauk su gobšu ir nepavesk jam savo reikalų; nebūk kvailio bendru nei draugu; su bepročiu nesiginčyk; su girtuokliu neik pasivaikščioti, nes smuklėn pateksi; iš nedoro žmogaus nesiskolink pinigų.    Persų išmintis

Stenkis patirti visokios buities pradžią ir priežastis, kiek tikrai žmogaus protas gali patirti; o iš tų versmių, kurios kitiems teikia svajones ir nesąmoningą susižavėjimą, tu semkis rimtybę, šviesą ir tikrą protingą grožio gerbimą.  E. Ožeškienė

Gyvenimas yra tiltas, naudokis juo, bet nestatyk namų ant jo. Tai nėra tuščia svajonė, gimusi bepročio galvoje; širdyje aiškiai girdi, kad mes esame gimę kažkam geresniam. Ir ką vidujinis balsas kalba, jis mūsų neapvils. Fr. Schiller

Praeis gyvenimas kaip sunki darbymetė,
Pasiliks skruostai nuo ašarų nublukę.

      J. Aistis

Visi žmonės nori gyventi ilgus metus, bet niekas nenori būti senas.    Swift

Visa paslaptis prailginti savo gyvenimą yra jo nesutrumpinti.    Feuchtersleben

Privalai kalbėti, bet išmintingai, privalai melstis — neilgai, o nuoširdžiai; privalai veikti neskubėdamas, bet su atsparumu; privalai gyventi ne siaustai, bet linksmai; privalai rūpintis savimi, o jau galutinai tavimi pasirūpins Dievas.    Fr. Halm

Gyvenimas, kaip saulė, jis nušvinta mažyčiu spindulėliu vaiko veidelyje. Kaip saulė, jis paaugęs kyla į augšty-bes; subrendęs kuria aplink save gyvybę ir grožį. Ilgainiui, kaip saulė, jis ima leistis žemyn ir galop, švystelėjęs paskutinį kartą, pasitraukia nuo šios žemės, eidamas šviesti kitiems pasauliams.    Ad. Jakštas

Gyvenime yra du atviri keliai —vienas į idealą, kitas į mirtį.    Fr. Schiller

Žmogaus gyvenimo vertingumą apsprendžia blaivus jo galvojimas ir nuolatinis darbštumas.    G. Freytag

Tas pasiekė didelių laimėjimų, kuris gyveno gerai, juokėsi dažnai ir mylėjo daug.    B. Anderson

Nereikia gyvenimo nei mylėti, nei neapkęsti, bet kas gyvena, turi gerai gyventi, o jau Dangui tenka palikti, ar tas gyvenimas bus ilgas, ar trumpas.    J. Milton

Gyvenimo galas yra mirtis, tačiau tai yra ne sielos galas, o tik žmogaus mirtis.    Im. Kantas

Kada nors Jūs patirsite, kaip yra saldu mirti, kai žmogus buvai tiek išmintingas, kad gerai gyvenai.  Šv. Jeronimas

Kad gyvenimas būtų pakenčiamas, reikia priprasti prie dviejų dalykų: prie blogo oro ir prie žmonių neteisingumo.  Chamfort

Gyvenimas yra didžioji paslaptis, kurią atskleidžia tik paskutinioji valanda.    A. Manzoni

Svarbiausia, kas yra gyvenime, tai žinoti gyvenimo prasmę.    Konfucijus

Vyriausias gyvenimo tikslas yra galvoti apie teisybę, atjausti groži ir trokšti gero.    Platonas

Šis gyvenimas tai ligoninė, kur kiekvienas sergantis nori pasikeisti lovomis.    C. Baudelaire

Gyvenimas nėra skirtas būti tik vieniems sunkenybe, o kitiems — pramoga; gyvenimas visiems yra tam tikras pareigingas uždavinys, iš kurio turėsime duoti apyskaitą.  A. Manzoni

Tu negali savo gyvenimo nei prailginti, nei praplatinti, bet tik pagilinti.    F. Foch

Žmogus nėra absoliutus viešpats savo gyvenimo. Žmogus yra tik jo užvaizdas; jis iš Dievo rankų gautosios paskolos turės duoti apyskaitą.    Faulhaber

Jei gyveni Romoj, gyvenk pagal romiečių papročius; jei gyveni kitur — gyvenk pagal jų papročius.  Šv. Ambroziejus

Ženki per gyvenimą ne kaip pragaišties šešėlis, bet kaip amžinybės spindulys.    Vydūnas

Geriausi dalykai gyvenime nukryžiuojami ir dedami į karsta, bet jie visada turi trečiąją dieną (kada prisikelia).  W. H. Taft

Mūsų gyvenimas yra panašus į degantį švyturį, kuris vėliau ar anksčiau sudegs. Gera tad yra tam, kuris, galvodamas apie savo buvimo trumpumą, vis dėlto sugeba kitus paguosti ir apšviesti.    J. Eotvos

Betikslis gyvenimas — lygus ankstyvai mirčiai.  J. W. Goethe

Kiekvienam juk skirta keliauti per tris būties plotmes — daiktinę, dvasinę, religinę. Tai pilnaties kelias, kuriuo tenka kopti, ir kai tas kopimas yra antgamtinės malonės gaivinamas, nugalima yra pati negalimybė.  Pr. Gaidamavičius

Mes negyvename taip, kaip galvojame, bet greičiau mes pradedame galvoti taip, kaip gyvename.    Novalis

Žmonės, kurie nežino ką daryti su šiuo gyvenimu, paprastai nenori nei kito gyvenimo, kurs nesibaigia.  A. France

Man rodosi, kad pasitenkinimo gyvenimu paslaptis teatspėjama tokiu būdu: žmogus neprivalo perdaug reikalauti iš gyvenimo. Reiktų vaikus iš pat mažens mokyti, kad gyvenimas nėra kažkokia laimės duodamoji įstaiga, bet sunkus, vargingas tarnavimas. Jei jis duoda kartais trumpų laimės valandėlių, tai yra jo malonė, ne pareiga. Jei žmogus taip žiūri į gyvenimą, tai jis nebėga galvotrūkiais paskui tą laimę, neįtempia visų savo jėgų vien tik laimei žūt būt sugauti, nerėkia ir nesidrasko jos neradęs, o kiekviena šviesia valandėle džiaugiasi kaip kokia dovana prie progos.  M. Pečkauskaitė

Jei tu esi įsimylėjęs į gyvenimą, tai laikyk savo kūną švarų, savo protą tyrą, savo dvasią laisvą. V. J. Budrikas

Reikia gyventi taip, kaip mąstai; kitaip, anksčiau ar vėliau, imsi mąstyti taip, kaip gyveni.    P. Bourget

Jei sistema sužaloja protą, ji yra bloga. Jei ji sužeidžia charakterį, ji yra pagedusi. Jei ji sužeidžia sąžinę, ji yra kriminalinė.    V. J. Budrikas

Gyvenkime harmonijos, meilės, taikos, ramumo, gerumo, vilties, drąsos ir teisybės mintimis ir mes pavogsime kosmų paslaptį ir paliesime dievybės širdį! V. J. Budrikas

Gyvenk taip kad galėtum patikėti savo didžiausiems priešams viską, ką savo sieloje turi.    K. Noetzel

Visi mes skundžiamės, kad gyvenimas yra per trumpas, o iš tikrųjų — turime daugiau laiko, negu mokame jį sunaudoti: didelė gyvenimo dalis praeina darant bloga, antra — didesnė dalis — nedarant nieko, ir beveik per visą gyvenimą mes darome ne tai, ką turėtume daryti.    Seneca

Nedera dėl paties gyvenimo netekti gyvenimo prasmės.  Juvenalis

Gyvenimas yra ne tik ištikima ištvermė ir nuolatinė kova, bet ir nepaliaujamas darbas ir dargi kuriamasis darbas. Tiek atskiras asmuo, ir visa visuomenė be inciatyvos, be kuriamojo užsimojimo, be patvaraus darbo, be plačios siekimo perspektyvos negali pasižymėti ne tik produktyvumu, bet ir paprastu atsparumu gyvenimo varžytynėse.  St. Šalkauskis

Gyvenimas būtų nepaprastai geras, jeigu mūsų širdis nors pusiau tiek graužtų svarbūs reikalai, kiek jas graužia smulkmenos.    A. Baronas

Nekalbėkite man melancholiškai, kad gyvenimas tėra tik tuščias sapnas. Užmigusi siela nėra mirusi, ir dalykai nėra tokie, kaip atrodo. Gyvenimas yra tikras ir realus, mirtis nėra jo kartuvės. “Tu esi dulkė ir į dulkę pavirsi” — tie žodžiai nebuvo pasakyti sielai. H. W. Longfellow

Gyvenimas yra tiek vertas, kiek yra verta meilė. Meilė yra verta tiek, kiek verta siela. Siela verta tiek, kiek verti jos idealai.    R. Plus

Geriausias būdas padaryti savo gyvenimą malonų sau yra stengtis jį padaryti malonų kitiems.    A. Graf

Bėgdamas gyvenimas užtrenkia ne tik daugelį mažesnių garsų, bet ir širdies plakimą.    A. Baronas

Gyvenki su savo šimtmečiu ir nebūki jo kūrinys; darbuokis dėl savo bendradarbių, kurki, bet tai, ko jiems reikia, o ne tai, ką jie giria.    Fr. Schiller

Gyvenimas yra toks trumpas ir kiekviena akimirka tokia brangi, kad vienos dienos pramiegojimas yra lygus visų metų prasnaudimui.    J. Holl

Visa gyvenimo išmintis yra mokėti būti savo vietoje: pirma būti vaikais, vėliau — jaunuoliais, paskiau suaugusiais ir pagaliau — seniais, kas reiškia: džiaugtis, mylėti, apmąstyti ir ilsėtis.    Neera

Galvokit, kas tikra, jauskit, kas gražu ir norėkit, kas gera, tada surasit kelią į malonų gyvenimą. Platonas

GOBŠUMAS

Tikrai, laimingas tasai žmogus, kurio akis žemės gobšumo nepažinusi.    V. Krėvė

GROŽIS

Grožis, kurio nelydi dorovingumas, yra lyg gėlė be kvapo.    Prancūzų priežodis

Gražus veidas be gražios sielos yra kaip stiklinė akis, kuri šviečia, bet per kurią nieko negali matyti.  J. S. Blackie

Grožis be gėrio yra namas be durų, burlaivis be vėjo, šaltinis be vandens.    Italų priežodis

Moterų grožis savo žavumu net ir išmintingus vyrus padaro kvailiais.    J. G. Herder

Mėgstu, atsisėdusi ant prieangio laiptų, žiūrėti į tvenkinį. Ilgas ilgas aukso kelias tiesias tobulybėn, į begalybę. Ir eina tuo keliu mano siela. Meta šį trapų ir nepastovių formų pasaulį, tą nykstančių šešėlių pasaulį, ir eina, amžinybėn ištroškusi, ten, kur rožės nevysta ir nebaigia žydėti, vanagas nedrasko vieversio lizdo, kur perkūnas netrupina medžių, nei širdžių... Eina ten, į grožio tėvynę, kurio didžiausieji pasaulio genijai menką šešėlį ir silpną aidą tėra sugavę.    M. Pečkauskaitė

Grožybė yra dieviškumo ypatybė ir gyventi su grožybe reiškia gyventi su dieviškumu. Juo daugiau suprantame groži gamtoje ir gyvenime, žmoguje, vaike, darbe ir poilsyje, laukujame ir vidujame pasaulyje, tuo daugiau pergyvename dieviškumo.    O. S. Marden

Čionai, žemėje, grožis ir jo reiškinys, menas, negali būti tobulas. Ir didžiausi genijai neįstengė duoti absoliučiai gražių kūrinių. Net geriausias šedevras turi savo ydas ir trūkumus. Tik amžinas grožis tegali būti tobulas.  K. Jasėnas

Tas tikrai gražus, kurio siela skaisti.    Sapho

Gražus veidas yra puikiausias reginys ir mylimosios balso skambėjimas yra saldžiausia harmonija. La Bruyere

Gražių gražiausios akys ir gražių gražiausios lūpos nesudaro gėlės, jei pro jas nepasireiškia siela.  M. Pečkauskaitė

Jei gražiausiame kūne nėra gražios sielos, žmogus yra daugiau panašus į stabą, kaip į žmogų.    Brantome

Tik mūsų pačių vidiniai išgyvenimai ir jausmai tegali atrakinti išorinio pasaulio grožius.    R. Steiner

Grožis gamtoje yra dieviškojo meno atspindys, pirminis žmogaus kuriamojo grožio šaltinis. V. Čižiūnas

Kai mes su dėmesiu stebime tvarinių grožį, juose, kaip knygose, išskaitome viską apimančią Dievo Apvaizda ir išmintį.    Šv. Bazilijus

Ir gyvuliai turi širdį ir aistras, tačiau šventasai gėrio ir grožio paveikslas tėra tik žmogaus širdyje. J. J. Rousseau

Niekados nepraleisk progos pamatyti ką nors gražaus. Grožis yra Dievo rankraštis, Dievo šventovė, stovinti prie kelio. Sveikink grožį kiekviename veide, žydrame danguje, kiekvienoje gėlėje.    Ch. Kingsley

HEROIZMAS

Heroizmas gali žmones išgelbėti sunkiose aplinkybėse, bet tik kasdienių mažų dorybių visuma apsprendžia žmonių vertę.    G. Bon

HEROJAI

Kasgi būtų žmonių istorija be herojų, kurie mums atskleidžia platų žvilgsnį į dvasios karaliją? Kai stojame greta jų, mes įtraukiame į save laisvo, tyro kalnų oro. B. Auerbach

IDEALAS

Idealo nepasiekiama niekuomet, bet visuomet galima nutolti labiau nuo priešingo tam idealui dalyko. Anonimas

Gyvenimas be idealo yra neužbaigta simfonija.  F. Carso

Visada žmogui reikia turėti ką nors, ką jis labiau vertina už gyvybę, kitaip pati gyvastis jam atrodys varginga ir tuščia.    J. Seume

Kas nieko nesiekia ir nieko nesimoko, nėra vertas gyventi.    A. Helps

Tik tas žmogus, kiuris savo sieloje brandina idealą, kurį siekia įgyvendinti, yra apsaugotas nuo laiko nuodų ir skausmų.    J. Paul

Turėkite idealą! Tai vienintelis būdas ką nors padaryti ir kuo nors būti.    P. Elisee

Gyvenimo idealas yra ne tai, kad pasidarytume tobuli, o ryžtinga valia nuolat darytis geresniu.  H. Esquerre

Aš ateinu pas jus ne kaip idealas, bet kaip žmogus su idealu.    Jer. H. Ludder

Žmogus nėra tik tuo, ką jis valgo, bet yra tuo, ką jis savo idealu pasirenka; ir nors tam idealui dar nebūtų visiškai priartėjęs, jau pačiu veržimusi į jį būtų dalis to žmogaus esmės nužymėta.    Burckhardt

Idealai, kaip ir medžiai, privalo savo šaknis turėti žemėje.    A. Graf

Ne vis tiek, kokį idealą tauta pasirenka: jei ji paklysta vertybių hierarchijoje, reliatyvines vertybes suabsuliutina ir atvirkščiai, suardo metafizinę harmoniją. Ir tai nėra be reikšmės tautos gyvenimui: jame atsiliepia suardyta vertybių harmonija. Ji apsireiškia kaip praktinė disharmonija, kaip vaidas, susikirtimas, karas, drumsčiąs ir kitų tautų darną... Idėjos tautoj yra tas nuolatinis bangavimas, kuriame arba visos vilnys metasi vienan kraštan, arba jos kertasi, keldamos susidūrimus.    Pr. Gaidamavičius

O ideale, tik tu vienas egzistuoji!    V. Hugo

Reikia turėti nors kokius idealus: tėvynės, valstybės, žmonijos. Partija ir pavienis žmogus, kurie savo politikos pagrinde tenkinasi skepticizmu, yra iškrypę. G. Carducci

Mūsų elgesyje visada reiškiasi neapsisprendimas, kai neturime idealo ar kai jis nėra pakankamai augštas.  Dubois

Siek ten, kur vyzdys nepasiekia, laužk tai, ko protas nepajėgia.    Ad. Mickevičius

Jaunas žmogus be kilnaus idealo yra pūvąs kelmas! Stiprių idealų neparemta jaunystė negali sužydėti visu savo grožiu. Jaunystė skirta ne tik kūnui brandinti, bet ir dvasiai nuteikti heroišku ateities gyvenimu. Alf. Sušinskas

IDEALIZMAS

Jaunuolis, kuris jaunatvėje nėra turėjęs didžių troškimų, kurio nėra uždegę kilnūs polėkiai, tas tikra prasme nėra buvęs jaunas.

Kas nedegė jaunu idealizmu ir entuziazmu, tas niekados nebuvo jaunas; o kas šito idealizmo ir entuziazmo nepavertė dorinėmis vertybėmis, tas veltui pragyveno savo jaunystę.    St. Šalkauskis

IDĖJA

Kai idėjos būna kartą pakrikštytos krauju, jos jau nebemiršta.    A. Esquiros

Pasaulį judina ne mašinos, o idėjos.    V. Hugo

Didžiausias žmogaus kilnumas yra turėti idėją, dėl kurios sutiktų mirti.    J. Newman

Vien tik idėjos yra tikrai patvarus dalykas gyvenime. W. Humboldt

Mums netrūksta idėjų, o žmonių, kurie jas vykdytų. H. Balzac

Didžias pergales mes laimėjome ne raumenų jėga, bet tik skaisčių idėjų vedami.    J. Payot

Idėjinis ginklas pasirodo galingesnis už bet kuri kitą ginklą, nes jis remiasi doriniu vertingumu ir moraline idėjos galybe. Kai materialinis ginklas yra atremiamas materialiniu ginklu, moralinis ginklas pasilieka nepasiekiamas priešui.    St. Šalkauskis

Vien tik idėjos yra tikrai patvarus dalykas gyvenime. Ten, kur nėra idėjos kokia nors prasme, negali būti ir grožio, nes grožis, šiaip ar taip, visada yra idėjos išreiškimas regimuoju pavidalu.    St. Šalkauskis

Idėja yra žmogaus priimama ir vykdoma arba nepriimama ir nevykdoma. Ne ji yra statoma bandymui, ir ne ji bandymą išlaikys ar neišlaikys. Pats žmogus yra idėjos mėginamas.    V. Bieliauskas

Prie kiekvieno lopšelio, kur šviesą pamato Išganytojas — pasaulį išganančioji idėja, stovi ir jautis, kurs ramiai sau ėda.    H. Heine

ĮDOMUMAS

Nėra neįdomių dalykų; yra tiktai nesidominčių žmonių.    G. K. Chesterton

ĮGIMTOJI TEISĖ

Niekada negalima įrodyti, kad įgimtųjų įstatymų pakeitimas būtų koks nors progresas. Žmogus, kuris puola ant žemės, užsigauna, tačiau tai nereiškia, kad gravitacijos dėsnio panaikinimas pagerintų dabartines sąlygas. Lubbock

IGNORANCIJA

Ignorancija yra naktis žmogaus gyvenime, ir tai naktis be mėnulio ir žvaigždžių.    Konfucijus

INTENCIJA

Mes esame kaip laivai, kurių burės yra pilnos gero vėjo — gerų intencijų, bet mes nepajudame į priekį, nes per giliai įleistas inkaras.    Fult. Sheen

INTELIGENTIŠKUMAS

Be inteligentiškumo žmogus yra aklas, be jausmo — inertiškas, be valios — vergas.    Rabier

Niekuomet nesileidau, kad mano išsilavinimas griautų mano išauklėjimą.    Mark Twain

ĮPROTIS

Įpročio pančiai paprastai yra permaži, kad juos žmogus pastebėtų, kol jie išauga į taip stiprius, kad jau sunku juos benutraukti.    Johnson

Įprotis yra stora virvė; kas dieną mes į ją įpiname siūlelį, ir pagaliau mes jos jau nebegalime pertraukti.  H. Mann

Išsilaisvinimas iš blogų įpročių yra svarbiausia iš visų laisvių.    Ed. Howe

Gyvenimo eigai įpročiai turi daugiau įtakos, kaip taisyklės, nes įprotis yra taisyklė, pasidariusi instinktu ir kūno dalimi. Gyvenimas tėra tik įpročių audinys. F. Amieu

ĮSPĖJIMAS

Mus įspėjąs priešas yra vertingesnis už mus giriantį bičiulį.    Anonimas

ĮSTATYMAS

Būkime įstatymų vergai, kad būtume laisvi. Cicero

Įstatymdavy, bausk pilietį trečią kartą, o valdininką — pirmąkart nusikaltusį.    Pitagoras

Reikia, kad įstatymai būtų griežti, o žmonės atlaidūs.  Vauvenargues

Laisvoje šalyje įstatymai turi daugiau galios, kaip žmonės.    Livijus

Įstatymas, kaip voratinklis: bitinas pralėks, o musė susipainios.    Rusų priežodis

Nėra blogesnės tironijos, kaip ta, kuri vykdoma prisidengiant įstatymu ir teisingumu. Ch. Montesquieu

Išmintingojo įstatymas yra Dievas, paikojo — jo paties užgaidos.    Platonas

Kiekvienas išmintingas žmogus pasakys, jog įstatymai yra žmonėms tvarkos pamatas. Vysk K. Paltarokas

ISTORIKAS

Istorikas yra atgal atgręžtas pranašas. Fr. Schlegel

Visuotinė istorija yra Dievo orkestras, kuriame kiekvienos tautos istorija yra instrumentas ir kiekvienas įvykis — styga.    V. J. Budrikas

ISTORIJA

Istorija yra filosofija, mokanti pavyzdžiu ir perspėjimu. Jos dvi akys yra geografija ir chronologija.  V. J. Budrikas

Geriausia, ką mes turime iš istorijos, tai entuziazmas, kurį ji iššaukia.    J. W. Goethe

Istorijos žinojimas vaikus padaro seniais ir tų dalykų nežinojimas senius padaro vaikais.    Vives

IŠBANDYMAS

Auksas išbandomas ugnimi, moteris išbandoma auksu, o vyras išbandomas moterimi.    Quilon

IŠDAVIMAS

Išdavimas yra visų židinių užgesinimas, visų dangaus žiburių užtemdymas. Išdavimas yra naktis, ledas ir mirtis.  F. W. Foerster

IŠLAIDOS

Niekas iš mūsų neturi teisės išleisti daugiau, negu uždirba.    E. Rickenbacker

Jei turime išlaidų mūsų išsilavinimui bei apsišvietimui, tai vienas taleris turi trijų šimtų šešių dešimtų skatikų vertės, o tik trijų dešimtų skatikų vertės išleistas mūsų pasismaginimui.    Gutzkov

Visada išleiski nors vienu skatiku mažiau, negu uždirbi. C. Cantu

IŠGANYMAS

Kelias į išganymą veda tik per nuolatinius sunkumus.  Gandhi

Pasaulyje yra tik viena gėrybė — išganymas ir tik vienas blogis — prapultis.    Šv. Pranciškus Ksaveras

IŠKALBA

Vyrai iškalbingesni už moteris, bet moterys turi daugiau įtikinamosios galios.    Randolph

IŠMALDA

Kol yra neturtingesnių už jus — duokite išmaldą.  Anonimas

Tikroji meilė reikalauja, kad tu duodamas vargšui išmaldą, kartu ir savo širdyje padarytum jam vietos.  Rytų išmintis

Malda mus nuneša į pusiaukelį prie Dievo, pasninkas — prie Jo rūmų durų, o išmaldos davimas — atidaro mums tas duris.    Koranas

IŠMINČIUS

Išminčius turi širdį visiems žmonėms. Dorą žmogų jis laiko įkūnyta dorybe, nuodėmingąjį gi — žmogumi, turinčiu tapti doru.    K. Noetzel

Arai skraido pavieniui, varnos mėgsta buriuotis. Lengvabūdžiai mėgsta kompanijas, išmintingieji — jieško vienumos.    Fr. Rueckert

Kas pažįsta tiesą, gerbia ir myli tai, kas gera ir vykdo tai, kas teisinga, tas yra išmintingas.    Sailer

Išmintingasai gali valdyti kraštą, bet tik entuziastas jį atkuria ir atnaujina.    Lytton

Išminčiaus klausė: “Kaip reikia tarnauti neregimom dvasiom?” Išminčius tarė: “Jei mes dar nemokam tarnauti žmonėm, tai kaip gi mes galim tarnauti neregimom dva-šiom?” Ir dar jo klausė: “Kas yra mirtis?” “Jei mes dar nežinom, kas yra gyvenimas, tai kaip gi mes galim žinoti, kas yra mirtis?”    Kinų išmintis

Išmintingas žmogus turi ilgas ausis ir trumpą liežuvį. Vokiečių priežodis

IŠMINTIS

Tas, kuris išmoksta išminties taisykles, prie jų nepriderindamas savo gyvenimo, yra panašus į vyrą, kuris aria laukus, bet nesėja.    Saadi

Didžiausia žmogaus išmintis yra žinoti savo kvailystes.  Prancūzų priežodis

Vargas tam išminčiui, kurio galva tiek prikimšta mokslo tiesų ir nuomonių, kad nebelieka nė mažiausios vietelės suabejojimui.    J.J. Engel

Stenkis, jei gali, būti išmintingesnis kaip kiti, bet to niekam nesakyk.    Chesterfield

Išmintis turi dvi akis: viena pramato, kas darytina, kita įvertina, kas jau padaryta.    Ign. Lojola

Išmintingam žmogui priklauso visas pasaulis, nes pasaulis yra kilnios sielos tėvynė.    Demokritas

Jei turi pakankamai stiprų ir patvarų norą įsigyti išminties, pasidarysi išmintingas.    O. S. Marden

Yra daug bendro tarp išminties ir gerumo, ir suprantama, kad tos dvi dorybės negali būti perskirtos, — ne tik dėl to, kad išmintis daro žmones gerais, bet ir dėl to, kad gerumas juos daro išmintingais.    Enr. Taylor

Išmintis ir teisingumas geriausi žmogaus palydovai.  Tacitas

Kelias į išmintį ir gėrį niekada neina per žaliuojančias lankas, papuoštas lelijų žiedais. Žmogui visuomet tenka žengti sunkiu akmeningu keliu.    D. Reskin

Išminčius yra augštesnis už karalių: kai jis miršta, kitas negali jo pavaduoti, o kai miršta karalius, visi galėtų jo vietą užimti.    Talmudas

Išmintingas ir laimingas yra tas, kuris gyvenime stengiasi būti toks, koks nori būti mirties atrastas.  Tilm. Pesch

Išmintis — tai siekti augštesnių tikslų geriausiomis priemonėmis.    F. Hutcheson, Sr.

Reikia išmintingo žmogaus surasti išmintingą žmogų.  Diogenas

Dažnai noras pasidaryti išmintingu sukliudo būti išmintingu.    Rochfoucauld

Tavoji išmintis tebūnie žilo plauko išmintis; tavoji širdis tebūnie nekalto vaiko širdis.    Fr. Schiller

Niekas negali būti laimingas, nebūdamas išmintingas ir geras.    Platonas

Išmintingo žmogaus lūpos — širdyje, kvailo žmogaus širdis — lūpose.    Saliamonas

Devynios dešimtosios išminties susidaro iš išmintingumo, parodyto tinkamu laiku.    Th. Roosevelt

IŠNAUDOJIMAS

Niekada negaliu patikėti, jog Apvaizda būtų siuntusi į pasauli saujelę šporais aprūpintų žmonių, ir milionus kitų — pabalnotų ir pažabotų — jojimui.    R. Rumhold

IŠPAŽINTIS

Tik katalikas po gerai atliktos išpažinties tegali pajusti tikrąją gyvenimo laisvę ir kaip kūdikis džiaugtis saulėtomis gyvenimo dienomis. Visi kiti laisvamaniai yra didžiausi gyvenimo vergai. Bažnyčia yra laisvės nešėja.  G. K. Chesterton

Yra tikra, kad depresijos (prislėgimo) padėtyje išpažintis veikia kaip tam tikras gydąs balzamas, kuris pašalina baimės jausmą ir pažadina jau dingusią viltį.  Gyd. Fiessinger

Augščiausias žmogaus akimirksnis, dėl to aš neturiu nė mažiausios abejonės, yra, kai jis klaupia į dulkes, mušasi į krūtinę ir visas savo gyvenimo nuodėmes išpažįsta.  O. Wilde

Nevėdintame kambaryje pasidaro sunku ir tvanku. Išpažintis tai kaip šviežias oras sielai.    Ad. Dosz

Velnias per daugelį durų ateina į mūsų sąžinės namą, tai yra į mūsų sielą, tačiau tik vienos tėra durys, per kurias jį galime išmesti, tai mūsų išpažintis.  Šv. Antanas iš Paduvos

Išpažintis nėra sąžinių tironija; ne, išpažintis yra sielos išlaisvinimas iš nuodėmės tironijos. Kard. Faulhaberis

Susiraskite geresnę priemonę už išpažintį sąžinės kančioms nugalėti, ir mes būsime laimingi, galėdami ją suteikti tūkstančiams kenčiančių sielų, kurios trokšta paguodos.  Gyd. Briere de Boismont

Katalikas, kuris grįžta atgal iš klausyklos, dabar gali vėl laisvai įžengti į auksinės kūdikystės kelią, nes jis tvirtai tiki, kad Dievas prie klausyklos langelio vėl atnaujino jo sieloje Dieviškąjį Paveikslą.    G. K. Chesterton

IŠSIŽADĖJIMAS

Neprisiriškime perdaug prie šio gyvenimo įvykių, nei prie medžiaginių daiktų: juk tai tik sapnai mūsų naktyje, praleidžiamoje gyvenimo viešbuty.    Ch. Foucauld

Nėra didesnio pasitenkinimo, kaip sau pasirinkti išsižadėjimai dėl tų, kuriuos mylime.    Seneca

Jei kas išsižada savo turto, savo laiko ir energijos kitų gerovei, bet neišsižada savęs, tai nieko neišsižada ir nieko nepaaukoja. Kai mūsų išganytojas pasakė, kad žmogus turi nekęsti savęs, tu. Jis turėjo galvoje ne tas žmogaus savybes, kurios jį daro panašų į Dievą, bet tuos egoizmo, savimylos savumus, kurie trukdo jam prieiti prie meilės, kuri yra žmogui skirta.    Fult. Sheen

IŠTIKIMUMAS

Tu, Dieve, niekada nuo mūsų nesiskiri, bet su kokiu sunkumu mes grįžtame prie Tavęs. Šv. Augustinas

IŠTVERMĖ

Pasitikėjimo! Kova tęsis trumpai, o pergalė bus amžina. Kentėjimai — praeina, bet jų nuopelnai pasilieka.  Šv. Teresė iš Avilos

Pasaulyje daug daugiau pasiekiama ištverme, atsidavimu ir darbu, kaip genialumu.    J. Moeser

Nebūk lyg vėliava, plazdenama vėjo, ir nepradėk darbo vis iš naujo! Kad esi pasiryžęs, ištesėk iki galo.  Reinicke

Jei tik žmogus turėtų ištvermingumo, jam beveik nebūtų negalimų pasiekti dalykų.    Chamisso

Pasisekimo paslaptis yra ištvermingumas nusistatyme.  Disraeli

IŠVAIZDA

Kiekvienas žmogus savo išvaizdos dailininkas... Susimąstymas, ramybė, ir paprastumas puošia veidą daugiau už grakščius prigimties bruožus    H. Schilgen

ĮTARIMAS

Žmones, kurių nemėgstame, stengiamės įtarinėti.  Fr. Nietzsche

ĮŽEIDIMAS

Įžeidimas — tai kalavijo smūgis: žaizda gali užgyti, bet randas pasilieka.    Pirožnikov

YDA

Yda gelia mus net ir malonumuose, o dorybė mus guodžia net ir skausmuose.    C. C. Colton

Ydų kankiniai toli prašoksta dorybės kankinius kaip kentėjimų sunkumu, taip ir skaičiumi. Mes taip esame savo aistrų apakinti, kad savo pražūties keliu eidami daugiau kenčiame, negu kentėtume išganymo kely. Tikėjimas taip griežtai nedraudžia džiaugtis protingomis gyvenimo linksmybėmis, kaip draudžia šykštumas. Tikėjimas nereikalauja taip atsižadėti poilsio, kaip garbėtroška, ar taip aukoti ramybę, kaip to reikalauja puikybė. Tikėjimas nežudo taip miego, kaip palaidumas, nenaikina taip sveikatos, kaip neblaivumas, nebarsto tiek turto, kaip lėbavimas ar lošimas. Tikėjimas taip neapkartina gyvenimo, kaip nesutarimas ar netrumpina taip, kaip dvikova, ar neapsunkina taip, kaip kerštas. Tikėjimas nereikalauja tiek budėjimo, kiek įtarinėjimas, tiek baiminimosi, kiek savimeilė, nereikalauja nė pusės to nusimarinimo, prie kurio verčia puikybė.    H. More

Kodėl žmonės neprisipažįsta prie savo ydų? Dėlto, kad jų dar neatsikratė. Tik nubudęs žmogus gali pasakoti apie savo sapnus.    Seneca

Palaido gyvenimo pabaiga paprastai būna desperatiška mirtis.    Bion

Mūsų maloniosios ydos yra tai botagai, kuriais esame plakami.    Shakespeare

Ydos veikia kaip senatvė: prieš laiką atneša ligas, pačioj jaunystėj žmones palaužia ir išsemia.    Junius

Kas krinta į ydą, tai lyg pasiristų žemyn nuo bedugnės viršaus.    Kinų priežodis

Dievai yra teisingi ir iš mums mielų ydų padaro mūsų kankinimo įrankius.    Shakespeare

Taika su žmonėmis, karas su ydomis!  Ottono II šūkis

Jau iš prigimties mes neturime tokių ydų, kurių nebūtų galima perdirbti į dorybes, ir neturime tokių dorybių, kurių negalėtume paversti ydomis.    J. W. Goethe

Reikia vaikus įpratinti nekęsti ydų, duodant suprasti ydų blogumą, kad jie ne tik saugotųsi nusikalsti veiksmais, bet ir savo širdimi ir mintimi jų neapkęstų. Montaigne

Ydos, kurios iškyla aikštėn, paprastai yra lengviausios. Pavojingiausios yra tos, kurios slepiasi po dorybės skraiste.  Seneca

Blogieji stengiasi savo ydas paslėpti, gerieji — jas pažinti ir pasitaisyti.    Kung-Dse

Lengvai papeikiame kitų ydas, tačiau retai tuo pasinaudojame iš savųjų pasitaisyti.    Rochefoucauld

JAUNATVĖ

Dvasios jaunatvė yra amžina ir amžinybė yra jaunystė.  J. Paul

JAUNIMAS

Jaunuolio ateitis, kaip ir augalo — iš pirmųjų vaisių galime spręsti, ko galima iš jų tikėtis.    Demofilas

Jaunystė sukurta ne džiaugsmui, ne malonumui, — ji sukurta tik heroizmui.    Paul Claudel

Jaunas žmogus yra žiedas. Tačiau jis visada žydi chaotiškoje jausmų ir nerimo audroje Jam gresia nulūžti pačioje pavasario kaitroje ir palaidoti visas Dievo ir žmonių viltis, jeigu negaus užvėjos. O ta užvėja yra protinga tėvų priežiūra, gražiai praleista vaikystė ir tyras religingumas.  P. Brazys, M.I.C.

Kieno sielos dar nepalietė blaiviojo džiaugsmo viltis, širdies nekaitino skaidriųjų svajonių ir pasiaukojančios meilės ugnis, tas dar nebuvo jaunas, tas dar nealsavo gyvenimo pavasariu.    Vildžiūnas

Jaunuolis darbui ir vyriškumui geriau pribręsta tyloje, negu ūžiančio ir laukinio gyvenimo triukšme.  J. W. Goethe

Jaunos širdys tai galybė,
Kuriai lygios nėr ant svieto,
Ypač jei kilni dorybė
Duos jai būdą tvirtą, kietą

      M. Gustaitis

JAUNYSTĖ

Jaunuolis, užmirštąs pakelti savo žvilgsni į dangų, nieko gero nežada ir žemei.    Anonimas

Jauni mano, kad senieji yra kvaili, bet senieji žino, kad jauniai yra dar paiki.    G. Chapman

Pati Dievą mistikai vadina amžinąja jaunyste. Jis yra nekintamas ir, būdamas absoliučiai tobulas, yra nesenstąs. Todėl ir amžinatvė yra tikriausia jaunystė. Ji yra amžinas visų dvasios pajėgų žydėjimas.    St. Šalkauskis

Veiklioje ir stiprioje jaunystėje yra įrašyta ilga ir laiminga senatvė.    E. Kleneke

Tinginystė — jauno žmogaus kapai.    M. Siguri

JĖGA

Jieškokite jėgų savyje — ir jas jūs rasite; išorinė paspirtis tiktai pagelbsti, bet nieko nesukuria, ir jeigu miegas valdo viduj — išorė nieko nepažadins.    Šelgunov.

Tikroji galybė — visada rimta ir rami; blaškosi draskosi — tiktai negalė.    Vaižgantas

Jėga apsvaigina geriausias širdis, kaip vynas — stipriausias galvas.    Colton

Dievas visada duoda mums jėgos ir galimumo padaryti tai, ką liepia mums daryti.    Ruskin

Žemiškoji jėga, kuri labiausiai priartina prie dieviškos, yra teisingumas, atmieštas švelnumu.    Shakespeare

JUOKAS

Reikia juoktis net anksčiau, negu pasijuntame laimingi, kitaip galime ir numirti neprasijuokę. J. de La Bruyere

Juokas yra saulė, — jis išvaro žiemą iš žmogaus gyvenimo.    V. Hugo

Geriau juokingas kvailys, negu kvailas juokas.  Shakespeare

KALBA

Išspausdinta kalba yra lyg išdžiovinta gėlė: esmė pasilieka, tačiau spalva yra išblėsusi ir kvapas pranykęs.  P. Lorain

Niekada nepradėki prakalbos, kol neturi ko pasakyti, o kai tą pasakei — sustok.    J. Witherspoon

Kad aukso man kalnus kas nors davinėtų,
Ir už tą tik kalbą atiduot reikėtų,
Spjaučiau ant to aukso, — prasmek jisai suvis!
Man už jį brangesnis — prigimtas liežuvis.

         S. Gimžauskas

Žmonės, kurie lengvai išmoksta svetimas kalbas, paprastai turi tvirtą būdą.    L. Boerne

Vyriausybė, kuri suvaržo kalbos laisvę, kadangi tiesos, kurios sklinda, jai apsunkinančios, elgiasi kaip tie vaikai, kurie užmerkia akis, kad jų nematytų...    L. Boerne

Kalba yra pilis, kurią statant kiekviena žmogiškoji būtybė padėjo savo akmenį.    Emerson

Ne žemės derlumu, ne rūbų įvairumu, ne gamtos gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tauta, bet savo kalbos išlaikymu ir vartojimu.    Kan. M. Daukša

Kalba yra didžiausia lietuviškumo žymė, tai turime sekti, kad mūsų vaikai gražiai, taisyklingai kalbėtų  Marija Pečkauskaitė

Jei neturite ko pasakyti, nieko nesakykite.   C. C. Colton

Ir niekuo kitu tauta neapreikš savo širdį, sielą ir dvasią taip, kaip savo kalba.    Vydūnas

Geras liežuvis yra tas, kuris vietoj susilaiko, gera kalba ta, kuri rimtai apgalvota. Kai tu kalbi, tavo žodžiai turi būti geresni už tylėjimą.    Arabų išmintis

Jūsų kalba tebūna stati ir tiesi, jei norite būti vaikais To, kuris yra tiesos Tėvas ir pati Tiesa.   Šv. Pranciškus Salezietis

Moters kalba tai kaip varpo skambesys — kartą pradėtas, skamba savaime.    Greene

KALBĖJIMAS

Palaimintas tas vyras, kuris, neturėdamas ko pasakyti, susilaiko tai patvirtinti žodžiu.    G. Elliot

Iš skambėjimo pažinsi, ar indas sveikas, ar įskilęs; iš kalbos pažinsi, ar žmogus išmintingas, ar paikas.  Demostenis

Ne viską sakyk, ką žinai, tačiau viską žinok, ką sakai.   Claudius

Kalbėdamas apie kitus, žmogus parodo, kas jis pats yra.    Hofmeister

Dažnai mes pasipasakojame savo menkus trūkumus, kad kitus įtikintume, jog neturime didesnių.   Rochefoucauld

Kiekvieną kartą, kada atveriate savo burną, leidžiate žmonėms pažvelgti į Jūsų mintį, — ar ji gražiai aprengta, švari, vertinga?    Br. Barton

Mes kalbame mažai, jeigu nekalbame apie save.  Anonimas

Reikėdavo stebuklo, kad asilas prakalbėtų; dabar gi reikia stebuklo, kad asilas būtų sulaikytas nuo kalbėjimo.  Anonimas

Išmintingojo liežuvis yra skydas, ne kardas.  Vokiečių priežodis

Kalbėk tyliai, jei kalbi apie meilę.    Shakespeare

Kas sako prakalbą, visada turi žiūrėti, kad išsemtų temą, ne klausytojus.    W. Churchill

Mokyki vaiką prilaikyti liežuvį; kaip kalbėti — jis pats greit išmoks.    B. Franklin

Prakalbų žiedai visada būna labiau patrauklūs, kai jie nukirpti.    Sh. Fife

Kalbėti — gamtos noras, tylėti — išminties. Presttvich

Jei visi žinotų, ką žmonės apie kits kitą kalba, vargiai ar pasaulyje atsirastų ketvertas draugų.    Bl. Pascal

Nekalbėk blogai apie žmogų, jeigu tikrai nežinai; o jeigu tikrai žinai, tai savęs paklauski: kamgi aš tai turėčiau pasakoti?    J. K. Lawater

Aiškiai kalbėjo, aukso kalnus žadėjo, o kaip įtikino — Dievą apvylė ir velnią apgavo.    Liet. priežodis

Ar norite, kad žmones gerai apie jus kalbėtu? Tai jūs patys apie save gerai nekalbėkite.    Bl. Pascal

Mes daug daugiau laiko praleidžiame blogai kalbėdami apie savo priešus, kaip gerai kalbėdami apie draugus.  M. Lenoir

Pasikalbėjimas yra vaistai kenčiančiai sielai. Eschilis

Koki patarimą beduotum, kalbėk trumpai. Horacijus

Daugiausia šeimyninių nesusipratimų įvyksta ne dėlto, kad teisybė pasakoma, bet dėl to, kad ji tuojau pasakoma, neatsižvelgiant į laiką.    J. Paul

Prancūzai ir moterys gali gyventi be duonos, bet negali — be plepėjimo.    Anonimas

Kiek daug žmonių būtų nebyliai, jeigu jiems būtų uždrausta kalbėti gerai apie save ir blogai apie kitus.  G. W. Leibnitz

Labiausiai nepakenčiama, kai perdaug kalbama apie save.    G. Leopardi

Kas kalba ką tik nori, būna priverstas klausytis tai, ko nenori.    Arabų priežodis

Kad išmoktume gerai kalbėti, reikia, kad kalbėtume Kristina (Švedijos karalienė)

Pirmąją kalbamąją mašiną sukūrė Dievas. Aš tik išradau pirmą tokią, kurią galima sustabdyti bekalbančią. Th. Edison

Tavo “taip” tebūnie ilgai apgalvotas ir šventai pildomas; tavo “ne” tebūnie švelnus ir nepergreitas. Tada savo sutikimu draugus pradžiuginsi ir savo atsisakymų nesigailėsi.    An. Gruen

Idealus kalbėtojas yra tas, kas savo kalba klausytojus ir pamoko, ir uolumo jiems suteikia, ir pavergia jų valią; pamokydamas, jis atlieka savo pareigą, žavėdamas įgyja populiarumo, pavergdamas valią — užtikrina sau pasisekimą.    Cicero

Man atrodo, kad iš daugelio dalykų tik du turėtų sudaryti laisve besidžiaugiantiems žmonėms pasikalbėjimų pagrinda: religija ir valstybės santvarka. O. W. Holmes

KALĖDOS

Ant užkloto dailiai stalo
Šventą duoną vakar laužę,
Jėzum džiaukitės be galo,
Jei tik sąžinė negraužia.

        A. Jakštas

Seniai mes jau laukiam šventosios Nakties,
Kai žemėje himnai dangaus pasilies;
Mes eisim, kur žvaigždė išganymo ves,
Palikę užčiauptas tamsiąsias gelmes.

       J. Vaičiūniene

KALNAI

Aukšti kalnai negali būti pereinami be sukreivintų takų.    J. W. Goethe

KALTĖ

Kur pats esi kaltas, nemesk kaltės aplinkybėms. Kato

KALVARIJA

Kalvarijos kalnas yra meilės mokykla. Šv. Pranciškus Salezietis

KANKINYS

Iš kiekvieno kankinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga,
Kuri, kartą potvyniu tapus,
Pasikels vėl kūrybos banga.

          K. Bradūnas

Neliūdėkim. Nukankintieji kovoja drauge su mumis. Jie nėra mirę. Jie stiprina mūsų gretas. Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvena amžinai.    Arkv. M. Reinys, Vladimiro kalėjime SSSR-je 1953 m.

KANTRYBĖ

Kantrybė yra visų dorybių šaknis ir sargas. Šv. Grigalius I

Kantrybė nebūtų gera, jei tada, kada gali tapti laisvuoju, pasilieki vergu.    Šv. Bernardas

Kantrybė tai menas turėti viltį. Vauvenarques

Nelaimingiausias yra tas, kuris nemoka pakęsti nuoskaudų.    Bias

Teturime išmokti tik vieno dalyko — ištvermės kentėjimuose.    Gozzi

Kokie vargšai yra tie, kurie neturi kantrybės.  Shakespeare

Turėkite kantrybės. Negalima viena diena nusikratyti blogų įpročių ir netobulumų. Nebūkite perdaug puikūs, tikėdamiesi taip greit pažaboti prigimtį.  Šv. Pranciškus Salezietis

Kantrybė tai ne sielvartas, tai — meilė. O. Milašius

Nekantrieji rūpinasi, kad Dievas duotų atlyginimą pirma, negu jie nusipelnė ir kad dorybės atpildas ateitų iš anksto. O būkime pirma geri ir tada būsime laimingi. Nejieškokime premijos pirm pergalės ir nelaukime algos pirma negu atliksime uždavinį    J. J. Rousseau

Kantrybė yra karti, bet jos vaisiai — saldūs.  J. J. Rouseau

KAPAS

Kapas nėra niekas kitas, kaip požeminis kelias, kuris žmogų veda į amžiną palaimą.    Young

Šiame gyvenime nėra didesnės paguodos, kaip viltis, kad musų kapas bus palaistomas ašaromis. Guerrazzi

Ar mes juokaujame, ar esame rimti; ar mes tik šliaužiame, ar šuoliais keliaujame; ar mes gaištame, ar audringai veržiamės; ar mes tikime, ar abejojame — visi susitiksime kapuose.    L. Boerne

Mėgstu vaikščioti po kapines. Niekur kitur tokia gili ramybė nevaldo mano sielos, kaip čia, toje ašarų vietoje. Taip įvaizdžiai stovi čia prieš akis nepastovumas visų žemės daiktų, tas amžinasis faktas, jog viskas tik irios formos ir nykstą šešėliai. Kaip kvaila ir juokinga iš visų jėgų kibtis į įvairias formas ir nykstančius šešėlius! Kaip kvaila dėti į savo širdį tai, kas turi mirties grūdą, gaudyti nykstančius šešėlius.      M. Pečkauskaitė

Žmogus ant kapo sodina viltį.    Fr. Schiller

KARAS

Karas, iš tikrųjų, yra liga, nes tada syvai, kurie privalėtų tarnauti sveikatai ir palaikymui, tebūna vartojami tik maitinimui kažko svetimo, prigimčiai priešingo. J. W. Goethe

Praslinks karas, praslinks kruvini metai, bet geri žmonės visad liks tarpusavyje draugais.    J. Gliauda

Visų tautu kronikos įrodo, kad karai prasiveržia su tuo didesne jėga, kuo gausesnės yra nedorybės tautose: taigi — kai patvinsta nusikaltimai, patvinsta bei plūsta kraujas. J. De Maistre

KARIAI

Kariai yra žmonės. Taikoje tuo niekas neabejoja, kare — to niekas neatsimena.    C. Vigil

KATALIKYBĖ

Žmonių mintys gali prisitaikyti prie dabartinių pasaulio reikalų tik prisitaikydamos prie katalikybės. Kuo jų žvilgsniai bus labiau pakelti, tuo bus platesni horizontai. J. Maritain

Noriu, kad mano duktė būtų Romos katalikė, nes šią tikybą laikau geriausia iš visų kitų; ji yra seniausia krikščionybės forma.    Byron, laiške Hoppneriui

Katalikas naujų metų pradžioje tegali tik pasitikėjimo žodžius kalbėti, nes jis yra taip saugiame laive, kuris net ir stipriausias audras pergyvens. Europa tiek atgims, kiek ji prisikels krikščionybėje.    Fr. Mauriac

Tikėkite man, manyje dega tikra passio eatholica, gilus ilgesys sielos tėviškės, ilgesys pamaitinti krikščioniškąją sąžinę, ilgesys prasmingų papročių, geležinės lotynų kalbos, amžino tikrumo, šventųjų bendravimo, ryšio su šimtmečiais, iki pat kankinių atminimo    F. W. Foerster

Vien tik mokslas neįstengia išspręsti daugelio dalykų, jų tarpe — ir mūsų buvimo. Kas esame? Iš kur ir kaip ateiname į gyvenimą? Visada žmogus kankinosi jieškodamas atsakymo į tas problemas, bet jos nėra neišsprendžiamos. Aš didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad esu krikščionis ir tikintis, ir kad tikiu į maldos galybę kaip dievotas katalikas ir kaip mokslininkas.    G. Marconi

Daug skaičiau, daug studijavau ir daug mačiau, ir dabar, kai artėja mirties momentas, pripažįstu, kad vienintelis tikras ir kilnus dalykas yra katalikų tikyba. Troplong

Katalikybė yra visokios tiesos iždas, visų paslapčių šviesa. Kas katalikybės nepažįsta, ji yra tamsybė, kas ją pažįsta, ji yra šviesa.    D. Cortes

Prieš pasaulio dechristianizaciją katalikiška akcija pastato pasaulio rechristianizaciją, prieš ardomąjį aktyvizmą iš kairės ir iš dešinės — katalikiškąjį veiklumą, prieš gaivališkąjį atsidėjimą klaidingoms idėjoms — katalikiškąjį susipratimą, prieš nesidrovinčią priemonių barbariškumo bangą — herojišką kovą už katalikiškuosius idealus, prieš destruktyvinę propagandą — auklėjimąsi apaštalavimo idėjai. Katalikų akcija — reiškia kovą už tvarką, taiką, pusiausvyrą, kultūrinį pažangumą, visuotinį solidarumą ir atitinkančias žmogaus prigimtį visuomenines reformas. St. Šalkauskis

KEIKSMAS

Kas keikiasi — meldžiasi velniui. Vokiečių priežodis

KELIONĖ

Į kelionę išvykęs asilas vis tiek arkliu negrįš. Anonimas

Ilgoj kelionėj net šiaudas pasidaro sunkus. Italų priežodis

KENTĖJIMAS

Kentėjimai yra sielos masažas.    Anonimas

Orui išsivalyti yra reikalingos audros. Yaucourt

Niekas taip nepamoko, kaip kentėjimas. J. Hernandez

Dievas turėjo vieną savo Sūnų žemėje be nuodėmės, tačiau niekada neturėjo nė vieno be kentėjimo. Šv. Augustinas

Geriausius savo karius Viešpats gauna iš kentėjimų augštumų.    C. H. Spurgeon

Dievas nežiūri į tavo medalius, bet į tavo žaizdas ir randus.    Hubbard

Tikiu, kad Dievas yra meilė; ir skausmas Jo rankose tėra priemonė, kurią Jo meilė naudoja mums perauklėti ir mus išganyti.    E. Leseur

Šviesiausi vainikai, kurie nešiojami Danguje, yra išbandyti, nušlifuoti ir įvertinti kentėjimų ugnyje.  E. H. Chapin

Daug kentėjusieji yra lyg mokantieji daug kalbų: jie išmoko suprasti visus ir būti visų suprantamais.  Mad. Swetchine

Siela, kuri kenčia, yra stipresnė, kaip ta, kuri linksminasi.     E. Shephard

Kentėjimai yra tai dieviška dieta, kuri nors ir yra nemaloni žmonėms, bet kurią Dievas skiria kaip gerą, nors ir kartų, vaistą tiems savo vaikams, kurie Jam yra brangiausi.  Iz. Walton

Užslėptas kentėjimas dusina. Lotynų priežodis

Kentėk, kad žinotumei, dirbk, kad turėtumei.  Ispanų priežodis

Jeigu mes norime susivienyti su Kristumi, reikia Jo jieškoti ten, kur Jis yra: ant kryžiaus. A. D. Sertillanges

Palaiminti, kurie verkia. Kryžiuje glūdi kraujo krikštas ir tobulos meilės aktas, ir tai gali mus tuojau padaryti Dangaus vertais, jeigu tai bus laisva valia kilniai prisiimta.  P. Claussette

Gyvenimo spygliai mus draskydami praskleidžia mūsų meilės kvepėjimą.    Šv. Teresėlė Vaikelio Jėzaus

Jaunas būdamas, žmogus mano negalėsiąs gyventi nė paprasčiausio kentėjimo slegiamas. Senas būdamas, išmoksta gyventi nuolatiniame kentėjime.    B. Auerbach

Kiekvienas kentėjimas turi dvigubą tikslą — arba tai yra Dievo šauksmas, kuris sako: “Žmogau, tavo keliai yra negeri, taisykis”; arba kentėjimas yra Dievo pasveikinimas, kalbąs: “Aš noriu tave padaryti tobulesni negu esi.”  Ign. Klug

Geriausios žuvys pagaunamos sūriose jūrose, švenčiausios sielos atrandamos kentėjimuose.   Šv. Pranciškus Salezietis

Viešpatie Jėzau, Tu meldiesi už tuos, kurie Tave kryžiuoja, ir kryžiuoji tuos, kurie Tave myli. Leon Bloy

Kiekvienas kentėjimas yra Nukryžiuotojo pabučiavimas.    Msgr. Gay

Kuo gilesnė naktis, tuo artesnė aušra. I. Felici

Tik po kentėjimų aš supratau, kaip gilus yra žmonių sielų giminingumas. Reikia pačiam išeiti kentėjimo mokyklą ir tada visi kenčiantieji mums bus suprantami ir mes žinosime, ką jiems pasakyti.    N. Gogol

Kaip gi daug dorybių pasiliktų pasaulyje nežinoma, jeigu nebūtų jokių kentėjimų. Kantrybė, gailestingumas, ryžtingumas, kuris nepaiso pavojaus ir pačios mirties, pasiaukojimas augštesnių siekimų tarnyboje, beveik visas kilnumas, kuriuo mes stebimės krikščionių didvyriuose, yra kilę tik iš kentėjimų.    M. Morawski

Jeigu Dievas tau leidžia daug kentėti, tai laikyki tą ženklu, kad tave nori padaryti dideliu šventuoju.  Izaokas Ninivietis

Ašaros atidaro akis, skausmai pabudina širdį.  L. Schefer

Žmogus, kuris nėra kentėjęs, nežino nieko: jis nepažįsta nei gero, nei blogo, nepažįsta nei kitų žmonių, nei pats savęs.    Fenelonas

Kentėjimas visus sulygina, bet ir vėl greit visus išskirsto į dvi rūši: vieni kenčia gerai, kiti blogai; vienuose kentėjimas pasiekia savo tikslą, kituose ne, vieni yra kentėjimo herojai, kiti — bailiai.    P. W. Keppler

Kiekvienas kryžius (kentėjimas) Dievo akyse yra mirties vieta senojo ir gimimo vieta naujojo žmogaus.  J. M. Sailer

Kūno akis praplėšia gyvuliukams pati gamta, žmonėms  — sielos kovos. Ir tik sielos kančių dygiais spygliais išklotas kelias nuveda žmogų pro pasaulio klaikų labirintą prie saulėto idealų aukuro.    G. Petkevičaitė-Bitė

Nesiskųskime dėl likimo smūgių, kaip nesiskundžia marmuro atplaiša, kai vaizdakalys visaip ją daužo, kol iš tos beformės medžiagos išeina galop žavi statula.  A. Jakštas

Kančios prislėgtas žmogus nebesigėdi ašarų.  Fr. Bodenstadt

Dievas, kuris gailestingai tvarko pasaulį, neleistų pakelti tiek kentėjimų net doriausiems ir išmintingiausiems žmonėms, jeigu kentėjimai nebūtų šaltiniai pasitenkinimo, ugdymo dorybėse, lavinimosi išmintyje ir jeigu jie nebūtų garbingumo mokykla.    Taylor

Kiekvienas didelis kentėjimas yra alarmo šauksmas, ugnies signalas, skatinimas ugdyti jėgas. Dėl to nieko nėra menkesnio, kaip savy užsidaryti ir moteriškai dejuoti. Kentėjimo atveju reikia jėgas sukaupti, tvirtu žingsniu žengti, dantis sukandus ir kaip galima greičiau išeiti iš to mirties taško nuo kentėjimo pereinant prie veikimo.  P. W. Keppler

Kentėjimas iš vienos pusės nelaimė, iš kitos — mokykla.  S. Smiles

Šimtą kartų tebūnie palaimintas kentėjimas, kuris mane grąžino prie Jo, nes dabar aš pažįstu Nepažįstamąjį. Man jį atskleidė Evangelija... Jis yra mano tėvas. Aš galiu kalbėti į Jį su atsidavimu, ir Jis manęs švelniai išklauso.  Fr. Coopee

Nėra tokios kančios,
kad saulės besiekiant netirptu.

        Butkų Juzė

Žydi sodai, dirvos veša,
Tam, kas linksmas kryžių neša,
Ir po vargo stos jam spėtas,
Lyg nakties dangus žvaigždėtas.

      Jurgis Baltrušaitis

Mes jaučiamės nelaimingi ne tiek dėl to, ką kenčiame, kiek dėl to, kad mūsų vaizduotė padidina tų kentėjimų blogumus.    Fenelonas

Patys didieji kentėjimai nėra ašarotieji: kai skausmas mus traiško, teka nebe ašaros, o kraujas. F. Gerfaut

Kiekvienas nugalėtas kentėjimas, nors ir mažiausias ir nors ir mažų pastangų pareikalavęs, padidina mūsų jėgų atsargą ir sustiprina gaivastingumo srovę. Pasilikdamas tas mūsų pajėgumas gyvas, savaime nugali daugybę kasdienių priešingumų. Pakanka mažų valios pastangų tada kasdienius kentėjimus sukontroliuoti, o kovai su didžiausiais yra parengta visa gyvenimo energija.    P. W. Keppler

Tik pažinęs gyvenimo kartybių tapsi žmogumi.  Japonų patarle

Jūs negalite įsivaizduoti, kas yra ši kančia: būti nieko negavusiam iš gyvenimo ir nieko nelaukti iš mirties.  Fr. Mauriac

Kentėjimo neauklėtas žmogus visada pasilieka vaikas.  N. Tommaseo

Nėra nė vieno kūniško kentėjimo, iš kurio siela negalėtų turėti naudos.    Meredith

Pakeisk nuomonę apie tuos dalykus, kurie tave slegia, ir tu būsi laisvas nuo jų.    Markus Aurelijus

Kentėjimas dėl meilės, kaip ir meilė, pasilieka begalinis ir nepagydomas.    J. W. Goethe

Kančia yra prapuolusios būties žadintoja. Ji, lyg tas laikrodis budintojas, sučirškia kaip tik tada, kai mes esame labiausiai įmigę pasauliniame savo buvime. A. Maceina

Geriau čia pakentėti, negu už žemišką pelną amžinuosius turtus prarasti.    Kasiodoras

Kentėjimai — kaip audros debesys: tolumoje jie atrodo juodi, o virš mūsų — vos pilkšvi.    Jean Paul

Širdis be kentėjimo, tai kaip pasaulis be Apreiškimo. Dievą ji temato tik blankioj prieblandos pilkumoj. Mūsų širdys prisipildo angelų tada, kai jos pilnos kentėjimų.  Leon Bloy

Prisiimta ir Dievuje iškęsta kančia yra kelias į žmogaus sudievinimą.    A. Maceina

Jeigu kitų kentėjimų neatjausi kaip savo paties ir nepadėsi jų nešti, dar nesi tikras žmogus. Tavo didumas ir tavo dieviškas kilnumas matuojamas pagal tai, kiek tu gali ir nori nešti kitų naštas.    Hilty

Žmogus, kuris savo gyvenime jokių kančių nėra turėjęs,  yra menkos vertės.    V. Čepinskis

Laimės branduolys glūdi kietame kentėjimo kevale. Kas pirma nemoka pralaužti kevalo, tas nepasieks laimės.   Klug

Mokėti kentėti yra ženklas, kad turima didelis patyrimas gyvenimo moksle.    Maintenon

Kentėti ir verkti — tai gyventi.    F. Dostojevski

Dievas gyvena visuose žmonėse, bet ne visi žmonės gyvena Dievuje. Tame ir glūdi žmonių kančios priežastis.   Braminų išmintis

Tų, kurie kenčia, nevadinkite “vargšais, nelaimingais”: jie yra šios žemes turtuoliai, nes jų sielose kaupiasi tyrieji tiesiai iš Dievo širdies trykštantieji spinduliai. P. Maurice

Kentėjimas yra išminties tėvas, o meilė — motina.   Boerne

Gyvenimo kančios tai kaip jūrų vandenys: praranda kartumą, kildami Į dangaus augštumas. Šv. Augustinas

Sunkiausios tos kančios, kurias žmogus pats sau sudarė.    Sofoklis

Dabarties kentėjimas neturi jums kito tikslo, kaip tik išmokyti gyvenimo alfabetą, kad mokėtume rašyti laiko puslapiuose.    Jinarajadasa

Didžiosios sielos pritraukia kentėjimus, kaip kalnai audras, tačiau ties jomis sudūžta audros ir jos tampa oro nuskaidrintojomis esantiems žemumose.    Jean Paul

Kuo tyresnė kančia, tuo didesnė pažanga ir laimėjimas. Ir taip — vienos Jėzaus aukos užteko kenčiantį pasauli išganyti.    M. Gandhi

Visa, kas pasaulyje yra didelio, ateina pro kentėjimų vartus.    A. Jakštas

KERŠTAS

Kas keršija, įrodo, kad blogis nugalėjo jį patį  A. D. Sertillanges

Keršydamas žmogus prilygsta savo priešui, bet atleisdamas — jis darosi augštesnis.    F. Bacon

Kerštas, kaip laikas, neturi pabaigos, todėl jis iš viso neturi prasidėti.    A. Baronas

Geriausias būdas atkeršyti yra nesekti to nusikaltėlio pėdomis.    Liudvikas XVI

Kas galvoja apie kerštą, tas atplėšia savo paties žaizdas. Jos užgytų, jeigu žmogus taip negalvotų.    Bacon

KILMĖ

Tas, kuris giriasi savo kilme, yra kaip bulvė — jos geriausia dalis yra po žeme.    Prancūzų priežodis

KILNUMAS

Kilnus žmogus pritraukia kilniuosius prie savęs ir moka juos tvirtai prilaikyti.    J. W. Goethe

Kilniaširdiškumas yra auksinė grandinė, kuri suriša visuomenę draugėn.    J. W. Goethe

KLAIDA

Joks žmogus nepasidarė didelis ir geras nepasimokęs pirma iš savo klaidų.    W. E. Gladstone

Klaidos yra išminties pamokos. Nors praeitis nebegali būti pakeičiama, bet ateitis yra mūsų galioje. H. White

Išmintingieji mokosi iš kitų klaidų, kvailiai — iš savo. Lotynų priežodis

Kol mes esame susirūpinę tiktai savimi, mus jaudina kitų žmonių klaidos. Galvokime dažniau apie savo pačių paklydimus, ir mes būsime atlaidesni kitų nuodėmėms. Fenelonas

Išauklėti ir stiprūs charakteriai pirmiausia savyje jieško klaidų, o neišauklėti ir silpnavaliai — pirmiausia skaičiuoja kitų paklydimus.    Anonimas

Mylėkite žmones, nekęskite klaidų. Šv. Augustinas

Žmogus niekados neturėtų gėdytis prisipažinti prie savo klaidos, nes tas rodo, jog šiandie jis yra išmintingesnis, negu vakar buvo.    Pope

Tik kitų akimis galima pamatyti savas klaidas. Rytų išmintis

Reikia nebūti žmogumi, kad nejustumei, kaip lengva yra į klaidą patekti ir kaip sunku iš jos išsiristi. Žmonės neturi pakankamai jėgos save nugalėti, kad nubustų iš tų prietarų, kurie per metų metus juose įleido šaknis; tam žmogus turėtų nutraukti mieląją pomėgių skraistę, skausmingai atsikratyti savimylos ir numirti dalykams, dėl kurių gyventa. Fenelonas

Klysti yra žmoniška, bet klaidose užsispirti — velnioniška!    Cicero

Nepataisyti padarytos klaidos yra padaryti kitą klaidą. Konfucijus

Aš stebiuosi, kad vyresnio amžiaus žmonės galvoja, jog jeigu jie galėtų pradėti gyvenimą iš naujo, jie nekartotų buvusių klaidų, tačiau ne visada ir dabar jie elgiasi protingai. E. Fox

Jei pamatei ką suklydus, pataisyk klaidą ramiai ir nurodyk jam, kur jo klaida. Jei tavęs nepaklausys, kaltink vieną save, arba, dar geriau, nieko nekaltink, o nepaliauk buvęs ramus.    Morkus Aurelijus

Prisipažinti klaidą padarius ir prašyti kitų atleidimo tai nėra save pažeminti, priešingai, — tai iškelia mus kitų ir savo pačių akyse.    C. Dossi

KLAIPĖDA

Į jūrą, į laisvę — gyvent, nėužtrokšti!
Iškelti bures ir nuplauki per bangas!
Šviesus švyturys mūsų Klaipėdos bokšte!
Palaimins mums kelią drąsa ir dangus!
      P.
Vaičiūnas

KLAJŪNAS

Neramus klajūnas pagaliau ilgesio atvedamas į tėvynę ir randa ten, savo trobelėje, prie savo žmonos krūtinės, savo vaikų ratelyje, jų išlaikymo rūpestyje tą laimę, kurios jisai veltui pasaulyje jieškojo.    J. W. Goethe

KLIŪTIS

Mokėjimas išnaudoti kliūtį — didžiulis žingsnis pirmyn į pergalę.    V. Hugo

Kliūtys yra ne tam, kad jos mus nugalėtų, bet tam, kad jos būtų nugalėtos.    De Poncheville

KOMPROMISAS

Kompromisas dažniausiai naudingas, nes juk ir pats gyvenimas tėra ilgas kompromisas su mirtimi. Henry Clay

KNYGA

Šalia suradimo gerų draugų, kitas geriausias suradimas yra — vertingos knygos.    C. C. Colton

Apgailėtini yra turtuoliai, kurie gyvena dideliuose namuose, kur nėra knygų! Sveikinkime vargšą, kad mūsų dienomis knygos yra tokios pigios, jog žmogus kasmet gali jų daugybę parsinešti į savo namus už tas lėšas, kurias galėtų išleisti tabakui ir alui... Knygynas nėra prabanga, o gyvenimo būtinybė.    H. W. Beecher

Jeigu man būtų atiduoti visi karališkieji vainikai su sąlyga, kad aš atsisakyčiau knygų ir studijų, aš atmesčiau vainikus ir pasilikčiau prie studijų.    Fenelonas

Namai be knygų yra kūnas be sielos. Lotynų priežodis

Nuodų dozė gali paveikti tik kartą, tačiau bloga knyga gali nuodyti žmonių mintis ilgą laiką.    J. Murray

Tikrai, kiekviena nauja knyga yra kaip laivas, kuris neša mus iš nuolatinio mūsų apsiribojimo į neaprėpiamo gyvenimo okeano judesį ir didingą grožį.    H. Keller

Žmogus mokosi iš dviejų knygų: iš visatos, kurią Dievas sukūrė žmogaus studijoms, ir iš šv. Rašto, kuris duotas Dievo augštesnę valią ir tiesą studijuoti. Vienas priklauso protui, kitas — tikėjimui. Negali būti tarp jųdviejų nesutarimo. Pijus XII

Pastatas nėra namai, jei ten nėra maisto ir šilimos minčiai, kaip ir kūnui.    Ossoli

Daugelio žmonių likimas dažnai pareina nuo to — ar buvo, ar nebuvo jų tėvų namuose knygynėlis. E. de Amicis

Šventos knygos yra sėkmingi vaistai prieš moralines ligas.    Osiris

Kada man pasako, kad tas žmogus kalba kaip iš knygų, visuomet pabrėžiu, kad pirmenybę atiduodu knygoms, kurios kalba kaip žmonės.    M. Unamuno

Iš tiesų, bendravimas su blogomis knygomis dažnai yra pavojingesnis kaip su blogais žmonėmis.    W. Hauff

Knygose glūdi praeities laikų siela. Th. Carlyle

Knyga, gera ar bloga, priklauso prie dvasinės įtakos priemonių, kurios kaip ir gamtos jėgos, veikia nepastebimai ir nesulaikomai, platyn ir gilyn.    Pijus XII

Knygynuose kalba mirusiųjų nemirtingosios dvasios. Plinijus Jaunesnysis

Vargu bau užtenka pusės amžiaus geros knygos parašymui, o kitos pusės jos ištaisymui.    J. J. Rouseau

Knyga yra taupomoji kasa: trumpu laiku, su maža jėga ja perskaitęs, sužinosi tai, ko nežinotum per ilgus metus. H. Ford

Dažnai gyvenime patiri, kad knyga yra geresnis draugas, negu žmogus.    Settembrini

Pačios orgijos taip neveda žmogaus į blogą, kaip pornografinės knygos.    A. Huxley

Knygos yra didžiųjų žmonijos vertybių saugotojos. Geriausia, kas buvo manyta ir išrasta, jos išsaugoja ir perduoda naujiems šimtmečiams visa tai, kas pasaulyje vertingo buvo.    G. Freytag

Turėdamas gerų knygų ligonis gali nesirūpinti: savo vaistus jis turi savo rankose.    Montaigne

Knyga, kurios neverta skaityti du kartu, nėra verta būti skaitoma nė karto.    K. J. Weber

Bloga knyga — blogiausias vagis.    Cicero

Gerų knygų skaitymas atidengia mūsų pačių dvasioj užslėptas mintis.    Pierremont

Negaliu įsivaizduoti, kad knyga galėtų būti gera, jeigu ji savo skaitytojų nedaro geresniais. J. J. Rousseau

Knyga yra išminties, laimės ir galybės šaltinis. Prez. Harding

Daug mažiau blogų knygų būtų rašoma, jeigu žmonės rinktųsi skaityti tik gerąsias.    C. Flamarion

Geriausias mano draugas yra žmogus, kuris man duoda knygą, kurios aš dar nesu skaitęs.    A. Lincoln

Gera knyga tai brangus augštos dvasios kraujas, išsaugotas, kad gyventų antrą gyvenimą.    J. Milton

Knygos yra veidrodis: jei beždžionė į jas žiūri, apaštalo negali pamatyti.    Lichtenberg

Naujomis knygomis pirmučiausia pasidžiaukim; o kai jos padarys, kas joms buvo skirta, tada į jas pažiūrėkime šalčiau ir užprotokoluokim, ko jos stinga. Vaižgantas

Visur jieškojau atsigaivinimo ir jį suradau kamputyje su knyga rankoje.    Šv. Pranciškus Salezietis

Knygos — mano ginklas; jomis nukariavau visą pasaulį. Voltaire

Kai aš peržvelgiu savo gyvenimą, tai atrandu, kad gal už pačias laimingiausias savo gyvenimo valandas aš turiu būti dėkingas knygoms. Geros knygos mums visada ką nors dovanoja, iš mūsų gi nereikalauja nieko. Jos kalba, kai mes jų norime klausyti, ir tyli, kai mes pavargstame. Jos laukia mūsų ištisais metais ir nesijaučia įžeistos, kai mes pagaliau vėl jas į rankas imame; priešingai, jos mums vėl geraširdiškos, kaip ir pirmąją dieną. Kas turi knygų, negali būti visiškai nelaimingas: jis turi geriausią draugystę, kokia tik žemėje gali būti.    Paul Ernst

KOMPLIMENTAS

Komplimentai nieko nekainuoja, o daugelis už juos taip brangiai moka.    Vokiečių priežodis

KOMUNIZMAS

Komunizmas yra senojo pasaulio nudievinimas ir naujo totalizmo resekracija (skelbimas šventu). W. Roepke

Komunizmas yra prieškrikščioniškas, atžagareiviškas, nedoras. Kaip krikščionis karys aš pasisakau, kad esu komunizmo priešas.    Montgomory

KOMUNIJA

Šv. Komunija nuo žmogaus nenuima kryžiaus, tik duoda jėgos ji nešti.    Šv. Grigalius Nisietis

KONTEMPLIACIJA

Poetas pasitraukia į save, kad kurtų. Kontempliuotojas jungiasi su Dievu, kad būtų atkurtas. Th. Merton

Kontempliacija, tai išsiliejanti malda; kas jau jos ragavo, ragaus ir toliau, kas meditavo — medituos. V. Hugo

KOVA

Mums tepatinka kova, bet ne pergalė, kuri mus tik apsvaigina. Todėl mes ne tiek jieškome tiesos, kiek jos jieškojimo būdų — kovingų priešingų nuomonių diskusijų. Bl. Pascal

Didžiausias pasaulyje yra tas žmogus, kuris kovoja su savo likimo negerovėmis; bet yra dar didesnis už šį: tasai, kuris atsiskubina tokiam pagelbėti.    Golasmith

KRIKŠČIONIS

Krikščionis tai žmogus, kuriam Kristus patikėjo kitus žmones.    Lacordaire

Yra dvi krikščionių rūšys: Jėzaus sekėjai ir pigioji laida — Jėzaus gerbėjai.    S. Kierkegaard

KRIKŠČIONYBĖ

Kur mokslas kalba apie pagerinimą, krikščionybė — apie atsinaujinimą; kur mokslas kalba apie išsivystymą, krikščionybė — apie pašventimą; kur mokslas kalba apie pažangą, krikščionybė — apie tobulybę. J. P. Thompson

Krikščionybės idealas nebuvo išbandytas ir rastas su trūkumais. Jis buvo rastas sunkus ir paliktas neišbandytas. G. K. Chesterton

Krikščionybė mirė daug kartų ir vėl prisikėlė, nes ji turi Dievą, kuris žino būdą išeiti iš kapo. G K. Chesterton

Kad dvasinė kultūra darys ir kažin kokią pažangą, o žmonių dvasia kad ir kažin kaip plėsis, neprašoks krikščionybės augštumo ir moralinės kultūros. J. P. Eckermann

Pagrindinė krikščionybės mintis, trumpai sutraukta, išreiškiama trimis žodžiais: “Dievas yra meilė”. Woehrmueller

Didžiausias stebuklas krikščionybėje yra meilės viešpatavimas.    Rudigier

Pirmas dalykas, kurį aš patarčiau, tai kad visi krikščionys pradėtų gyventi taip, kaip Jėzus. Antra, patarčiau savo religiją darbuose įgyvendinti, nevartojant prievartos ir jos nežeminant. Trečia — skatinčiau, kad būtų labiau pabrėžiama artimo meilė, nes ji yra krikščionybės esmė ir siela.  M. Gandhi

Kaip gi būsi krikščionis, jei taip bijai žmonių pašiepimo.    Palau

Krikščionis yra tas, kuris tiki Kristaus Dievystę, kuris laikosi Jo įsakymų, o ypač Dievo ir artimo meilės įsakymų.  Kard. Faulhaber

Tie, kurie Kristaus mokslą vadina priešingu valstybei, tegul pabando duoti tokią kariuomenę, kaip Kristaus mokslas reikalauja iš kareivių, tokius valdinius..., tokius mokesčių mokėtojus ir valdininkus, kokie turėtų būti pagal krikščioniškojo mokslo taisykles. Ir tada tegul jie drįsta sakyti, kad krikščionybė priešinga valstybei. Iš tikro, jie nedvejodami pripažins, kad krikščioniškasis mokslas valstybei net labai naudingas, jei jo laikomasi.    Šv. Augustinas

Krikščionybė yra taip giliai pagrįsta žmogaus prigimtyje ir jo savybėse, kad ir šiuo atžvilgiu galima pasakyti — Viešpaties žodis pasilieka amžinas.    J. W. Goethe

Krikščionybė skelbia, kad mirtis gyvenimą tik pakeičia. Kitaip sakant, krikščionybė teigia, kad mūsų egzistencija pasikartos.    A. Maceina

Aš esu krikščionis. Tai reiškia — tikiu Kristaus Dievystę, kaip Tycho Brahe, Kopernikas, Descartes, Newtonas, Leibnitzas, Paskalis, Euleris, Gerdelis, kaip visi didieji praeities astronomai ir matematikai. Matematikas Cauchy

Gražus yra dangus ir žemė, tačiau žmogaus siela, kuri iškyla augščiau laike esančių dulkių, yra dar gražesnė.  J. H. Pestalozzi

Krikščionybė nėra filosofija. Tai tik Dievo meilės istorija, surišta su Kristaus žodžiu ir asmeniu.  Rom. Guardini

Kaip nepaprastai vertingos moralinės jėgos dar ir šiandien išplaukia iš religijos ir krikščionybės! Aš žinau, kad visi mes, net ir tie, kurie pozityviai nesame tikintieji, esame stipriai paveikti, tiesiai ar ne, krikščioniškos pasaulėžiūros ir moralės. Būtų nesocialistiška norėti kultuvu užmušti tas dorovines jėgas, kurios be abejonės dar ir dabar iš krikščionybės išplaukia.    Haenish, Vokietijos švietimo ministeris (socialistas)

Krikščionybė įžengė į pasaulį, kaip religija, pilna paslapčių. Juo krikščionybė yra kilnesnė, gilesnė ir dieviškesnė, tuo labiau ji turi būti paslaptingesnė. Paslaptys nėra klaikios tamsumos, bet šviesiausi meteorai, prašoką mūsų regėjimo galią.    J. M. Scheeben

Dar niekas, būdamas mirties patale, nesigailėjo buvęs geru krikščioniu.    T. Morus

Krikščionybė sukūrė tą moralinį gyvenimą, kuriuo gyvename.    B. Croce

Būdamas žydas, aš jaučiuosi turįs teisės skelbti sekančią pažiūrą: šis pasaulis, kuris vadinasi civilizuotas, tik tada savo dvasioje gali būti išgydytas, kai jis atras kelią į naują krikščionybę.    Fr. Werfel

Reikia vėl uždegti proto žmones aistra jūsų mokslui (krikščionybei). Duoti pajusti ir paliesti ranka, kad tai nėra miręs mokslas mirštantiems pasinaudoti, bet maistas visoms burnoms, skirtas naujo gyvenimo grąžinimui net ir tiems, kurie gal net jo vardo gerai nežino.    G. Papini

Tegu žengia dvasinė kultūra vis pirmyn, tegu auga gamtos mokslai platyn ir gilyn, tegu išsiplečia žmogaus dvasia kaip tik nori, augščiau krikščionybės augštumos ir dorinės jos kultūros, taip, kaip ji spindi ir šviečia iš Evangelijų, ji neiškils.    J. W. Goethe

Jūs gi, moterys, bandote derėtis su Dievu, kaip tą darote su daržovių pardavėja ar modiste. Nepagalvojate gerai, kad Dievo karalystė yra jumyse, daugiau širdžių gelmėje, negu juoda oda įrištose maldaknygėse. Arba krikščionybė yra gyvas ir veiksmingas Evangelijos įsakymams klusnumas, arba apgaulingas farizeizmo, kalbant krikščionių kalba, pakaitalas.    G. Papini

KRISTUS

Kurie savęs atsižada dėl Kristaus, džiaugsis Kristuje.  J. M. Mason

Kristus tuo pasaulį išgelbėjo, kad neteisybę panaikino teisybe, blogį gėriu nugalėjo. Taip mes darykime, pilni pasitikėjimo ir negaišdami. Nebus jokių problemų, kurios negalėtų būti išspręstos šia dvasia. Chiang Kai-shek

Kristus neskelbė nei savęs, nei naujų dogmų ar mokslo, jis skelbė tik Dievo meilę. Kiekvienas krikščionis turi būti kaip Kristus.    Rab. Tagore

Be Kristaus pasaulis negalėtų išsilaikyti: arba jis patektų į neišvengiamą sunaikinimą, arba virstų antruoju pragaru.    Bl. Pascal

O, kaip gera žmogui, kuomet jis pavargęs, veltui jieškodamas gerumo pasaulio gyvenime, ištiesia savo silpnas rankas prie Kristaus.    Bl. Pascal

Šį rytą šv. mišiose aš atnaujinau savo pasiryžimą, ir kiekvieną dieną aš jį atnaujinsiu: Kristus turi būti patenkintas manimi.    Kard. Suhard

Dievo ir Kristaus neigėjai niekada nepagalvoja, kaip pasaulyje, kuriame nebus Kristaus, visa pasidarys purvina ir nuodėminga.    F. M. Dostojevskį

Viena vienintelė ašara dėl Kristaus kentėjimų turi daugiau vertės, kaip kelionė į Šventąją Žemę.  Šv. Augustinas

Kristus yra tas, kuris trejų metų bėgyje pravedė didžiausią revoliuciją, kokią tik pasaulis matė, ir Jis nė kieno kito kraujo neišliejo, kaip tik savo.    Don Cortes

Mes turime būti Kristaus liudininkais. Būti liudininku tai nereiškia skleisti propagandą ar sudaryti įspūdi. Tai reiškia gyventi taip, kad toksai gyvenimas būtų neišaiškinamas, jei Dievo nebūtų.    Kard. Suhard

Tik Kristuje yra tiesą, kuri sustiprina širdį ir pakelia dvasią. Kas turi tiesą, tas turi Kristų, kas turi Kristų, tas turi Dievą, ir kas turi Dievą, tas viską turi. Fr. Schiller

Jėzus Kristus formuoja žmonijos veidą; Jis kelia jai nerimą, Jis smerkia jos blogą gyvenimą ir nori transformuoti jos eigą, — štai dėl ko ji nekantriai Jį pakelia. Kad išvengtų Jo apkabinimo, sielos gilumoje žmonija šaukia: “Tai vaiduoklis!”. Žmonių kartos ateina ir praeina; jų hipotezės ir sistemos eina į šiukšlynus, bet “vaiduoklis” yra visada čia pat, guosdamas nuliūdusius, pakeldamas nužemintus, stiprindamas gerus pasiryžimus, civilizuodamas laukinius, mesdamas šviesos spindulius ant trapių piktžodžiautojų.  Al. Westphal

KRITIKA

Žmogus nieko negalėtų padaryti, jeigu jis lauktų tol, kol galės užplanuotą dalyką taip padaryti, jog niekas jame nerastų ydų.    Kard. Newman

Dėlės ir ūdros — abeji kanda, tačiau pirmosios ligoniui teikia sveikatos, antrieji — neša mirtį; panašiai yra ir su padoriais, gero siekiančiais kritikais bei su jaunais ar pasenusiais recenzentais.    K. J. Weher

Kas mažiausia nuveikia, tas daugiausia ir rūsčiausiai kritikuoja.    Krempelhuber

KRYŽIUS

Jeigu neatsimeni šiandien ką nors padaręs, kas pareikalavo nemalonių pastangų, tai reiškia, kad dar nesi paėmęs kryžiaus, kuri kasdieną turime nešti.    A. Stolz

Kristus tau uždeda kryžių, ir tai yra garbė.  W. Mueller

Kovos laimėjimo paslaptis turi nustatyti kovos taktiką. Šita paslaptis tesireiškia mums vienu vardu, taip gerai žinomu ir taip dažnai kartojamu, o vienu laiku taip giliai pamirštamu. Tai — kryžius! Šituo ženklu tenorėtume kovoti, nes jis neša tikrąjį laimėjimą: jis reiškia laimėjimą ne tik kovoje su priešais, bet ir su savimi.    St. Šalkauskis

KŪDIKIS

Kiekvienas gimęs pasaulyje yra nauja Dievo mintis, naujai spinduliuojanti galimybė.    K. D. Wiggin

Kai kas stebisi, kad jaunutės motinos susilaukia kūdikio. Bet gi kiek pamokų kūdikis atneša motinai: ji išmoksta kantrybės, susivaldymo ir ištvermės; net jos rankos sustiprėja, ir ji ta savo naštą ilgiau įstengia pakelti kaip tėvas.  T. W. Higginson

Kūdikis namuose tai džiaugsmo šaltinis, tai taikos ir meilės pasiuntinys, tai poilsio vieta nekaltybei žemėje, tai ryšys tarp angelų ir žmonių.    M. Tupper

Kūdikis tai miela žmonijos gėlė, naujai nukritusi iš pa-ties Dievo namų, kad žydėtų žemėje.    G. Massey

KUKLUMAS

Kuklumas yra grožio ir dorybės tvirtovė.  Graikų priežodis

Kuklumas ir nuolankumas tai dorybės, kurių visur reikia jieškoti.    Konfucijus

Kuklumas yra vienintelis žibėjimas, kurį dar galima pridėti prie garbės pilnumo.    Duclos

Tikrai gerų žmonių kuklumas pasireiškia užmiršime: jie yra taip persiėmę tuo, ką daro, kad visai nepastebi, ką jau yra padarę.    Rytų išmintis

Kai kurių žmonių kuklumas tėra blogiausios rūšies puikybė.    C. Fornari

KULTŪRA

Intelekto kultūra be religijos širdyje yra tik civilizuotas ir maskuotas gyvuliškumas.    Chr. Bunsen

Sugrius Kūno Kultūros rūmai, Laisvės Alėjos asfaltas sudužęs, amžių vėjai gal ir Nemuną išdžiovins, tik nemirs lietuvio vardas, nei mūsų šalies šlovė, jei lietuviško Fidijaus kaltas mūsų laukų granite įkūnys amžinosios kūrybos žodį, jei pasaulio muzikai, jei koncertų salės mūsų muzikos aidais skambės.    J. Gutauskas

Tikroji kultūra ten viešpatauja, kur žmoniškumas yra valdovas žmogaus asmenyje ir gyvenime, ypač santykiuose su kitais žmonėmis. Kultūringi žmonės yra žmoniški pirma savo namuose, savo šeimoje, o toliau ir viešame gyvenime.  Vydūnas

Kame rūpinimasis sielos gyvenimu nestovi pirmoj vietoj, ten nėra galima jokia kultūra.    Fr. W. Foerster

Tikroji kultūra savo gelmėje turi būti vidaus, širdies ir sielos kultūra.    P. W. Keppler

Visos didžiosios žmonių kultūros formos remiasi asketiniais pagrindais. Bet askezė, tapusi tik sau tikslu, tarnauja dvasios išsekdinimui... Peraukšti vandenys neša valtį pavojun, o perseklūs ją užplukdo ant smėlio. G. Thinbon

Kaip prigimtis, kultūros netvarkoma, virsta neproduktyvia jėga, taip kultūra, nustojusi religijos, tampa lytimi be tikro turinio.    St. Šalkauskis

Kultūros pažanga ir masių gerovė pareina nuo trijų rūšių vyrų: kunigų, gydytojų ir teisėjų.    H. Balzac

KŪNAS

Kai kūnas subyra į dulkes, dar lieka gyventi taurus vardas.    Fr. Schiller

KUNIGAS

Tas yra geras kunigas, kuris gyvena pagal savo pamokslus.    Shakespeare

Blogas kunigas įveda velnią į bažnyčią. Anonimas

Aš pažįstu daug kunigų, ir toks didelis skirtumas mūsų įsitikinimuose man nekliudys pareikšti mano pagarbą jų moralinei ir intelektualinei vertei. Kas liečia tuos, kurių aš nepažįstu, aš neturiu jokio pagrindo neprileisti, kad tarp jų yra tiek pat daug garbingų vyrų, kaip tarp gydytojų ir advokatų. Priešingai, aš esu linkęs manyti, kad gyvenimo būdas, kuriam kunigai yra įsipareigoję, iššaukia jų atžvilgiu prielankumą.    Vanderfelde, belgų socialdemokratų vadas

Aš nepavydžiu dvasininkui, manydamas, esą, jo gyvenimas lengvas; nepavydžiu ne tam dvasininkui, kuris sau gyvenimą padaro lengvą...    S. Johnson

Niekas nėra taip niekinamas, mažiau suprantamas, daugiau puolamas visoj istorijoj, kaip kunigystė. Ir vis dėlto tik prieš ją žmonės klaupia... Iki laikų pabaigos kunigas bus labiausiai mylimas ir labiausiai nekenčiamas...  Kard. Suhard

Žemėje visa palieka ir praeina. Telieka tik tai, kas būna paženklinta didžia Dievo meile ir sakramento malone. Kunigo sakramentas žmogų apjuosia aplink altorių, ir taip jo gyvenimas, besilaikąs tarp žemės ir dangaus, su altorium pasidaro nebeišskiriamas.    S. Sužiedėlis

KŪRYBA

Mano karalija yra ne tai, ką aš turiu, o tai, ką aš kuriu.  S. Smiles

Tik tada gyvenama, kai kuriama.  E. Fr. Feuchtersleben

Žmonės yra tiek ilgai produktyvūs (poezijoje ir mene), kiek jie pasilieka religingi.    J. W. Goethe

Nauja nesukūręs, sena negriauk.    R. Striupas

Mums atrodė, kad kūrybos laisvė yra augščiau negu žmogaus laisvė, bet šiandien jau aišku, kad mes klydome, o tuo pačiu ir prie tautos nelaimės prisidėjome. Tepasimokai iš mūsų klaidų. Menas nėra nei didesnis, nei svarbesnis už žmogų. Kam gi galop jisai, jei ne žmogui, yra skirtas?  J.Aistis

Vienos minutės užtenka nusistebėti, ištisas šimtmetis reikalingas tam, kad galima būtų sukurti nuostabių dalykų.  Helvetius

Kadangi griauti yra daug lengviau, negu statyti, o dar lengviau nieko neveikti, tai ir nenuostabu, kad nieko neveikėjų turim be galo daug, griovėjų — daugiau, kaip reikia, o tikrų kūrėjų vos mažytę saujelę.

Būdami reti, kaip auksas, jie ir brangesni, neg auksas.  A. Jakštas

KVAILYS

Juokauk su asilu, tai jis tau uodega ir per veidą tėkš.  Anonimas

Durniui ir kašelė zvanija.    Lietuvių priežodis

Kvailys vis atranda didesnį kvailį, kuris juo stebisi.  N. Boileau

LABDARA

Tas, kuris duoda tada, kai buvo paprašytas, jau laukė per ilgai.    W. Blake

Niekas nėra tiek turtingas, kad ko nors nestokotų, niekas nėra toks vargšas, kad kitam negalėtų padėti. Leonas XIII

Labdaringumas yra didžiausias augančios mumyse Dievo meilės pasireiškimas.    J. Bosco

LAIKAS

Neskirki laiko niekam, dėl ko žinai, kad gailėsies; niekam, dėl ko negalėtumei melsti Dievą palaimos; niekam, apie ką negalėtumei ramia sąžine mąstyti mirties patale; niekam, ką darant nenorėtumei būti užkluptas mirties.  R. Baxter

Jeigu myli amžinybę, gerai sunaudok laiką. Vakarykštė diena nebeatšaukiama. Rytdiena — neužtikrinta. Tik šiandien yra tavo, bet jei jos nesunaudosi, ją prarasi, ir tai amžinai. Viena šiandien yra verta dviejų rytoj.  F. Quarles

Dievas, kuris yra gausus savo visose kitose dovanose, mums, savo išmintingu taupumu, parodo, kaip mes turime būti apdairūs savo laiką tvarkydami: niekada mums neduoda dviejų laiko momentų tuo pačiu metu. Fenelonas

Sunaudoki visus laiko trupinius; akimirka nėra tiek trumpa, kad jos metu negalėtumei praturtėti kokiu darbeliu ar mintimi.    H. Delattre

Kaip viena kregždė nepadaro pavasario, nei gražios dienos, taip viena diena ar trumpas laikas nedaro žmogaus laimingu.    Aristotelis

Mes visi mėgstame praleisti kiek laiko, už kuri nereikia prieš nieką atsakyti, bet geriausiai tas valandas sumažinti iki minimumo. Prisimintinas romėnų priežodis: nepailsėsi nieko neveikdamas.    Merle Eckles

Visi kartoja: “Kokie dabar blogi laikai.” Tačiau tegu kiekvienas daro gera, ir laikai pasikeis. Šv. Augustinas

Aš gėriau iš visų laiko šulinių ir alpau nuo troškulio.  Herm. Bahr

Sugaukime valandą, kuri ateina, nesivykime jos, kai išeina.    Shakespeare

Be naudos praleistas laikas yra buvimas, naudingai sunaudotas laikas yra gyvenimas.    Young

Nėra taip trumpos laiko akimirkos, kad jos nebūtų galima geram sunaudoti.    Chesterfield

Neturėti laiko, dažniausia reiškia neturėti noro.  Rosenbeck

Kiek laisvo laiko turi tas, kuris nežiūri ir neklausia, ką pasakė, padarė ar pamatė jo artimas, bet tiktai žiūri, ką jis pats daro, rūpinasi būti doras ir teisingas savo darbuose.

Nereikia jieškoti blogumų kituose, bet eiti savu tiesiu keliu, nesiblaškant į šalis.    Marcus Aurelius

Žmonės vis laukia geresnių laikų, nė nepamanydami, kad pagerinimas turi iš jų pačių ateiti.    Fock

Laiką, kurį turime, dažnai kvailai sunaudojame, o išmintingai tariamės apsieiti su tuo, kurio laukiame.    G. E. Lessing

Tik praraski vieną valandą iš ryto ir vėliau jos veltui jieškosi per visą dieną.    A. Whateley

Koks gali būti didesnis nusikaltimas, kaip laiko gaišinimas?    T. Tusser

Laikas yra brangiausia dovana, kurią Dievas mums skyrė, o žmogus su tokiu žiauriu laisvumu ji eikvoja.  Klemensas XIV

Paprasti žmonės tegalvoja kaip laiką praleisti; kas turi talento — tas ji sunaudoja.    A. Schopenhauer

“O, tie gerieji senieji laikai!”; tikrai, visi laikai, kurie seni, yra geri.    Byron

Laikas — geriausias patarėjas.    Periklis

Mes visi skundžiamės, kad nėra laiko, o elgiamės taip, lyg jo turėtume begales.    Seneca

Laiko gaišinimas yra pats lengvapėdiškiausias ir brangiausias iš visų eikvojimų.    Theophrastus

Yra vagių, kurie nėra įstatymais baudžiami, tačiau kurie iš žmonių vagia tai, kas brangiausia — laiką.   Napoleonas

Visas tas laikas, kuri būtų buvę galima geriau sunaudoti, yra prarastas.    J. J. Rousseau

Yra keturi neatšaukiami dalykai: iš rankos išmestas akmuo, kartą pasakytas žodis, prarasta proga ir praėjęs laikas.   H. Riminaldo

Tarp visų vagišių puskvailiai yra blogiausi: jie vagia nuo mūsų laiką ir gerą nusiteikimą.    J. W. Goethe

Ar brangini gyvenimą? Tad saugok laiką, nes iš jo susidaro gyvenimas.    B. Franklin

Daugelis gerų žmonių, kurie niekada iš mūsų neatimtų pinigų, apiplėšia mus, atimdami laiką, kuris mums reikalingas, kad ir tuos pačius pinigus užsidirbtume.  J. Benavente

Mažai tėra nepataisomų nuostolių, ir reikia pripažinti, kad tarp tokių pirmųjų yra sugaištas laikas. Kiekvienam žmogui yra duotas laikas, kada jisai gali sėti ir pjauti... Prarastas laikas — nebeatgaunamas.    Faber

Geriausias būdas sunaudoti laiką yra kas rytas pusę valandos skirti šv. mišių klausymui.    Fr. Ozanam

LAIKRAŠTIS

Labiau norėčiau gyventi krašte, kuris neturi vyriausybės, bet turi laikraščių, negu krašte, kuris turi vyriausybę, bet neturi laikraščių.    T. Jefferson

Geras katalikiškas laikraštis yra nuolatinė misija.  Leonas XIII

Šiandieną tikrąją bažnyčią sudaro laikraštininkai. Jie pamokslauja žmonėms kas diena, kas sekmadienį.  Carlyle

Mūsų laikų žmogus augštai stato kultūrą, brangina ją. Laikraštis yra kultūros gyvenimo veidrodis, todėl jisai yra gyvas mūsų kultūros laikų žmogaus dvasios reikalas.  M. Reinys

Vienas laikraštis, turįs daug skaitytojų, reiškia tiek pat, kiek du korpusai armijos.    Napoleonas

LAIKRAŠTININKAS

Jūs, kurie tarnaujate laikraštininkijai, kuklūs ir nežinomi rašytojai, jūs niekada negalėsite įvertinti viso savo darbo svarbumo; gimę spaudoje, jūs ją laikote savo dalimi. Tačiau tikėkite — be jūsų labiausiai pasižymėję žmonės būtų nežinomi, didžiausio pagerbimo verti dalykai būtų kaip varpai, skambą tuštumoje. Jūs žadinate prispaustųjų viltį. Jūsų plunksnos tai kaip elektros laidai, kurie jungia visus planetos kraštus. Jūsų idėjos tai kaip oro atomai, kuriais alsuoja mūsų sielos, tai nuolatinė pasaulio atmosfera. Reikia suprasti visos šios tarnybos kilnumą, kad būtų galima ją vykdyti su reikiamu didingumu ir majestotiškumu. Tai viena iš kilniausių protaujančio žmogaus pareigų. E. Castelar

Nebebūkite daugiau, Kristaus vardan, rašaluoti spektrų sugerėjai, bet per laiko balas — vadai į Amžinatvę.  G. Papini

Mano vienintelis turtas tai laikas ir darbas.  J. Savickis

LAIMĖ

Laimė šioje žemėje negali būti pilna, nes žmogaus širdis yra didesnė už pasaulį.    Anonimas

Būti patenkintam savo likimu šiame gyvenime ir turėti viltį rasti geriau aname, tai tobuliausia laimės programa: tai yra Evangelijos mokslas.    Anonimas

Laimė tegali išaugti tik ant dorybės stulpų ir pamate privalo turėti tiesą.    W. H. Coleridge

Laimė mus blaško kaip vėjas mažą dulkelę — kartais pagriebusi į sūkurį iškelia į padanges ir po akimirkos vėl bloškia prie žemės, iš kur pakėlė.    Ariosto

Laimingas tas, kuris moka nugalėti savo aistras ir savo energiją sutelkia į pildymą pareigų, kurias jam gyvenimas uždeda.    L. Beethoven

Paslaptis būti laimingam glūdi linksmame pasitenkinime. Kas yra patenkintas tuo, ką turi, tas yra turtingas; o dar turtingesnis yra tas, kuris gali džiaugtis tuo, kas kitiems priklauso.    O. S. Marden

Geriausi žmonės nėra tie, kurie laimės laukia, bet tie, kurie ją išsikovoja.    E. H. Chaipnas

Nuostabus dalykas! Krikščionių tikėjimas, kuris, rodos, vien tik antrojo gyvenimo laimės jieško, jos ir čia mums suteikia.    Ch. Montesqieu

Gyvenime laimė dažnai nusišypso tiems, kurie nenustoja drąsos kovoti ir ryžtis.    Hekt. Malot

Dievas nori, kad visi žmonės pasidarytų amžinai laimingi, tačiau ne tuo keliu, kad jiems laisva valia būtų atimama.    Šv. Augustinas

Kodėl mes nerandame laimės? Nes jos jieškome ten, kur jos nėra: gyvenimo viršūnėse, nuostabiuose toliuose, kur auga “laimės gėlės”. Laimė gi glūdi tylioj, tamsioj, giliai paslėptoj vietoj, kuri yra taip arti mūsų ir į kurią mes taip retai nusileidžiame: mumyse pačiuose.  J. v. Kapff-Essenther

Žmogus negali žinoti, kur jis turi laimės jieškoti ir ją surasti. Bet daugel kas mano, kad ji ten, kur jos nėra.  V. Krėvė

Laimė yra nujausti naują, nežinomą, saulės auksu užpiltą gyvenimą.    J. Gliauda

Laimė tai kaip turtinga ir išlaidi žmona: dažnai ji sugriauna namus, į kuriuos atnešė turtingą kraiti.  Chamfort

Nesidairyki to, kas tau atneštų laimę, bet stenkis viduje būti ramus ir giedras, nes tavo gyvenimo laimė pareina ne nuo būdo, kaip krypsta tavo likimas, o nuo to, kaip tu laikaisi jo atžvilgiu.    A. Fromm

Didelė žmonių dalis pirmąją savo gyvenimo pusę panaudoja tam, kad antrąją pusę padarytų nelaimingą.  La Bruyere

Kiekvienas žmogus savo laimės architektas.  Salustijus

Tikroji laimės paslaptis yra ši: daug reikalauti iš savęs ir mažai iš kitų.    A. Guinon

Mūsų laimė daugiau priklauso nuo to, ką mes turime savo dvasioje, o ne savo kišenėse    A. Schopenhauer

Paskutinis žmogaus tikslas turi būti jo laimė, ir ta jo laimė neglūdi nei jusliniuose pomėgiuose, nei turtuose, nei kituose kūniškuose dalykuose, o dorybių praktikavime.  Aristotelis

Tėra tik viena įgimta klaida: tikėti, kad mes čia esame tam, kad būtume laimingi.    A. Schopenhauer

Ne tik laimė yra akla, bet aklais padaro ir tuos, kuriems ji palanki.    Cicero

Laimingas žmogus yra mįslė, kurios įminimą galim parašyti tik ant kapo lentos.    Buast

Arba visai nėra žemėje laimės, arba ji trunka labai labai trumpai.    G. Dupre

Laimė yra dvasinis, ne kūninis dalykas. Ji gimsta iš aukos, ne iš pasismaginimų, — iš meilės, o ne iš geidulių.  Lacordaire

Laimės branduolys glūdi kietame kentėjimo kevale. Kas pirma nemoka pralaužti kevalo, tas nepasieks laimės.  Klug

Laimė yra poilsis po sunkaus darbo; laimė mėgsta matyti žmones dirbančius; laimės nerasi rūmuose, bet ji bus laukuose, fabrikuose ir raštinėse.    Graysen

Yra šviesių dienų, kaip vasaros vidudienį upelio dugnas ir vaikystės metai.    A. Baronas

Norint suteikti laimės kitam, reikia išsižadėti savęs: kol cukrus matyti, arbata nesaldi.    Pirožnikov

Nebūk perdaug išdidus laimėje ir nepamesk galvos nelaimėje.    Kleobulas

Labiausiai laimingas gyvenimas yra nuolat užimto žmogaus. Užsiėmimas atitraukia žmogų nuo to nepasitenkinančio troškimo, kuris jo nepaliktų ramybėje.  Leopardi

Nors vargo žmonės ir geidžia laimės — turto, moterų, spindesio ir prabangos, bet laimė nepavejama, kaip vakaro horizontan benirstanti saulė. Kiek gundo ji iš tolo, tiek subliūkšta tikrovėje. Tai skaudi kiekvieno mūsų, laimės donžuanų, paslaptis.    J. Girnius

Kas yra laimė? Laimė tai pragyventi pilną gyvenimą: su šviesia vaikyste, su švelnia jaunyste, su meilės kupina santuoka ir su skaisčia senatve.    J. Gliauda

Sunku žinoti, kada laimė ateina, lyg šianapjūtės dalgio plakimo aidas, į tavo širdį, ir tik vėliau, atsigręžęs atgal į nuėjusių dienų vieškelį, randi jos pėdas. A. Baronas

LAIMĖJIMAS

Jeigu kas yra niekinga pasaulyje, tai toks žmogus, kuris padeda savo ginklus, kuris meta savo darbą ir sako: “Aš negaliu. Tai neturi vertės. Pasaulis yra nusistatęs prieš mane. Aš pakliuvau nelaimėn.” Nėra jėgos, kuri galėtų padėti tokiam žmogui. Jis yra žuvęs. Tačiau mes norime gyventi. Mes norime siekti ir laimėti. Laimėti ir nugalėti.  O. S. Marden

Kad susilauktume laimėjimo gyvenime, reikia Įstengti pergalėti aplinkybes; kad įstengtume nugalėti aplinkybes, reikia pergalėti patį save.    V. Pauchet

Kas pasiryžo laimėti ar žūti, tas retai esti nugalėtas.  Corneille

LAISVĖ

Tikras žmogus yra laisvas nuo aistrų ir nuo savo širdies ydų. Kas nėra laisvas šioje srityje, nėra laisvas nė kitose. Kita laisvė tėra gyvulio laisvė, kuris elgiasi pagal savo geidulius.    Stifter

Vienintelė protinga laisvė yra ta, kuri gimė ir augo Dievo baimėje bei paklusnume ir žmonių meilėje, ir kuri pasidarė ryžtinga ginti tiesą ir tarnauti pareigai.  W. G. Simms

Amžinas budėjimas — yra kaina, kurią reikia mokėti siekiant išlaikyti laisvę.    J. P. Curran

Niekas kitas negali laisvės mylėti, kaip tik gerieji žmonės; kitokie myli ne laisvę, o palaidumą. J. Milton

Sąžinės, švietimo, kalbos, susirinkimų laisvė yra svarbieji demokratijos pagrindai, ir jie visi būtų panaikinti, jeigu spaudos laisvė būtų panaikinta.    F. D. Roosevelt

Istorija mūsų nemoko jokios kitos tiesos su tokiu tikrumu, kaip ši: civiline laisvė negali būti be pavojaus ilgai atskirta nuo religinės laisvės; tokiu atveju ilgainiui jos abidvi žūna. Kur tik yra religinė laisvė, ten anksčiau ar vėliau ji atneš ir politinę laisvę.    J. Story

Tikroji laisvė yra privilegija naudotis savo teisėmis, bet nenaikinti kitų teisių.    G. Pinckhard

Tikroji žmonijos laisvė nėra leidimas kiekvienam daryti, kas jam patinka, nes tai baigtųsi sąmyšiu ir vestų prie valstybės sugriovimo; tikroji laisvė tai laikantis civilinių įstatymų lengviau prisiderinti prie amžinojo įstatymo nuostatų.  Pijus XII

Nėra tikresnės laisvės, kaip laisvė to laimingojo, kuris laikosi amžinojo įstatymo.    Šv. Augustinas

Dieviškų įstatymų vykdymas veda žmogų į laisvę.  De Tocquille

Žmonės negali būti laisvi, jeigu jie nėra laisvei auklėti. Ir tas auklėjimas randamas ne mokyklose ir ne knygose, o jis glūdi savęs sudrausminime, savęs apvaldyme.  H. Th. Buckle

Nėra žmogaus, kuris nemylėtų laisvės; tik teisingasis jos reikalauja visiems, o neteisingasis — tik sau vienam.  L. Boeme

Laisvė negalima be autoriteto, kitaip ji virstų chaosu, bet ir autoritetas negalimas be laisvės, kitaip jis virstų tironija.    S. Zweig

Laisvės priešai yra klaida, aistra ir prievarta. Kas gi laisvę išgelbės iš tų pavojų? Ogi tikėjimas, kuris kovoja su klaidomis, kuris apvaldo aistrų žvėrį žmoguje ir kuris pasmerkia neteisybę ir prievartą.    Meader

Laisvė ir teisybė — tai visuomenės šulai. H. Ibsen

Laisvės meilė yra kitų meilė, galybės meilė — yra savęs meilė.    Hazlitt

Nė vienas žmogus nėra laisvas, jei jis negali įsakinėti sau pačiam.    Pitagoras

Dievas laisvę duoda tik tiems, kurie ją myli, saugo ir nori ginti.    D. Webster

Laisvė be idealų daugiau kenkia kaip padeda.   A. Graf

Laisvė yra kilusi iš Dievo, ir jūs negalite kitaip pakeisti, nepažeisdami jos pagrindų. Jūs esate laisvi, nes esate žmonės, ir dėlto turite duoti atskaitomybę iš savo darbų tėvynei ir Dievui.    G. Mazzini

Laisvę ir gyvenimą nusipelno tik tas, kuris kasdien dėl jų kovoja.    J. W. Goethe

Laisvė buvo tremtinė visose pasaulio dalyse; amerikiečiai, priimkite šitą pabėgėlę ir parenkite prieglaudą žmoniškumui savo krašte.    Th. Paine

Nežinau, kuriuo keliu pasuks kiti, bet man — duokite laisvę ar mirtį.    P. Henry

Tikroji laisvė yra brangesnė už sidabrą ir auksą.  Savanarola

Dievas, kuris davė mums gyvybę, tuo pat laiku mums davė ir laisvę.    Th. Jefferson

Laisvė yra organas, per kurį į mus prakalba Transcendencija.    K. Jaspers

Daugelis politikų įpratę laikyti savaime aiškiu dalyku, kad tautos neturi būti laisvos, kol jos nebus pribrendusios laisve naudotis. Tas dėsnis panašus į aną senos pasakos kvailį, kuris buvo nusprendęs neiti į vandeni, kol nemokės plaukti.    Th. Macaulay

Tu klausi, kuriuo būdu galima įgyti vidinę laisvę? — Turi išmokti skirti gera nuo blogo pats, o ne pagal masių sprendimą.    K. Noetzel

Laisvė tol pasilieka beprasmis ir tuščias žodis, kol nepasakoma, nuo ko žmogus bus laivas: nuo melo ar nuo tiesos, nuo paikystės ar nuo galvojimo, nuo religinės neapykantos ar nuo religijos, laisvas nuo grandiniu ar laisvas nuo... laisvės.    Kard. Faulhaber

Laisvė iškovota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, bet tam, kad visi laisvėje gyventų, kvėpuotų laisvu tėvynės oru ir patys prireikus už tą laisvę mirtų.    W. Wilson

Laisvė turi remtis įstatymais, įstatymai — dorovingumu, dorovingumas — religija.    Fr. L. Stolberk

Aš myliu laisvę labiau už tėvynę, nes tėvynė be laisvės — kalėjimas.    G. Mazzini

Visus gamta leido laisvus, dėlto laisvės jausmas yra natūralus.    Plautas

Nėra laisvas tas, kurs savo kūnui vergauja. Seneca

Būti laisvam nuo Dievo yra blogiausios rūšies vergija.  Bismarck

LENGVABŪDIS

Kas yra lengvabūdis žmogus? Tai paukštelis, kurį jūs laikote už sparno ir kuris pirma proga nulėks, jums tepa-likdamas plunksną.    D. Diderot

LENGVABŪDIŠKUMAS

Sunkiausia liga, kuria serga mūsų laikai ir vaisingiausia versmė visų blogybių, kuriomis kiekvienas išmintingas nusiskundžia, tai lengvabūdiškumas ir neapsigalvojimas, kuris išmuša žmones iš tiesaus kelio.    Pijus XI

LIETUVA

O Lietuva motinėle!
Tave naktį aš sapnuoju;
Prie tau mano vis širdelė,
Aš tau rašau ir dainuoju!

         Silv. Gimžauskas

Lietuva laukia ne palūžusių baltarankių pesimistų, bet pasirengusių didžiam ir sunkiam darbui statybininkų.   M. Krupavičius

Vieniem — tu didvyrių palaiminta žemė,
Kitiem — tu nykštukų varginga tėvynė,
O man tu esi kaip smūtkelis prie kelio,
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

     V. Mykolaitis-Putinas

Augšti dangoraižiai ir aukso žėrinčios bažnyčios,
Tie kloniai, tie kalnai man svetimi, taip svetimi...
O Nemuno tėvyne, tėviške šventų smūtkelių ir baltų beržų,
Tu mano sopuliu, kančia nenumarinama į širdį augtimi...

      Bern. Brazdžionis

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi,
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią;
Matau, kaip tu ateinančiais laikais žengi
Laisva, didinga, ir be sielvarto, be pančių...

        J. Aistis

Lietuva, mano šiaurės pašvaistė
Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nulaistė
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

     Bern. Brazdžionis

Nors mes būtum toliausia už marių,
Lietuva bus brangesnė už širdį;
Ir mane, ir tave tolumoje
Ir vėjelis tėvynės pravirkdys.

       Faustas Kirša

Esame stumdomi ir paniekinti. Toks žmogus neturi prarasti pusiausvyros, toks žmogus turi kovoti. Esame kankinių tauta, todėl turime mokėti ir kovoti. Niekas tiek kraujo ir aukų nesudėjo, kaip Lietuva. Reikalaukime už tai užmokesčio ir branginkime ta auka, nesibarstykime.   K. Pakštas

Aš mylėjau ir myliu Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano gyvybė, mano džiaugsmas ir pasididžiavimas.   Vaižgantas

LIETUVAITĖ

Kokios bus lietuvaitės, tokios bus būsimos kartos motinos, toks bus visas mūsų jaunimas, tokia bus visa tauta. Lietuve, gerbk pati save ir mokyk save gerbti savo brolį, savo sūnų, savo vyrą, savo draugą; mokėk priversti branginti moters garbę ir tą vyrą, su kuriuo susitinki, su kuriuo kalbi, kuris pro šalį praeina.    V. Putvys

Priverkus žemės ašaruvę,
Atpildo saulės būk tikra, lietuve.

     J. Baltrušaitis

LIETUVIS

Nesuprantu tų lietuvių,
Katrie lizdą tik gadina,
Kitų jieško sau liežuvių,
O saviški kojoms mina!

       S. Gimžauskas

Išsklaidyti po visą pasaulį, lietuviai dabar susipažįsta su visokių tautų žmonėmis ir pradeda išmanyti, kad nepriderėjo lietuviams save laikyti menkesniais žmonėmis už galingų tautų žmones. Prigimtos gerosios lietuvių ypatybės žmoniškumo atžvilgiu dažnai pralenkia kitų savumus. Iš to iškyla labai svarbus uždavinys, būtent, pavyzdingai apsireikšt visu savo elgesiu, savo gyvenimu. Vydūnas

Lietuvių nelaimė tebėra ta, kad jie praktiniame gyvenime arba veikia visai be plano, arba amžinai tik planuoja. Planams ruošti išsenka energija, ir nebelieka jiems realizuoti. Taip buvo palaidota daugel puikiausių sumanymų. J. Ambrazevičius

Sibiras, Kaukazas,
Argentina, Čili
Priglaudė lietuvį...
Žemė kaulus myli...

     J. Graičiūnas

LIETUVYBĖ

Mes skrendame kaip angelas su kovos kalaviju ir kovoj dėl lietuvybės esame palaiminti, bet ne kankiniai.  K. Pakštas

Laikydami savo tikslu bei idealu įaugti į tautos dvasią, turime įsijungti lygiai į tautos dainas, kaip ir į jos giesmes, lygiai į pasaulietiškus, kaip ir į religinius jos papročius ir tradicijas, lygiai į jos namų ir sodybų nuotaikingumą, kaip ir į kryžių ar Rūpintojėlių meną. Todėl lietuvybę turime laikyti pilną ir vispusišką mūsų tautos pasireiškimą.  N. Danyla

LIEŽUVAVIMAS

Turbūt, visai neperdedant, galima sakyti, kad nė viena epidemija nėra taip išsiplatinusi, kaip liežuvavimas. Jis kalba visomis kalbomis, visomis tarmėmis, pradedant skalbyklų žargonu ir baigiant rūmu akcentu; jis yra toks pat dažnas “teisingųjų farizėjų”, kaip ir paprastų muitininkų svečias. Liežuvavimas yra daugiau išspaudęs ašarų už visas maro ir choleros epidemijas. Jis pražudo ne tuos, kurie juo serga, bet kitus! Kiekvieno krikščionio besąlyginis principas turi būti: apie kitą sakau tik kas gera. Jei nežinau nieko gero, kamgi man reikia žinoti apie jį ką nors blogo, jei mano pareiga bei vieta to nereikalauja.    E. Fiedler

LIEŽUVIS

Liežuvio padaryta žaizda sunkesnė už kardo padarytą, nes kardas tepasiekia kūną, o liežuvis — sielą.  Pitagoras

Liežuvis tėra trijų colių ilgio, bet jis gali užmušti žmogų šešių pėdų augščio.    Japonų priežodis

Blogo draugo liežuvis labiau pjauna kaip peilis.  Ispanų priežodis

Liežuvis kaulų neturi, bet jis kaulus laužo.  Žydų priežodis

Moterų liežuvis yra kardas, ir jos tikrai rūpinasi, kad jis nerūdytų.    Kinų priežodis

Liežuvis yra širdies plunksna.    Talmudas

Tik žemo būdo ir tamsių sąžinių žmonės savo liežuviais gali taikyti mirtinius smūgius.    J. Guilbert

Patyrimas perdaug dažnai mus moko, kad žmonėms sunkiausiai yra suvaldyti liežuvį.    B. Spinoza

Žaizda padaryta šūviu dar esti išgydoma, bet žaizda padaryta liežuviu — niekad neužgyja. Persų patarlė

LIGA

Mes turime pakelti neišvengiamus ligos kentėjimus, ne paniurę ir surūkę, o su kantrybe ir skaidria nuotaika, kad visiems, kurie mus slaugo ar lanko, paliktume gražų įspūdį.  Fr. W. Foerster

Daugelis ligų būna iššauktos ir palaikomos moralinių įtempimų. Dėl to — reikia sielą gydyti pirma kaip kūną.  Dr. C. Sanchez Aizcorbe

Kiek daug ligonių kambarių, juose gulintiems kenčiantiems ir jų artumoje esantiems, galėtų pasidaryti tylios ir šventos palaimos šaltiniais, jei kančios ištiktieji ir skausmu pažymėtieji veržtųsi į tą išganingą žinojimą, kad pasaulyje yra idealas ne tik nore kurti, bet ir pasiryžime kentėti. Išmokimas kentėti žmogų subrandina ir padaro jį ramsčiu kitiems.    Klug

Neryžtingumas — didžiausia liga.    J. W. Goethe

LIKIMAS

Niekada nesiskundžiau savo likimu ir prieš jį nemurmėjau. Tačiau kartą, kai buvau basas ir negalėjau nusipirkti batų, pradėjau murmėti. Sunkia širdimi nuėjęs į didelę mošėją Kufoje ir ten pamačiau žmogų, kuris neturėjo kojų. Tada aš dėkojau Dievui už tai, kad turiu abi kojas ir man trūko tik batų joms apauti.    Madi

Likimas akliems pagonims buvo akla būtinybė; Mozės išpažinime gavo akį — tapo Apvaizda; krikščionybėje gavo širdį ir dabar vadinasi amžinoji šventosios Meilės valia.  Sailer

Mes nieko negalime padaryti prieš likimo tironiją, bet mes galime visiškai sukontroliuoti jautulingumo sirenas.  Engei

Ką žmonės vadina likimu, tai paprastai yra tik jų pačių kvaili bruožai.    A. Schopenhauer

LINKSMUMAS

Būk linksmas kaip upelis, kuris ir tarp uolų džiaugsmingai čiurlena.    Z. M. Varsi

Kiekvienas būsime pajutę, kad linksmas draugas yra lyg saulėta diena, kada šviesūs spinduliai skleidžiami aplinkui; ir daugumas iš mūsų galime, pagal savo pasirinkimą, iš šio pasaulio padaryti arba džiaugsmingus rūmus, arba kalėjimą.    J. Lubbock

Linksma širdis gyvena ilgiausiai. Shakespeare

Ką gi Kūrėjas mielesnio gali pamatyti, kaip linksmą tvarinį?!.    G. E. Lessing

Ar nenorite niekada būti nuliūdę? Tai gyvenkite šventai. Geras gyvenimas — visada linksmas. Šv. Bernardas

Linksmumas yra pagrindinis indėlis į sveikatos mišrainę.    A. Murphy

Linksmas žmogus gyvena ilgiau ir geriau, kaip surūgėlis.    Federici

Su manim buvo kaip su tais aktoriais, kurie scenoje kitus linksmina, kai tuo tarpu patys karčias ašaras lieja.  Amalie Gallitzin

Linksmumo uncija daugiau verta, kaip liūdesio svaras.  R. Baxter

Atradau būdą tapti laimingu; daug nevertinti pasaulio linksmybių.    Ch. Foucauld

Perdėtos linksmybės pavirsta kentėjimais. Bertuch

Linksmumas yra sąžinės žiedas.    Milžinas

Linksmumas yra dorybių motina. J. W. Goethe

Linksmas tik tas, kas įstengia kitam ką duoti.  J. W. Goethe

Mano draugai, melskite sau iš Dievo linksmumo. Būkite linksmi, kaip vaikai, kaip dangaus paukšteliai.  F. Dostojevskį

Linksmumas yra savybė, kuri tuoj atneša atpildą, kai tik juo persiimame.    Schopenhauer

Iš visų talentų linksmumas yra naudingiausias. Kai visi kiti talentai laukia atlyginimo dienos, linksmumas tuojau atsilygina.    G. Goodrich

Linksma nuotaika, kaip prigimties ypatybe, yra procentus nešanti pinigų suma ir į visus gyvenimo turtus veikia kaip magnetas.    O. S. Marden

Pasaulyje per mažai juokiamasi, ir čia yra didžiausia žmonių kalte.    Fr. Nietzsche

Linksmieji yra ne tik laimingi, bet paprastai — geri žmonės.    K. J. Weber

LITERATŪRA

Be galo mėgstu skaityti. Kaip kūnas oro, taip mano siela trokšta grožio, reikalauja dailės. Bet iš visų jos šakų tiktai viena man dabar tėra prieinama — literatūra. Tad, kaip bitė iš žiedų, taip aš čiulpiu iš jos gėri. Svaiginuosi poezijos burtais, gyvenu kartu su jos herojais ir užmirštu viską, viską.    M. Pečkauskaitė

Literatūra yra genijaus investavimas, iš kurio nuošimčiai plaukia per visus busimuosius laikus. J. Burroughs

LIŪDESYS

Nieko nėra sielai geresnio, kaip kitą sielą padaryti ne tokią nuliūdusią.    Paul Verlaine

Liūdesys — tai svarbiausias meilės maistas. Negaivinama tyrom skausmo ašarom, meilė miršta, lyg naujagimis kūdikis, kuri pradėtum valgydinti, kaip suaugusį.   M. Meterlinck

Liūdesys yra  vien tik sielos rūdys. Aktyvumas nuvalo ir praskaidrina ją.    V. J. Budrikas

Kam gi tu parodai savo liūdesį ir skausmą, kuris tave širdy kankina? Tavo sunkumai tebūnie tik tau ir Dievui žinomi, ir Jį privalome prašyti, kad pasigailėtų tavęs ir sugrąžintų tau išganymo džiaugsmą, kurį dėl savo nuodėmių praradai. Tačiau prieš mane ir prieš kitus tu visada būki giedras, nes negerai, jei Viešpaties tarnas savo broliams rodo susirūpinusį ir liūdną veidą. Šv. Pranciškus Asyžietis

LOŠIMAS

Azartinis lošimas yra šykštumo vaikas ir išeikvojimo tėvas.    Anonimas

LŪPOS

Ausį kreipk į kiekvieną, ranką — duok draugui, lūpas — tik žmonai.    Žydų priežodis

MADA

Pagaliau, kas gi yra mada? Meniškuoju atžvilgiu paprastai tai yra tokia bjaurumo forma, taip nepakenčiama, kad ją turime keisti kas šeši mėnesiai.    O. Wilde

Mes visi dažnai madomis sekame, tik moterys daugiau rūbuose, o vyrai pažiūrose jų laikosi.    Pr. Būčys

Mados dažniausiai yra niekas kitas, kaip turtingųjų pasirodymas.    J. Locke

Madų pasikeitimas tai kontribucija, kurią turtingų tuštybė moka pramonės vargšams.    Champfort

MALDA

Dideliame skausme nėra nieko kito, kas mus taip paguostų, kaip malda: po jos jaučiamės apimti tokio giedrumo, kad negalima paneigti, jog čia yra kas nors antgamtinio.  Neri Fransoni

Kai žmogus meldžiasi, Dievas sušildo savo rankas prie jo širdies.    J. Masefield

Aš nejieškau kitų krikščionybės įrodymų, kaip “Tėve mūsų”.    Mme de Stael

Ar jūs norite prisiminti ką nors tikrai kilnaus? — Tai kartokite “Tėve mūsų”.    Napoleonas

Sąmoninga, kultūringa, bet ne tradicinė malda, yra galingi kiekvienos asmenybės dvasios sparnai, kuriais jis pakyla augščiau žemiškos pilkumos į žydriąsias gyvenimo viršūnes.    T. Žiūraitis

Nuolatinė malda yra pagrindinė, esminė ir visuotina visų žmonių pareiga, kaip kad žaliuojančių lapų uždavinys yra gauti sulčių ir gaivintis oru, kitaip lapai nudžius ir nukris.    Gratry

Jeigu manęs paklaustumėte, ar aš nežinau užburto raktelio, kuris galėtų atidaryti duris į gyvenimo išmintį, tai aš atsakyčiau — malda. Didelės gyvenimo dovanos teikiamos tik besimeldžiančioms sieloms.    P. Wust

Melskis! Tėra tik vienas tikrasai Dievas, teisingas savo gailestingume; Jame viskas baigiasi ir viskas prasideda.  V. Hugo

Kiekvienas dalykas atranda savo kryptį: upė vingiuoja jūrų linkui, bitė atskiria gėles, iš kurių gali rinkti medų, erelis kyla į saulę, o malda — į Dangų.    V. Hugo

Mes Dievo prašome, kas mums patinka, o Dievas mums duoda tai, ko mums reikia.    Leon Bloy

Malda yra ryto raktas ir vakaro užraktas. M. Gandhi

Malda yra galingas veiksmas, kuriuo Dangaus jėgos palenkiamos žmogaus dispozicijai. J. B. Lacordaire

Sužalota, iškraipyta malda — klaiki karikatūra ne tik pačiam tikinčiajam, bet ir dvasinio gyvenimo praktikos stebėtojui. To viso svarbiausia priežastis — sąmoningumo stoka religiniame gyvenime.    T. Žiūraitis

Reikia, kad būtų žmonių, kurie melstųsi ir už tuos, kurie niekada nesimeldžia.    Victor Hugo

Visatos Kūrėjas laukia maldos iš mažų sielų, kad išganytų daug kitų.    Šv. Teresėlė

Žmogus, kuris savo vaikystėje mokėjo melstis, to neužmirš niekada.    Fr. Coppe

Pašalinęs maldą iš pasaulio pamatytum, kad sudarkei žmonijos ryšį su Dievu ir padarei nebylį vaiko liežuvį.  Fechner

Kai kurios mintys yra maldos. Yra valandų, kada vis tiek kokia kūno poza, siela — klūpo.    V. Hugo

Malda yra sielos alsavimas.    Gratry

Melstis tai jau savaime reiškia palengvinti širdį, tai įalsuoti tyrą augštumų orą ir stiprėti kito pasaulio jėgomis.  P. W. Keppler

Ar beturi dar kokią prasmę Viešpaties malda, kuri prasideda kreipimusi į Tėvą, jeigu vaikai nebežino, kad jie yra tarp savęs broliai?    Karl Sonnenschein

Tie, kurie dirba, negali nesimelsti.    Dwight

Malda — kaip ir radiumas — tai skaidri, savaime gimstanti energijos forma.    Alex. Carrel

Tie, kurie meldžiasi, pasauliui atneša daugiau naudos kaip tie, kurie kovoja; ir jeigu pasaulis iš blogo darosi dar blogesnis, tai dėlto, kad pasaulyje daugiau yra kovų kaip maldų.    Don. Cortes

Malda sielos gyvybei yra tai, kas alsavimas yra kūno gyvybei.    J. Newman

Maldą padaro ne knyga, iš kurios skaitai, o tavo širdis — kaip skaitai.    Pr. Būčys

Kaip medžio šaka jungiasi su kamienu, kaip saulės spindulys su saule, upelis su versme — taip siela per maldą vienijasi su Dievu.    Šv. Grigalius

Malda yra didelis palengvinimas. Šiandien aš jaučiu neišsakytą Dievo ilgesį, didesnį kaip vakar. Aš noriu apmąstyti, įsigilinti į savo sąžinę, melstis.    P. Feval

Kaikurie žmonės mano, kad jų maldos neišklausomos. Jie negali suprasti, kad atsakymas yra: ne. G. White

Visą gyvenimą rūpinausi tais, kurie kenčia psichines negeroves. Tuo patyrimu vadovaudamasis galiu pasakyti, kad iš visų higienos priemonių kovojant su neramiu miegu, su dvasine depresija ir prieš visas kitas slegiančias minties, psichikos negeroves pirmąją vietą neabejodamas skirčiau paprasčiausiam įpročiui — melstis.    T. Bulkley

Kuo daugiau namuose meldžiamasi, tuo tvirčiau stovi jų pamatai.    A. Kolping

Geriau yra savo širdį sudėti į maldą, kad ir nerandant žodžių, negu rasti žodžius, bet širdies į juos neįdėti.  M. Gandhi

Sėkmingai maldai priklauso: gryna sąžinė, šventos rankos ir nuolanki širdis.    A. Silesius

Malda be dievotumo — kūnas be sielos.  Vokiečių priežodis

Malda yra įžanga į krikščioniško gyvenimo knygą; naujo gyvenimo pamokslo tekstas; šarvų paruošimas kovai; piligrimo pasirengimas kelionei. Ji turi būti papildyta veiksmu, kitaip ji lieka bereikšmė.    A. Phelps

Meldžiuosi ne tik tada, kai atsiklaupiu, bet nenustoju meldęsis nė atsistojęs.    T. Adams

Dievas neapleidžia to, kuris meldžiasi, nes besimeldžiantis neapleidžia Dievo.    Anonimas

Maldingumas vargšą apsaugo nuo rūpesčio, turtuolį nuo godumo; nelaimėje gina nuo nusiminimo, laimėje nuo išdykimo; jis atsiskyrėlius saugo nuo liūdesio, o gyvenančius pasaulyje nuo pasileidimo. Šv. Pranciškus Salezietis

MALONĖ

Kaip daugelis aprauda, kai siela skiriasi nuo kūno, ir kaip nedaug teverkia, kai nuo sielos atsiskiria Dievo malonės šviesa.    Šv. Antanas iš Paduvos

MALONUMAI

Tas žmogus yra susivaldantis, kuris, jausdamas malonumų įtaką, nesiduoda jų užviešpataujamas iki tokio laipsnio, kad užmirštų savo pareigas, perdėtai besidžiaugdamas malonumais.    Aristotelis

Malonumų, kaip ir druskos, reikia turėti su saiku.  Diogenas

Bėk nuo tokių malonumų, kurie šiandien džiugina, o rytoj skaudina.    G. Herbert

MANDAGUMAS

Mandagumas yra visų žmonių tiesioginė pareiga. Juo kas yra daugiau* mokslo gavęs, juo tam ta pareiga yra svarbesnė ir labiau privaloma. Mandagumas yra artimo meiles veikimas, storžieviškumas yra savimeilės pluta.  Pr. Būčys

Kas yra mandagus ir kilnus su svetimaisiais (užsieniečiais), tas parodo, kad yra pasaulio pilietis. Fr. Bacon

Maži mandagumo, kaip ir maži meilės pareiškimai, padeda pasaulį, o taip pat ir Dangų viršum pasaulio padaryti laimingą.    J. A. Carney

Mandagumas nieko nekainuoja, o laimi viską.   M. W. Montgu

Kuo kas yra kilnesnis, tuo mandagiau elgiasi su žmonėmis.    L. Boerne

Mandagus žmogus yra tas, kuris susidomėjęs klauso apie dalykus, kuriuos jis gerai žino, kai juos pasakoja žmogus, kuris nieko apie tai neišmano.    De Morny

Mandagumas ne visada yra išminties žymė, tačiau stoka mandagumo visada sukelia pagrįstą įtarimą, kad tas žmogus paikas.    W. S. Lander

MARIJA

Kristupas Kolumbas 1492 m. išplaukė į nežinomą kelionę jieškoti nujaučiamo, bet nežinomo krašto. Tačiau, kad jo paties su jo užsimojimais nepalaidotų vandenyno bangos, jis į savo laivą pasiėmė kartu ir Marijos paveikslą.  P. Jakas

Nekaltoji Marija yra vienintelė rojaus relikvija, šviečiantis išganymo ženklas.    Kard. Faulhaber

Kiekvienas Marijos vaikas turi būti daugiau ar mažiau meniškas Madonos paveikslas; kuo jis arčiau originalo, tuo geriau.    G. Harrasser

O, Marija, mano meile! Kai tik prisimenu tave savo širdyje, tuoj palieka mane visoks sunkumas ir prislėgimas.

Tu, kaip ryto aušra, prasiverži pro žemišką skausmą, nušviesdama man visą gyvenimą.    Eichendorf

MARKSIZMAS

Marksizmas yra toks ypatingas idėjos subjaurojimas, kokio nežino idėjų istorija.    Carlo Antoni

MĄSTYMAS

Kai kurie žmonės studijuoja visą savo gyvenimą ir prieš mirti jie būna visko išmokę, išskyrus mąstyti.  F. U. Domergue

Yra dvi didelės senovinio padavimo tiesos, kurių neapmąstyti būtų klaida: pirma — šėtonas pirmas iš angelų norėjo nuversti nuo sosto savo geradari ir, antra — gero ir blogo pažinimo vaisius atneša mirtį. Pirmasai dalykas moko, kad nedėkingumas yra įgimtas kiekvienam, o antras — kad žinojimas dar nedaro žmogaus laimingo.    Rivarol

Peiktinas, kuris nenori apmąstyti to, ką turės veikti.  Fr. Schiller

Daug studijavau apie vadimąją minties laisvę, ir vis dėlto visada radau, kad religija laisvai mąstyti kliudo tik tiems, kurie nėra mąstytojai.    A. Thiers

Kam reikalingas mintytojas? Jis patiekia minčių tiems, kurie negalvoja. Tai reiškia, kad visada bus didelis mąstančiojo kūrinių pareikalavimas.    F. Vanderem

Gražu yra mąstyti, dar gražiau — melstis, bet Dievą mylėti yra gražiausia.    E. Leseur

Pavojinga yra žmogui galvoti apie savo menkystę, pamirštant savo didybę. Pavojingiau yra žmogui galvoti apie savo didybę, pamirštant savo menkystę. Pavojingiausia yra nieko apie tuos du kontrastus nežinoti. Bl. Pascal

Jei nebevalgai, nebejudi, tai esi nebesveikas; jei nebegalvoji, tai nesi, nebuvai ar nebesi inteligentas. Vaižgantas

Daug galvok, mažai kalbėk ir už vis mažiau rašyk.  Italų priežodis

Mąstymas, galvojimas teikia tokį tyrą ir tokį gyvą pasitenkinimą, kad kas nors kartą gyvenime paragavo, niekada be jo negalės apseiti.    J. J. Engel

MATERIALIZMAS

Kaip bloga muzika yra organizuota laiko tuštuma, taip ir materialinis galvojimas yra ne kas kita, kaip organizuota dvasios tuštuma.    Fr. Werfel

MATYMAS

Draugystė nemato, meilė negali matyti.  Anonimas

MAŽMOŽIAI

Neištikimybė mažuose dalykuose atbukina moralini jausmą; ji padaro žmogų nepatikimą, ji atleidžia tuos varžtus, kurie individą riša prie bendruomenės; ji veikia prieš Dievo Meilę, kuri turėtų cementuoti gerus žmonių santykius.    Fult. Sheen

Mažmožiai sukuria tobulybę, bet tobulybė nėra mažmožis.    Mykolas Angelas

Dvasinėj tvarkoj yra daug lengviau atlikti koki dideli pasiaukojimo aktą, negu kasdien ir kantriai kryžiuoti savo kūną su visais jo netvarkingais jausmais. Smulkios pareigos yra dažnai sunkesnės, nes jos atrodo nereikšmingos ir nuolat pasikartojančios, bet neištikimybė mažuose reikaluose rengia dirvą didelei neištikimybei. Mažuoju neteisybės aktu taip pat sulaužoma riba, skirianti gėrį nuo blogio. Fult. Sheen

MAŽUMOS

Tikriausias būdas spręsti, ar kraštas yra tikrai laisvas, tai pagal saugumą ir teises, kokiomis gali naudotis mažumos.    Lord Acton

MEDITACIJA

Kad galėtum sėkmingai veikti, giliai medituok.  Raul Plus

Meditacija yra sielos akis.    Bossuet

Neturėti laiko medituoti, tai neturėti laiko žiūrėti kelio, besiskubinant tik žygiuoti į priekį. A. D. Sertillanges

MEDŽIAGA

Medžiaga yra vergijos pagrindas, dvasia gi laisvės pagrindas. Medžiaga yra padalinimo pagrindas, dvasia gi yra vienybės pagrindas.    Fult. Sheen

MEILĖ

Tikroji meilė reiškiasi darbais.    K. Paltarokas

Kai širdis ugnyje, kibirkštys kris ir iš širdies. Anonimas

Meilė — tai žmonių paikystė, bet joje yra Dievo išminties.    V. Hugo

Meilė yra labiau varginanti, kaip draugystė, nes ji reikalauja nuolatinių įrodymų.    Anonimas

Žmogus gali nuslėpti visus dalykus, išskyrus du: kad jis yra girtas ir kad jis yra įsimylėjęs.    Antiplianes

Meilė yra gyvenimo ugnis: ji arba sudegina, arba apvalo.    Anonimas

Iš tikrųjų mylime tada, kai nežinome ir neturime drąsos pasakyti, kad jaučiame savyje meilę; kada suprantame mylimosios moters mintis, jos nesiklausydami, net jai nepažvelgę į akis; tai yra meilė ir dėl tokios meilės mirštama.  Gon. Dias

Meilė, kurią saugo nuolankumas ir kuklumas, ištveria tiek ilgai, kiek ilgai gyvenama.    Berni Canan

Meilė — tai šviesūs ir šilti saulės spinduliai, kurie visa gaivina pasaulyje.    K. Paltarokas

Tik skaisti meilė yra didi meilė.    H. lbsen

Mylėti — yra skaistykla; mylėti ir būti mylimam — dangus; nebūti pamiltam — tamsumos vieta; nustoti mylėjus — pragaras.    L. Eguilaz

Laimingiausias, garbingiausias ir tobuliausias numylėtinis yra tas, kuris savo gyvenimo pabaigoje gali pasakyti: “Jokiai moteriai nebuvau kentėjimo priežastimi; sėjau savo linksmumą, ir nė vienas iš mano džiaugsmų neišsigimė į susigraužimą.”    Mantegazza

Kartą vienos talentingos moters kažkas paklausė, kas yra meilė. Ji atsakė:“Vyrui ji yra neramumas; moteriai — jos gyvenimas”. Ir taip moteriai meilė atneša talentus, kurių jai trūksta, o vyrams atima talentus, kuriuos jie turėjo.   Descuret

Meilė įvykdo daug dalykų, o svarsto mažai. Kur yra meilė, ten nėra vargo bei kentėjimo, arba pats kentėjimas yra mylimas.    J. Deharbe

Nėra nė vieno tokio kieto, geležinio žmogaus, kurio nebūtų galima nugalėti meilės ugnimi. Šv. Augustinas

Mylėti reiškia ir kitam linkėti to gero, kurio sau norime.  Aristotelis

Mylėk atvirai, nevok pasitikėjimo, džiaukis laime ir aukokis; nežaisk žmonių pagarba, šeimos meile, nemeluok begėdiškai ir nežemink moteries.    Seneca

Meilė yra dieviškas lašas, kurį deivės nulašino į gyvenimo taurę, kad būtų užmuštas kartumas. Rochester

Meilė nušviečia visą gyvenimą. Tai skaidriausia draugystė, tai lengviausia našta, tai šviesiausia naktis; ant dyglių pražįsta rožės, kai meilė pasirodo, ir sunkiausi kryžiai pasidaro saldūs, kai meilė juos paliečia.    A. Wibbelt

Pasiaukojanti meilė parodo, koks brangus gali būti žmogus.    R. Aleksandrov

Ką tau kas skirs — ar peiks, ar girs,
Tu nieko nežiūrėk!
Į žmones eik, jiems laimę teik,
Jausk ir mylėk!..
      A.
Jakštas

Meilės niekas negali atstoti, — nei maldos, nei išmalda, nei pasninkas. Be meilės kitos dorybes — tai riešutas be branduolio.    K. Paltarokas

Meilė daro žmogų panašų į Dievą, o pavyduliavimas — į žvėrį.    Pirožnikov

Meilė yra greita, nuoširdi, švelni, išmintinga, tvirta, kantri, ištikima, pastovi, kilniadvasė, niekad nejieškanti savęs, nes kai tik pradedama jieškoti savęs, nustojama mylėti. Tomas Kempietis

Mylėdamas kiekvieną daiktą, suprasi Dievo paslaptį daiktuose.    F. M. Dostojevskį

Kiekvienos sielos gelmėse yra paslėpti turtai, kuriuos tik meilė teįstengia atrasti.    E. Rod

Kas tik įvyksta, įvyksta dėka kokios nors meilės.  Tomas Akvinietis

Meilė iškelia žmogų iki amžinybės kraštų. Vydūnas

Tik meilė užgydo mirtinę pasaulio žaizdą.  R. Schneider

Kas gali suprasti šią jėgą vyro ir mergaitės sieloje? Tai prasideda atsitiktiniu akių susitikimu, droviu ir delsiančiu žvilgterėjimu ir po to suliepsnoja nepaliaujamu karštu žvilgsniu. Iš pradžių paliečia viens antrą pirštais ir vėl greit atsitraukia, bet po to veržiasi širdim prie širdies.  Pearl S. Buck

Gamtos vainikas yra meilė. Ji sukuria skirtumą tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską sugerti į save; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keletas lašelių iš meilės taurės atsimoka už visą kančią ir rūpesčių gyvenimą.  J. W. Goethe

Laimei tų, kurie mylisi, Dievas negali nieko pridėti, kaip tik tai, kad meilė tęstųsi be pabaigos. V. Hugo

Kilnioji meilė yra vandenynas, iš kurio prasideda, išteka visos kitos dorybės.    J. B. Lacordaire

Jei mylime, meilė uždaro mūsų širdis visiems džiaugsmams, kurių pati neduoda.    M-me Riecobini

Pirmoji žmogaus gerumo sąlyga — ką nors mylėti, antroji — ką nors gerbti.    J. Elliot

Žmogus mažai turi gražių dienų, tačiau ir tame tamsiame jo horizonte meilė, ta dieviškoji saulė, gali savo spinduliais nuskaidrinti klaidžiojantį gyvenimo debesėlį.  V. Hugo

Nei meilės, nei raudonos nosies — negalima paslėpti.  T. Holcroft

Tikroji meilė yra skaidri kaip aušra ir tyli kaip kapas.  V. Hugo

Meilę tik tas nugali, kurs nuo jos bėga. Cowley

Meilės tikslas yra Dievas; klajojama iš jausmo į jausmą, jieškoma pabučiavimo ir manoma, kad mylima, bet širdis pasilieka nerami, nes ją tik vienas Dievas tegali patenkinti.  Tarchetti

Meilė nugali mirti, tačiau atrodo, kad vienas mažas blogas įprotis nugali ir meilę.    Ebner-Eshenbach

Meilės kalba yra akyse.    Ph. Fletcher

Meilė, tikrai verta savo vardo, yra tikra, viena, amžina.  M. Pečkauskaitš

Vynuogės krypsta į saulę, žmogaus širdis — į meilę; jei būtų prarasta šviesa ir meilė, geriau būtų visai negimus.  Bodenstedt

O meilė žmonėms juk ir yra tie sparnai, kuriais žmogus iškyla augščiau visko.    M. Gorkij

Meilės žavingoji jėga ir yra ta, kad ji kilnina tai, ką pasiekia jos dvasia, kaip saulė, kurios auksiniai spinduliai ir audros debesis auksu paverčia.    Grillparzer

Meilė yra dangiškas kvėpavimas rojaus oru.  V. Hugo

Pirmosios meilės žavumas glūdi tame, kad nežinoma, jog ji gali pasibaigti.    Disraeli

Įsimylėjęs žmogus nori labiau būti mylimas, negu jo  prigimtis leidžia; štai dėl ko įsimylėjusieji beveik visi atrodo juokingi.    Chamfort

Nėra ant žemės nieko taip gražaus ir taip nenumaldomo, kaip meilė.    Stifter

Ten, kur nėra meilės, pasaulis tėra tuščia, bekraštė erdvė.    Rueckert

Tačiau koks baisus dalykas yra meilė, kai ji negali laisvai ir nevaržomai sruventi iš širdies į širdį. P. S. Buck

Vien tik darbais įrodoma meilės galia. J. W. Goethe

Subrendusių ir senatvės meilė yra stipriausia ir baisiausia.    G. Papini

Meilė turi būti kurstoma kaip ugnis, ir kaip užmiršta ugnis nedega, taip paniekinta meilė pražūva.  Lazdynų Pelėda

Meilė tave daugiau pamokys, negu ilgi skaitymai ar dideli mokslai.    Palau

Gali pasakyti kaip myli, reiškia mažai myli.   Petrarca

Kai žmogus myli, jis tiki, kad jo meilė, ir tiktai ji viena, nusitęs net anapus gyvenimo, o kas jam amžina, tas brangiausia už visa, kas turi laiko ribas. Č. Grincevičius

Pasiaukojanti meilė parodo, koks brangus mums gali būti žmogus.    R. Aleksandrov

Už tai, kad nieko nemylėjai, nieko nejautei, vien tik save ir savo mintis — pasmerktas būsi — pasmerktas amžinai.  Z. Krasinski

Meilė gaivina išmintį, o išmintis — meilę. Tai šviesusis ratas, kuriame telkiasi mylintieji ir išminčiai.  M. Meterlink

O visdėlto — gražiausias dalykas čia žemėje yra mylėti ir būti mylimam.    W. Bush

Meilė ir trobeles paverčia aukso rūmais. Hilty

Liūdni yra tie namai, kuriuose meilė nesijuokia.  Giacosa

Meilė, kuri neįstengia aukotis, yra lyg žvaigždė, kuri augštybėse nešviečia.    C. Delclaix

Meilė yra liga, ir, nors ir labai maloni, bet vistiek liga.  A. Baronas

Žmogaus jėga tuomet tepražjsta ir lieka pašvęsta, kai iš jos išauga rūpestingoji ir veiklioji meilė.  Fr. W. Foerster

Tikrą meilę pažinsi iš ištikimumo.    Kolping

Ką dangus nori išgelbėti, tą saugo meilės pasireiškimais.    Laotse

Jokia meilė nėra tiek nuopelninga, kiek kenčianti meilė.    Šv. Alfonsas Liguori

Kad būtume mylimi, turime būti verti meilės; kad būtume meilės verti, turime būti geri; kad būtume geri, privalome pažinti Gėrį, gi kad pažintume Gėrį, privalome mylėti Dievą, artimą ir visus žmones pasaulyje. F. Sheen

Vaisiai bręsta saulėje, žmonės bręsta meilėje.  J. Langbehn

Jei šviesa yra pirmoji gyvenimo meilė, ar meilė nėra pirmoji širdies šviesa?    H. Balzac

Tik viena meilė veda žmones į gyvenimą.  J. H. Pestalozzi

Ten, kur yra meilė, ten nėra jaučiama sunkumo, o jeigu esama sunkumo, tai pats tas sunkumas yra mylimas.  Šv. Augustinas

Belaisvis yra kiekvienas žmogus, kurio širdyje yra sukaustyta meilė.    Fr. W. Foerster

Meilė — tai Dievo duotas jausmas; jis žmogų nuo gyvulio atskiria.    Lazdynų Pelėda

Į tiesos laukus kito kelio nėra, kaip per meilę.  Bl. Pascal

Meilė nėra meilė, jei su ja neina atsižadėjimas.  W. Shakespeare

Meilė nėra automatiška; ji privalo turėti krizių, arba ji mirs.    Fult. Sheen

Tikra meilė yra tik ten, kur nuoskaudas meile nugalima, kur priešus laimima meile.    L. Tolstoj

Dieną, kurią nedegsime meile, daugelis mirs nuo šalčio.    F. Mauriac

Meilės žuvimas virsta pasibaisėtina krize. Toki meilės smūgiai lygūs operacijai, kuri palieka didelius randus... Iki šiol nesuprantu, kaip gali būti, kad visa tai išgyvendamas žmogus nemiršta.    E. L. Schueler

Yra žmonių tiek jieškančių savęs, kad įsimylėję jie yra tiek susiinteresavę savo aistromis, kad jau nebesiinteresuoja asmeniu, kuri myli.    La Rouchefoucauld

Vargas tam, kuris mylės tik kūną, tik formas, tik išvaizdą. Mirtis jam viską atims. Stenkitės mylėti sielas, kurias visuomet turėsite.    V. Hugo

Kaip ugny slypi gėris ir blogis, taip ir meilėje. Nepanaudokite jos blogam: ji gali sudeginti jūsų gyvenimą.  P. Abelkis

Meilė yra stipresnė už mirtį ir už mirties baimę; tik meilė palaiko ir išjudina mūsų gyvenimą. J. Turgenev

Meilės jėga gyvai pasireiškia tik netekus mylimo žmogaus.    A. Čechov

Pasitikėjimas ir pagarba yra dvi pagrindinės meilės kolonos, be kurių ji negalėtų egzistuoti, nes be pagarbos — meilė neturi vertės, o be pasitikėjimo meilė neturi jokio džiaugsmo.    H. Kleist

Niekas negali išvengti nei meilės, nei mirties.  Publius Sirus

Žmogaus gėris plaukia iš meilės, kaip augalo tarpimas pareina nuo saulės.    L. Tolstoj

Angelai ją vadina Dangaus džiaugsmu, velniai — vadina pragaro kančiomis, žmones gi ją vadina meile.  H. Heine

Meilė yra akla vadovė, ir tie, kurie ją seka, dažnai paklysta.    C. Cibber

Broliai, mylėkite net žmogų nusidėjėlį, nes tokia meilė priartėja prie dieviškosios. Mylėkite kiekvieną Dievo kūrinį ir visą visatą — kiekviena smilčių grūdelį, kiekvieną lapelį, kiekvieną stiebelį. Jei viską mylėsite, galėsite suprasti dievišką visų dalykų paslaptį.    F. Dostojevskį

Meilė negali būti gili, jeigu ji nėra tyra. A. Comte

Kas pradeda mylėti, turi būti pasiruošęs kentėti.  Mėrė

Aš esu čia ne tam, kad drauge su kitais neapkęsčiau, bet tam, kad mylėčiau.    Sofoklis

Meilė tai angelų pasveikinimas žvaigždėms. V. Hugo

Dievas yra Dangaus pilnuma; žmogus yra meilės pilnuma.    V. Hugo

Kad išmoktume mylėti, privalome mokėti matyti. Vienas draugas kartą man pasakė: “Gyvenau prie sesers dvidešimt metų ir ją pamačiau tik tą akimirką, kai mirė mūsų motina.”    M. Maeterlinck

Meilė nieko neišskiria, išskyrus neapykantą.  J. Girnius

Žmogaus jėga tuomet tepražįsta ir būna pašvęsta, kai iš jos išauga rūpestingoji ir veiklioji meilė. F. W. Foerster

Būti mylimam ir savo neištikimybe likti išdaviku yra niekšingiausias nusikaltimas.    P. Mantegazza

Mylėdamas žmogus pergali savo vienatvę, kitame suranda save patį ir tuo būdu iš tremties grįžta į savo namus. Mylintis žmogus visada ir visur yra namie. A. Maceina

Mylėti žmogų, kuris ir mus myli — žmoniška meilė. Mylėti priešą — dieviška meilė. Žmogiška meilė gali pereiti į neapykantą, dieviška gi nesikeičia; net ir mirtis negali jos sunaikinti, nes ji yra mūsų sielos esmė. Rytų išmintis

Klaidingoji meilė nėra nemari, kaip tikroji; jos liepsna užgęsta, kai tik užgęsta geismas.    Segur

Kas kitų nemyli, tas, man atrodo, negali būti ir kitų mylimas.    Demokritas

Nėra didesnio skausmo už meilėje kilusį, nėra didesnės meilės už skausmuose subrendusią.    Putinas

Tuščios gyvenimu pereina tik tos sielos, kurios nemyli.  R. S. Benson

Jeigu nesate padaryti, taip sakant, iš tos pačios medžiagos, kaip jūsų nedegamos spintos, pakilkite, pagaliau, augščiau — laimėti tą nepalyginamą turtą, kuris yra meilė.  G. Papini

Kiekvienoje meilėje — žmoniškoje ir dieviškoje — niekas nežūsta, bet šis tas visuomet atstatoma; kas buvo prarasta, vėl atrandama, kaip kad sūnų palaidūną. Niekuomet nebūtų buvę žengimo į Dangų, jei nebūtų buvę prikalimo prie Kryžiaus, ir niekuomet nebus pagarbinta žmonių meilė, jei ji nebus išgyvenusi krizių.    F. Sheen

Meilei nėra vargo nei kliūčių, nes meilė linksma, meilė šildo, šluosto ašaras, meilė praveda pro spygliuotas vielas, pro ugnį ir ledus.    A. Baronas

Viską daro meilė ir gyvenimo džiaugsmas, kuris iš jos ateina. Mylėk kiekvieną vabalą bei žiedą ir būsi laimingas, neužtrokši dienų dulkėse ir neprigersi liūdesy. A. Baronas

Meilė turi pereiti nuolatinę transformaciją, nes kitaip ji užsitrauktų puolimo bausmę — skęstų niūrume ir monotonijoje. Be rinktinių kryžiaus žaizdų ir tuščio karsto ji turi tik nuolatinę šaltą akmens tapatybę.    F. Sheen

Meilė nesibaigia su paskutiniu žmogaus atodūsiu. Ji tęsiasi per amžius.

Meilė yra Kūrėjo širdies amžinas ir saldus vynas. Dėl to žmogus nerimsta, kai į savo širdies kieliką jos pilnai neprisisemia.

Būk girtas Dievu, būsi blaivus žmogui.

Meiles taure pasidalink su artimu, nes kiekvienas žmogus laukia širdies ir šiltos rankos.

Ką padėtų, nors ir visą pasauli užkariautum, jei nei vienos tave mylinčios širdies neturėtum?

Apgavystė nekaltą ir nebudrią meilę sugauna ir supančioja piktybių tinklais taip, kaip voras musę.   M. Aukštaitė

Tikroji meilės vertė glūdi čia, kad ji, būdama be galo dosni, gali palaiminti ir nevertus. Vertiesiems daug yra skirta dovanų šioje žemėje, bet meilę Viešpats tyčia paliko nevertiesiems.    R. Tagore

Kiekvienas dalykas yra daromas iš meilės, o pati meilė yra sukurta dėl Dievo.    Balbo

Meilė! Tai ištisas tomas ir tik vienas žodis; tai okeanas ir ašara; tai septintas dangus ir miražas; tai audra ir atodūsis; tai tūkstantis metų ir sekundė. Koks suteiktas džiaugsmas ar skausmas laimingoj ar nelaimingoj meilėj! Tai miela muzika sielai, priverčianti virpėti visas stygas. Fupper

Toks jau Dievo Įstatymas, kad negalima žmonių išganyti jų nemylint.    H. Perreyve

Meilė yra dieviškos kilmės. Ji veikia kaip saulės spindulys: viską perskrosdama, sušildydama, nušviesdama, išryškindama, pagyvindama. Meilė yra sielos saulė. J. Burow

Jeigu gyvenimas be meilės vyrui yra tuščia vienatvė, tai moteriai — sausos dykumos.    Ch. E. Bentzel

Meilė — tai mąstymas be minties, tai saldžių syvų tekėjimas gegužės medyje, tai galvojimas Adomo ir Jievos siela prieš jų nupuolimą.    B. Goltz

Jaunos įsimylėjusios moters širdis yra auksinė šventovė, kurioje altoriun dažnai iškeltas molinis dievaitis.  P. Limayrac

Fortis est, ut mors, dilectio. (Kaip mirtis, galinga yra meilė.)    Saliamonas

Jeigu nepaisysi meilės artimui, veltui sakysies mylįs Dievą, nes Dievo meile yra artimo meiles pradžia, o artimo meilė yra mastas Dievo meilei.    F. Quartes

Meilė kaip vėjaraupiai: kas jais jaunystėje nesirgo, retai arba ir niekad nebesuserga; bet jeigu suserga — tuo pavojingiau.    A. Kotzebue

O, meile, meile, kad tu mus sugriebi, galima drąsiai šaukti: “Sudie, išmintie!”    J. Lafontaine

MEILUMAS

Kaip vaškas, iš prigimties kietas ir sausas, su truputėliu šilimos pasidaro lankstus ir galintis priimti bet kokias formas, taip galima priešingus žmones su trupučiu mandagumo ir meilumo padaryti lanksčius, kaip šilimą daro vašką.    A. Schopenhauer

Parodydamas tik truputį meilumo žmonėms, tu sau pačiam sukursi saulėtą dieną.    H. E. Kraus

MELAS

Melagis iš savo melagysčių turi tik tą pelną, kad ir tiesą sakant jam niekas nebetiki.    Aristotelis

Nuodėmė turi daug įrankių, bet melas yra kotas, kuris jiems visiems tinka.    O. W. Holmes

Nėra žmogaus, kuris turėtų tokią gerą atmintį, kad galėtų būti nesugaunamas melagis.    A. Lincoln

Nėra “baltojo melo”; melas yra juodas, kaip degutas, ir dvigubai labiau dvokia.    H. Ward Beecher

Meluoti, tai parodyti, kad nepaisoma Dievo ir bijoma žmonių.    Plutarchas

Gėdinti melagį, pajuokti kvailį ir ginčytis su moterim yra tas pats, kaip semti vandenį rėčiu. Nuo tų trijų dalykų, gelbėk mus, Dieve!    M. Lermontov

Aš nežinau nieko ydingesnio, nieko niekingesnio už melą. Tai yra apmaudo, bailumo ir tuštybės padaras. Chesterfield

Būti visai teisingu žmogumi, tai augštas pašaukimas, nes žinojimas, kad yra pasaulyje žmonių, niekada nemeluojančių, saugo nuo melavimo nesuskaitomą daugybę žmonių.     F. W. Foerster

Meluoti yra visiška blogybė. Negalima meluoti mažai. Kas meluoja — pasineša melo vieškeliais. Melas yra šėtono veidas. Šėtoną vadiname dviem vardais: velniu ir melagiu. V. Hugo

Melas tai kaip sniego kamuolys: juo ilgiau jis ritamas, tuo darosi didesnis.    M. Luther

Melas yra vaikų, paikų ir piktos valios žmonių prie-bėga.    Fr. Bacon

Tas, kuris melu sutepa savo lūpas, negali turėti nė grynos širdies. Jeigu jo sąžinė būtų švari, būtų švarios ir lūpos. Mirabeau

Melagi greičiau pagauna kaip raišą. Italų priežodis

Melas pradeda tuo, kad netiesą bando rodyti panašią Į tiesą, o baigia tuo, kad jam pačiam tiesa atrodo melu. W. Shenstone

MELANCHOLIJA

Melancholikas visuomet mato blogąją pusę; mato daiktus tokius, kokiais jie gali būti, ne tokius, kokie yra. Jis žiūri į gražų veidą ir mato šiurpią kaukolę. Chr. N. Bovee

MENAS

Menas yra vienas ir nedalomas. J. Baltrušaitis

Menas yra žmonių sielos sutelktas medus, suneštas vargo ir darbo sparnais.    Th. Dreiser

Tikras meno šūkis privalo būti: menas grožiui, o grožis gyvenimo tobulumui.    St. Šalkauskis

Menas yra viena iš galingiausių gyvenimo jėgų ir vienas iš slaptingiausių būties stebuklų. J. Baltrušaitis

Mokslas ir menas priklauso visam pasauliui.  J. W. Goethe

Meno ir gyvenimo augščiausia viršūnė yra tiesa.  Amiel

Menas ir literatūra yra moralinis civilizacijos spinduliavimas, dvasinis žmonių nuskaidrinimas. G. Carducci

Menas tam tikru atžvilgiu yra realybės kritika.  A. Graf

Menas yra tiek vertas, kiek vertas tas gyvenimo supratimas, kurį jis įkvepia.    A. Graf

Menkas tas dailės kūrinys, kuris neįstengia sulaikyti žmogaus bent pusvalandį nuo niekingų minčių ir nedorų darbų.    D. Leopardi

Meno kūryba — tai tautos lobynas, kuriame spindi tautos gyvenimo sintezė, jos būdas, jos visa siela. J. Keliuotis

Kas moka pastebėti daiktų meilingumą ir gražumą, tą mes vadiname poetu, dailininku, garbingu ir apdovanotu žmogumi.    Carlyle

Menas tai kontempliacija. Tai malonumas dvasios, kuri perskrodžia prigimtį ir atranda dvasią, kuri ją pačią gaivina. ; tai pati augščiausioji žmogaus misija, nes tai yra dvasinės pratybos, kurios siekia suprasti pasaulį ir stengiasi tą supratimą atskleisti kitiems.    A. Rodin

Menas yra dieviškoji kibirkštėlė žemėje, ir žmogus per ji labiausiai panašus į savo Sutvėrėją. Jis teikia ramybę ir skaidrina sielą.    Č. Grincevičius

Menas kalba iš sielos į sielą; medžiaga tėra tik kelias, kuriuo šis bendravimas vyksta.    H. Grimm

Menas yra tiltas, kuris mus riša su Dievybe. G. Ebers

Didysis menas yra žmogaus pasigėrėjimo išreiškimas Dievo kūryba, ne savo.    J. Ruskin

Tikrasis meno kūrinys tėra tik dieviško tobulumo šešėlis.    Mykolas Angelas

MENININKAS

Jei kiekviena siela — paslaptis, juo labiau dailininko siela kūrybos metu.    A. Jakštas

Menininkai yra žmonės, kurie pralenkia kitus, eina pirmieji ir palieka pėdsakus, bet kai atsigrįžta, mato, kad jie yra likę vieni... tie didieji, tie nelaimingieji vienišiai.  Mykolas Angelas

Tik tas gali būti menininkas, kuris turi savo religiją, kuris turi savo originalią Begalybės mintį. Fr. Schlegel

Ką sukuria menininkas ar mokslininkas, tai eina iš kartos į kartą, tai niekuomet nesensta, tai lieka amžina.  A. Smetona

Pilni ir tobuli menininkai yra dorovingi, kaip ir apskritai pilnutinės ir tobulos žmonių asmenybės. Novalis

MIEGAS

Miegas yra vienintelė Dievo dovana, kurią gauname be darbo; tačiau darbas jį triskart saldesnį padaro.  K. J. Weber

METAI

Pavasaris yra mergaitė, vasara — motina, ruduo — našlė, o žiema — pamotė.    Lenkų priežodis

MINTIS

Didžiosios mintys, kaip didieji medžiai, lėtai auga, ir daug laiko trunka, kol pasirodo jų stiprumas, grožis bei nauda.    Fr. Būčys

Mintis yra veiksmų pradžia ir pagrindas. Leonas XIII

Vergijos pančiai tepaliečia rankas; tik mintis padaro žmogų laisvą ar vergą.    Fr. Grillparzer

Mintys — galvai gimnastika, jausmai — širdžiai gimnastika: juos lavina ir keičia, idant, pagaliau, galva apimtų visą kosmosą, o į širdį sutilptų visa žmonija. Vaižgantas

Jeigu tu, apmąstęs savo ydas, ryžtiesi taisytis, tai mintys apie kitų menkumą tau bus svetimos ir neturėsi tam laiko.    K. Noetzel

Kai žmogų pagauna augštesnioji mintis ir kai jis ją seka, pamiršta save ir savo jėgų ribas. Sunkiausias kančias viena gyva idėja užgniaužia. Žmonės, kuriuos pagauna gyviausias ir tyriausias jausmas — Dievo meilė — nebepaiso nei gyvenimo, nei mirties ir šių idėjų gelmėse jaučiasi kaip Danguje. Paprasčiausias darbas bus persunkus, jei jis tebus atliekamas tik kūnu; meilė mums sunkiausius darbus padaro lengvais.    Herder

Minties ligos yra kenksmingesnės ir dažnesnės kaip kūno ligos.    S. Kierkegaard

Kur keliauja mūsų mintys? — Į Dievo atminti.  Joubert

Didžiosios mintys gimsta širdyje. Vauvenargues

Žmogui nėra didesnio turto, kaip teisinga mintis.  Sofoklis

Niekada nėra vieniši tie, kuriuos lydi kilnios mintys.  Anonimas

Neišdirbta žemė, kad ir kažin kaip ji būtų derlinga, neš tik usnis ir erškėčius; taip ir žmogaus mintys.  Šv. Teresėlė

Mūsų mintys — kaip varnos. Jos renka viską, kas žiba, nepaisant kaip nepatogūs mūsų lizdai darosi su visu tuo metalu juose.    Th. Merton

Turėki gerų minčių arba tavo priešas tavo galvą pripildys blogomis — be minčių ji negali būti. Th. Moore

Jei vieton brangakmenio ar gėlės galėtume į draugo širdi įmesti mielą mintį, tai būtų angeliška dovana.  G. Macdonald

Veiksmo žmonės tėra tik nesąmoningi minties žmonių įrankiai.    H. Heine

Kartą labai geras laikrodis ėmė eiti netiksliai, ir nebuvo galima surasti jokio sugedimo. Pagaliau nustatyta, kad jį gadino arti stovintis magnetas. Jeigu ir šviesiausias mintijimas bus veikiamas kokio iš anksčiau turimo pomėgio, jis veiks nereguliariai.    R. Cecil

MIRTIS

Prie mano šono padėkite plunksną, ant kaktos — Nukry-žiuotąjį, prie mano kojų — Evangeliją, ir tada ramiai uždarykite karstą. Po paskutinės maldos pastatykite kryžių ant mano kapo, ir jeigu man antkapį skiltumėte, tai jame įrašykite tik šiuos žodžius: “Tikėjau, dėlto dabar matau”.  Louis Veillot

Mirtis fizine prasme yra ne kas kita, kaip pašaukimo nutraukimas: tai įsakymas tarnams susirinkti pas savo valdovą ir parodyti, kiek talentų yra laimėta aname būties žaidime. A. Maceina

Tiems, kam gyvenimas buvo sunkus, žemė yra lengva.  Lenkų priežodis

Ar mirties yra paskutinis miegas? — Ne, mirtis yra galutinis pabudimas.    A. Seegar

Mirtis yra taip tikra, kaip rytojaus diena, kaip naktis po dienos, kaip žiema po vasaros. Kodėl taip rūpinamės rytojaus diena, naktimi ir žiema, tačiau ne mirtimi? Pasiruošimas mirčiai tegali būti vienas —doras gyvenimas. Juo doresnis mūsų gyvenimas, juo mirties baisumas mažėja ir pati mirtis lengvėja. Šventajam mirtis neegzistuoja.  K. Noetzel

Negulu į lovą nepamąstęs, kad aš (nors dar esu toks jaunas) kitos dienos jau nebesulauksiu, ir vis dėlto joks žmogus, iš tų, kurie mane pažįsta, negalėtų pasakyti, kad esu paniuręs ar liūdnas, ir dėl to savo laimingumo aš kasdien dėkoju savo Sutvėrėjui ir to iš visos širdies linkiu kiekvienam žmogui.    W. A. Mozart

Mirtis baisi tiems, kurie su mirtimi viską praranda, bet ne tiems, kurių garbė numirti negali.    Cicero

Sunki yra mirtis? Bet gyvenimas be minties apie mirtį be to, ką sudaro religija, be to, kas žmogų skiria nuo gyvulio, yra kliedėjimas — nuolatinis ar su pertraukomis, paikas ar tragiškas.    Pacoli

Tušti ir kenksmingi mirusiųjų gyrimai, jei jie gyvųjų nepaskatina mylėti iškeliavusius ir sekti jų pėdomis.  Tommaseo

Lengviau yra pakelti mirtį, kai tasai, kuris miršta, gali savo paskutiniuose gyvenimo momentuose pasiguosti gero gyvenimo prisiminimu.    Cicero

Kas žmogų moko, kaip gerai numirti, tas moko, kaip gyventi.    Montaigne

Kaip šalia šviesos yra tamsa, taip ir mirtis yra ties gyvybe.    Vydūnas

Visą gyvenimą mokykis mirti.    Seneca

Tie, kuriuos laikome mirusiais, tėra tik keliautojai, išvykę pirma mūsų. Mirtis nėra viso ko pabaiga, o tik įžengimas į tobulą gyvenimą.    Užrašas H. Fabre, prancūzų gamtininko, antkapyje

Nenustosiu kartojęs: mirtis nėra naktis, bet šviesa; nėra pabaiga, bet pradžia; nėra niekas, bet amžinybė. V. Hugo

Protingas žmogus neturi geisti mirties, bet neturi jos ir bijoti.    Arabų priežodis

Žmonės, kurie miršta už tiesą, darosi nemirtingi; ir, jei ištisa tauta mirtų už tiesą, ji žmonijos istorijoje taip pat pasiektų nemarybės.    R. Tagore

Seno mirtis yra kaip atvykimas į uostą; jauno gi — kaip laivo sudužimas.    Plutarchas

Niekas nežino, kas yra mirtis; o gal ji yra didžiausia žmogaus geradarė. Tačiau mirties bijosi visi, lyg jie žinotų, kad tai yra didžiausia blogybė.    Platonas

Kaip su manimi bus, kai stosiu prieš Dievo akis, kada imsiuos graužtis, jog Jis mane buvo sutvėręs deimantu, o aš pavirtau juoda anglimi; Jis sutvėrė mane tyrą, kaip kristalą, o aš rūdimis susitepiau...; Jis mane sukūrė žaliąja pieva, o aš tapau išdegintu dirvonu!    Tih. Toth

Šio gyvenimo idealas yra ruoštis kitam gyvenimui.  VI. D’Ormesson

Gero gyvenimo paslaptis yra visuomet būti pasiruošusiam gerai numirti.    Joana Cognets

Viskas yra niekas, ir tik mirtis yra amžina.  Nelė Mazalaitė

Mirtis parodo gyvenimo tuštybę, tikras gyvenimas parodo mirties bejėgiškumą sužaloti tuos, kurie myli Dievą.  V. J. Budrikas

Prieš gyvenimo pabaigą viskas vyksta kaip kaukių maskaradui baigiantis, kai nusiimamos kaukės. Tada visi, su kuriais gyvenime teko susitikti, pasirodo tokie, kokie iš tikrųjų yra.    A. Schopenhauer

Mes turime nykstamumo sąvoką, bet labai dažnai neturime nykstamumo jausmo. Net pati mirtis mums atrodo, lyg koks netikras sapnas. Mes, tiesa, žinome, kad visi miršta, bet kaip tik šie “visi” ir pridengia pajautimą, kad mes patys mirštame, kad mes patys praeiname, kad gal rytoj ar poryt mūsų pačių nebebus. Mirtis stovi prieš mus, tarsi koks svetimas dalykas, ištinkąs visus kitus, bet tiktai tuo tarpu ne mus. Mirties būtinybė nesykį yra virtusi racionaliu dalyku, nepasiekiančiu mūsų pergyvenimo. A. Maceina

Kas žino, o gal gyvenimas tėra tik mirimas, o mirimas — bus gyvenimas.    Euripidis

Paskutinioji diena mums atneš ne sunaikinimą, o tik gyvenimo pakeitimą.    Cicero

“Mortis memoria summa sapientia” (Mirties atsiminimas tai augščiausia išmintis), — įrašas Šv. Petro kapinėse Salzburge.

Mano kūną galite užkasti kur norite, aš tik trokštu, kad mane nuolat atsimintumėte prie Viešpaties altorių.  Šv. Monika

Laimingi tie, kurie miršta su paguodžiančiu įsitikinimu, kad yra nusipelnę pasiliekančiųjų ašarų. Fridrikas Didysis

Kūnas tai lyg debesis, kuris pridengia genijų. Ateina mirtis, ta begalinė Šviesa, ir persunkia ta žmogų savo aušra.  V. Hugo

Mirties valanda dažnai būna paskutinė malonės valanda nusidėjėliui, kada Šventoji Dvasia pergalingai išlaužia užbarikaduotas širdies duris.    H. Mohr

Kai siela atsiskyrimo valandoje yra Dievo malonės kupina, tai mirtis nėra gero gyvenimo pabaiga, o tik naujo, geresnio, gyvenimo pradžia.    Šv. Augustinas

Viešpatie, išmokyki mane taip gyventi, kad aš kapo taip pat nebijočiau, kaip lovos.    Th. Ken

Panašiai, kaip padoriai praleista diena baigiasi maloniu poilsiu, taip ir doras gyvenimas — ramia mirtimi.

Gyvenimas visiems — sunkių darbų kalėjimas,
Ir, rodos, tik mirtis — amnestija.
   Petras Babickas

Paskutinį kartą saulę pamatysiu. J. J. Rousseau paskutiniai žodžiai.

Kapo kaimynystė praplečia mūsų mintį, mirties artumas padeda atskleisti tiesą.    V. Hugo

Sokratas tiems, kurie atėjo pranešti, kad atėniečiai jį pasmerkė mirti, tarė: “Juk ir juos gamta yra pasmerkusi mirti.”    A. Aguayo

Jei mirčiau, tu neverk,
Tik melsvu žvilgsniu dangų man nuskink,
Žibuoklių liepsną pilna sauja semk ir berk
Mano akių naktin.

      J. Kėkštas

Blogo žmogaus mirtis yra baisenybė, tačiau gerasis — iš dulkių pakyla į garbę.    E. Hubbard

Geras sergąs žmogus buvo paklaustas, ar jis mano, kad jau mirs? Ligonis atsiliepė: “Iš tikrųjų, bičiuli, aš nesirūpinu, ar mirsiu, ar ne, nes, jeigu mirsiu — būsiu su Dievu, Jeigu gi nemirsiu — Dievas bus su manim.” Plutarchas

Mirtis yra gyvenimo pranašas. Mes mirštame, kad daugiau nebemirtume.    H. Hooker

Kai kurie žmonės taip bijo mirti, kad jie niekada nepradeda gyventi.    H. Van Dyke

Paprastai, mirštame, kai išmokstame gyventi. Anonimas

Gero žmogaus veiksmai pasilieka laisvės ir nepriklausomumo Evangelija visiems tiems, kurie gyvena po jo. Gyvenimo širdyse tų, kuriuos paliekame, negalima laikyti mirtimi. Auksinės kalbos, pasakytos gerų žmonių, ir pavyzdys, kuri jie davė, gyvena per visus laikus; pereina į mintis ir širdis tų, kurie gyvena po jų, sustiprina juos jų gyvenimo kelyje, neretai net paguodžia mirties valandą. S. Smiles

Kas gi yra mirtis? Tai kūno palikimas, tai sunkios naštos nusimetimas, jeigu tik nenešama antros naštos, kuri nusvertų į pragarą.    Šv. Augustinas

MOKYMAS

Ankstyvas tiesos pertiekimas apsaugos nuo klaidos. Kažkas yra teisingai pasakęs: “Pripildykite saiką kviečiais ir atimsite velniui galimybę jį pripildyti smala”.  T. Edwards

MOKYTOJAS

Savo tėvui aš esu skolingas už gyvenimą, tačiau savo mokytojui esu skolingas už gerą, padorų gyvenimą.   Aleksandras Makedonietis

Vaikas ir kryžius, tai perlas ir deimantas kataliko mokytojo rankose, didžiausias jo mokyklos turtas, šeimos brangenybė.    K. Paltarokas

Mokytojas, kuris nėra dogmatiškas savo pamokose, iš viso ne mokytojas.    G. K. Chesterton

Mokslas mūsų senatvėje yra būtina priebėga ir, jeigu jaunatvėje to medžio nepasodinsime, kai būsime seni, neturėsime to pavėsio.    Chesterfield

Visi kiti mokslai bus kenksmingi tam, kas nėra išmokęs būti geras.    Montaine

Mokslas jaunystėje — rašymas ant akmens, senatvėje — rašymas ant smėlio.    Talmudas

Daug išmokau pas savo mokytojus, dar daugiau pas savo draugus, daugių daugiausia pas savo mokinius.    Talmudas

Nemokšomis pasilieka tik tie, kurie nori tokiais būti.   Platonas

Mažas mokslas žmonėms duoda išdidumą, didelis — nuolankuma. Taip ir tuščios varpos išdidžiai stiebia į dangų savo nykias galvas, o grūdų pilnos varpos lenkia savo galvas prie žemės, savo motinos.    D. Merežkovski

Mokytas žmogus savo turtus visada su savimi nešiojasi.    Phaedrus

Truputis mokslo — tolina žmogų nuo Dievo, bet pagrindinis mokslas jį priartina prie tikėjimo. Fr. Bacon

Čia ilsisi Izaokas Newton... stropus, sumanus, ištikimas gamtos, istorijos, Šv. Rašto tyrinėtojas. Kilniojo Dievo didybę jis įrodė išmintimi, o Evangelijos paprastumą dienos švieson atskleidė savo gyvenimu.    Įrašas I. Newtono antkapyje

Kuo labiau gilinamasi į mokslą, tuo gausesni ir nenugalimesni yra Išmintingos Būtybės, Sutvėrėjo buvimo įrodymai... Geologai, matematikai, astronomai, gamtininkai — visi padėjo savo akmenį mokslo bažnyčiai, statomai Dievo garbei.    W. Herschel

Kiekvienas mokslininkas žino, kad mokslas turi savo ribas, kurios žmogaus pažinimui yra neperžengiamos. Tik tikėjimas į augštesnę Esybę, kurios mes turime klausyti, duoda drąsos gilintis į gyvenimo paslaptis. G. Marconi

Kur mokslas niekinamas, ten kvailiai laikomi galvočiais. Gray

Mokslas turi tarnauti tikėjimui stiprinti, o ne turtams įsigyti.    K. Noetzel

Mokslas be tikėjimo, man atrodo, kaip knyga, kuriai nuplėšta pradžia ir galas.    Gaune

Mokslas be sąžinės tėra tik sielos griuvėsiai. Fr. Rable

Mokslas gali ir suklysti, mes neprivalome aklai juo pasitikėti. Dažnai būna taip, kad tiesa apsireiškia žmonėms per Įkvėpimą, gi įrodomasis žinojimas — per protą. Į abu šiuodu šaltiniu turi būti kreipiamas dėmesys. Lecomte du Nouy

Mokslas be dorybės yra pavojingas kaip maras. T. Starkey

Nėra kitų tamsybių kaip tik ignorancija. W. S hakespeare

Lėkštas mokslas daro bedievius, bet gilus mokslas žmogų palenkia pagarbiai klauptis prieš Dievybę. F. Voltaire

Nesibijokite būti nepriklausomais mąstytojais. Jeigu tik pakankamai stipriai mąstysite, mokslas jus privers tikėti Dievą, kurs yra kiekvienos religijos pagrindas. Jūs atrasite, kad mokslas nėra religijos priešas, o talkininkas.  W. Thompson

Mokslas yra žmonijos ranka, bet ji tenurodo žmogui kelią iki paskutiniųjų žvaigždynų ribų, o nemirtingumo klausime — palieka mums naktį širdyje. Fr. Coppee

Atvirai pasakysiu, kad mano ilgų mokslinių stebėjimų patyrimas mane įtikino, kad tikėjimas į Dievą, kuris yra už žmogiškojo žinojimo chaotiškųjų ribų — duoda žmogui nuostabų akstiną skverbtis į nežinojimo sritis.  J. L. Agassiz

Asmuo, kuris mano, kad religija ir mokslas yra vienas antram priešingi, turi būti arba labai jaunas moksle arba didelis ignorantas religijoj.    Prof. Henry

MONARCHIJA

Tik Dievo karalystė yra absoliuti monarchija, kuri yra laisva nuo despotizmo.    C. Simmons

MORALĖ

Moralė ir religija yra tos pačios rūšies dalykai: abidvi dvasinio pasaulio pasireiškimai — pirmoji veiksmu, antroji tikėjimu.    J. G. Fichte

Tik morališkai išauklėtas žmogus, ir tik toksai, yra visai laisvas.    Fr. Schiller

Moters galva yra visada veikiama jos širdies, gi vyro širdis yra visados paveikiama jo galvos. Blessington

MOTERIS

Moteris be religijos tai gėlė be kvapo. Vokiečių patarlė

Moters veido išraiška daug svarbesnė kaip drabužiai, kuriais ji dėvi.    Dale Carnegie

Moteris arba myli, arba nekenčia, vidurio ji nepažįsta. P. Sirus

Aš neginčiju, kad moterys yra paikos: Dievas jas sutvėrė tokias, kad prilygtų vyrams.    G. Elliot

Moterys bažnyčiose yra šventosios, svečiuose — angelai, namuose — velniai.    Anonimas

Pasakyk moteriai, kad ji graži, ir velnias jai tą patį pakartos dešimtį kartų.    Ispanų priežodis

Gražiai besirengianti žmona atitraukia vyrą nuo kitos durų.    Ispanų priežodis

Pirmas žmogaus maistas yra iš moters krūtinės. Moters lūpos moko vaiką pirmų žodžių. Jūsų pirmas ašaras nušluosto moteris ir dažnai jūsų paskutiniai atodūsiai nuaidi klausantis moteriai.    Byron

Visa moters siela ir visas jos supratimas yra jos širdyje.  R. de Gourmont

Graži moteris džiugina akis, gera moteris — džiugina širdį; pirmoji yra perlas, antroji — neapsakoma brangenybė.  Napoleonas I

Didžioji moterų yda yra būti kaip vyrai.  J. M. De Maistre

Moteris tai horizontas, kuriame susitinka dangus ir žemė. Joje, kaip nė vienoje kitoje būtybėje, randa sau prieglaudą ir angelas ir velnias. Pati maloniausia ir pati kilniausia moteris turi savyje šiek tiek pragaro anglių ir nėra tokios menkos moters, kuri savyje neturėtų dangaus kerteles.  L. Boerne

Jei Dievas būtų sukūręs moterį vyro valdove, jis ją būtų padaręs iš jo galvos; jei jis būtų sukūręs ją jo verge, jis būtų padaręs iš jo kojų; bet jis išėmė ją iš vyro šono, kad padarytų jam lygia jo drauge.    Šv. Augustinas

Įkvėpti meilę tai nenumaldomas moters troškimas.  L. Boerne

Argi turi žmonija gražesnę šventovę, kaip moters širdis?  Kotzebue

Kilniausias žemės dalykas yra tobula moteris.  J. R. Lowell

Sukilusi ir kovojanti moteris yra nenugalima, kaip nenugalima yra meilė.    A. Maceina

Kas perlas yra sraigei, tas meilė moters širdžiai: tai jos vienintelis turtas ir drauge jos nepagydoma liga.  J. Coetvoes

O, moters galybė! Jeigu jūs (moterys) suprastumėte savo misiją ir neišklystumėte iš jos, jūs ramybės dvasioje surastumėte skeptrą, mes būtume geresni, namai pasidarytų šventovėmis.    Oelberman

Moters uždavinys yra kurstyti ir saugoti tą šventąją ugnelę, kuri rusena kiekvieno žmogaus sieloje — Absoliuto, Tobulybės, Amžinybės troškimą.    M. Pečkauskaitė

Moteris, kuri būdama dvidešimties metų, neturėjo kitų ypatybių, kurios palenkė ją mylėti, kaip tik jos grožis, sulaukusi 40 metų bus nekenčiama.    A. Graf

Moters širdis težino tik vieną laimę žemėje: mylėti ir būti mylima.    M. Beer

Moteris yra angelų maistas, jeigu tik jai nevadovauja velnias.    W. Shakespeare

Moterys paprastai nukrypsta į kraštutinumus: arba jos yra geresnės, arba blogesnės už vyrus.    La Bruyere

Ką moteris sugaudysi! Jos iš mažų dalykų padaro didelius sprendimus, o pro didelius praeina užsimerkusios.  J. Jankus

Jei moteris myli, ji atleidžia visa — net nusikaltimą; o jeigu ne, tai nepastebi net jūsų dorybių. H. Balzac

Moteris Dievui pasako visą tiesą, tik pusę tiesos pasako savo draugei, gi tam, kurį myli, tepasako tik dvidešimtąją dali tiesos. Matote, kaip mažai belieka tam, kurio ji nemyli.    P. Veber

Moterys, kaip šarkos, mėgsta žibučius. Roschelbrtin

Blogai su moterimi, kuri sugeba virti, o neverda, tačiau daug blogiau su ta, kuri nesugeba, o verda. Vydūnas

Moterys turi vienu narveliu mažiau smegenyse ir vienu audiniu daugiau širdyje.    Chamfort

Jeigu Kristus botagu išvijo pirkliaujančius aukų gyvuliais iš bažnyčios, su kaip didesniu pasibaisėjimu jisai žiūrėtų į tas moteris ir mergaites, kurios net prieš šventą tabemakulą, nepaisydamos Jo įpėdinių perspėjimų, atneša savo kūną, kaip į rinką.    J. Murr

Moterie, mylėki savo vyrą, kaip save pačią; laukiančioji kūdikio ir motina — mylėki savo vyrą labiau negu save pačią; našle — mylėki palaidotąjį, kaip savąjį išvykusį.  Pitagoras

Nebūk nei moters vergas, nei tironas. Pitagoras

Graži moteris yra knyga, kuri susideda iš vienintelio puslapio ir kurią galima perskaityti vienu pažvelgimu. Graži ir gera moteris yra knyga, kuri turi tiek puslapių, kad užtektų viso gyvenimo ją sklaidyti ir pajusti tas emocijas, kurias ji sukelia.    S. Catalina

Moterie, tu apsupi pasaulį savo ašarų gelmėmis, Kaip jūros supa žemę.    R. Tagore

Vyriausias moteriškės uždavinys yra jungti žemę su dangumi.    M. Pečkauskaitė

Ne auksas, ne brangūs akmenys gali moterį padaryti tikrai laimingą, o tik jausmas, kad ji yra mylima, ir šioje srityje — visos yra panašios: ir didelės, ir eilinės, ir turtingos, ir vargšės.    K. Gutzkov

Kai moteris šaukiasi savo išminties, tai yra tikras dalykas, kad ji paklausys savo širdies.    George Sand

Moterys, jūsų tikslas buvo tapti žmonių gimdytojomis, o panorote būti vyrų beždžionėmis.    G. Papini

Moteris geriau negu vyras supranta vaikus, bet vyras yra vaikiškesnis negu moteris.    Zarathustra

Moteris, kaip katė, visada nori būti glostoma; ji visa kantriai pakelia, išskyrus vienatvę.    A. Baronas

Charakteringiausias moters papuošalas — mažiau kalbėti.    Demokritas

Susiraski moterį, apie kurią galėtum pasakyti: “Gal aš galėjau rasti gražesnę, bet neradau geresnės.”  Pitagoras

Nėra tokios būklės, nėra tokio nusikaltimo, kuris galėtų pateisinti moters garbės įžeidimą. Jei esi jos tėvas, globėjas, viršininkas ar darbdavys ir jeigu ji nusikalto, gali ją nubausti, gali pašalinti iš vietos, gali barti, bet vis tiek neturi įžeisti jos garbės! Jei įžeidei ją pajuokos, paniekos žodžiais — susitepei; jei įžeidei ją ranka — žinok, tą pat sekundę užmušei savo sieloje garbę!    V. Putvys

Vergijos ir baudžiavos laikais daug nustojo ir mūsų moteris. Dabar ji vėl pamažu atgauna savo sostą. Padėkime jai tapti tikra gyvenimo karaliene!    V. Putvys

Lengva moteris padaro vyrui gyvenimą sunkų.  W. Shakespeare

Norėdami pavaizduoti angelų grožį, juos vaizduoja panašius į moteris.    Otway

Moteris ne visada yra laiminga su tuo, kurį myli, tačiau visada yra nelaiminga su tuo, kurio nemyli.  Cl. Tillier

Kokia moters misija? Visų pirma — mylėti; antra — mylėti tik vieną; ir trečia — visada mylėti.    J. Michelet

Jaučio saugokis iš priešakio, mulo — iš užpakalio, o moters — iš visų pusių.    Venecijos patarlė

Pasaulyje esama dvejopų moterų: tokių, kurios turi širdį, — jos myli tik vieną; ir tokių, kurios neturi širdies,— šios myli šimtus.    J. Eoetwoes

Moteris yra pagrindinis kūrinys; tai geriausia, paskutinioji Dangaus dovana.    J. Milton

Graži moteris be doros — nuodingas medis, pilnas lapų, bet veltui jame jieškotumei žiedų ir vaisių.  J. G. Herder

Meilę moteris gali slėpti keturiasdešimt metų, tačiau pykčio ir neapykantos ji negali nuslėpti nė dienos.  Arabų priežodis

Kai kurių moterų širdis panaši į viešbutį. E. Blasco

Moterys, kurios yra tik vienas protas, nežavi mūsų taip, kaip tos, kurios tėra viena širdis.    W. Holmes

Mylėki ir branginki moterį. Niekada nepiktnaudok jos silpnybės, — tai būtų negarbinga ir niekšiška.  Mantegazza

Dievas šiaurės tautoms davė blondines moteris, kad paguostų dėl saulės nebuvimo.    Roqueplan

Moterys, jūs esate žemės žvaigždės. Jeigu man duotų pasirinkti mylimos moters šypsnį ar karaliaus vainiką, aš pasakyčiau: “Tegu šypsosi moteris.”    Guerazzi

Visada gerbkite moterį; juk moteris buvo ir jūsų motina.    Guerazzi

Visuose dalykuose moteris remiasi vyru, išskyrus skausmą; tada ji jieško paramos Dievuje. Vyras visuose dalykuose remiasi savimi, išskyrus skausmą, — tada jis jieško paramos moteryje, nes guosti yra viena gražiausių jos dovanų, viena saldžiausių jos privilegijų. Vargšas, kuris savo prispaudime neturi motinos, žmonos, sesers, dukters ar draugės.    F. Caballero

Moterims natūralu niekinti tuos, kurie jų siekia ir mylėti tuos, kurie nuo jų tolinasi.    Servantes

Moteris, kuri žiba kitiems, savo vyrą dengia šešėliu.   W. Shakespeare

Po Dievo mes privalome būti dėkingi moteriai: visų pirma už pačią gyvybę, o antra — už padarymą, kad gyvybę verta turėti.    Ch. N. Bovee

Moterys niekada tikrai nevaldo, kol jos nėra davusios savo pažado klausyti, ir jos niekada nėra didesniame pavojuje pasidaryti vergėmis, kaip tada, kai vyrai yra prie jų kojų.    G. Farguhar

MOTERYSTĖ

Moterystė — kaip mirtis, tik nedaugelis tėra jos užklumpami pasirengę.    N. Tommaseo

Moterystė yra laimės pažadėjimas ir kantrybės priėmimas.    G. Papini

Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria; tuo jau pasirūpins pats Dievas.    G. B. Shaw

Moterystė yra kultūros pradžia ir viršūnė. Ji iš grubaus padaro švelnų, o išauklėtasai neturi geresnės progos savo švelnumui parodyti. Ji turi būti nesuardoma, nes ji atneša tiek daug laimės, kad atskiri nelaimingumo atvejai nieko nereiškia.    J. W. Goethe

Kokia moterystė, tokia šeima, kokios šeimos, tokios tautos, kokios tautos, tokios valstybės. Moterystė yra perdėm socialus sakramentas.    K. Paltarokas

Laimingas ryšys, kur vyras — galva, o žmona — širdis.  J. Chr. Haug

Moterystė perpus sumažina mūsų nelaimes, padvigubina džiaugsmus ir paketurgubina mūsų išlaidas.  Anonimas

Moterystė yra uostas audroje; bet dar dažniau — audra uoste.    P. Senn

Apvesdink sūnų, kada nori, o dukterį — kada gali.  Anonimas

Moterystė tai laivelis, kuris neša du asmeniu audringąja jūra; jei kuris iš jų padarys neatsargų, neapgalvotą judesį, laivelis apsivers.    L. Tolstoj

Antros vedybos tai naujas vilties triumfas prieš patyrimą.    S. Johnson

Vesti tai liežuviu surišti mazgą, kurio negalėsi atrišti nė dantimis.    Anonimas

Vesk tik iš meilės, bet žiūrėk, kad mylėtum tą, kuris to vertas.    W. Penn

Moterystė panaši į žirkles, kur abidvi dalys neišskiriamai sujungtos. Jos dažnai gali judėti į priešingas puses, bet jos visada nubaudžia tą, kuris įsiterpia į jų tarpą.  S. Smiles

MOTINA

Būdamos motinos, moterys yra ypatingai reikšmingos naujajai kartai, būtent savo vaikams. Ale ne vien tuo, kad jos globia, bet labiau tuo, kad iš jų gyvenimo, iš jų kraujo, jų nuotaikos ir vidinių pergyvenimų tenka vaikams, ką jie iš motinos paveldėja. Vaikai kalbą tikriausiai išmoksta iš motinos. Su jos kalba persimeta ant jų nuolatai motinos sąmoningumas, visas vidinis jos gabumas, jos malonumas, nuoširdumas, teisingumas ir švelnumas.    Vydūnas

Motina, reikia bučiuoti kiekvieną žemės pėdą, kurią yra palietusi tavo koja.    H. Heine

Paklauskit apleistos moteriškės, ką ji veikia? — Ji keršija. Paklauskit apleistos moteriškės-motinos, ką veikia ji? Ji kenčia.    N. Mazalaitė

Išmokei Tu mane dėlioti šventą kryžių
   ir palydėjai iš margų laukų.
    Dabar, kai spusteri čia juodos valandos sugrįžę,
   O, motin! be Tavęs sunku, sunku.

          K. Inčiūra

Lai motinos prisimena, kad jų keliai turėtų būti vaikams pirmasis altorius.    Pierre l'Ermite

Jeigu tai būtų mano galioje, aš visose istorijose, virš visų didvyrių vardų, ugnimi išrašyčiau vieną žodi — Motina. "    N. Mazalaitė

Pasauli, mama, myliu kaip brolį,
Bučiuoju žemę, myluoju uosį —
Nuklydęs jaunas pasaulio toliuos,
Tavęs taip, mama, Tavęs ilgiuosi.

          Ant. Paplauskas

Už visa tai, kas aš esu ar tikiuosi būti, esu dėkingas savo angeliškai motinai.    A. Lincoln

Aš prisimenu savo motinos maldas. Jos visuomet lydėjo mane. Jos skambėjo man per visą gyvenimą. A. Lincoln

Joks gausumo ragas negali išlieti tiek daug gėrybių, kaip laiminanti motinos ranka.    A. Gruen

Ranka, kuri supa lopšį, valdo pasaulį. W. R. Wallase

Ar jūs žinote, ant ko laikosi žemės gyvybė, laimė ir kentėjimas? — Tai motina. Kieno krauju nulaistytos karų užgrobtos žemės? — Tai motinos. Kieno džiaugsmas žydi nekalto kūdikio šypsnyje? — Motinos. Bet ne, jos neprisipažins prie to, ne, jos pasakys, kad jų iš viso nėra, kad tai jų vaikai. Motinos — tie nepastebimieji, atsižadantieji legionai, kurių eiles pradėjo Jieva ir baigs paskutinė moteris, —kankinių, šventųjų legionai.    N. Mazalaitė

Tokia yra motinos meilė, tiek karštai myli net tuos vaikus, kurie nėra dar gimę, jog ir dėl jų nebijo ir nesvyruoja paaukoti savo gyvenimą.    V. Krėve

Jei motinos širdis yra Dievui altorius, tai tie namai Jam yra bažnyčia.    Sailer

Mano ateitis pareis nuo Dievo valios ir nuo mano gerosios motinos maldų.    Makensen

Motina visada atleidžia; tam juk ji atėjo ir į pasaulį.   A. Dumas

Daugiausia visų kitų gražių dalykų gyvenime mes galime turėti po du, po tris, tuzinais, šimtais! Daug gražių rožių, žvaigždžių, saulėlydžių, vaivorykščių, brolių, seserų, tetų, pusseserių ir pusbrolių, o tik vieną Motiną visame plačiame pasauly.    K. D. Wiggin

Tik tą motiną laikau šventąja, kuri duoda būrį kovojančių, susipratusių lietuvių vaikų, bet ne tą, kuri duoda vaikus kitiems. Netiesa, kad svetimoj aplinkoj išauga svetimi vaikai. Kur lietuvis bebus, gimdys tik lietuvį. Iš anties kiaušinio neišperėsi viščiuko.    K. Pakštas

Dėl visko, kas aš esu ir kuo buvau, esu dėkingas savo motinai. Ji išmokė mane savo principų ir įkvėpė įprotį dirbti.    Napoleonas

Motinystė yra moters gyvenimo prasmė, jos uždavinys, jos džiaugsmas, jos išganymas.    A. Daudet

Niekas taip žmogaus nepriartina prie Dievo, kaip savo šventos motinos atsiminimas.    Fr. Ozanarn

Motina yra vaiko genijus.    G. W. Hegel

Motina, savo vaikui davusi fizinį gyvenimą, jam taip pat teikia moralinį gyvenimą, skiepydama jo širdyje pirmus moralinio, religinio ir intelektualinio auklėjimo daigus.  Mantegazza

Žmogus, nemokąs mylėti savo motinos, negerbiąs jos, nėra vertas nė vadintis žmogumi. Toksai yra ir už gyvulį blogesnis.    Pr. Būčys

Motinos mirtis tai pirmas kentėjimas, apverkiamas be jos pačios.    Petit - Senn

Yra pasaulyje tik viena visai nesavimeiliška, tyra, dieviška meilė — tai motinos meilė.    G. Ebers

Gera motina verta šimto mokytojų.    Herbert

Motina negirdi šokių muzikos, kai vaikas verkia.  Vokiečių priežodis

O, mylima motina, laime, širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati!
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs,
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

     P. Vaičiūnas

MUZIKA

Vien tik muzika ašaras nušluosto, širdis atgaivina, kai jau niekas kitas nebepagelbsti.  Šūkis ant vienų vargonėlių Šveicarijoj

Muzika yra oro poezija.    J. Paul

Muzika turi išskelti ugnį iš vyrų širdžių ir išspausti ašaras iš moterų akių.    L. Beethoven

Muzika nuo sielos nuplauna kasdieninio gyvenimo dulkes.    Auerbach

NAKTIS

Naktį, šviečiant žvaigždėms, jaučiamas žmogaus protui neįveikiamas kosmo paslaptingumas. Kosmo laikų neįsivaizduojamumas ir kosmo tolių nesuvokiamumas kuria savotišką, didų, kosmišką jausmą. Greta to jausmo gyvenimas ir mirtis atrodo smulkmeniškos pigmėjų paslaptys. Į akis žiūri didi, augšta, kosmo paslaptis, visų paslapčių sintezė, kurios niekuomet nesupras žmogus. Tada žmonių visuomenės ginčai, karai ir kraujas ant mūsų mažytės planetos atrodo tiktai gailios ir nereikalingos nesąmonės. J. Gliauda

NAMAI

Trys dalykai atgraso žmogų nuo savo namų: drėgmė, šaltis ir bloga žmona.    Italų priežodis

Mano paties namų dūmai man mielesni, negu svetimų ugnis.    Ispanų priežodis

Ryšium su savo namais mes turime du džiaugsmu: kai galime iš jų išsprukti, ir kai galime į juos sugrįžti.   H. Becque

Adomui rojus buvo namai. Daugeliui jo vaikaičių namai yra rojus.    A. W. Hare

NAUDINGUMAS

Kilnios ir didžios sielos savybė yra būti naudingam.   Seneca

NEAPYKANTA

Ne neapykanta yra meilės paneigimas, bet indiferentiškumas.    Keyserling

Neapkęsti žmonių yra lyg sudeginti savo namus, kad sunaikintum žiurkę.    H. E. Fosdick

Neapykanta nieko nesukuria. Ji naikina save ir kitus.  Z. Krasinski

Ne neapkęsti, mylėti čia esu.    Sofoklis

Nėra jokio dalyko taip pastovaus, nėra taip saugaus miesto, kad jo iš šaknų neišgriautų nesutarimai ir neapykanta.    Cicero

“Jis mane įžeidė; jis ėmė viršų; jis mane suerzino!” Jeigu tavo sielą neramina tos rūšies mintys, tai neapykanta joje neišnyks. Neleisk toms mintims tarpti ir būsi laisvas nuo neapykantos. Atmink nesenstantį dėsnį: neapykanta gęsta tik meilėje.    K. Noetzel

Dievas žmogų leido džiaugtis ir žaisti, o žmogus tik pats vis galvoja, kaip čia sau skausmo daugiau pasidaryti.  J. Jankus

Jeigu aš ko neapkenčiu, aš atimu kaiką nuo savęs; jeigu aš myliu, aš praturtėju tuo, ką myliu.    Fr. Schiller

Ugnis, kurią savyje uždegi prieš savo priešą, dažniausiai patį degins labiau, kaip priešą. Kinų priežodis

NEKALTUMAS

Nekaltasis dėl užkrautos naštos nors ir palūš, bet Viešpaties delnas pakels jo smakrą nemirtingam šypsniui.  M. Aukštaitė

NELAIMĖ

Mažieji žmonės prigeria nelaimėje, didžiosios asmenybės pakyla augščiau.    W. Irving

Nelaimes atskleidžia sielai naujas šviesas, kurios džiugesiuose būna nematomos.    J. B. Lacordaire

Viena nelaimė šaukia kitą.    Ispanų priežodis

Auksas tiriamas ugnimi, geri žmonės priešingumais. Seneca

Akių lėlytės tamsoje išsiplečia ir galų gale suranda šviesą, lygiai, kaip siela didėja nelaimėje ir pagaliau suranda Dievą.    V. Hugo

Nelaimių smūgiai yra labai kartūs, bet niekada jie nėra bergždi.    E. Renan

Nelaimių metu galima pasirinkti du keliu: pasyvios rezignacijos ar aklo maištingumo. Abu keliai lygiai paralyžuoja valios pajėgumą veikti. Ištikus kokiam slegiančiam dalykui visų pirma svarbu išlaikyti ramumą, susikoncentruoti, išnagrinėti faktus, jų nė kiek neiškreipiant, ir tada veikti.  F. C. Jagot

Nesakyki: “Aš viską praradau”, geriau sakyki: “Aš sugrąžinau”. Mirė tavo vaikas — tu jį sugrąžinai; mirė tavo žmona — tu ją tik sugrąžinai; pražuvo tavo gėrybės — tu jas tik sugrąžinai. “Betgi tas, kuris nuo manęs jas atėmė, buvo blogas.” Kas tau darbo, ko rūpinies — viską Davėjas pareikalavo sugrąžinti.    Epiktetas

Nelaimė dažnai būna vienintelė priemonė, kuria Dievas grąžina į apsigalvojimą ir pasitaisymą žmogų, pritrenktą pasaulio pomėgių.    H. Mohr

Kovoti su nelaime — tai mokėti ištraukti iš jos augštesnės naudos, užuot pasidavus ir su riksmu bėgus šalin.  Fr. W. Foerster

Dažnai nelaimėje atrandame tą ramybę, kurią mums buvo išplėšusi baimė, pramatanti nelaimę.   Ebener-Eschenbach

Žmogus gali išvengti dangaus siunčiamųjų nelaimių, bet jis negali išsigelbėti iš tų nelaimių, kurias jis pats sau užsitraukia.    Rytų patarlė

Nelaimė praeina (ir tai yra didelė paguoda), tačiau ji palieka gilius pėdsakus; jeigu sugebama nelaimės patirtimi pasinaudoti, ji mums pavirsta laime, nes mus nuvalo ir užgrūdina.    W. Humboldt

Nelaimė yra geriausia mūsų mokytoja ir draugė. Ji mums nurodo gyvenimo prasmę.    A. France

Kad ir kaip tas paradoksiškai skambėtų, tačiau tai yra tiesa, kad Dievas net ir ligų, nelaimių ir nusivylimų keliu mus nori padaryti ne tik gerais, bet ir laimingais.  C. A. Bartol

Į draugų ruošiamas pramogas gali eiti pamažu; tačiau skubėki, jei juos ištinka nelaimė.    Anonimas

NELAIMINGASIS

Nelaimingasis krinta ant nugaros ir... nusilaužia nosį.  Prancūzų priežodis

NELAIMINGUMAS

Nelaimingumo jausmas ne tiek pareina nuo to, ką tenka iškentėti, kiek nuo mūsų vaizduotės, kuri mūsų kentėjimus padidina.    Fenelonas

NELAISVĖ

Paukštis, kuriam tenka ilgai būti surištais sparnais, pamiršta skraidyti.    P. Maurice

NEMALONUMAS

Kas kitam daro nemalonumus, neturi ir sau malonaus gyvenimo.    Italų priežodis

NEMIRTINGUMAS

Visi nujaučia, kad anapus karsto atrasime tuos, kurie prieš mus pasitraukė, ir sulauksime tų, kurie pasiliko. Nė vienas sveikai galvojantis žmogus negali išsivaduoti iš šio nujautimo, iš šio tikėjimo, drauge neprarasdamas dalies savo paties laimės ir tos kilnios ir tyros realybės.  W. Humboldt

Nemirtingumo sąmone — tai Dievo balsas, kuris aidi mumyse.    Rytų išmintis

Žmogaus sielos nemirtingumas yra taip svarbus dalykas ir taip giliai liečia žmogų, kad reikia būti praradusiam visą pajautimą, kad pasiliktumei abejingas šiai problemai.  Bl. Pascal

Nemirsiu visas; geriausioji mano dalis siela — nemiršta.    Horacijus

Taip, Platone, sakai tiesą: mūsų siela yra nemirtinga; Dievas tai sako, Dievas gyvena joje. Jei to nebūtų, iš kurgi turėtume ta didelį nujautimą, tą nusivylimą žemesniais dalykais? Iš kur turėtume tą baimę pavirsti į nieką?  Fr. Voltaire

Be augštesnės idėjos negali egzistuoti nei žmogus, nei tauta. Žemėje gi tėra tik viena augščiausia idėja: sielos nemirtingumas, nes visos kitos augštesnės idėjos, kuriomis gyvena žmogus, kyla tik iš šios idėjos. F. Dostojevski

Net nė visi metafizikos subtilumai negali priversti manęs nė momentui suabejoti sielos nemirtingumu. Aš tai jaučiu, aš tą tikiu, aš to trokštu ir viliuosi, ir tai ginsiu iki paskutinio savo atodūsio.    J. J. Rousseau

NEMUNAS

Amžių Tėvo sumanytas,
Nemunėlis slenka, ritas —
Blizga vilnys, sukas srovės
Nuo tamsios, sunkios senovės,
Ir tik ošia putos jųjų
Jau ant amžių amžinųjų...

      Jurgis Baltrušaitis

NEPASISEKIMAS

Nepasisekimas yra geresnis mokytojas kaip pasisekimas.   Rytų išmintis

NEPRIKLAUSOMYBĖ

Nepriklausomybė — tai šalies sveikata.   M. Roemeris

NETURTAS

Kas moka išsiversti ir neturte, yra turtingas. Seneca

Jeigu neturtingasis ne visada gali gauti mėsos, tai turčius nevisada ją gali suvirškinti.    H. Giles

Jeigu laikai save neturtingu tik dėl to, kad neturi to ar kito daikto, kurio trokšti, žinok, kad šykštuolis ir gobšas nors skendėtų turtuose, visada bus didžiausias skurdžius.  La Bruyere

Kas užsikemša ausis prieš neturtėlio pagalbos šauksmą, tas kada nors šauksis ir pats, ir nebus išgirstas.   Ecclesiastes

Neturtas nėra gėda, tačiau nėra nė didelė garbė.   Žydų priežodis

NORAI

Šv. Jono vabalėlis norėtų tapti žvaigžde; šioji norėtų būti mėnuliu, kurio šviesa apšviečia gražios moters veidą, bet mėnulis svajoja tapti saule, kuri savo ruožtu sakosi esanti pavargusi nuo savo dieviško žibėjimo ir todėl bevelytų būti šv. Jono vabalėliu.    J. M. Machado

Ne ką žmogus žino, bet ko jis nori, nusako jo vertę arba menkystę, jo jėgą arba bejėgiškumą, jo laimę arba nelaimę.    Lindauer

NULIŪDIMAS

Būk savo noro viešpats ir savo proto tarnas.  E. Eschenbach

Jei negali gauti, ko pageidauji, imk tai, ką gali gauti.  G. B. Shaw

Niekas taip mūsų sielos nepalengvina, kaip kito ištraukimas iš nuliūdimo.    P. Verlaine

Jūs negalite išvengti, kad nuliūdimo paukščiai neskrajotų apie jūsų galvą, tačiau jūs galite apsisaugoti, kad jūsų plaukuose jie nesusisuktų sau lizdų. Kinų priežodis

Nėra nuliūdimo, kurio laikas nesumažintų ar nesušvelnintų.    Cicero

NUODĖMĖ

Kas su šunimis mėgsta miegoti, tas pilnas blusų turės atsikelt.    Abschatz

Žmogiška yra įkristi į nuodėmę, velniška — joje pasilikti, krikščioniška jos neapkęsti, dieviška — ją nugalėti.   Fr. Logau

Žmogus visados nori išsivaduoti iš nuodėmės naštos. Jeigu nepasiseka išsivaduoti realiai ir būti nekaltam per malonę, jis mėgina išsivaduoti bent formaliai per juridinį neapkaltinamumą: nebūdamas nekaltas jis nori būti bent neapkaltintas... Džiaugsmas galėti nusidėti ir būti neatsakingam už šią nuodėmę įsijungia į šitokią žmonių laimę. Tačiau nesunku pastebėti, kad tai yra džiaugsmas, kilęs ne iš pergalės, bet iš pavargusio pralaimėjimo. A. Maceina

Meilės nuodėmės buvo ir yra visuomet nuodėmės.   G. Papini

Žmonės dar iki šiol tebegyvena paskendę vienoje tamsioje klaidoje. Jie nemato tos tiesos, kad nuodėmes panaikinus išnyktų didelė daugybė vargų, skausmų ir k. Pirmiausia rūpinkimės tą tiesą suprasti mes patys; paskui pabandykime ją paaiškinti ir kitiems, ypač jaunesniesiems.   Pr. Būčys

Sunki nuodėmė tai sielos savižudybė. A. Lehmkuhl

Kodėl tu toks liūdnas? Ar mirtingą nuodėmę padarei? Juk nėra kitos priežasties būti nuliūdusiam.   Šv. Pranciškus Asyžietis

Didžiausią garbę padaro ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. Konfucijus

Kovok su nuodėme, taikinkis su nusidėjėliais. Neapkęsk blogio žmoguje, bet mylėk patį žmogų. Rytų išmintis

Nuodėmės tai kaip vinys — kuo daugiau jas stengiesi sumušti, tuo giliau jos įvaromos.    A. Dumas

Dievai teisingi — iš musų nuodėmių jie sukuria mums bausmės priemones.    W. Shakespeare

Nieko nėra saldesnio, kaip sugesti, ir nieko nėra kartesnio, kaip būti sugedusiam.    Eckehart

Nusidėjėlis nuodėmėmis nusikala pančius, kurių vienas galas pritvirtintas pragare.    MacCarthy

Dažnas nuodėmę padaręs du kartus jau pradeda jos nebelaikyti nuodėme.    Talmudas

Nuodėmė tą jau nugalėjo, kurs su ja pradeda derybas.  J. H. Draesake

Sielos nupuolimai tai kaip kūno žaizdos: daug rūpesčio, kol išgydai, o vistiek lieka randai ir vis būna pavojaus vėl atsiverti.    Rochefoucauld

Nuodėmė iš pradžių yra maloni, paskui — lengva, tada miela, dažna ir — Įprasta; tada žmogus ima nebeatgailoti, užkietėja, praranda norą taisytis ir tada jis jau yra žuvęs.  R. Leighton

Kas mažai galvoja apie nuodėmę, niekad nėra daug galvojęs apie Dievą.    Owen

Kiekvienas grubus nuodėmės aktas yra tas pats sąžinei, kas sunkus smūgis galvai: tam tikram laikui jis apsvaigina ir atima galimybę naudotis pojūčiais.    R. South

Netiesa, kad nėra džiugesių nuodėmės kelyje. Jų yra, ir daug, ir Įvairių. Tačiau didelis ir pagrindinis jų trūkumas yra tas, kad jie yra praeinantys ir neesminiai; jie stoja prieš protą ir sąžinę ir visuomet palieka kartėlį. Mes esame alkani ir jie duoda duonos, bet užnuodytos; mes esame ištroškę ir jie duoda gėrimo, bet iš mirties šaltinių. Jie gali mus nuraminti momentui, bet po to — mirtis. Tik Dangaus duona ir gyvybės vanduo gali mus patenkinti, kad mes daugiau amžinai nebealktume ir nebetrokštume. T. Edwards

NUOLANKUMAS

Jei valia prašyti, tai duok, Viešpatie, kad aš būčiau Tavo Bažnyčioje nelyginant ta mazgotė, puodkėlė, kuria viską valo, o suvartoję meta šalin kur į tamsiausią ir bjauriausią kampą, tegul ir aš tapčiau suvartotas ir sunaudotas, kad tik Tavo Bažnyčioje būtų nors koks kampelis geriau išvalytas, kad tik Tavo name būtų šiek tiek švariau ir skaisčiau.    J. Matulaitis-Matulevičius

Mes tesame tik šešėliai ir dulkės.    Horacijus

Kuo čia būsi labiau pasislėpęs, tuo labiau Dievas tave iškels paskutinio teismo dieną.    Šv. Bernardas

Galvos neprasimuši senam žmogui nusilenkdamas.   Lietuvių priežodis

Saugokis tuštybės ir puikybės. Nors turėtumei visą senųjų išmintį ir supratimą, jeigu tau truks nuolankumo, tau truks visko ir būsi labiausiai niekinamas žmogus žemėje.   Konfucijus

Reikia nuolat mąstyti apie savo silpnybes ir apie tai, kad jos būtų pasireiškusios esant kitokioms aplinkybėms, o jei nepasireiškia, tai kiek maža čia mūsų pačių nuopelno.   M. Pečkauskaitė

Tu esi menkas šešėlis, kuris nešdinasi gyvenimo keliu ir pranyksta.    E. Ožeškienė

Juo augštesnis esi, juo labiau žeminkis. Žmogaus išmintis apšviečia jo veidą, bet kas perdrąsus, tas peikiamas.   Saliamonas

Visi pasaulio mažmožiai ir visas auksas neturi tiek vertės, kiek nuolankios širdies ramybė.    Huenermann

Nuolankusis liudija tiesą ir, reikalui ištikus, tampa garbingu kankiniu; puikusis priešinasi ir kitus verčia kentėti.   T ommaseo

Puikybė angelus pavertė velniais, nuolankumas žmones paverčia angelais.    Šv. Augustinas

Tie, kurie pažįsta Dievą, bus nuolankūs; tie, kurie pažįsta patys save, negali būti išpuikę.    J. Flavel

Nuolankumas vyresniesiems yra pareiga; lygiems — mandagumas; žemesniesiems — kilnumas; o nuolankumas visiems — mūsų saugumo užtikrinimas.    T. More

NUOMONĖ

Perdaug reikšmės duoti žmonių nuomonei — tai labiausiai paplitusi klaida.    A. Schopenhauer

Silpnieji dreba prieš žmonių nuomonę, kvailiai — jos nepaiso, išmintingieji — ją išnagrinėja, o gabieji ją diriguoja.    M. Roland

Kas neturi savo nuomonės, o priklauso nuo kitų nuomonės ir skonio, yra vergas.    F. G. Klopstock

Mūsų nuomonės apie žmones mažiau pareina nuo to, ką mes matome juose, kiek nuo to, ką jie verčia matyti mumyse pačiuose.    E. Hubbard

NUOSAIKUMAS

Prieš žmoniškumą stoja barbariškumas, barbariškumo gi esmė yra nesilaikymas nuosaikumo.    Langbehn

NUOSAVYBĖ

Ne asmens nuosavybė, kurią skelbia individualizmas, ir ne visuomenės nuosavybė, kurią skelbia socializmas, bet bendra asmens ir visuomenės nuosavybė atitinka labiausiai žmogaus gyvenimui.    St. Šalkauskis

Žmones daugiausiai prikankina ne neturtas, o troškimas nuosavybės.    Epiktetas

NUOSKAUDA

Viskas iš pradžių atrodo mažu, o paskui auga; tik nuoskauda iš pradžių atrodo didelė, o paskui mažėja.   Arabų priežodis

Jeigu negalime užmiršti nuoskaudų, kadangi tai atminties dalykas, bent išmokime jas atleisti, nes tai širdies reikalas.    Jose de San Martin

Nuoskaudas užrašykite smėlyje, padarytą jums gerą — iškalkite marmure.    Boiste

NUOŠALUMAS

Didieji dvasios pakilimai tegalimi nuošalume ir tyloje.   A. Graf

NUOŠIRDUMAS

Daug šaltumo tarp žmonių yra todėl, kad mes nedrįstame pasirodyti tokiais nuoširdžiais, kokie esame.  A. Schweitzer

Jokia kita savybė mums nelaimi tiek draugų, kaip nuoširdus džiaugimasis kitų geromis savybėmis. Johnson

NUSIKALTIMAS

Žmonės neįtaria kitų tais nusikaltimais, kurių jie patys nedaro.    Johnson

NUSIMARINIMAS

Nusimarinti tai nereiškia mirti, o geriau gyventi, numarinant tai, kas priešinga tikram vitališkumui.  Th. De Poncheville

Susilaikymo medžio šaknis yra nusimarinimas, o vaisius — pasitenkinimas.    D. Diderot

Nusimarinimas — tai aistrų mirtis, tai vaistai prieš nuodėmių viliones, tai blogio šaknų pakirtimas. A. Weiss

NUSIMINIMAS

Neverk permier nusimindamas; kad tikt Dievs sveikatą mielą tau dovanoja.    K. Donelaitis

NUSISTATYMAS

Gyvenime triumfuoja tie, kurie turi tvirtus nusistatymus, aiškius idealus, tikrą kryptį.    L. J. Actis

NUSIŽEMINIMAS

Geriau matysi prie mažos žvakutės, kaip prie puošnių sietynų.    Carlyle

Tikrai nusižeminęs žmogus būna tada, kai žino tiesą apie save, ne vien tą, ką gera turi savyje, bet taip pat ir visus savo trūkumus, nepriteklius, silpnybes ir nuodėmes.  Pr. Būčys

Nusižeminimas tobulina mūsų santykius su Dievu, o ramumas bei meilingumas — santykius su artimaisiais. Tai balzamas, grimstąs kiekviename skystyje į dugną, reiškiąs meilingumą ir gerumą, kuris viską nugali ir iškyla dorybių tarpe, kaip meilės žiedas.    Šv. Pranciškus Salezietis

NUŽMOGINIMAS

Kai žmogus pradeda eiti savęs nužmoginimo keliu, jis juo eina visiškai vienodai ligi pat galo, vistiek, ar jis bus šešioliktojo šimtmečio inkvizitorius ar dvidešimtojo diktatorius, nes laikas čia nebetenka reikšmės. A. Maceina

OPTIMIZMAS

Optimizmas atidaro širdis, padeda geriau suprasti savo laikus, veikimui duoda uolumo ir veržlumo. Verdier

Visada kur nors pasaulyje yra rytas. R. H. Home

PADĖKA

Padėkos žodžiai tėra tik žiedų lapeliai, kuriuos vėjas išnešioja. Tikras būdas pareikšti dėkingumui yra darbai.  Polack

PAGALBA

Gelbstinčios rankos yra šventesnės kaip besimeldžiančios lūpos.    Ingersoll

Niekuomet žmonės taip nepriartėja dievams, kaip darydami gera artimui.    Cicero

PAGARBA

Niekas tikrai kito nemyli, jeigu jam nejaučia tam tikros pagarbos. Jeigu draugai tą taisyklę peržengia, gali jie dar kai kurį laiką gyventi kartu, tačiau sielos vienybes ryšys jau bus nutrauktas.    J. Netvman

Yra du būdai susidaryti gerą vardą: būti giriamam gerų žmonių ir būti puolamam piktų. Geresnis pirmas būdas, nes to sulaukus seks ir antrasis.    C. C. Colton

PAGEIDIMAI

Pageidimų apvaldymas moraline jėga yra dvasios laisvė, ir tatai yra garbinga.    Fr. Schiller Daug lengviau nugalėti savo pirmą pageidimą, kaip patenkinti visus sekančius. B. Franklin

PAGYRIMAI

Lengva pažinti žmogaus būdą, stebint, kaip jis reaguoja Į pagyrimus.    Seneca

Būti gerųjų giriamam arba blogųjų peikiamam — tas pats.    Cicero

Pagyrimai yra tos pačios prigimties, kaip ir vynas: svaigina.    Tarchetti

PAGONIS

Pagonis yra asmuo, kuris gali daryti tai, ką vargu kas per paskutiniuosius du tūkstančius metų būtų galėjęs daryti: gamtą imti tik gamtiškai.    G. K. Chesterton

PAGUNDA

Tam tikros mažos pagundos mums yra labai naudingos, nes priverčia mus grįžti į save pačius, primena mūsų menkystę ir verčia su didesniu uolumu šlietis prie Dievo.   Šv. Pranciškus Salezietis

Nusidėti meilei pagundos niekad neatstoja, nors jų charakteris kinta kartu su bėgančiu laiku. F. Sheen

Pagunda, jeigu jai priešinamasi, yra priemonė siekti tobulybės ir jungtis su Dievu. Šv. Alfonsas Liguori

Visos pragaro pagundos negali sutepti sielos, kuri jų nemyli.    Šv. Pranciškus Salezietis

Melstis prieš pagundas ir paskui vis tiek nevengti progų, tai tas pats, kaip kišti pirštus į ugnį ir melstis, kad jie nenudegtų.    Secker

PAGUODA

Filosofija nežino kitos paguodos, kaip tik užmiršimas.   Lamennais

PAJUOKA

Pajuokos bijo ir tas, kuris jau nieko pasauly nebebijo.  N. Gogol

PAKLYDIMAS

Tūkstantis kelių veda paklydiman, o tieson — tik vienas.    J. J. Rousseau

PAKLUSNUMAS

Visas auklėjimas prasideda nuo paklusnumo.  Fr. Nietzsche

PALAIDUMAS

Palaidumas yra sugundančioji yda. Iš pradžių ji žmogų apakina. Vaizduotė tuos pomėgius patiekia be galo labiau viliojančius negu jie iš tikrųjų yra. Ši yda paraližuoja ir supančioja valią, sumažina jėgą jai atsispirti, ir taip čia glūdi pavojus, kuris tepamatomas tik po verksmingo nupuolimo.  Kard. Gibbons

PALAIMA

Gera yra galvoti, kad jokia Dievo palaima nėra tikrai mūsų, kol neįsitikiname, kad Dievas tuo ir ką nors kitą per mus palaimino.    Ph. Brooks

PALIKIMAS

Brangiausias palikimas, kurį tėvai gali palikti savo vaikams, yra atminimai apie tyrą, taikų tėvų sugyvenimą moterystėje.    O. Leixner

Žmogus negali pasauliui palikti didesnio palikimo, kaip gerai išauklėta šeima.    Th. Scott

PAMOKSLININKAS

Ar žinote, kaip aš sprendžiu apie pamokslininko vertę? Pagal tai, ar klausytojai išeina mušdamiesi į krūtinę ir sakydami: “Nuo šiandien būsiu geresnis.”; ir nesprendžiu pagal tai, kad kas pasako: “Koks nuostabus buvo pamokslas.”    J. P. Camus

PAPROČIAI

Daug svarbiau žmonėms perteikti gerus papročius, kaip duoti įstatymus ir tribunolus.    Mirabeau

Įprotis yra didysis žmogaus gyvenimo vadas. Hume Žmonija visada labiau gina savo papročius, kaip savo įstatymus.    Montesquieu

Mūsų protėviai skundėsi, mes skundžiamės ir mūsų palikuonys skųsis, kad papročiai eina palaidyn ir žmonės kaskart giliau į nuodėmingumą skęsta. Tikrumoje gi jie pasilieka ne prakeiktieji ir tokie pasiliks, su mažais svyravimais į vieną ar į kitą pusę. Ydos yra būdingos ne laikams, bet žmonėms. Joks laikotarpis nebuvo laisvas nuo kaltės...  Seneca

PAREIGA

Mokslas yra viršūnė, į kurią tik nedaugelis teįstengia įkopti; gi pareiga yra takelis, kuriuo kiekvienas įstengtų eiti.    L. Morris

Neatlikta pareiga, tai tas pat, kaip negrąžinta skola. Vieną kartą ji sugrįš atgal ir vis tiek reikės ją sutvarkyti.   J. F. Newton

Aš noriu šios administracijos reikalus taip tvarkyti, kad pabaigoje, kai turėsiu paleisti valdžios vadžias, nors ir būčiau visus savo draugus žemėje praradęs, turėčiau pasilikusį bent vieną — savo paties viduje.    A. Lincoln

Gyvenime taip jau yra, kad jei žmogus negalvoja apie laimę ar nelaimę, o tik stengiasi atlikti savo pareigą, laimė ateina pati, nors žmogui tenka gyventi ir varge, neturte.  Humboldt

Tikros žmogaus didybės nesudaro nei užsiėmimas malonumais, nei garbės ar augštų pareigų siekimas, o tik savo pareigų atlikimas.    R. De Brighton

Ar pareiga yra didelė ar maža, visuomet ji lieka pareiga; ji mums yra Dangaus Įstatymas ir Dievo Įsakymas.  Ch. Kingsley

Kilniausias troškimas, kurį gali jausti ir pasiekti žmogus, — tai atlikti visas savo pareigas.    Lubbok

Jeigu turėčiau į vieną sakinį sutelkti visą patyrimą, kurį įgavau per savo darbštų ir sėkmingą gyvenimą, aš jį išreikščiau šiais žodžiais: “Pirma pareiga, paskui malonumas!”  Nasmyth

Pareiga tai yra tas šaltas vanduo, į kurį kišama įkaitinta geležis; ji lyg dejuodama čirškia, o tačiau išeina sustiprinta, sukietinta, atspari, ir iš jos galima padaryti kovos kardą.    Sylvain

Kai turėsi apsispręsti, klausk patarimo pareigos, o ne aistros. Kiek tik gero pasauly padaryta, viskas padaryta klausant pareigos balso, ir kiek tik blogo — vis ldausant savimeilės balso.    J. B. Lacordaire

Tarp praeities, kur yra mūsų atsiminimai, tarp ateities, kur yra mūsų viltys, dar yra dabartis, kur yra mūsų pareigos.    G. Palau

Pareiga — kokia ji paprasta, o jos užtenka mūsų gyvenimą pripildyti ir papuošti.    H. Bordeaux

Krikščioniškojo gyvenimo idealas nėra tik atlikti savo pareigą, bet ir ją pamilti.    Fr. Renard

Pareigingumas yra grynos sąžinės tėvas; gi gryna sąžinė yra ramybės motina, ir tik ramybėje auga švelnus žemiškos gerovės augalas.    E. Rr. Feuchtersleben

Kai pareiga ir meilės jausmas tarp draugų sueina į konfliktą, visų pirma reikia įtikinti draugus, kad pareigos atlikimas yra geriausias draugystės įrodymas. Anonimas

PAREIGAVIETĖ

Augštos pareiga vietės yra kaip piramidės: jas pasiekia tik dviejų rūšių žmonės — šliužai ir ereliai. D’Alembert

PAREIGŪNAI

Blogi pareigūnai išrenkami tų piliečių, kurie nebalsuoja.    Vyriausybės plakatas Chicagoje

PARYŽIUS

Paryžius yra Europos kavinė.    Abbe Galiant

PASAULĖŽIŪRA

Gyvenimas be sąmoningos, aiškios pasaulėžiūros — tai sapnas, bet ne gyvenimas.    J. Aistis

Atsiremti į gamtinį gyvuliškąjį žmogaus pradą ir juo apspręsti visą gyvenimą — tai pasmerkti žmogų amžinai nepakilti viršum gamtos ir viršum priežastingųjų dėsnių.  A. Maceina

Jei negyvename taip, kaip tikime, pradedame tikėti taip, kaip gyvename ir esame priversti susikurti tokias gyvenimo pažiūras, tokius principus, tokį gyvenimo būdą, kuris atitiktų mūsų blogą gyvenimą.  F. Sheen

PASAULIS

Pasaulis mėgsta apjuodinti tai, kas šviesu ir į dulkes suminti tai, kas kilnu.    A. Maceina

Dalykai, kurie yra augštesni už pasaulį, paprastai yra niekinami, tačiau jie išlieka ir pergali.    Stifter

Pasaulis dabar pasidarė toks mažas, kad kiekviena tauta gali pasiekti Dėdės Samo kišenius.  Wall Street Journal

Kiekvienam žmogui pasaulis užmoka tuo pačiu, kuo jis jam. Jei nusišypsosi, jis tau nusišypsos, jei surauksi kaktą, ir jis niūriai pažiūrės į tave, jei dainuosi, tave priims linksma draugija, jei mąstysi, tave užkalbins mąstytojai, jei myli pasauli ir rimtai jieškai jame gero, būsi apsuptas malonios draugystės, ir gamta papils tau savo lobių.  Zimmermann

Su pasaulio malonumais darosi taip, kaip su kitais jo gėriais: turimi apsunkina, mylimi nyksta, prarasti kankina.  P. W. Keppler

Šio pasaulio vaizdas išnyksta, ir, jei tu mitai jo tuštybėmis, tu taip pat išnyksi. Priešingai, Dievo tiesa yra amžina, ir, jei minti ta tiesa, tu kaip ir ji, išliksi amžinai. Kas griauja Dievo karalystę, tas stato velnio karalystę.  T. Toth

Pasaulis yra permažas tavo sapnams, bet nepermažas tavo veikimui, tu, dvasios ir valios sūnau.   Coche D e La Ferte

Mažai žmogui tereikia šiame pasauly, ir to maža ko tik trumpam laikui.    Goldsmith

Kad pasaulis ne pirmyn, o atgal žygiuoja, dažniausiai priežastis yra ta, kad žmonės patarimo klausia kits kito, vieton klausęsi Dievo patarimo.    S. Kierkegaard

Pasaulis yra miškinga vieta, kur nuo kiekvieno medžio kabo ašaros.    T. Hood

Taigi, kai pasaulis, kaip sako Platonas, yra Dievo kūryba, aš stebiuosi jo grožiu, tačiau pats atsisuku i Kūrėją.   Athenagoras

Reikėtų gyventi ištisą šimtmetį, kad pažintum pasaulį, o paskui reikėtų gyventi dar antrą šimtmetį, kad išmoktum pasinaudoti tuo patyrimu.    Dufresny

Šis pasaulis yra laiptai. Vieni jais kyla augštyn, kiti — leidžiasi žemyn.    Šv. Bernardinas

Pasaulis tėra tik didelis kalėjimas, iš kurio kasdien kai kurie vedami egzekucijon.    W. Raleigh

Pasaulis tėra tik mirtininkų kamera. F. Giannuzzi

Pasaulį valdo du dalykai: moterys ir auksas. Vokiečių priežodis

Pasaulis yra puiki knyga, bet mažai naudos iš jos tam, kuris nemoka jos skaityti.    Goldoni

Pasaulis tai didžiulė scena, kur Dievas parodo daug savo stebuklų.    J. P. Camus

Jei žmogus myli pasaulį, Tėvo meilės jame nėra, nes pasaulyje yra kūno pamėgimas, akių pamėgimas ir gyvenimo puikybė. Tai reiškia, jog kiekvienas žmogus, sekąs savo penkių jausmų užgaidas ir nesiekiąs kitko, kaip tik savųjų prigimtų malonumų, garbės ir valdžios jausmų tenkinimo, atitrūksta nuo tos meilės, kuri yra viso dvasinio vitališkumo ir laimės pagrindas, ir kuri mus apsaugo nuo mūsų brutališkiausios ir smerktiniausios savimeilės.    Th. Merton

Pasaulis yra perėjimo vieta, kurią Dievas sutvėrė tarp nieko ir amžinybės.    Šv. Jonas Bosco

PASIAUKOJIMAS

Žmogus, kuris pasiaukoja, turi teisę visko prašyti iš Dievo.    P. Didon

PASIKEITIMAS

Kiekvienas pasikeitimas mumyse turi ir liūdną pusę, nes turime atsižadėti dalies savęs: turime mirti vienos rūšies gyvenimui ir gimti — kitos.    A. France

PASILINKSMINIMAI

Dabartiniai pasilinksminimai yra atremti ne į žaismą, išreiškiantį dvasios atsipalaidavimą nuo kasdieninių rūpesčių, bet į aistrą, jieškančią pasitenkinimo grubiais pavidalais. Poetinis pradas iš naujųjų pasilinksminimų yra dingęs. Jie yra pasidarę tik pavargusio, suglebusio, tačiau aistringo, kūno skeryčiojimusi, be grakštumo, be fantazijos, be gilesnio judesių prasmingumo.    A. Maceina

PASIRYŽIMAS

Jeigu tas, kuris daugelį kartų tvirčiausiai pasižada ir tai daugelį kartų suklumpa, kas gi bus su tuo, kurs niekada nepasiryžta ar per vėlai tai padaro? Tomas Kempietis

Mano geriems pasiryžimams suteikti stiprybės! — tai prašymas, kuriam galėtų rastis vietos “Tėve mūsų” maldoje.  Licntenberg

Tik tvirtas pasiryžimas, protas ir sumanumas veda prie didžiųjų tikslų ir pašalina visas kliūtis. Be šių principų nieko rimtesnio nepasiekiama.    Napoleonas

Kiekvienas tvirtas pasiryžimas laimėti iš esmės yra laimėjimo pradžia.    St. Šalkauskis

PASISEKIMAS

Pasisekimas tai kopėčios, kuriomis negalima lipti laikant rankas kišenėse.    Anonimas

Kad susilauktumei pasisekimo šiame gyvenime, reikia turėti paiko išvaizdą, o būti protingam. Ch. Montesquieu

Vieton tingėjimo ir ydų, kurios tave daro nelaimingą, griebkis darbo ir dorybių, ir sulauksi pasisekimo, nebesišauksi dangaus, maldaudamas, kad išgelbėtų tave iš blogumų, nuo kurių vaistus nešiojiesi patsai.    Aristotelis

Pasisekimas yra padarinys to, ką moki gerai daryti, ir darymas to nemanant apie garbę.    Longfellow

Kiekvienas didelis pasisekimas, kurį mes matome, yra karšto ilgesio ir ugningo pasiryžimo realizavimas... Jėga, kuria mes siekiame savo tikslo, yra tiesiog proporcinga mūsų ilgesiui ir mūsų pasiryžimui.    O. S. Marden

Būti paliktam savo jėgoms, tai pirmas žingsnis į pasisekimą.    B. Franklin

Galvokit, kas tikra, jauskit, kas gražu ir norėkit, kas gera; tada surasit kelią į malonų gyvenimą. Platonas

Anksčiau ar vėliau kiekvienas patiria, kad pasisekimas, kurio verta jieškoti, yra pasiekiamas laikantis krikščioniškų elgesio taisyklių.    H. M. Field

PASITENKINIMAS

Kelio pabaigoje tavęs laukia pasitenkinimas; tačiau kas yra pradžia patenkintas, tas netoli tenueis. Fr. Rueckert

Visame pasaulyje nieko žmogui sveikesnio nėra, kaip anksti ir praktiškai įsitikinti, kad gero žmogaus pasitenkinimas yra jo teisingumas bei taurumas ir kad žmonių pagarba ar peikimas yra kaip lapų šlamėjimas, kuris keičiasi su vėju.  Sailer

Vienas iš gražiausių jausmų yra' pasitenkinimas, kurį mes jaučiame, kai augame savo siela, kai progresuojame, žengiame į priekį ir kylame. Kas tokio jausmo neturi, tas nežino, kas yra laimė.    E. Heilo

PASITIKĖJIMAS

Trūkumas pasitikėjimo pačiu savim yra priežastis ne vienos nelaimės, kuri mus ištinka.    Bovee

Kur trūksta pasitikėjimo, ten meilės vainikui trūksta pačios gražiausios gėlės.    J. W. Goethe

Pasitikėjimas yra pasisekimo tėvas. Jis stiprina visus gabumus, jis padvigubina energiją, jis padaugina visas dvasios jėgas.    O. S. Marden

Nesugriaunamas pasitikėjimas ir tvirtas tikėjimas yra kuriančios jėgos, gi nepasitikėjimas ir svyravimas veikia tiesiog griaunančiai.    O. S. Marden

Pasitikėjimas savimi yra geriausias už visas rekomendacijas, augštą kilmę ir įtakingumą. Tai geriausias pasaulio kapitalas: jis daugiau kliūčių pašalino nuo kelio, daugiau nugalėjo sunkenybių ir iškovojo pasisekimo, negu kokia nors kita žmogiška ypatybė.    O. S. Marden

PASIŽADĖJIMAS

Atminkite, kad daug lengviau yra pasižadėti, negu įvykdyti.    K. Paltarokas

PASKOLA

Kas vargšui skolina, tas palūkanas gauna nuo Dievo.  Vokiečių priežodis

PASLAPTIS

Saugokis durų, kurios turi daug raktų.  Portugalų priežodis

Vienintele paslaptis, kurią moteris gali išlaikyti, tai jos amžius.    Prancūzų priežodis

Trys gali išlaikyti paslaptį, jei du iš jų yra mirę.   Anonimas

Quilonas, paklaustas, kas sunkiausia, atsakė: 1. Išlaikyti paslaptį, 2. Gerai sunaudoti laiką, 3. Nukęsti nuoskaudas.  Eschilis

Kas nori, kad tikėjime nebūtų jokių paslapčių, daugiau reikalauja iš tikėjimo, negu iš regimos gamtos, kurioje yra tokia daugybė tikrai nesuprantamų daiktų.  K. Paltarokas

Kas pasako kitų paslaptis, yra išdavikas, kas išpasakoja savo paslaptis, tas yra kvailys.    Fr. Voltaire

Paslaptis, šiokia ar tokia ji būtų, sunkiai slegia moteriškės širdį.    A. Puškin

Paslaptis tai kaip skylė apsiauste: juo ją labiau stengiamasi paslėpti, juo labiau ji rodosi.    C. Sylva

PASKIRTIS

Tiesos jieškoti, grožį mylėti, gėrio norėti, daryti tai, kas tobula, — tokia yra žmogaus paskirtis. M. Mendelssohn

PASNINKAS

Pasninkas gydo ligas, baido piktąsias dvasias, tolina juodas mintis, šviečia protą, pakelia žmogų nuo žemės, kad pakiltų į Dievą.    Šv. Atanazas

Pasninkas yra angelų dieta, sielų penas ir užkandis, ir skaniausia ir turtingiausia gracijos pavilga.  V. J. Budrikas

PAŠAUKIMAS

Kiekvienas pašaukimas turi savo sunkumus, kartumus; tačiau yra būdas jieškoti pagalbos: atsižadant savo valios visiškai atsiduoti Apvaizdai. Šv. Pranciškus Salezietis

PATAIKAVIMAS

Pataikavimas yra netikras pinigas, kuris kursuoja tik dėl mūsų tuštybės.    Rochenfoucauld

Žinokite, kad kiekvienas pataikūnas gyvena sąskaiton to, kuris jo klauso.    La Fontaine

Pataikavimas tai nėra didžiųjų sielų žymė; tai mažųjų priemonė įsibrauti į sferą tų asmenų, kurių linkui jie gravituoja.    H. Balzac

Mes turime daugiau vertinti tuos, kurie mus perspėja, kaip tuos, kurie mums pataikauja. Pirmieji mus pažadina, antrieji mus žlugdo prisitaikydami prie mūsų pomėgių.  Plutarcnas

Juo daugiau katei glostai nugarą, juo augščiau jį kelia uodegą.    Anonimas

PATARIMAS

Niekas jums negali duoti geresnių patarimų, kaip jūs patys.    Cicero

Patarimas “Būk toks, koks esi”, duotas kai kuriems žmonėms, gali būti pats blogiausias, kokį tu iš viso gali duoti. Tom Mason

Pašnabždėtas patarimas nevertas pupos.  Ispanų priežodis

Patarimo klauski pas tą, kuris pats save moka tvarkyti.  L. da Vinci

Patarimo veltui prašo tas, kuris jo neklauso.  Prancūzų patarlė

Patarimus mes duodame kibirais, o patys juos priimame iš kitų tik lašais.    W. R. Alger

Patarimas po nelaimės, tai kaip vaistai po mirties.  Danų patarlė

PATYRIMAS

Mūsų patyrimas dažniau išauga iš prarastų iliuzijų, kaip iš įgytos išminties.    J. Roux

Patyrimas susidaro ne iš tų dalykų, kuriuos matėme, bet iš to, ką apsvarstėme.    J. M. Pereda

Mokytis iš patyrimo — daug kaštuoja, bet jokia kita mokykla kvailių išmokyti negali.    B. Franklin

Patirtis tai turtingiausia kasykla, iš kurios daugelis semiasi gyvenimo lobius.    A. Patoefi

Nauja šluota švariai šluoja, bet sena žino visus kampus.  Airių patarlė

Patyrimas rodo, kad daug lengviau nupulti iki gyvulio, kaip iki idealaus žmogaus pakilti.    T. Toth

Pasaulyje yra trijų rūšių žmonių: vieni mokosi iš savo pačių patyrimų, ir tie yra išmintingi; kiti mokosi iš kitų patyrimo, ir tie yra laimingi; treti nepasimoko nei iš savo, nei iš kitų patyrimo, ir tie yra kvaili.    Chesterfield

PATOGUMAI

Patogumai lygūs samanoms, kuriomis apaugęs medis nevertai supūva.    Č. Grincevičius

PATRIOTIZMAS

Tikras patriotizmas natūraliai turi būti pagrįstas religiniu principu. Netikiu ateistais — jie netiki Dievą, aš nepasitikiu jais.    A. Lamarmora

Katalikų bažnyčios įsako ir pašventina patriotizmą. Tikras katalikas privalo būti ištikimas patriotas. Bažnyčios akyse ištikimumas savam kraštui yra ištikimumas Dievui. Patriotizmas yra dangiška dorybė, augšta ir šventa paklusnumo forma; patriotas, mirštąs už savo kraštą, turi šventumo aureolę.    Arkiv. Ireland

Arčiausia prie Dievo yra tėvynė; arčiausia prie religijos yra patriotizmas. Patriotizmas yra katalikų dorybė. Katalikus norėčiau matyti pirmus patriotus savo krašte.  Arkiv. Ireland

Patriotizmas ir religija visada buvo ir bus tie vieninteliai dalykai, dėl kurių žmonės aukoja save, savo turtą, savo pinigus.    E. Gill

PAVASARIS

Viena gervė — ne pavasaris. Lietuvių priežodis

PAVEIKSLAS

Paveikslas yra poema be žodžių.    Horacijus

Kambarys su paveikslais skiriasi nuo kambario be paveikslų beveik taip pat, kaip kambarys su langais nuo kambario be langų, nes paveikslai yra angos pabėgti i sielą; jie veda į kitas scenas ir aplinką, kur momentui galime pasijusti atsigaivinę ir pradžiuginti. Paveikslai yra guodėjai vienatvėje, tai langai kalinamai minčiai, tai knygos, istorijos ir pamokslai, kurie gali būti skaitomi nesivarginant nė lapų sklaidymu.    J. Gilbert

PAVYDAS

Menkaverčiai žmonės gali būti pavydūs savo bendradarbiams; tikrai didžios asmenybės — jieško viena kitos su meile.    S. Smiles

Pavydus yra tas, kuris liūsta dėl kito pasisekimo.  Aristotelis

Pavydas yra egoizmo ir tuščio susierzinimo viršūnė.  H. Balzac

Pirmučiausia saugokis visko, kas sukelia tavyje pavydą.  Pitagoras

Pavyduolį suėda jo paties pavydas, kaip kad rūdys sugraužia geležį.    Antistenas

Jei pavydo žvilgsniai daro mums skausmą, tai reiškia, kad ir mes patys sugebėtume pavydėti; jei išdavimas sukelia mums ašaras, tai reiškia, kad ir mūsų sielos gelmėje yra išdavimo sėkla. Sužeisti siela galima tik tuo ginklu, kurio ji pati dar nenumetė ant meilės aukuro. M. Meterlink

Pavydas yra toks meilės brolis, kaip kad velnias yra angelo brolis.    K. J. Weber

Kaip kandis ėda drabužį, taip pavydas graužia žmogų.  Šv. Jonas Auksaburnis

Pavyduolį kankina ne tik nelaimės, kurios jį užgula, bet ir pasisekimai, kurie aplanko kitus. C. Colton

PAVYDULIAVIMAS

Pavyduliavimas gyvena visad drauge su meile; tik ne visad miršta su ja.    Rochefoucault

Meilė daro žmogų panašų į Dievą, o pavyduliavimas — į gyvulį.    Pirožnikov

PAVYZDYS

Žmonės teturi tik vieną tikrą priemonę kitus geresnius, kilnesnius, šventesnius padaryti — būti patiems gerais, kilniais ir šventais.    Lippert

Žmones turime į dorybes vesti ne tik savo pamokymu, bet taip pat ir pavyzdžiu.    Osiris

Pavyzdys, kuris ateina iš augščiau, kaip ir srovė, krintanti nuo kalnų viršūnių, turi daugiau jėgos ir išsilieja platesniu lauku.    M. A. Criado

Ilgas kelias įsakymais; trumpas ir sėkmingas — duodant pavyzdį.    Quintilianas

Žodžiai uždega, pavyzdžiai patraukia.  Lotynų priežodis

Kilnus pavyzdys ir sunkius veiksmus palengvina.  J. W. Goethe

Namuose geras pavyzdys — tai geriausias auklėjimo būdas.    K. Paltarokas

Kas duoda gerą patarimą — stato viena ranka. Kas duoda gerą patarimą ir gerą pavyzdį — stato abiem rankom; bet kas duoda gerus pamokymus, o savo gyvenimu — blogą pavyzdį, tas viena ranka stato, o antra griauna.  Fr. Bacon

PAVOJUS

Dideli dalykai visada yra sujungti su dideliais pavojais.  Herodotas

PAŽADAS

Teisingieji mažai žada ir daug ištesi; šventvagiški melagiai daug žada, o nekartą mažai teištesi. Talmudas

Nesiimki to, ko negali padaryti, bet būk rūpestingas laikyti savo žodi, jeigu prižadėjai.    G. Washington

PAŽANGA

Noras daryti pažangą jau yra didelė pažanga. Rolin

Visi žmogiškieji dalykai žengia atgal, jei neprogresuoja.    Gibbon

Mano šūkis — Lietuvos laikrodį pasukti 100 metų pirmyn — neišsipildė, laikrodis buvo sugadintas. Tačiau dabar mes parvežkime einantį laikrodį, — atitinkamai paruoškime viską observuojantį protą.    K. Pakštas

Didžiausias pažangos priešas yra ne suklydimas, o tinginystė.    H. Th. Buckle

Jeigu žmogus nekyla augštyn, siekdamas būti angelu, jis smunka artėdamas prie velnio. Jis negali stovėti vietoje.  Coleridge

PAŽINIMAS

Savęs pažinimas be Dievo pažinimo veda mus į puikybę; gi mūsų pačių pažinimas be Jėzaus Kristaus pažinimo veda į nusivylimą.    Bl. Pascal

Nesisieloju tuo, kad žmonės manęs nepažįsta. Tesisieloju, kad aš žmonių nepažįstu.    Konfucijus

Tėra tik vienas būdas tiksliai matyti dalykus, tai įžvelgti juos iš vidaus.    Ruskin

Žmones ir žmoniškus dalykus reikia pažinti, kad juos mylėtume; Dievą ir dieviškus dalykus reikia pamilti, kad juos pažintume.    Bl. Pascal

Kaikada žmonės kaltinami, kad jie nepažįsta savo silpnybių; bet galbūt tiek pat yra žmonių, kurie nepažįsta savo jėgų. Su žmonėmis esti taip, kaip su kaikuriomis žemėmis, kur slypi aukso gyslos, apie kurias jų savininkai nieko nežino.    Dean Swift

Pažinimu pasiekiame tik pasaulyje randamą tikrovę, o absoliutinė būtis atsiskleidžia tik tikėjimu. K. Jaspers

Pats sunkiausias dalykas pasaulyje yra pažinti patį save.    Thales

Reikia save pažinti, kad galėtum sau vadovauti.   H. Bordeaux

Pirma negu atsisveikinsime su šio pasaulio tamsybėmis, privalome įžiebti savęs pažinimo šviesą, kitaip iš laikinų tamsybių pateksime į amžiną naktį.    Šv. Bernardas

PELNAS

Nuostolis visada yra geresnis už gėdingą pelną, nes nuostolis tave padaro nepatenkintą tik vieną kartą, o gėdingas pelnas — visiems laikams.    Chilon

PERGALĖ

Aš žinau, kad mums dar skirta
Daug erškėčių, raugių, dirsių,
Bet skelbiu aš viltį tvirtą,
Kad be pergalės nemirsiu.

        Jurgis Baltrušaitis

PERSEKIOJIMAS

Persekiotojas, žudydamas šventąjį, sunaikina ne šį pastarąjį, o pats save, nes atpalaiduoja žvėrį savyje, naikina nemarųjį savo pavidalą. Praėjus persekiojimo skausmui, kankiniai iškyla šviesiais pavidalais, o budeliai — pasmerktųjų veidais.    Pr. Gaidamavičius

Kai Ignacas Lojolą rengėsi mirti, mokiniai jį paklausė: “O ką jūs, tėve, mums pranašaujate?” Jėzuitų ordino įsteigėjas atsakė: “Jums pranašauju persekiojimus”. Mene panašiai — dažnai laimima persekiojimuose.  J. de Saint-Amand

Tik tada pradedama persekioti, kai nustojama vilties nugalėti.    Lammennais

Šio pasaulio būdas yra augštinti mirusius šventuosius ir persekioti gyvuosius.    N. Hove

PERSPĖJIMAS

Perspėki švelniais žodžiais ir kietais argumentais.  Anonimas

PESIMIZMAS

Pesimistas yra asmuo, kuris serga jūros liga per visą gyvenimo kelionę.    Anon

Surūgėlis yra žmogus, kuris mano, kad visi yra tokie bjaurūs, kaip jis, ir dėlto jų neapkenčia. G. B. Shaw

PINIGAI

Tas, kuris pinigus tinkamai išleidžia, yra jų ponas. Tas, kuris juos krauna, yra taupytojas. Tas, kuris juos myli, yra kvailys. O tas, kuris juos garbina, yra stabmeldys.  Petrarka

Betuštinant artimo labui piniginę, pilnėja širdis.

Centas uždengs net didžiausią pasaulio žvaigždę, jeigu tik tą pinigėli laikysi labai arti savo akių... S. Grafton

Niekas negali pasakyti, kad jo uždirbamuose piniguose tėra jo vieno darbas. Ne — yra juose tūkstančio žmonių drebančių, sukietėjusių rankų, prakaito, pastangų, vargo, todėl, eikvodami juos vien savo pačių reikalams, vistiek pjauname, kur nesėjome.    M. Pečkauskaitė

Blogai pinigus išleisti yra nusikaltimas; dar didesnis nusikaltimas juos blogais keliais įgyti.    Ruskin

Kartais žmonės pelno pinigus sunkiai dirbdami, kaip arkliai, o juos išleidžia neapgalvotai, kaip asilai.   Smolletti

Tie, kurie mano, kad pinigai daro viską, pasiryžę patys viską padaryti už pinigus.    Buast

Pinigai ir turtai gobšo nenuramina, bet dar labiau jį suerzina.    Šv. Ambrozieįus

Doleris, tai sidabrinė ostija, kuri turi netikrą gyvąjį dievą.    J. de Bonnefon

Savo šaltą, kietą pinigą padarykite trykštančiu šaltiniu, upeliu ir srove gelbstinčios meilės.    K. Kueven

Žinok, kada išleisti, žinok, kada taupyti, žinok, kada pirkti, žinok, ką pirkti — ir niekad nebūsi basas.   Skotų patarlė

Neturtingiausias žmogus pasaulyje yra tas, kuris nieko kito neturi, tik pinigų.    Anonimas

Jeigu turi pinigų, pagalvok, — gal Dievas jiems tik dėlto leido įkristi į tavo rankas, kad juos išdalindamas galėtum pasiekti džiaugsmą ir tobulybę.    Th. Merton

Gerai yra turėti pinigų ir tų dalykų, kurie nuperkami už pinigus, tačiau taip pat gerai kartkartėmis patikrinti, ar nepraradai tų dalykų, kurių už pinigus negalima nupirkti.    G. H. Lorimer

Padaryk pinigus savo dievu, ir jie kankins tave kaip velnias.    H. Fielding

Didžiausia pasaulyje klaida yra mintis, kad pinigai gali žmogų padaryti laimingą. Aš niekad neturėjau pasitenkinimo iš savo pinigų, kol pradėjau jais daryti gera.   C. Pratt

Nėra saugumo prieš pavojus, esant turtingu, išskyrus turtingumą Dievo akyse.    C. Simmons

Žmonės padirba netikrus pinigus, pinigai padaro netikrus žmones.    Anonimas

Duoti ką nors tam, kad gautum už tai kitą daiktą, yra pirkimas; duoti ir padovanoti — yra meilė. Strindberg

PYKTIS

Kvailas yra tas, kuris negali supykti, bet išmintingas tas, kuris nesupyksta.    Anglų patarlė

Nedaug tėra dalykų, kurie taip sugadintų žmones, kaip pyktis.    A. Manzoni

Nepykti, kai reikia — nuodėmė, bet pykti, kai nereikia ar daugiau kaip reikia — dviguba nuodėmė.  Šv. Bernardas

Piktas žmogus panašus į anglį: jei nedegina, tai tepa.  Budos išmintis

Akmuo, mestas į gilią upę, dingsta be triukšmo. Žmogus, kuris pyksta dėl įžeidimo, yra ne kaip toji upė, o kaip bala.    K. Noetzel

Pyktis ir kerštinga jėga yra blogiausi patarėjai. Jie viską parodo juodai. O kur tamsu, ten nieko nebegalima nei įžiūrėti, nei išskirti.    Segur

Niekas taip nepriartėja prie beprotybės, kaip pyktis.  Cicero

Nepyk, kad kiti nėra tokie, kokius norėtum matyti; juk ir tu pats savęs negali padaryti tokiu, kokiu nori.  Tomas Kempietis

Nėra gamtoje dalyko, kuris žmogų taip gyvuliškai deformuotų, kaip pyktis.    J. Webster

Gera yra apvaldyti savo pyktį, bet dar geriau jo išvengti.    T. Edwards

POETAS

Didelis poetas yra vertingiausia tautos brangenybė. L. Beethoven

Nebuvo nė vieno didelio poeto, kuris nebūtų buvęs ir gilus filosofas.    Coleridge

Dainiau, metęs džiaugsmą pigų,
Semk iš skausmo, ne iš knygų,
Žodį, Dievo žaibui lygų...

     Jurgis Baltrušaitis

Dievas mums pasireiškia visų pirma visatos gyvenime, o kitu būdu — žmogaus mintyje. Pirmas pasireiškimas vadinasi gamta, antrasis — menas. Iš to išplaukia viena tikrovė,— kad poetas yra kunigas.    V. Hugo

Du šventi žibintai nušviečia pasauli: poeto siela ir kūdikio nekaltumas.    F. Varela

POEZIJA

Poezija neturi teisės užmušti viltį savo skaitytojo sieloj, bet privalo vesti žmoniją į nežinomąjį tolimo dangaus pasaulį, kur nurimsta visi sielvartai ir kančios. H. Heine

Išleidimas poezijos knygos, tai lyg metimas rožės lapelio į Grand Canyon prarają ir laukimas atgarsio.   Don Marquis

Kiekvienas širdies suplakimas įkerta mums žaizdą, ir gyvenimas būtų nuolatinis kraujo nutekėjimas, jei ne poezija. Ji mums teikia tai, ko atsisako duoti gamta: aukso laiką, kuris nerūdyja, — pavasarį, kurio žydėjimas nesibaigia, giedrią laimę ir amžiną jaunatvę.    L. Boerne

Poezija tai protas, nudažytas jausmais. Wilson

Poetai yra visi, kurie jaučia didžias tiesas ir jas pasako.   Bailey

Poetai kentėjimuose išmoksta tai, ką išsako dainomis.   Shelley

Eilėraščių skaitytojai nėra tik paprasti skaitytojai, jie yra poetų bendradarbiai.    Pr. Donoso G.

POLINKIAI

Kas kūne sėja netvarkingus polinkius, tas pjauna mirtį; kas kūne sėja tvarkingą meilę, tas pjauna amžiną gyvenimą.  Eckhart

POLITIKA

Perdaug jūs laukiat iš politikos ir nepakankamai iš religijos.    G. Papini

Neiti į politikos gyvenimą katalikui su savo katalikiška programa, arba eiti be katalikiškojo veido ir katalikiškų principų, be ideologijos, — yra ne visa, bet kai ką atnaujinti Kristuje.    M .Krupavičius

Politika — viena labai reikšmingų kultūrinio gyvenimo apraiškų. Senam kultūringam pasauliui susirgus, barbarai braujasi kaip tik į politinę gyvenimo sritį, kad politinės valdžios priemonėmis galėtų realizuoti savo destruktyvinės prievartos darbą.    St. Šalkauskis

POMĖGIAI

Pomėgių vergas — tiesos priešas. J. B. Bossuet

Visų pomėgių dugne yra nuliūdimas, kaip upių pradžioje yra kartūs vandenys.    D’Annunzio

Ir kai mirksnio žiedą skina,
Jau neboja, ar nežino,
Kad už lašą, už apgaulę,
Jis išduoda amžių saulę...

       J. Baltrušaitis

Capuos vietovės prabanga sutirpdė Hanibalo ryžtingą dvasią, kurios neįstengė nugalėti Alpių sniegai. Nugalėtojas ginklais bus nugalėtas pomėgių.    Seneca

Kur tik krito pomėgių sėklos, išaugo tūkstančiai kančios daigų.    Fr. Schiller

Moterys, pinigai ir vynas turi savo malonumų, bet turi ir savo nuodų.    Prancūzų priežodis

Nuodėmingi ir draudžiami pomėgiai yra lyg užnuodyta duona: tam kartui jie patenkina apetitą, bet galų gale jie neša mirtį.    T. Edwards

Dauguma pomėgių malonumų — kaip ir gėlės: kai tik nuskinama, vysta.    Young

POPIEŽIUS

Popiežiaus neklaidingumas, dėl ko katalikybei tiek priekaištų kelta, sudarė augštą intelektualinėje ir socialinėje srityje pažangos laipsnį.    A. Comte

Arabai turi pasaką, kad didžioji Gizeho piramidė buvo pastatyta prieštvaninių karalių ir iš visų žmonių sukurtų dalykų tik ji viena potvynio siautėjimą atlaikė. Toks yra ir popiežijos likimas. Atrodė, kad ji jau didelių potvynių palaidota, tačiau jos gilieji pagrindai pasiliko nepajudinti ir, tvanų vandenims nuslūgus, ši institucija vėl dienos šviesoje pasirodė vienintelė pasaulio griuvėsiuose.    T. Macaulay

Seniau buvo galima išgirsti: Kristus nešiojo erškėčių vainiką, o Jo vietininkas Komoje nešioja aukso vainiką. Šiandie Popiežiaus vainikas tikrai yra erškėčių.  Faulhaber

Be Romos hierarchijos Europa tikriausiai jau būtų tapusi despotų grobiu, nuolatinių grumtynių arena ar gal net viena iš mongoliškųjų dykumų. Herder (protestantas)

POPULARUMAS

Garbė, jei tik pelnyta, yra patvari. Nevisada taip su popularumu: kartais jis patvarus, lyg mozaika, o kartais išblėsta, lyg kreidinių pieštukų piešinys. St. J. Boufflers

PRABANGA

Kas yra prabanga? — Mano nuomone, visa tai, kas yra daugiau, negu žmogui reikalinga būti laimingu. Gioberti

Galbūt prabanga ir prisideda prie vargšų aprūpinimo duona, tačiau — jeigu nebūtų prabangos, nebūtų nė vargšų.  H. Home

PRADŽIA

Drąsiai pradėta — pusė laimėta.    Horacijus

PRAEITIS

Papasakokite man savo praeitį, ir aš atspėsiu jūsų ateitį.    Konfucijus

Ak, kaip gera, kad viskas praeina. Tarp daugelio neteisybių žemėje yra viena didelė teisybė — praėjimas. Viskas praeina ir susilygina. Toli palieka nebepasiekiamos ir nebe-prišaukiamos laimės ir džiaugsmo valandos ar kančios metai. Taip, nepaprastai teisingas yra laikas. Jo nepapirksi. Jis nepripažįsta draugų, nei aukso, nei meilės. A. Baronas

Taip liūdna! Nubėgo skaistieji laikai
Į platųjį iždą taupios praeities
Ir blizga iš tolo, tarytum krislai
Tyrųjų briliantų. Ten — karstas širdies!
Tą mirksintį iždą lankysiu dažnai...
Tenai įkvėpimas man stygą užlies...
Taip liūdna! Nubėgo skaistieji laikai
Į iždą turtingą brangios praeities...

        M. Vaitkus

Noriu iš praeities mokytis, apie ateitį mąstyti ir todėl dabartį kuo geriausiai panaudoti.    Th. Toth

PRIEKAIŠTAS

Kitų priekaištas, jei jis teisingas, rodo mūsų klaidas ir veda į jų pataisymą. Neteisingas priekaištas mūsų neliečia, ir būtų kvaila dėl jo rūpintis.    Sokratas

PRIEŠAS

Jei nori pažinti savo priešus, pulk į nelaimę, ir matysi, kuris tave dar pastūmės.    Anonimas

Aš sau tariau: “Eisiu jieškoti savo priešų”, ir tą dieną neradau nė vieno draugo. Ir vėl aš pasakiau: “Eisiu ir jieškosiu draugų”, ir tą dieną neberadau priešų.

Gert. R. Lewis

Geriau yra augštinti priešo dorybes, kaip pataikauti draugo silpnybėms.    Aristotelis

Nors ir neturėtum priešų, jei niekam nebūtum padaręs kokios neteisybės, tačiau netrūktų kitos rūšies priešų — iš pavydo.    Seneca

Visuomet pavojingiausi priešai yra tie, nuo kurių žmogus nesirengia gintis.    A. Graf

Mylėti priešą — tai vienintelis kelias, kad pasaulyje nebeliktų nė vieno priešo.    G. Papini

Aš neniekinu nė vieno savo priešo, jeigu jis yra geras, ir neaugštinu nė vieno savo draugo, jeigu jis yra blogas. Teognis

Aš juokiuosi tyliai iš tų, kurie sako man galėsią pakenkti. Juk jie negali prieiti prie to, kas tikrai yra mano ir kuo aš gyvenu.    Epiktetas

Niekas taip nesumaišo mūsų priešų, kaip kantrybė ir nuoskaudų atleidimas.    Vernage

Net Kristus turėjo priešų ir asmenų, kurie prieš ji murmėjo; kaipgi tu nori, kad visi tebūtų tik draugiški ir prielankūs.    Tomas Kempietis

Nedauginki savo priešų skaičiaus be reikalo.  Turkų priežodis

Užgaudamas savo priešą tu pasidarai už jį mažesnis, atkeršydamas tu pasidarai lygus jam, atleisdamas tampi augštesnis už jį.    B. Franklin

Kas tau pataria daryti bloga priešui, yra tavo paties priešas.    F. F. Corso

Dievo priešas niekada nebus tikras žmogaus draugas.  Young

PRIEŠINGUMAI

Priešingumai bando dorybę. Prancūzų priežodis

PRIETARAI

Prietarai yra skystapročių religija.    Anonimas

PRIEVARTA

Aš galėčiau iškęsti visus pažeminimus, visas kančias, visišką atmetimą, net pačią mirti, kad tik tuo galėčiau apsaugoti mūsų sąjūdi nuo virtimo prievartos sąjūdžiu ar bent prievartos pirmtaku.    M. Gandhi

PRIEŽODŽIAI

Priežodžiai yra trumpos mintys, sutelktos iš ilgo patyrimo.    Servantes

PRINCIPAS

Principas turi normuojamosios reikšmės, tuo tarpu kai pareiga turi vykdomosios galios. Kitaip sakant, principas veda veikimą normaliomis vėžėmis, o pareiga daro uždavinius vykdytinus.    St. Šalkauskis

Žmogus, kuris neįstengia ginti savo principų ir kurs gėdijasi pravesti gyvenime tai, kuo tiki, yra silpnuolis. Bl. Pascal

Žmogus be principų yra laivas be vairo ir kompaso, ir jį kiekvienas vėjas šen ir ten blaško.    S. Smiles

PRISIKĖLIMAS

Kas skriaudų neparmuštas, tas niekaip negali suprasti Prisikėlusiojo vertės.    M. Aukštaitė

PRISPAUSTIEJI

Garbė atsistoti prispaustųjų pusėje. Elizabeth Fry

PROSENELIAI

Tie, kurie priklauso nuo savo prosenelių nuopelnų, jieško medžio šaknyse vaisių, kiniuos turi išauginti šakos. Barrow

Žmogus, kuris niekuo kitu negali pasigirti, kaip tik savo proseneliais, yra panašus į bulvę: jo geriausioji dalis yra po žeme.    Th. Overbury

PROTAS

Jeigu protas yra toli pažengęs, jis supranta, kad dar yra dalykų, kurių jis negali aprėpti; ir jeigu prie tos išvados neprieina, tai jis yra labai silpnas.    Bl. Pascal

Yra vengtini du kraštutinumai: nepripažinti proto ir nepripažinti nieko kito, kaip tik protą.    Bl. Pascal

Ir supratau, skausme ir ilgesy, kaip, žemės prote, aklas tu esi.    J. Baltrušaitis

Smulkieji protai greit įsižeidžia dėl mažų dalykų; didžiosios mintys įžvelgia jų menkumą ir nepaiso.  Rochefoucauld

Žmogus dažnai savąjį protą panaudoja pasielgti prasčiau už patį gyvulį.    Anonimas

PROTAVIMAS

Kas nenori protauti yra fanatikas, kas neįstengia protauti — kvailys, kas neišdrįsta protauti — vergas.

Viena iš senovės istorijų yra apie Circę, kuri žmones paversdavo kiaulėmis, žvėrimis. Šiandieną ta Circe paraduoja psichologijos vardu, kuri žmogų paverčia gyvuliu.

F. Sheen

PUBLIKA

Kas būčiau aš be tavęs, publika?
Visos mano mintys tebūtų savikalba,
O mano jausmas — nebylus.

      J. W. Goethe

PUIKYBĖ

Kas gi išsiaugštintų save iki to, kad imtųsi išspręsti dangiškuosius dalykus, kada dar žemiškieji jam pasilieka mįslė?    Šv. Jeronimas

Puikybė ir angelus pražudo.    Emerson

Kai žmonės nebeturi kuo kitu girtis, giriasi savo nedorybėmis.    A. Graf

Tik mūsų puikybė kliudo mums šventais tapti. Puikybė yra ta grandinėlė ydų rožančiuje, nuolankumas yra grandinėlė dorybių rožančiuje.    J. B. Vianney

Žmogus pilnas savęs yra visada tuščias.  G. Regismanset

Nuolatos stenkitės savyje naikinti galios troškimą; ne-jieškokite garbės ir liaupsinimo — visa tai gali jūsų sielą sugadinti. O ypatingai saugokitės minties, kad turite tokių dorybių, kurios kitiems yra nepasiekiamos. K. Noetzel

Lengviau kalną adatos smaigaliu iš šaknų pakelti, kaip puikybę iš širdies išrauti.    G. E. Lessing

Puikybė smulkesnius asmenis greičiau apima, kaip didesniuosius, lygiai kaip gaisras greičiau pagauna šiaudais dengtas trobeles kaip rūmus.    S. Chamfort

Iš visų jausmų, kurie terorizuoja mūsų sielą, nėra žalingesnio, kaip nepažabota puikybė, perdėtas reikalavimas nepelnytos garbės.    Fridrichas Didysis

Kas pergarsiai ir perdažnai gieda savąjį vardą, sužadina Įtarimą, kad jis yra tas, kuris stovi ant mėšlyno krūvos.  O. Leixner

Puikybė yra menkystės ženklas.    V. Hugo

PUOŠNUMAS

Bepuošdama kūną, moteris privalo budėti, kad siela nebūtų deformuota.    Aristipas

Gėda yra ne į purvą įkristi, o purve pasilikti.  Italų priežodis

RASĖ

Geriausias būdas pakeisti negro spalvą, tai baltajam žmogui duoti baltą, skaidrią širdį.    Panin

RAŠYTOJAS

Aš esu įsitikinęs tvirčiausiai, kad gatvės šlavėjas, kuris pašalina nešvarumą nuo viešųjų kelių ir aikščių ir tuo sulaiko visas galimas epidemijas, yra labiau vertas padėkos ir pagarbos, negu tas romanų rašytojas, apkrautas ordenais, titulais ir garbe, kuris spausdina savo fantazijos nešvarumus ir užkrečia maru skaisčias žmonių sielas. Emil Fiedler

Dvi rašytojų rūšys yra genialios: tie, kurie mąsto ir tie, kurie priverčia mąstyti.    J. Roux

Rašydamas aš išmokau daugelį dalykų, kurių niekas manęs nepamokino.    Šv. Augustinas

Jeigu kiekvienas rašytojas saugotųsi kartoti tai, ką jau kitas yra pasakęs, bibliotekos dabar būtų mažesnės, bet naudingesnės, ir žmonių gyvenimas, nors trumpas, būtų pakankamas perskaityti ir suprasti, tai, kas gero parašyta; dabar gi, kad surastume vieną dalyką, turime skaityti dešimtį tūkstančių kitų nereikalingų dalykų, kurie niekam nereikalingi, kurie jau skaityti ir perskaityti tiek kartų ir tik sudaro tokį gaištą.    T. Gautier

Jeigu rašytojas yra taip atsargus, kad niekada nerašo nieko, dėl ko galėtų būti kritikuojamas, jis neparašys tokių dalykų, kurie būtų plačiai skaitomi.    Th. Merton

Rašytojas visų pirma savyje turi pasiekti darnumą. Jis privalo kovoti dėl dvasios laisvės, dėl nuosaikumo ir drausmingumo, prieš visuotinį žmonių priešą — aistros persvarą.  J. Gervinus

Žmogus galvoja sau, bet rašo kitiems, todėl rašytojas privalo prieš akis turėti kitų gerovę.    Gioberti

Žmogų, kuris parašė nemirtingą, bet nemoralią knygą, gali į amžinybę sekti pražuvusių sielų procesija, kurių kiekviena prieš jį liudys paskutiniame teisme, kad parodytų jam ir visatai jo blogio neišmatuojamą dydį.  B. G. Cheever

Visuose savo raštuose aš gailėjaus nusidėjėlių ir puoliau nuodėmę.    Martial

RAUKŠLĖS

Raukšlės moterį mažiau sugadina, kaip blogas būdas.  Prancūzų priežodis

REFORMA

Pradėki reformą nuo savęs, tada seksis.  Chr. Lehman

Santvarkos reforma bus tk tada vertinga, kai jai praskins kelią ir ją lydės širdžių reforma. Kard. Suhard

Kiekviena generacija reikalinga regeneracijos.  Anonimas

REFORMATORIAI

Daugumas reformatorių yra kaip kelnių pora, pakabinta lauke ant virvės — jos smarkiai juda, bet vis pasilieka toj pačioj vietoj.    A. O’Malley

REIKALAVIMAS

Juo mažesni mūsų reikalavimai, juo panašesni mes į dievus.    Sokratas

Kuo labiau augs tavo reikalavimai, tuo didesnę vergiją sau užsikrausi, nes savo laisvę tuo labiau apriboji, kuo daugiau reikalavimų turi. Pilna laisve džiaugiasi tik tas, kuris yra apmarinęs savo reikalavimus. Šv. Jonas Auksaburnis

RELIGIJA

Religiją reikia laikyti dideliu visuomeninio išsivystymo veiksniu ir didele žmonių visuomenės dvasine ir moraline jėga.    Ed. Beneš

Savo gyvenime aš pažinau 60 genijų. Iš jų 55 buvo religingi ir likusieji 5 bent gerbė religiją. Gladstone

Religija — tai Dievo garbinimas ir Jo įsakymų pildymas.    Fr. Schleiermacher

Žmogus gali užmiršti, kad jis turi religiją, kaip jis gali užmiršti, kad turi širdį, tačiau be religijos žmogus negali gyventi kaip ir be širdies.    L. Tolstoj

Religijos tikslas — pažinti Dievą ir pasekti juo.  Seneca

Religija ar bent asmeniškas rimtas nusistatymas link amžinųjų dalykų yra būtinas veiksnys protiniam sveikatingumui.    C. G. Jung

Religija yra gyvenimo viršūnė, į kurią turi stiebtis visos kitos gyvenimo sritys.    T. Toth

Niekur kitur žmonija neras išsigelbėjimo, kaip tik religijoje, krikščioniškoje religijoje, kuri eis drauge su mokslo progresu.    Lecomte de Nouy

Kas aršiai kovoja su religija, tas naikina meną ir kultūrą.    Friesenhausen

Kas gi yra net ir pats laimingiausias žmogus be tikėjimo? Tai graži gėlė vandens stiklinėj — be šaknų ir be ilgesnio gyvenimo.    L. Boerne

Nuostabus dalykas: religija, kuri, atrodo, neturi kito tikslo, kaip mūsų laimę kitame gyvenime, daro mus laimingus ir šiame.    Ch. Montesqieu

Religija geriausiai daugelį suvienija, pavienius sustiprina, puikuolius nulenkia; ji mus išmoko gyvenimą mylėti bei laukti mirties su atsidavimu. E. Fr. Feuchtersleben

Kaip religija įstengia sudrausminti baisiausias žmogaus aistras, taip ji moka ir kilnius žmogaus polinkius paskatinti, kad pasireikštų nuostabiais, negirdėtais darbais.

J. Scherr

Kas kovoja prieš religiją, griauna visuomenės pagrindus.    Platonas

Žmogus, neturintis tikrumo dėl kito gyvenimo, yra nelaimingiausias iš visų gyvių.    Dante

Tikėjimas tai gražiausia dovana, kokią Dievas galėjo žmogui skirti.    Ch. Montesquieu

Religija kyla iš sielos gelmių ir ją tegali suprasti tik tie, kurie yra pasiruošę nerti į gelmes.    C. Dawson

Aš pakankamai ilgai gyvenau, kad galėčiau patirti tai, ko pirma netikėjau , kad jokia visuomenė negali gyventi laiminga ir garbinga be religijos jausmo. P. S. Laplace

Religija neturėtų priešų, jeigu ji nebūtų jų ydų priešas.  J. B. Massillon

Religija nesudaro sunkumų nuolankiam, daug sunkumų sudaro puikiam ir nenugalimu sunkumu sudaro tuščiam.  A. W. Hare

Religija yra atsakymas į tą proto šauksmą, kurio niekas negali nutildyti, į tą sielos troškimą, kurio nepatenkina jokie sutverti dalykai, į tą širdies ilgesį, kurio nuraminti negali visas pasaulis.    J. T. Hecker

Visą savo nuosavybę atidaviau savo šeimai. Beliko dar vienas dalykas, kurį norėčiau, kad galėčiau, jiems duoti:

krikščionišką religiją. Jeigu jie ją turėtų, ir aš nebūčiau jiems palikęs nė šilingo, jie būtų turtingi; ir jeigu jie to neturėtų, nors būčiau jiems visą pasauli palikęs, jie būtų vargšai.  P. Henry

Tikėjimo daigas yra perdaug giliai, kad būtų galima jį išrauti.    I. Taine

Praradusi tikėjimą, žmonija visada grįžta atgal.  M. Pečkauskaitė

Kuo žmogus darosi didesnis, tuo labiau jis turi tikėti. Kuo labiau artėja prie Dievo, tuo geriau privalo Jį matyti.  V. Hugo

Aš mirštu tikėdamas į vieną amžiną Dievą, visų dalykų Sutvėrėją, iš kurio prašau pasigailėjimo mano neramiai sielai.    A. Thiers

Kiekvieno gero darbo siela yra tikėjimas ir meilė.  A. Stolz

Religija gydo socialinę netvarką per žmonių sielų reformą.    St. Šalkauskis

Patenkinimas gyvuliškų apetitų duoda pasitenkinimą, bet jis neduoda laimės. Taigi ateitis priklauso jums, kurie respektuojate religiją.    V. Čepinskis

Žmogus be religijos yra keliautojas — be tikslo, klausiantis — be atsakymo, kovotojas — be pergalės, mirštantis — be naujo gyvenimo.    Šv. Augustinas

Religija kasdieniniame gyvenime yra vadovė, ji yra parama nelaimėje, apsauga pasisekime, sustiprinimas rūpestyje.    Lubbock

Religija yra būdingiausia žmogaus žymė; gyvuliai religijos neturi.    Feuerbach

Be religijos žmogus virsta į gyvulį; tada jam pasidaryti kraujo trokštančia pabaisa betrūksta liūto dantų ir vilko nasrų.    Plutarchas

Religija yra mūsų visų pareigų kaip dieviškų įsakymų pripažinimas.    I. Kant

Skelbti religijai kovą kultūros vardu — tai padėti kirvį prie kultūros šaknų.    Pr. Dovydaitis

Religija savo esmėje yra švelniausias dalykas pasaulyje  Coleridge

Religija, mano įsitikinimu, yra augščiausias kultūros faktorius žmonijoje, pavienio žmogaus dvasinio gyvenimo centras ir būtinas moralinės santvarkos pagrindas.  E. Hartman

Turiu pripažinti, kad visame savo gyvenime tik ten atradau nesavimeilius charakterius, kur radau stipriai pagrįstą religinį gyvenimą.    J. W. Goethe

Kai Japoniją perduodant kalbėjau, kad pasaulio problemas tegalima teologiškai išspręsti, daugelis manė, kad aš netekau proto. Dabar aš esu dar labiau tikras dėl to, ką pasakiau anuokart. Pasaulio sunkumų pagrindas yra dvasinės rūšies. Ūkio ir politikos nesantvarka yra tik paviršutiniai ženklai. Visų mūsų sunkumų šaknis yra religinio tikėjimo stoka. Kuo anksčiau mes tai pamatysime, tuo anksčiau susilauksime tvarkos ir taikos.    Gen. McArthur

Tik religinio rimtumo pripildytoji valia gali marksistinius atsilikimus iš žemesniųjų sluogsnių ir politinio bei ūkinio individualizmo atsilikimus iš augštesniųjų luomų pašalinti ir laimėti kūrybingai ir vieningai dvasiai visą tautą, iš-vesdama ją iš sustingimo ir priešingumų. K. Heckel

Maniau, galima būti geru be religijos, bet susipratau, kad buvau apsirikęs.    J. J. Rousseau

Kas tiki -
Į savo Kūrėjo
Galingąją valią, —
Tam kojos tarnauja, —
Tam atviras kelias į dangų,
To šviesos niekad neapleidžia!

      Butkų Juzė

Religijos išdavimas yra kultūros išdavimas. Vakarų kultūra tik tiek ilgai gyvens, kiek ir vakarų religija.  G. v. Le Fort

Didžiosios religijos tikrumoje yra pagrindai, kuriais remiasi didžiosios kultūros.. Visuomenė, kuri prarado religiją, anksčiau ar vėliau taps visuomene be kultūros.   Chr.Dawson

Religingumas yra ramiais metais surinktas kapitalas, kurio nuošimčiais gyvename likimo smūgių dienomis.   J. W. Goethe

Visi liudijimai kalba apie Dievo buvimą; nėra didesnės paguodos ir stipresnės paramos, kaip religija. Napoleonas

Religijos užmiršimas žmogų veda prie pareigų užmiršimo.    J. J. Rousseau

Žmogui reikia gamtamokslio, kad pažintų pasaulį, bet jam taip pat reikia ir religijos, kad žinotų kaip veikti.   Max Planck

Religingas žmogus yra lyg paukštis: jis čiulba ir ant lūžtančios šakos, nes žino, kad turi sparnus. T. Toth

Bičiuli, gyvendamas jieškojau užuovėjos Parnaso kalne, tu gi verčiau jieškok jos Kalvarijos kalne.    (Poetas)Chiabrera

Religija yra ne kas kitas, kaip tik Dievo ir žmonių meilė.    W. Penn

Žmonės dėl religijos grumsis, apie ją rašys, dėl jos kovos ir net mirs; viską darys, — tik nesiryš pagal ją gyventi.   Ch. Koltin

Tikėjimas teisingajam suteikia dvi neįkainojamas pirmenybes: nesutrukdomą ramybę gyvenime ir palaimingą viltį mirties valandoje.    Platonas

REVOLIUCIJA

Jei tik krikščionys pradėtų rimtai pagal savo tikėjimą elgtis, įsiliepsnotų tokia revoliucija, kokios pasaulio istorija dar nematė; tada nebeapsimokėtų dar kokią revoliuciją be-kelti.    G. Clemenceau

Revoliucijos prasideda gražiomis kalbomis ir baigiasi krauju.    Maksimilionas (Meksikos)

RYTOJUS

Jeigu visi tegyvena vakarykščia diena, kaipgi rytojus pasidarys geresnis?    Peters

RUDUO

Rudens scenos mus daug ko pamoko: gėlės vysta kaip mūsų viltys, lapai krinta kaip mūsų metai, debesys plaukia kaip mūsų iliuzijos, šviesa mažėja kaip mūsų proto įžvalgumas, saulė darosi šaltesnė kaip mūsų jausmai, upės užšąla kaip mūsų gyvenimas — viskas turi slaptą ryšj su mūsų likimu.    F. R. Chateaubriand

RŪPESTIS

Klysta tas, kuris mano, kad savo rūpestį jis gali vyne paskandinti, jį tegalima tik kaip brangią gėlę savo karštomis vienatvės ašaromis laistyti.    Strindberg

Kai Dievas nori tikrai žmogų prie savęs pririšti, tada Jis pašaukia savo ištikimiausią pasiuntinį — rūpestį — ir jam sako: skubėk prie jo, sek jį, nesitrauk nuo jo... Ir net žmona prie to žmogaus arčiau neprisišlies, kaip rūpestis.  S. Kierkegaard

Liguistas rūpestis yra laiko gaišinimas. Tai supimasis kėdėje. Gali suptis dieną ir naktį, vistiek vietoje pasiliksi; o kartais gali, neapsižiūrėjęs, persiversti per galvą. Perdėtas rūpestis yra viena nekrikščioniškiausių ydų. Juk ne Dievas apleidžia žmogų, bet žmogus Dievą.    Br. Markaitis

Rūpestis žmogui yra kas rūdis geležiai.  Žydų priežodis

SANTAIKA

Aš stebiuosi, kad žmonės negali susitarti gyventi santaikoje, žinodami, kad visi mes turime sutilpti tame pačiame žemės rutuly, ir kad nėra kur pabėgti.    E. Fox

SAULĖ

Gal ant žemės pilna žiburių —
Aš iš saulės išmaldos žiūriu!

        J. Baltrušaitis

SAVIŽUDYBĖ

Savižudybė yra paskutinis netikėjimo žodis.  H. Balzac

SAVARANKIŠKUMAS

Kas nestovi ant savo kojų, greit parkrinta.  M. Unamuno

SAVIGARBA

Savigarba yra akstinas, kad žmogus kovotų su savo likimu. Ji yra dangiškasis paskatinimas, kuris pradžią padaro didingą, o įvykdymą dar didingesnį. O. S. Maraen

SAVIMEILĖ

Kiekvienas stengiasi nukreipti vandenį ant savo malūno.    Italų priežodis

Žmogus, kuris tegalvoja tik apie save ir tik savo pelno jieško —negali būti laimingas. Nori gyventi sau, tai gyvenk kitiems.    Seneca

Savimeilė tai oro pripūstas balionas, kurį pradūrus tuojau audros pradeda veržtis.    Fr. Voltaire

Meilė žmogų apakina, o ypač kai įsimylima į save patį.  P. Syrus

Savimeilė yra visiškai akla sau ir artimui, nes ji, kaip ir kiekviena patamsių aistra, yra akla savyje. Ji yra užsidarymas savo siaurume, menkystėje. Ji žmogų izoliuoja ir pagaliau palaidoja. Savimeilė — gyvųjų karstas. T. Žiūraitis

Pats sveikiausias maistas, nuodais apibarstytas, yra be galo kenksmingas. Taip pat ir geriausios dorybės pasidaro šlykščios ir netikusios, jei tiktai jas užkrečia savimeilės išdidumas ir artimo paniekinimas.    Pr. Būdys

Savimeilė yra ta paniekos verta yda, kurios niekas neatleidžia kituose ir nuo kurios niekas nėra pats laisvas.  H. W. Beecher

Aš išplėščiau savo paties širdį, jeigu ji neturėtų geresnio linkimo, kaip tik mylėti save ir tyčiotis iš artimo. Pope

SAVITVARDA

Jaunuoliui, kuris neprisiverčia dirbti tai, kas jam nepatinka, kuris negali pasišvęsti rimtam darbui — tenka dūsauti, lyg velkant vargus ir bėdas, — ir jis pasilieka vergas per visą savo gyvenimą.    F. W. Weber

Mieliausia žmogui prisiminti ne tas valandas, kuriose jis linksminos ir puošės, bet tas, kuriose apgalėjo pats save.  M. Pečkauskaitė

Kvaila bandyti kitus valdyti, nemokant pačiam susivaldyti.    P. Surus

Kovoti pačiam su savimi yra sunkiausias karas; nugalėti pačiam save yra gražiausia pergalė.    Fr. Logau

Nusimarinimas yra trumpiausias kelias į dvasinį džiaugsmą.    Woermueller

Nukariauk geriau pats save, bet ne pasaulį.  Descartes

Ne tie garbingi, kurių raumenys stipresni, tik tie, kurie stipresnius turi smegenis, ir — tie dvasios galiūnai, kurie savyje ir kituose nugali žmogų-gyvulį. J. Staugaitis

Išmokti valdytis — tai turėtų būti pirmutinis kiekvieno žmogaus rūpestis, pirmutinis darbas, pirmutinė pareiga, pirmutinis mokslas svarbesnis už visus kitus mokslus.  M. Pečkauskaitė

Valdyki savo prigimtį. Kur geiduliai, kerštas, piktumas ir pavydas šėlsta, ten gyvulys turi viršų žmoguje.  Vydūnas

Mokėti valdyti patį save yra vienintelė tikra laisvė, kuria gali džiaugtis žmogus.    Perthes

Savęs tvardymas yra visų dorybių pagrindas, o taip pat didžiųjų vidaus nusiteikimų šaltinis. Humboldt

Nė vienas nėra laisvas, jei jis nėra pats savęs viešpats.   Claudius

Kas save pergalėjo, to nepergalės nei gamtos jėgos, nei likimas, nei skausmas, nei nuodėmė, nei mirtis. Gibier

Nei pergalė Olimpo žaidimuose, nei kovų laukuose žmogui neatneša laimės. Ją patiria vien tik tas, kuris pats save pergali. Pagundos ir nusivylimai yra tikrasis kovų laukas. Buvai čia nugalėtas kartą, du, tris, dvidešimt, šimtą kartų? Tęsk kovą toliau. Kai pagaliau nugalėsi, būsi taip laimingas, kaip tas, kuris visada nugalėjo. Epiktetas

Tylus majestotiškumas spindi iš žmogaus, kuris moka save nugalėti.    Polack

Kas jaunose dienose neišmoko savo norams sakyti “ne”, neišmoko klausyti savo valios, tas yra blogiausias savęs pačio priešas, ir žodžiu ir darbu puoląs pats save, pradedąs veikti pirmiau, negu pagalvoja, ką turi veikti. Weber

Nugalėti save yra geriausias būdas atsiekti, kad kiti mūsų nenugalėtų. Suvaldyti save yra geriausias kelias neturėti jokių viešpačių ant savęs.    Rytų išmintis

Griežtai kalbant — nėra dorybės be savęs paties pergalės ir nieko neverta tai, kas mums nieko nekaštuoja.   De Maistre

Didžiausias laimėjimas — nugalėti save Platonas

Kad būtumei laimingas, kad būtumei išmintingas, svarbu mokėti pažaboti savo troškimus.    Deshouliers

Stipriausias yra tas, kuris suvaldo pats save. Seneca

Kas nugali kitus yra stiprus. Kas nugali pats save — yra galingas.    Lao Tse

Dievo ir Jo angelų akyse savęs pergalėjimas yra didesnė pergalė už visas kitas.    A. P. Stanley

SAVĘS PAŽINIMAS

Save geriausiai pažįstame ne mąstydami, o veikdami: stenkis atlikti savo pareigą ir greit patirsi, iš kokios medžiagos esi nulipdytas.    J. W. Goethe

Ar pažįsti pats save? Vienas iš ženklų, kad save pažįsti, yra, kai savyje atrandi daugiau trūkumų, kaip kituose. Hebbel

SĄŽINĖ

Dažnai galite kreiptis į tribunolą, kuris gali jums daug padėti; tai yra ne kas kita, kaip tavo sąžinė.  Mantegazza

Sąžinė yra sielos balsas, aistros — kūno balsas.   J. J. Rousseau

Savo sąžinės paneigimas yra pagrindinės mūsų vertybės paneigimas ir todėl didžiausias žmogaus nuosmukis.   A. Maceina

Kūrėjas kiekvienam žmogui davė svarbią knygą — jo sąžinę. Šią knygą privalu dažnai sklaidyti, nes iš visos mūsų bibliotekos tik ją vieną galėsime pasiimti į amžinybę.   Šv. Bernardas

Dievo Įsakymai mumyse! Nestelbkime todėl savy sąžinės balso, atsidėję klausykime jojo. Tada kiekvienas mūsų noras, kiekvienas nudirbtas darbas, kad ir kitų nepastebėtas, spindės mumyse it Mozės ragas, ir suteiks mums brangiausią turtą —ramią, tyrą sąžinę, o žmonijai brangų indėlį — ištikimą savo pareigoms žmogų.    G. Petkevičaitė

Sąžinės galima neklausyti, bet jos negalima sunaikinti... Ji yra mūsų vidaus kirminas, kuris neduoda mums ramybės, nuolatos įspėdamas, kad ši tikrovė yra tik praėjimas, kad jos ramybė yra apgaulinga, o jos laimė netikra ir tuo labiau nepastovi.    A. Maceina

Sąžinė be Dievo, tai teismas be teisėjo. Sąžinės šviesa yra niekas kita, kaip Dievo idėjos atspindys žmogaus sieloje. Sunaikink tikėjimą ir Dievą, ir žmogaus sieloje pasidarys naktis.    A. L. Lamartine

Sąžinė yra žmoguje esąs Dievas.    V. Hugo

Sąžinė nutyla tiktai Dievo akivaizdoje, nes ji yra Dievo balsas.    A. Maceina

Sąžinė tai mūsų širdies širdis.    Newman

Kas nori išgirsti nuoširdų sąžinės balsą, turi pasirūpinti, kad būtų tyla jo viduje ir aplinkui.    A. Graf

Nors daug ko išmoktum, nieko tikrai naudingo nemoki, jei neišmokai sąžinės sąskaitos daryti.    Palau

Tegul miegas niekada neužmerkia tavo akių pirmiau, negu būsi tris kartus persvarstęs savo dienos darbus: Kas padaryta? Kur suklysta? Kas per apsileidimą paliko neatlikta?    Pitagoras

Sąžinės graužimas yra dorybės pirmtakas, kaip aušra yra dienos pirmtakas.    J. B. Lacordaire

Sąžinės negalima suklaidinti, kaip proto, arba iškreipti, kaip valios.    A. Maceina

Kiekvieną vakarą, prieš eidamas gulti, apmąstyk, kaip dieną praleidai ir savęs paklauski: “Ką pasakytų mano motina ar tėvas, jei žinotų, kad tai esu padaręs?”  Settembrini

Gerųjų garbė yra jų sąžinėse, o ne žmonių lūpose.  Tomas Kempietis

Pražūtingų geidulių sūkury sąžinė, lyg kompaso rodyklė jūroje, nuolat rodo sielai nejudomą šiaurės žvaigždę, skaisčią dorovės žvaigždę — nemirtingumą. N. Minskis

Lengviau pakelti kūno skausmai ramia sąžine, negu kankintis dvasia dėl Dievo valios laužymo.  K. Paltarokas

Mumyse pačiuose yra teisėjas, kuris neapgauna, ir jo balsu reikia labiau pasitikėti, kaip viso pasaulio pritarimu ar graikų bei egiptiečių išmintimi.    M. Claudius

Tris kartus per dieną aš tyrinėju save: ar kitų verčiamas nusidėti nepadariau to savu noru, ar su draugais bendraudamas buvau ištikimas savo žodžiui, ar buvau ištikimas savo mokslo dėsniams?    Konfucijus

Sąžine, sąžine! O, tu dieviškas instinkte, amžinasai ir dangiškasai balse, tu patikimas patarėjau nežinančio ir riboto, bet supratimą turinčio ir laisvo asmens, tu neklaidingasai teisėjau to, kas gera ir kas bloga, tu žmones darai panašius į Dievą; tau žmogus turi būti dėkingas dėl savo prigimties tobulumo ir dėl savo veiksmų dorovingumo. Be sąžinės aš nerasčiau savyje to, kas mane iškeltų augščiau gyvulių. Mano sūnau, savo sielą nuolatos laikyki tokiame stovyje, kad ji norėtų Dievo buvimo, ir tada tavo sieloj nebus jokios abejonės dėl Jo buvimo.    J. J. Rouseau

Kaip gera — turėti plačią vaizduotę ir gryną sąžinę.   A. Baronas

Jieškote geriausio būdo save pažinti? — Tai kasdienė sąžinės sąskaita.    G. Harrasser

Kokia gi bausmė gali būti didesnė, kaip sąžinės žaizda?    Šv. Augustinas

Sąžinė tai vienintelis veidrodis, kuris nei apgauna, nei pataikauja.    Kristina (Švedijos)

Sąžinė gali būti aptemdyta, nes ji nėra Dievas, tačiau ji negali būti sunaikinta, nes ji yra iš Dievo. Tertulionas

Sąžinė yra Dievo balsas, kuris pasireiškia kaip įstatymdavis ir teisėjas.    Šv. Augustinas

Žmogau, jei jautiesi, kad klysti, atsiklausk savo sąžinės.   Angelus Silesius

Sąžinė yra tai priimtuvas, kuris pagauna tylų Dievo artumo bangavimą, lengvą jo malonės plakimą.   Faulhaber

Trumpiausias kelias pasiekti garbės būtų sąžinės labui aukotis tiek, kiek aukojamės garbės besiekdami.  M. Montaigne

Sąžinė, tai slaptas balsas, kuris liepia gera daryti, saugotis pikta, giria padarius gerai, peikia nedorai pasielgus; jei darome gerai, esame savimi patenkinti, kai piktai, jaučiame sąžinės graužimą.    K. Paltarokas

Mūsų prigimtis kai kuriais atvejais yra slaptasis tribunolas, nuo kurio nepasislepia nė viena iš tų ydų, kurių nepastebi žmonės ir negali bausti savais įstatymais.   Feuchtersleben

Mums suteiktas saugus patarėjas, kuris savo jėgą turi nepriklausomai nuo mūsų—tai sąžinė. Ji yra nenugąsdinamas ir neklaidingas teisėjas, kuris savo sprendimą skelbia kiekvieną akimirką, kada tik mes norime klausyti ir kurio balsas pasiekia net tą, kuris nuo jo užsidaro, kuris ir labai prieš ją spiriasi.    Moltke

Nedaryk to, ką peikia tavo sąžinė, ir nekalbėk to, kas nesutinka su tiesa. Laikyk tai, kas svarbiausia, ir tu atliksi visą savo gyvenimo uždavinį.    Morkus Aurelijus

Yra dalykų, kurių negalima nupirkti nei pinigais, nei kuo kitu: tai mūsų širdies ir mūsų sąžinės nepritarimas blogiems veiksmams arba nešvariems reikalams.  O. S. Marden

Apsunkinta sąžinė yra piktas gyvulys, kuris padaro tai, kad žmogus tampa pats savo priešu. Niekas pasaulyje žmogaus negali pikčiau kankinti.    V. Herberger

Geriau sąžinė be žinojimo, kaip žinojimas be sąžinės.  Vokiečių priežodis

Neužspausk savo sąžinės balso, nei to gėdos jausmo dėl blogio; jie yra gėrio angelai sargai. Ch. F. Gellert

Nerami sąžinė yra priešas, kuris gyvena su jos savininku.    Tamil

Kas praranda sąžinę, nieko nebeturi, kas dar būtų verta pasilaikyti.    J. Walton

Jeigu kas apie tave blogai kalba, pasitrauk į savo sąžinę ir išegzaminuok savo širdį. Jeigu esi kaltas, tai tave teisingai perspėja ir taiso; jeigu nekaltas — tai naudingai pamoko ateičiai.    Herbert

Sąžinė mus pirma perspėja kaip draugas, tik paskui baudžia kaip teisėjas.    St. Lesczinski

Sąžinės išmetinėjimas yra nustatytosios tvarkos sulaužymu atvertoji žaizda sieloje.    Anonimas

Sąžinė yra Dievo akis sieloje.    Anonimas

SENATVĖ

Graži senatvė yra gyvenimo vainikas tik tam, kuris jį užsitarnauja. Kas ilgai vilko sunkią gyvenimo naštą ir senatvėje dar tiesiai ir su orumu laiko savo galvą, tas tuo parodo, kad savo gyvenimui nuo pat jaunystės yra davęs teisingą turinį.    Bordenstedt

Seni žmonės tai vaikščiojančios ligoninės. Horacijus

Senatvė geriau sugeba nelaimių išvengti, o jaunystė — jas pakelti.    A. Schopenhauer

Senieji reikalingi švelnumo, kaip jie reikalingi saulės.  V. Hugo

Gyvenimo rudenį tesurenkame tą, ką kiekvieną dieną esame sėję.     A. Gratry

Senėjimas tėra vien blogas įprotis, kurio darbštūs žmonės neturi laiko įsigyti.    A. Maurois

Vaiko vargu rūpinasi motina, jaunuolio vargu domisi jaunuolis, bet senio vargu niekas nesidomi. Iš visų vargų šis yra sunkiausias.    V. Hugo

Jautis senyn — ragai kietyn. Lietuvių priežodis

Negalima ištisiems metams sulaikyti pavasario, bet sieloje jaunu pasilikti galima ligi senatvės, jei tik išlaikoma gyva meilė žmonėms, nes tik ji įgalina akis ir sielą būti atviriems grožiui, gėriui ir tiesai.    F. Levald

Jaunatvėje mes žiūrime pirmyn, senatvėje — atgal; ir bus mums laimė, jei įžvelgsime dalykus, ties kuriais mūsų akis galės maloniai pailsėti.    J. J. Mohr

Nebus gražesnės paguodos senatvėje, kaip žinojimas, kad visą savo jaunatvės jėgą paskyrėme darbams, kurie su mumis nesensta.    A. Schopenhauer

Senatvė ir neturtas — tai dvi naštos, kurių kiekvienos atskirai būtų gana ko nešti.    Vokiečių priežodis

Kaip balta žvakė šventoje vietoje, taip yra seno veido grožis.    J. Campbell

Kaip žiema nuplėšia lapus, ir mes pamatome tolimus reginius, kuriuos jie slėpė, taip ir senatvė atima mūsų džiugesius tik tam, kad praplėštų mūsų žvilgsnius į artėjančią amžinybę.    J. P. Richter

Nėra labiau atstumiančio vaizdo, kaip matyti seną žmogų, nenorintį apleisti pasaulio, kuris jau jį apleido.  F. A. Tholtick

SENOVĖ

Su senove tas pats, kaip su proseneliais: tautos didžiuojasi vienu, pavieniai žmonės kitu dalyku; tačiau jeigu ir vieni ir kiti nėra ko verti, tai anie dalykai, kuriais jie didžiuojasi, tampa jų pažeminimu.    C. Colton

SIEKIMAI

Šventumo siekimas yra vienintelis siekimas, dėl kurio siela gali būti tikra, kad niekada neapsivils. M. McIntosh

SIELA

Siela privalo vis veržtis augštyn prie to šaltinio, iš kurio kilo, ir tik savo ištvermingu veikimu gali pagerbti tvarinių ir beribės gamtos Kūrėją ir Palaikytoją. L. Beethoven

Jeigu turi tu porą centų,
Už vieną duonos nusipirk,
Už kitą — sielai hiacintų.

     Senovės Persijos poetas

Visos materialinės aplinkybės tėra laikinos: dingus laikui, dingsta ir jos. Tad tėra viena tikroji realybė — mūsų siela. Laikas neturi ant jos galios, nes jis tėra tariamoji tikrenybė, o ji — tikra.    M. Pečkauskaitė

Siela yra tai dalykas, kurio kardas negali sužeisti, kurio ugnis negali sudeginti, kurio vandenys negali sužaloti, kurio vidurdienio vėjas negali išdžiovinti.    Mahabharata

Siela yra indas, kurį tik Amžinybė tegali pripildyti.   A. Nervo

Didžiausias žmogaus turtas yra tiek didi žmogaus siela, kad ji netrokštų turtų.    J. W. Goethe

Su Dievu susivienijusioje sieloje žydi amžinas pavasaris.    Šv. Jonas Vianney

Tvirtos ir pastovios sielos savybė yra nesugniužti net ir sunkiose situacijose.    Cicero

Siela gerai temato tik per ašaras.    V. Hugo

Galėjau pasilikti universitete, tačiau man rūpėjo daugiau laiko skirti aniems gilesniems gyvenimo klausimams, padaryti balansą, sutvarkyti sielos bagažą. V. Čepinskis

Žmogaus siela lyg vanduo: iš dangaus ateina, į dangų ir grįžta.    J. W. Goethe

Žmonių sielos yra paslaptingos gėlės iš Dievo sodų; mes dažnai tariamės jas suprantą, bet niekada pilnai jų nepažįstame.    Seeman

Nėra gražesnio dalyko, kaip tyra siela. J. Vianney

Doroviniam tobulumui pasiekti žmogus visų pirma turi rūpintis sielos tyrumu. Sielos tyrumą gi tebus galima pasiekti tik tada, kai širdis jieškos tiesos, o valia — šventumo. Ir tas viskas priklauso nuo tikro žinojimo. Konfucijus

Siela turi pasipuošti drausmingumu. Jamblico

Nors tu ir labai gausiai išmaldų dalintum, tiek daug nepadarytum, kiek atversdamas nors vieną sielą, nes tai yra didžiausias Kristui draugiškumo įrodymas.  Šv. Jonas Auksaburnis

Siela gyva Dievo žvilgsniu.    R. Guardini

Siela, kuri myli ir kenčia, yra augštai iškilusi.   V. Hugo

Argi galite prislėgimų valandą užmiršti, kad buvo didžių sielų, kuriomis jūs norėtumėte pasekti. Pakilkite prie tų sielų, kurios stovėjo savo augštumo kalnuose ir gyvenimo audros siautė tik jų apačioje, ne virš jų.    J. Paul

Dvasinio gyvenimo kelias yra nusėtas griuvėsiais sielų, kurios galėjo būti Kristaus draugystėje. R. H. Benson

Menkoje šių laikų žmogaus sieloje užgeso visos ugnys; jos tamsoje ne tik Dievui nėra vietos, bet ir stabui pasidarė ankšta.    M. Gorkij

Žmogaus siela yra pažadinama tik meile. Betkokiam kitam šauksmui ji yra kurčia ir nebylė. K. Noetzel

Žmogaus siela kūnijasi į jo darbus.    B. Ibsen

Daugelis noromis keliauja tolimą kelią dėl menko užmokesnio, o dėl savo sielos išganymo sunkiai sutinka padaryti nors vieną žingsnį į priekį.    Tomas Kempietis

Mes nelaimime sielų ekskomunikuodami jas ar joms grasindami jėga, nors tai ir būtų daroma tiesos vardan.  Stihard

Iš visų dieviškų dalykų dieviškiausia yra bendradarbiauti su Dievu sielų gerovei.    Šv. Dionyzas

Mūsų amžiuje ne tiek yra baisus atominės medžiagos skaldymas, kiek sielos skaldymas, kuriuo grasina žmogui kiekvienas totalitarizmas.    Ignazio Silone

Kas jau sulaukia 75 metų amžiaus, tas negali išlikti nemąstęs apie mirtį. Ši mintis mane užtinka visiškai ramų, nes esu pilnai įsitikinęs, kad mūsų siela yra nesunaikinama... Ji panaši į saulę, kuri mūsų žemiškoms akims atrodo dingstanti, o kuri iš tikrųjų nepranyksta, bet nenustodama šviečia toliau.    J. W. Goethe

Gražiausia žmogaus siela yra tada, kai ji negaudo jokių prašmatnių žygių, o menkiausiame pareigų darbe moka būti kilni, kūrybiška, dieviška.    L. Tolstoj

Savo sielą laikyki tokiame stovyje, kokiame būtų Dievas, ir tu Dievu neabejosi.    J. J. Rouseau

Rasti gražią žmogaus sielą yra laimėjimas. Gražesnis laimėjimas ją turėti, o gražiausias ir sunkiausias - ją pražuvusią gelbėti.    Herder

Nėra jokios abejonės dėl sielos nemirtingumo. Norėjau abejoti, bet svarstymai atskleidė mano klaidą. Byron

Kiekvienoje bendruomenėje kad atsirastų nors po vieną didžią, tvirtą, neegoistišką sielą, pasaulis būtų išvaduotas.  E. Hubbard

Sielos, kaip ir brangieji akmenys, išgrožėja šlifuojant ir pribręsta amžinam gyvenimui, kaip karštis pribrandina varpas.    Perreyve

Man atrodo, kad vienos, vienintelės sielos laimėjimas, kurią mes išgelbstime maldos ir pasiaukojimo dvasia per Dangaus gailestingumą, daug daugiau vertas už kitus patarnavimus, kuriuos mes Dievui galėtume teikti.  Šv. Teresėlė

Kaip gražus ir dieviškas susitikimas dviejų sielų, kurios viena antrą suranda kelyje į Dievą.    Fr. Schiller

Kalkakmeniai, nors ir per ugnį perleisti, vis vien lieka balti. Kilniosios sielos, nors ir kankinamos bei bandomos, visuomet palieka kilnios.    Indų išmintis

SILPNYBĖS

Tik niekad nereikia nusiminti dėl savo netobulybių ir silpnybių. Juo silpnesni jaučiamės, juo labiau Dievu pasitikėkime: Jis mūs stiprybė ir išganymas. J. Matulevičius

Mes esame savo silpnybių kankiniai. C. Silva

Paprastai žmonės yra tokie klastingi, tokie pavydūs, tokie žiaurūs, jog jeigu mes atrandame kokį, kuris tėra tik silpnas, esame laimingi.    F. M. Voltaire

SKAISTYBĖ

Jeigu turėčiau du vainiku, vieną duočiau jaunuoliui, kuris išsilaiko skaistus, nepaisydamas žmonių pagundų, o kitą — kareiviui, atnešusiam pergalę iš kovų lauko. Tačiau, jei turėčiau tik vieną, jisai būtų skirtas tik tau, jaunuoli, tyros ir tvirtos sielos. Tavyje yra tikras ryžtingumas ir jėga, kuri savo laiku įstengs nugalėti didžiausius pavojus ir duoti kilnų dorybės pavyzdį. Tik tu vienas pasidžiaugsi tikruoju gyvenimo grožiu.    A. Conti

Pirmose kovose prieš neskaistumą tik uoliai praktikuojamas tikėjimas gali valiai duoti jėgos apsispręsti ir nugalėti.    Guilbert

Neskaistumo yda greit prives prie to, kad žmogus netikės į nieką kitą, kaip tik į kūną. J. B. Lacordaire

Neskaistumas yra menkumo šaltinis. Pagarboje laikyti nepažeistą skaistybę ir šventėti nuo jaunatvės yra vienintelis kelias pasiekti viską, ko mes galime pagal tą įpareigojančią amžinojo Dievo patarimo jėgą.    J. G. Fichte

Pūvanti lelija dvokia labiau už bet kurią kitą gėlę.  W. Shakespeare

SKAITYMAS

Skaitymas minčiai yra tas, kas kūnui mankšta.  J. Addison

Išmokti skaityti yra tas pat, kaip uždegti proto lempą, išvaduoti sielą iš kalėjimo arba atidaryti vartus į pasaulį.  P. S. Buck

Jeigu galėčiau tapti didžiausiu pasaulio karaliumi, bet su ta sąlyga, kad negalėsiu turėti knygų skaitymui, nenorėčiau to išaugštinimo. Bevelyčiau skurdžiai gyventi mažuose nameliuose su daugybe knygų, kaip būti karaliumi ir negalėti skaityti knygų.    Macauley

Dvasinės šiukšlės turi būti taip pat skrupulingai vengiamos skaityme, kaip kitos šiukšlės yra vengiamos liesti lūpomis.    F. Sheen

Aš nekeisčiau savo nenugalimos skaitymo meilės už visus Indijos turtus.    E. Gibbon

Geriausia priemonė save atbaigti yra skaitymas.  E. Jaloux

Blogų knygų skaitymas išmoko į blogį žiūrėti be baimės, apie ji kalbėti be kuklumo ir ji daryti be gėdos.   Šv. Augustinas

Skaitymas yra kelionė negalintiems iškeliauti traukiniu.   F. de Croisset

Reikia skaityti daug, bet nedaugelį knygų. Tai vertinga taisyklė. Skaitymas yra kaip maitinimasis: nauda yra ne pagal tai, kiek suvalgoma, bet pagal tai, kiek suvirškinama.   Šv. Augustinas

Nėra tokių sunkumų, dėl kurių nenusiramintumei gerą knygą skaitydamas.    Ch. Montesquieu

Jieškoki skaityme ir rasi meditacijoje; belski maldoje ir bus atidaryta kontempliacijoj. Šv. Jonas nuo Kryžiaus

Nėra taip nebrangios pramogos, kaip skaitymas ir nėra taip ilgai tveriančio malonumo.    M. W. Montaque

Įspauski rašytojuose užtinkamą groži į savo vaizduotę ir jų dorovingas mintis į savo širdį.    C. Simmons

SKAUSMAS

Nėra didesnio skausmo už meilėje kilusį, nėra didesnės meilės už skausmuose subrendusią.    Putinas

Maldos stoka pripildo žmogų skausmu, o ne triumfo sąmone.    K. Jaspers

Tikiu, kad Dievas yra meilė, ir skausmas jo rankose tėra priemonė, kurią Jo meilė naudoja mums perauklėti ir mus išganyti.    E. Leseur

Didis skausmas visada yra Dievo pasiuntinys; jis atneša didelį atsakymą ir didelę tylą, ir siela tik teklauso. Dievas tuo būdu duoda stiprų sparną pasikelti prie Jo. Veikia pati Apvaizda, užtenka tik tavo tylaus bendradarbiavimo.  B’Azeglio

Kiekvienas skausmas tai lyg kryžiaus pabučiavimas.   Msgr. Gay

Prieš sielos skausmus tėra tik dveji vaistai: viltis ir kantrybė.    Pitagoras

Kiek ašarų, kartybių, dagiu šiame gyvenime, tik tas težino, kas šiuo akimirksniu verkia, šiuo akimirksniu geria nuodus ar usnimis kruvina sau kojas. Nieks negali teisti ir smerkti kito, nes nieks nėra tuoju kitu, o tik tas gali jausti skausmą, kas pats tą skausmą patiria.    Krasinski

Skausmas yra kaip vaisiaus grūdas: jį meta ant kelio ir užmiršta; o kai po kiek laiko einama pro tą vietą, — atrandama sužaliavęs ir su žiedu.    R. Bazin

Pasidalintas džiaugsmas yra dvigubas džiaugsmas, pasidalintas skausmas yra pusė skausmo.    Tiedge

Džiaugtis kito skausmu yra žemiausias laukiniškumo laipsnis.    Anonimas

SKEPTIKAS

Skeptikas yra tas, kuris žino perdaug, kad pasiverstų kvailiu, bet žino permažai, kad būtų išmintingas.   J. Billings

Skepticizmas yra lėta savižudybė.    Emerson

SKOLA

Didžiausia žmonių nelaimė yra ta, kad jie labai gerai žino tai, ką jiems kiti skolingi, bet mažai jaučia tai, ką jie patys kitiems kalti.    Šv. Pranciškus Salezietis

Jeigu skolini, tai arba prarandi pinigus, arba įsigyji priešą.    Arabų priežodis

SKRIAUDA

Skriauda negali pakenkti žmogui, nes tik jis pats gali pakenkti savo sielai.    Morkus Aurelijus

Kaip kriaušės medis atsilygina berniukui už mestą akmenį gražiausiu vaisium, taip tauriosios sielos už joms padarytas skriaudas atsilygina malonėmis. J. E. Hartzenbusch

SKUBOTUMAS

Kaikurie pirma padaro, paskui apgalvoja, o gailisi visą gyvenimą.    C. Simmons

Supratingas žmogus gali skubintis, bet visgi jis nedarys visko galvotrūkčiais, nes jis žino, kad kas daroma pergreit, tas daroma blogai.    Chesterfield

SLAPTUMAS

Mes taip pripratę slėptis nuo kitų, kad slepiamės ir nuo savęs.    Rochefoucauld

SMALSUMAS

Smalsumas yra tai kaulelis to uždraustojo rojaus vaisiaus, įstrigęs gerklėje; jis kartais gali net uždusimo pavojų sudaryti.    Fuller

SOCIALINIS KLAUSIMAS

Socialinis klausimas nėra vien darbininkų arba vadinamojo ketvirtojo luomo, bet iš esmės religinis klausimas.  F. M. Dostojevski

Didžioji socialinės santvarkos mizerija glūdi tame, kad šiandieninė santvarka nėra giliai krikščioniška, nei tikrai žmoniška, bet tik technikinė ir ekonominė. Pijus XII

Socialinės problemos pradžia yra šeimoje; reikia, kad šeimų nariai gyventų kaip žmonės.    R. Tagore

Žmogaus sudvasinimas yra pagrindinis uždavinys mūsų dienų socialinei problemai išspręsti.    A. Maceina

SOCIALIZMAS

Žmogus turi šventą teisę nenorėti jam visokių progresistų ir socialistų siūlomo rojaus žemėje, turi teisę gyventi savo valia ir eiti savo inlividualiu keliu. F. Dostojevskį

Ant rankų uždėtos grandinės nesidaro lengvesnės, nors jos būtų nudažytos socialistiniu tirpiniu. W. Roepke

Mes, katalikai, mokame labai gerai kritikuoti ir smerkti individualizmo ir socializmo reiškėjus, bet mes labai mažai nusimanome, kiek mūsų kaltės yra šališkame jų nusistatyme.    St. Šalkauskis

SOTUMAS

Visko prisisotinama, net ir miego bei meilės.  Graikų priežodis

SPAUDA

Mūsų laikais labiau reikalingi tiesos gynėjai su plunksna, negu jos skelbėjai sakykloje.    Pijus X

Išvarykite nedorą spaudą iš savo namų, nors ji lankosi ne atvirai, bet kaip čigonė, apsisiautusi nešališkumo skraiste.

K. Paltarokas

Visi mūsų laikų blogumai ir apverktina būtis yra blogos spaudos vaisius.    Leonas XIII

Plastiška ranka turi savo liudininką statuloje ir vizijos tikrumas — paveiksle; gi protas, kuris gyvena su mumis, yra įbalzamuotas savo raštuose.    V. J. Budrikas

Katalikas, kuris neremia katalikų spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažnyčios vaiku.    W. Ketteler

Spauda yra visos tautos mokykla. Mokyklos auklėja tik jaunimą, o spauda auklėja ir moko visą tautą.  J. Purickis

Jei sostai dreba, tai todėl, kad spauda juos puola. Jei ministerių kabinetai griūva, tai todėl, kad spauda išplėšė jiems pasitikėjimą. Jei milionuose širdžių amžinoji tikėjimo šviesa yra išgesusi, tai todėl, kad tą ugnį spauda užgesino.  B. R. Jung

Žinokime, jog spausdintas tautos žodis yra tautos išraiška, pagal kurią yra vertinama visa tauta, ir jog ta išraiška kartu yra kasdieninis tautos penas, nuo kurio priklauso jos moralinė ir net fizinė sveikata. Teesie mums spausdintas žodis šventas ir tegul niekas nedrįsta jo netinkamai pareikšti be atsakomybės jausmo.    St. Šalkauskis

Spauda yra artilerija, kurios šūviai siekia daug toliau kurios griaudimas daug galingesnis ir kurios smogiamoji jėga daug stipresnė, kaip patrankų.    P. Giordani

Iš tikrųjų, skaudu matyti, kuomet tie, kurie turi literatūrinę dovaną patraukiančiai rašyti, yra pilni neapsakomai biaurių vaizdų. Tokių raštų skaitytojai, aišku, pateisina save, kad skaitą tik dėl kūrybinio stiliaus. Lygiai taip pat būtų galima sakyti, kad yra leistina imti nuodus, jei tik jie yra cukrumi pasaldinti.    F. Sheėn

SPORTAS

Gimnastikuokis, kad tavo kūnas nebūtų pirmas kapas tavo skeletui.    J. Firaudoux

STABAS

Tavo stabai sukrito į dulkes, kad žinotumei, jog Dievo dulkė yra didesnė už tavo stabus.    R. Tagore

STEBUKLAS

Jei kas bandytų paneigti, kad Dievas gali daryti stebuklus, perdaug garbės būtų jam rimtai atsakyti; užtektų jam parūpinti vietą sanatorijoje, kur siunčiami pakrikusio galvojimo žmonės.    Voltaire

SUNKENYBĖS

Kam sunkenybės atima norą, tas mažai tenuveikia.   J. Huter

Nuveiktos sunkenybės ne tik moko, bet ir prirengia mus ateinančioms kovoms.    K. Donelaitis

SUSIKAUPIMAS

Tik susitelkęs žmogus yra pabudęs, nes jis nuo iliuzijų atsigręžia į gelmėse beslypinčią gyvenimo melo nedrumsčiamą dvasios tikrovę.    R. Guardini

SUSIVALDYMAS

Susivaldymas ir darbas yra du tikrieji žmogaus gydytojai: darbas sužadina apetitą, o susivaldymas sukliudo j| piktnaudoti.    J. J. Rouseau

SVAJONĖ

Nėra architektūros taisyklių pilims debesyse.   G. K. Chesterton

Nukritę medžio lapai yra vėjo žaisliukai, o prarastos svajonės yra lapai, išplėšti iš širdies medžio.  Jose de Esvronceda

O Dieve, kaip graži svajonė,
Kurią, kaip saulę danguje,
Tu ašarų ir skurdo klonin
Siuntei liepsnoti žmoguje...

     Jonas Aistis

SVEIKATA

Pirmąją savo gyvenimo pusę žmogus praleidžia begriaudamas savo sveikatą, antrąją — besigydydamas ir ją bepalaikydamas.    L. Leonard

Geriausias patarimas sveikatai apsaugoti: nevalgyk, kai nenori, liaukis valgęs, kai dar nori.    Saadi

Sveikata daugiau glūdi tvarkingame gyvenime, negu vaistų buteliukuose.    Gagni

Sveikas kūnas yra sielos svetainė; liguistas — kalėjimas.  Bacon

ŠEIMA

Šeima yra betarpiai Dievo įsteigta. Jos tikslas yra duoti naujai kartai gyvybę ir ją išlaikyti.    Leonas XIII

Žmonija yra Dievo sodas. Šeima yra to sodo medis. To medžio vaisiai yra geri vaikai.    Fr. Spirago

Laimingiausieji mano gyvenimo momentai buvo tos negausios valandėlės, kurias aš praleidau namuose su savo šeima.    Th. Jefferson

Šeimos vieningumas glūdi meilėje, kuri tik viena moka suderinti autoritetą su laisve.    R. H. Benson

Kaip dažnai šeima panaši į sodą, kuriame teauga nuliūdimas, ar į brangenybių krautuvę, kurioje tėra sieninių (mušančių) laikrodžių, ar į stalą, ant kurio tematai ąsočius ir bonkas, ar į dangų, kuriame tematai debesis, ar į procesiją, kurios priekyje nešamas kryžius, ar į mišką, kuriame auga visokių medžių, išskyrus palaimos medį.  Abraham a Santa Clara

Šeimose sudėtos didžiosios žmonijos viltys ir lūkesčiai, nes ant šito švento pagrindo stovi židinys ir altorius. Šeima yra kaip gyvojo vandens šaltinis, iš kurio iškyla krašto genijai ir ramūs laukų artojai, šventnamių tarnai ir valstybių viršininkai.    F. Kapočius

Šeimos tikslas yra padidinti Dangaus gyventoju skaičių.   Šv. Pranciškus Salezietis

Juo daugiau iš santuokos daromas biznis, tuo daugiau palaidojama šeima, o su ja ir pilietinė tvarka. A. Stahl

Titulas ir garbė, ir visos žmonių malonės, viskas tėra tik blankus rūkas; viena iš tikriausių laimės rūšių yra šeimos laimė.    H. Vierdordt

Kurčias vyras ir akla žmona — laimingiausia pora.   Danų priežodis

Jei sukurtos šeimos kelias tėvų sugebamas suderinti su žmonijos tobulėjimo kūryba, su Dievo keliu, tai meilė vis stiprėja, kaskart duoda didesnės laimės ir pasitenkinimo. Ir taip iki pat džiaugsmingos, laimingos kūno mirties. Mylį giliai jaučia, kad jų meilė nugalėjo mirtį, kad tai tik maži varteliai į amžinąją meilę, į absoliutinį gėrį. Bet jei nesugebama šeimos suderinti su Dievo keliu, jei užsidaromo joje egoistiškai, jei jieškoma joje tik sužadinimo ir smagumų, jei vengiama vaikų, tai ūmai ateina nusivylimas, troškulys, nepasitenkinimas, ir sieloje kažin kas plyšta. VI. Putvys

ŠIRDIS

Širdis yra lyg medis, kuris teikia žmonių žaizdoms balzamo tik tada, kada jis pats esti geležim sužeistas.   F. R. Chateaubriand

Tėve, kuris briedžiui davei greitumą, liūtui jėgą, o sparnus arui, duoki žmogui, kuris silpnas, — o visdėlto Tavo paveikslas, — duok tą dangišką dovaną — širdies pilnumą.   L. Stolberg

Brangiausia, kas yra, tai tikros žmonių širdys, kurių tūkstančiuose teatsiranda tik viena tikra. J. W. Goethe

Didžiųjų širdžių paslaptis yra — ištverti. V. Hugo

Lengviau kalnų upės vagą pripildyti, kaip žmogaus širdį patenkinti.    Kinų priežodis

Žmogaus būdas glūdi ne supratime, bet širdyje.   Jacobi

Kaip nuo žvakės užsidega kita ir ištisi jų tūkstančiai, taip viena širdis uždega kitą ir visus tūkstančius.   L. Tolstoj

Tik širdis gali laimėti širdis.    Langbehn

Visų galingiausioji jėga yra nekalta širdis. V. Hugo

Kur širdys plačios, ten ir namas nesiauras.   J. W. Goethe

Geriau viena širdis, negu visos galvos.   Kinų priežodis

Nejieškokite žmonių su žiburiu, bet su širdimi, nes jų širdį teatveria tikroji meilė.    Rosegger

Širdis, kurioje gyvena daina, piktui visados uždara.   Koerner

Tik nė kiek nesutepta širdis jaučia pilną lengvumą.  W. Goethe

Argi yra gražesnių pareigų kilniai širdžiai, kaip būti nekaltumo gynėju ir teisių prispaustųjų saugotoju.  Fr. Schiller

O, žmogau, nebūk kitiems miręs — skirk jiems širdies.   Jean Paul

Dievui turėki širdį kaip vaiko, žmonėms turėki motinos širdį, o sau — teisėjo.    Šv. Paschalis

Žmogaus širdis panaši į daržą, kur vis atsiranda nuodingų žolių. Kad jas išrautume ir išmestume, turime visada rankose laikyti nusimarinimo kasiklį, kitaip mūsų siela greit pasidarys panaši į usnių ir erškėčių lauką.    F. Pesh

Dieve, duoki man vaiko širdį — tikėti, motinos širdį — mylėti ir vyrišką širdį — veikti.    Vysk. Sailer

Gero gyvenimo vaisiai noksta tik skaisčioje širdyje.  Tomas Kempietis

Kaipgi lengva laimėti žmonių širdis tik su trupučiu meilės.    P. Keller

Kuo širdis pripildyta, tai veidu ir žodžiais išreiškia.  Vaižgantas

O, nuostabioji ir mieloji žmogaus širdies neramybe! Manoji siela, visada būki nerami ir be poilsio šioje žemėje, kol vėl atrasi tyruosius nemaraus gyvenimo vandenis, kol atrasi Dievybę, kuri viena tegali tavo neramybę nutildyti ir tavo ilgesį užpildyti.    Šv. Pranciškus Salezietis

Nebuvo dar atsitikimo, kad kas jėga užkariautų širdį.  Moliere

Ar turi žaizdą širdyje? Tai nelieski jos, kaip nelieti nesveikos akies. Tik dveji vaistai yra prieš širdies ligas: viltis ir kantrybė.    Pitagoras

Iš širdies turi išeiti tas, kas turi paveikti širdį.  J. W. Goethe

Jeigu turėčiau altoriuje išaugštinti ką nors žemiško, aš bevelyčiau parinkti dulkę širdies, negu dulkę genijaus.   J. B. Lacordaire

Nei tėvas, nei motina, nei giminės, nei tavo artimi draugai nepadaro tau tiek gero, kiek tavoji širdis, kai ji atleidžia skriaudas ir įžeidimus.     Rytų išmintis

Tu sukūrei širdį, tartum paukštį,
Kad ji vis ilgėtųsi Dangaus,
Kad visoj kelionėje žmogaus
Į Tave ji, Dieve, kelio klaustų.

    Bern. Brazdžionis

Sveikiausia, kas gali būti, yra paprastas gyvenimas su švaria širdimi, su reikšmingomis mintimis nuolatiniame ir naudingame darbe.    Hilty

Jūs žinote, kur yra tolimiausios salos, bet būtų daug svarbiau žinoti kitą geografiją — savąją širdį ir jos santykį su Dievu.    J. Gotthelf

Kas yra toks trapus, kaip širdis, nes ją gali užmušti net piktas linkėjimas, ir kas gali būti gajesnio už širdį, nes ją išmeta, kaip speigo ištiktą negyvą gėlę, ir nuo gailestingo kvėpavimo atgyja ji.    N. Mazalaitė

Turtas, išvaizda, galybė — viskas yra beprasmiška ir niekinga prieš širdies didybę.    A. Stifter

Laimėki širdis ir turėsi žmonių rankas ir pinigines.   Burleigh

Laimingi valdovai, kurių sostai yra žmonių širdyse.   H. Ford

Iš visos žemiškos muzikos tobuliausiai Dangų pasiekia tikrai mylinčios širdies plakimas.    H. W. Beecher

Širdį ir upę sunku suturėti:
Vilijai — plaukti, mergaitei — mylėti.
       A.
Mickevičius

ŠYKŠTUMAS

Šykštuolis turi pergyventi visus turtų krovėjo rūpesčius ir visus neturtingojo trūkumus.    A. Guinon

Negalima įsivaizduoti niekšybės, kurios nepadarytų šykštuolis.    Knigge

Retai šykštuolis užbaigia savo dienas be ašarų — juk jis mažiausiai yra savininkas tų gėrybių, kurias renka ir slepia: jis telkia turtus plėšikams, giminėms ir žemei.   La Fontaine

Kas yra šykštumas? — Tai nuolatinis gyvenimas neturte, bijant atsidurti neturte.    Šv. Bernardas

Ne turtas yra blogas, o blogas šykštumas.   Šv. Jonas Chrizostomas

Pinigai šykštumo nepasotina, tik dar labiau uždega.   Seneca

Sokratas, paklaustas, kas yra šykštuolis, atsakė: “Tasai, kuris siekia gėdingo pelno ir nesirūpina savo tėvais ir draugais.”    Plutarchas

Šykštumas — kaip ugnis: kuo daugiau dedi malkų, tuo karščiau dega.    Vokiečių priežodis

ŠYPSENA

Turime gerą priemonę laimėti draugiškumą — tai šypsena. Sakysime, norite savo draugą pakritikuoti, kai reikalinga, norite jam suteikti patarimą, kurį laikote būsiant naudingu, — ir čia — šypsena išlygins žodžių kietumą; tavo lū-

pų juokas geriau paruoš kelią kritikai ir patarimui... Šiuo būdu žmonės nebus įžeisti.    G. de Larigaudie

ŠMEIŽTAS

Šmeižto ašmenys aštresni už kardo, ir kalba purvinesnė už Nilo nešvarumus.    W. Shakespeare

Šmeižtas yra moralinė žmogžudystė.    Costant

Niekuomet nesvaidykite purvu. Jūs galite nepataikyti į taikini, bet jūsų rankos visada bus purvinos. J. Parker

Niekada neklausau šmeižtų, nes jeigu jie yra neteisingi, aš rizikuoju būti apgautas, o jeigu jie teisingi — aš galiu imti neapkęsti to žmogaus, apie kuri neverta nė mąstyti.  Ch. Montesquieu

ŠOKIAI

Modernieji šokiai yra apraiška to barbariškumo, kuris atsiranda išsigimimo išdavoje, ir todėl verčia nejučiomis net jaunąsias savo aukas į ankstybą senatvę ir ūmą suirimą.  St. Šalkauskis

ŠŪKIAI

Šūkiai gali sušaldyti žmogaus mąstymą, šūkiai, kuriuos vartoja socialistai, komunistai, kapitalistai. Dabartiniais laikais žmonės iš viso vargiai ar begalvoja. Jie tik mėto žodžius į kits kitą.    P. Nehru

ŠVELNUMAS

Tik vieną kartą pereisiu gyvenimu, dėl to — jeigu yra švelnumas, kuri aš galiu parodyti, ar koks geras darbas, kuri galėčiau artimui padaryti, noriu daryti dabar, ir to neatidėti, nes šiuo gyvenimo keliu jau daugiau nebeisiu antrą kartą.    W. Penn

Geriau švelnumu daryti atgailojančius, kaip griežtumu — veidmainius.    Šv. Pranciškus Salezietis

Švelnumas, tai kalba, kuria gali prabilti ir nebyliai, kurią gali suprasti ir kurtiniai.    C. N. Bovee

ŠV. RAŠTAS

Aš jums sakau tiesą: Šv. Rašto didingumas mane stebina. Evangelijos šventumas kalba į mano širdį.   J. J. Rousseau

Dviem keliais mes prieiname prie Dievo pažinimo: gamtos keliu ir skaitydami Šv. Raštą.    Genovesi

Šventas Raštas yra mano didžiausias turtas, be kurio aš būčiau vargšas. Kai aš noriu sustiprinti ir atgaivinti savo širdį, aš nesigriebiu filosofinių klausimų, o imu į ranką mažą knygelę — Naująjį Testamentą. Jame aš randu daug daugiau aiškumo ir gilesnių tiesų, kaip visuose visų filosofų raštuose. Net jeigu ir vieninteliu savo suraminimu laikytumėte Evangeliją, gerai darytumėte, nes ji yra atviras visų tiesų šaltinis, ir protas jų niekur kitur nerastų, nors ir visas savo sritis išjieškotų.    I. Kant

Kasdien aš skaitau Naująjį Testamentą ir jį skaitysiu, kol tik mano akys galės regėti ir kur tik bus šviesos: ar saulės žibėjime, ar židinio šviesoj, skaisčią dieną, ar tamsią naktį, laimėje ir nelaimėje, tikėjimo ar abejonių pripildytoje nuotaikoje, sielos pakilime ar prispaudime. Ir vis man taip, lyg aš skaityčiau kažką naujo, ligi šiol nepažįstamo, kažką, ko aš niekada, iki pabaigos, visų gelmių neįstengsiu pasiekti.  Merežkovski

Visos knygos, kokias tik esu perskaitęs, man nėra atnešusios tos paguodos, kaip šie Šv. Rašte, 23-je psalmėje, žodžiai: “Nors aš ir tamsiame slėnyje keliaučiau, nebijau jokios nelaimės, nes Tu, Viešpatie, esi su manimi!” I. Kant

Šv. Raštas ir laikraštis kiekvienuose namuose, gera mokykla kiekviename rajone, — visi tie dalykai panaudoti studijoms, kaip jie to verti, — yra pagrindiniai dorybės, moralės ir civilinės laisvės ugdytojai.    B. Franklin

Šv. Raštas yra vienintelė knyga, tinkanti visiems žmonėms. Tai dieviškas elementorius.    Th. G. Hippel

Esu įsitikinęs, Šv. Raštas darysis tuo gražesnis, kuo bus labiau suprastas, t. y., kuo labiau bus įžvelgta, kad kiekvienas žodis, kurį mes imame bendra prasme ir kurį sau pri-

taikome pagal tam tikras aplinkybes, pagal laiko ir vietos sąlygas, turi ypatingą, savitą individualią reikšme.  J. W. Goethe

Šv. Raštas tai srovė, kur gali ir dramblys plaukyti, ir avinėlis braidyti.    Grigalius Didysis

Mano pagarba Šv. Raštui yra tokia didelė, kad kuo mano vaikai anksčiau pradės jį skaityti, tuo tikresnės bus viltys, kad jie išaugs naudingais krašto piliečiais ir garbingais visuomenės nariais.    J. Q. Adams

Tvirtai laikykitės Šv. Rašto, kaip jūsų laisvių inkaro. Į savo širdis įrašykite jo įsakymus ir vykdykite juos savo gyvenime. Tos knygos įtakai mes esame skolingi už visą tikrąją civilizaciją, ir į ją privalome žiūrėti kaip į mūsų ateities vadą.    U. S. Grant

Šv. Raštas šiame mūsų vilties kalėjime yra langas, pro kurį mes žvelgiame į amžinybę.    J. Dwight

Šv. Raštas yra viena didžiausių palaimų, Dievo suteiktų žmonių vaikams: jo autorius yra Dievas, jo tikslas — išganymas, jo turinys — tiesa be priemaišų.    J. Locke

Kiekvienas, kurs jieško gyvenimui jėgos ir direktyvų, ima į rankas Šv. Raštą, nes čia randama tai, ko nerandama kitose knygose: naujas žvilgsnis į žmogų, į jo gyvenimo prasmę, naujas žvilgsnis į visatą, nurodant kaip viskas trykšta iš Dievo ir vėl į Dievą grįžta.    V. Padolskis

ŠVENTUMAS

Šventumas nėra bėgimas iš pasaulio, o savarankiškas atsparumas prieš pasaulį.    Fr. W. Foerster

Kiekvienas žmogus gali būti šventuoju ar didžiausiu nusidėjėliu. Ar paims viršų pirmasis, ar antrasis, tai pareina nuo tos linkmės, kurią pasirinks valia ir nuo tos jėgos, kurios jis įsigys.    M. Pečkauskaitė

Norėčiau turėti šventojo dorybes, apaštalų tikėjimą ir herojaus gyvenimą bei mirtį.    J. Du Plesis

Šventas žmogus gali būti sujaudintas, gali pasvirti, sulinkti kaip nendrė, bet visada turi siekti pasikelti, visada turi kopti augštyn, iki galo, iki įžengimo.    Sylavan

Yra kažkas didingo ir kilnaus apie Dievą kalbėti, tačiau dar didingiau yra Dievui pasišvęsti ir dėl Jo siekti šventumo.    Šv. Grigalius Nazianzietis

Baisiausias šių laikų nepriteklius yra šventųjų stoka. Ilgai jau kenčia pasaulis dėl negausaus šventųjų skaičiaus. Išgelbėti tai, kas dar galima išgelbėti, būtų reikalinga šventųjų kariuomenė.    G. Papini

Šventasis gyvena pasaulyje, bet jame neprapuola.   Pr. Gaidamavičius

Jeigu kas pats nėra šventasis, turi sekti šventaisiais, nes šventieji, o ne paprastieji žmonės yra Dievo akyse normalūs asmenys.    J. Langbehn

Kovokime su laiko dvasia, formuokime ją ir iš visų laikų pasidarys šventi laikai.    Šv. Augustinas

Pirma negu šauksime į šventą revoliuciją, turime šaukti žmones prie šventumo ir meilės, šaukti juos prie Kristaus. Štai ko reikalauja mūsų laikai... Pasauliui reikia šventųjų.   J. Maritain

Be vidinio gyvenimo nėra šventumo, o be maldos nėra vidinio gyvenimo.    R. Plus

Žmogų padaro šventu ne vieta, kurioje jis yra, bet gyvenimas, kokį jis veda.    Šv. Jonas Auksaburnis

Tiems, kurie šventojo laikyseną matuoja kasdieniniu naudos mastu, jis atrodo nenormalus, nes netinka į komercinius rėmus “do ut des” (duodu, kad ir tu duotum). Negali pasakyti, kad šis dėsnis būtų neteisingas, — juo laikosi visas ekonominis gyvenimas, — tačiau krikščioniškoj tikrovėj jis perseklus. Juo gali remtis pvz prekyba, bet ne šventumas. Religinių vertybių plotmėj vyrauja visai kitas dėsningumas, kuris nesiremia jokia buhalterija, jokiu savanaudžiu apskaičiavimu. Čia pripažįstamas tiktai besąlyginis davimas. Šventasis dalija savo asmenines vertybes ir neklausia, ar verta. Jis slaugo ligonius, moko vaikus, globoja našlaičius, skelbia Evangeliją ir nežiūri, ar tai apsimoka.   Pr. Gaidamavičius

ŠVIETIMAS

Švietimas neturi tikslo paruošti tik advokatus, dvasininkus, kariškius ar profesorius, o išauklėti žmones. Miltonas sakydavo: “Tikru auklėjimu laikau tą, kuris Įgalina žmogų visas viešas ir privačias pareigas atlikti teisingai, kilniai, kaip taikos, taip ir karo metu.”    Lubbock

TAIKA

Nėra tikros ir pastovios taikos be ištikimybės tiesai, nors tos tiesos atidengimas būtų ir labai skaudus.   Fr. W. Foerster

Pasaulio taikos problema yra vidinė, o ne išorinė problema.    E. Keyserling

Aš esu taikos žmogus. Dievas žino, kaip aš myliu taiką, tačiau tikiuosi, jog niekada nepasidarysiu toks niekšas, kad priespaudą palaikyčiau taika.    L. Kossuth

TAKTAS

Taktas yra dovana laimėti ginčą, neįsigijus priešų.   H. W. Newton

TAKTIKA

Mūsų šimtmečiui kalbėkime apie dalykus, kuriuos jis jaučia, ir kalbėkime taip, kaip jis supranta. Būkime jame ir iš jo, jei norime, kad mūsų klausytų.    Ireland

TALENTAS

Talentas subręsta vienumoje, o charakteris visuomenėje.    J. W. Goethe

Talentas bręsta nuošalume, charakteris formuojamas audringo pasaulio bangose.    J. W. Goethe

TAPYBA

Tapyba turi būti poezija, kuri tyli, ir poezija turi būti tapyba, kuri kalba.    Plutarchas

TARNAI

Viską gerai apsvarstęs, apie tarnus ir samdininkus tiek galiu pasakyti: jie yra artimi mažesni mūsų broliai; juos meilės įsakymas liepia mums, kaip save pačius, mylėti, tuos brangius artimus, kurie mums taip artimi, kad gyvena su mumis po vienu stogu ir iš mūsų turtų; elkimės su jais taip, kaip norėtumėm, kad su mumis elgtųsi.   Šv. Pranciškus Salezietis

TAUPUMAS

Visą gyvenimą vergu liks tas, kas nemokės pragyventi ir iš mažų pajamų.    Horacijus

Skolų ir piniginių prievolių venki taip, kaip vengi maro ar bado.    H. Greeley

Niekas iš mūsų neturi teisės išleisti daugiau, negu uždirba.    E. Rickenbacker

Neišleisk pinigų, kurių dar nesi uždirbęs. Nieko nepirk vien dėl to, kad daiktas pigus.    Th. Jefferson

Geriausias laikas taupyti yra tada, kai viskas sekasi. Kai liksime neturtėliais — pasirinkimo nebebus.   O. A. Battista

Taupumą galima pavadinti dorybės dukterimi, susilaikymo seserimi ir laisvės motina.    S. Smiles

Ką žmona sutaupo, lygiai taip pat gera, kaip ir ką vyras uždirba.    Vokiečių priežodis

TAUTA

Tauta, kuri klusniai nusilenkia prieš brutalią, nieku nepateisintą prievartą, yra paliesta vergiško servilizmo.   St. Šalkauskis

Dar nė vienai tautai svetimos idėjos ir svetimi žmonės laimės nesuteikė. Mažai vertinant tėvynę, pamirštant ir paniekinant jos stebuklingąją galią, visuomet prasideda išsigimimas, ir tik sąmonėjant amžinuose gamtos dėsniuose ir vėl suradus tėvynės mintj, tauta pasveiksta ir žengia pirmyn.    R. H. Franck

Ateis laikas, kada išryškės, kurios tautos savo pašaukimą pažino ir išpildė. Pasaulių teisėjo sprendimas spręs pagal tai, ar tauta savo palikimus ir jėgas geram ar piktam panaudojo.    Der Templer

Tautos gyvybe palaiko tik religija. Atimk religiją, ir tauta žlugs. Jai nieko nebus šventa ir brangu šioj žemėj. Ji lengvai išsižadės savo kalbos, savo gimtosios trobelės kamino dūmų.    V. Ramonas

Kiekvienoje valstybės formoje tikrasis įstatymdavys yra tauta.    H. Becque

Kovoje už tautinę gyvybę laimi dažniausiai ne tas, kas yra materialiai stipresnis, bet tas, kieno teisės yra šventos.   St. Šalkauskis

Mažosios tautos teturi tik vieną stiprybę, būtent, dvasios švarumą. Kada jose teisybės jausmas gyvas, budrus ir stiprus, kada jose tėvynės meilė yra skaisti ir karšta, tada ta tauta turi savyje visa, ko reikia jai gyventi viduje ir pakelti pasitaikančias sunkių bandymų valandas.

Ir niekuo kitu tauta neapreikš savo širdį, sielą ir dvasią taip, kaip savo kalba.    Vydūnas

Ir mylėti, ir atsidėti tautai reikia blaiviai. Vaižgantas

Didelis įsitikinimas savo teisėje ir tvirtas pasiryžimas laimėti kovą su despotiška prievarta turi anksčiau ar vėliau baigtis pergale ir triumfu.    St. Šalkauskis

Istorija rodo, kad tautos žuvo ne dėl protinio puolimo, bet dėl stokos būdo (charakterio).    G. Lebon

Yra natūralu, kad tautos renkasi idealu ne reliatyvias, o absoliutines vertybes, nes pastarosios yra amžinesnės už pačią tautą.    P. Gaidamavičius

Šlovingiausi tautos istorijos puslapiai yra tie, kur aprašytos jos kančios, — tos kančios, kuriose augo ir brendo tautos charakteris.    S. Smiles

Joks protinis išmokslinimas, jokia fizinė jėga nepadarys tautos didžios, jei ji neturės pagrindinių teisingumo dėsnių ir dorinės skaistybės.    Roosevelt

Tauta, kurios daugumas nustojo tikėti į Dievą ir į dvasinį pasaulį, yra pasmerkta blogiausiam materializmui, o tuo pačiu išnykimui. Nepripažįstant asmeninio Dievo, nebeturi jokios prasmės visas pasaulis, žmogus ir žmogaus gyvenimas.    J. W. Goethe

Greitai ateis laikas, kada iš mūsų kovos ir didžiosios tautos semsis kovos dvasios vandens.    K. Pakštas

Nenugalima yra tauta, kuri visa ginkluota yra pasiryžusi kovoti už savo laisvę.    Napoleonas

Gali tauta būti pavergta, jos kraštas sunaikintas, jos sūnūs išžudyti, bet jos genijus, įkūnytas jos meno kūriniuose, pasiliks ir per amžius liudys apie jos individualią galybę.   J. Keliuotis

Tauta be kultūrinio apsiginklavimo yra didžiausio pavojaus stovyje ir, jei nesugeba kultūriškai apsiginkluoti, yra pasmerkta mirti.    St. Šalkauskis

Leisdamasis į nežinomus plotus, žmogus atsidurtų palaidoj masėj, jei neatrastų naujos bendruomenės, būtent, tautos. Jis ją atranda ne kaip išorinį daiktą, bet kaip imanentinę egzistencijos formą, kitaip sakant, jis ją ne tiek atranda, kiek joje pabunda.    Pr. Gaidamavičius

Tauta gali daug prarasti, išgyventi daugybę katastrofų ir vėl prisikelti; kai praranda sielą, ji praranda viską ir nebeprisikelia.    Pr. Gaidamavičius

Tautos ateities idėjos šviesoje Lietuva atrodo kaip laisvųjų galiūnų, tikrųjų lietuvių tauta, kuri nuolatinio tobulėjimo keliu eina prie Dievo.    Vl. Putvys

Tautos didybė ir laimė susideda iš daugelio gerai atliktų smulkių darbelių. Tauta žūsta, jei joje yra daug neikusių didžiavyrių, kurie niekina mažus darbelius, o gaudo didelius ir gadina juos.    Vl. Putvys

Tautos ateities žmonės, tie būsimi lietuviai, kurie gims amžiams praslinkus, jau yra, jau gyvena tikrojo tėvynės mylėtojo sieloje.    Vl. Putvys

Kas nori nuo tautos atimti religiją, tas yra arba piktadarys arba kvailys.    G. Washingtonas

Maža tauta, kurios visi vaikai ją smarkiai myli, yra galingesnė už didelę tautą, kurią tik retas jos vaikas temyli, ir tai silpnai. Žmonių meilė yra tautos nepriklausomybės jėga.    Pr. Būčys

Tik ta tauta laisva, kuri pakankamai tvirta savo laisvę išlaikyti, o tvirta ji tampa vienybės keliu. H. Moltke

TECHNIKA

Kur tik bus daug mašinų pakeisti žmones, ten visada bus daug žmonių, kurie nebus niekas kitas, kaip mašinos.   De Bonald

Kaip padidėjęs kūnas reikalauja dvasios prieauglio, taip technika ilgisi mistikos. Išganymas ateis ne smerkiant industriją, bet ją pašvenčiant. Šiais matematiniais laikais, kurie miršta nuo skaičių, reikėtų atsiminti, kad skaičiavimo mokslas galbūt turi gyvą ryši su rožančiumi. C. Verier

Modemiška technika savo laimėjimais, komfortu sužavėjo, tarsi užhipnotizavo savo garbintojus ir jiems trukdo pakelti akis į mistišką sielos pasauli su jos paslaptimis.

J. Lomanas

Ir technika, ir mašinos yra geras dalykas, taigi tuos atsilikėlius, kurie norėtų techniką ir mašinas atmesti, turėtume papeikti. Tačiau, jeigu mašina ir technika nėra pažabotos ir žmogaus valiai pajungtos, tai yra — kada jos nėra griežtai ir visiškai palenktos religinei etikai, žmonija yra tikrai pražuvusi.    J. Maritain

Mechaniškas pasaulis neduoda jokios sankcijos kilniam, etiškam, šventam gyvenimui. Jaučiu, kad negalima iš visatos išskirti Dievo.    V. Čepinskis

TEISMAS

Mes turime tris teisėjus: pasaulį, save pačius ir Dievą. Pasaulio teismo gal ir galime išvengti, bet niekad — Dievo ir savo paties teismo.    J. Gerhard

TEISĖ

Teisė tada tik yra gera, jei teisingai yra panaudota.   Šv. Augustinas

TEISIMAS

Keista — žmonės teisia tai, ko jie nepažįsta — kito žmogaus vidų, ir neteisia to, ką labai gerai žino — savęs paties.   Šv. Pranciškus Salezietis

Koks didelis skirtumas, ar žmogus teisia save, ar kitus!   J. W. Goethe

TEISINGUMAS

Teisingumas yra žmonių duona, kurios jie visada alksta.   F. R. Chateaubriand

Teisingumas kitų atžvilgiu yra meilė mums patiems.  Ch. Montesquieu

Teisingumas — vienintelis pinigas, kuris imamas visame pasaulyje.    Kinų patarlė

Nebejieškoki atlyginimo, nes tu jau turi didelį užmokesnį šioje žemėje — tai tavo laimė, kurią tik teisingieji patiria.   F. Dostojevski

Esu aš piligrimas, beveik elgeta, ir liūdėdamas rodau žaizdas, kurias man padarė neteisingumas. Dante

Kada mes visi galvosime apie teisingumą ir kerštą, ir išmoksime jį išskirti, tada mes būsime atėję prie aukso ir duonos padalijimo žemėje, prie gyvenimo be melo ir klastos, lygiai siūbuojančio, kaip vėliavos kotas iškilmėse.   A. Baronas

Gali būti, kad ne visa yra tikra, kas žmogaus tuo laikoma (nes jis gali klysti); bet visuomet tai, ką jis sako, turi teisybę pasakyti.    I. Kant

Kai dingsta teisingumas, nebelieka nieko, kas žmonių gyvenimą padarytų vertingą.    I. Kant

Būki teisingas ir geras, kad pažintumei tiesą.   Konfucijus

Jeigu žinome, kad teisingumas tėra vienoj pusėj, nebūtų gerai pasilikti neutraliu.    J. F. Castelli

Didesnio neteisingumo nėra už tą, kad nelygias priežastis vertinama lygiomis.    Aristotelis

Iki šiol pasauly dar nieko nėra išrasta, kas galėtų pakeisti teisingumą. Daugelis yra jieškoję tokių pavaduojamųjų idealų, bet kalėjimai pasakoja, kiek jiems yra pasisekę.   O. S. Marden

Dievo teismas bus griežtas tiems, kurie negerai savo gyvenimą tvarkė; dar griežtesnis tiems, kurie netinkamai savo šeimyną auklėjo; griežčiausias tiems, kurie ne visiems lygiai administravo teisingumą.    Šv. Antoninas

Kaip griūva namas, kada architektas prasilenkia su matematikos dėsniais, taip žlunga valstybės, kada prasilenkia su teisingumo nuostatu.    J. B. Lacordaire

Lengva būti geru, bet sunku būti teisingu. V. Hugo

Teisingumas be pamaldumo virsta žiaurumu. Pamaldumas be teisingumo virsta silpnybe.    Matastasio

Aš mylėjau teisingumą ir nekenčiau nedorybės, užtat mirštu ištrėmime.    Grigalius VII

Tik tas žmogus įstengia būti teisingas kitiems, kuris yra teisingas sau.    Ch. E. Bentzel-Sternau

Teisingumas be jėgos — yra neveiksmingumas, jėga be teisingumo yra tironija.    Bl. Pascal

Teisingumas yra šventas žmonių giminės ryšys.   J. B. Bossuet

TĖVAI

Tėvų elgesys yra knyga, iš kurios vaikai mokosi.  Šv. Jonas Auksaburnis

Daugelis tėvų tik tada pradeda savo vaikus auklėti, kada jau juos beveik baigė sugadinti.    K. Bolanden

Valstybių žmonės, neatimkite nė mažiausios teisės iš tėvų; jų teisė yra daug vertesnė, kaip jūsų. Pitagoras

Gerbk namie savo gimdytojus; kodėl tu nori tik svetur iškeliavęs smilkalus deginti?    Kiniečių išmintis

Tėvų palaima negali nuskęsti vandeny ir sudegti ugnyje.     Rusų priežodis

Tėvo gerumas perkopia kalnus, motinos meilė perbrenda jūras.    Japonų patarlė

TĖVIŠKĖ

Veltui tavo mintys į svetur keliauja.
Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi.
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja,
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

       K. Inčiūra

TĖVYNĖ

Tėvynė, pasitikėdama mumis, neprivalo apsivilti.   Vaižgantas

Juo daugiau svetimų kraštų matau, juo labiau myliu savo tėvynę.    P. L. de Belois

Auksas, be abejo, naudingas, bet doras, veiklus ir mylis savo tėvynę žmogus yra daug vertesnis už auksą.   A. Lincoln

Kam namuose nejauku, tam ir tėvynėje bus ankšta; jis išklys i pasauli kaip klajūnas.    J. Paul

Žmogus tuomet tegali būti naudingas savo tėvynei, jei yra išaugęs iš savo tautos kultūros. Svetimų kultūrų turtai, renkami jo iš visur, turi lyg grūdai kristi į savą žemę.   M. Pečkauskaitė

Be tėvynės žmogus yra pražuvęs taškas laike ir erdvėje.    J. B. Lacordaire

Kai aš iš akių praradau savo tėvynę, atradau ją savo širdyje.    H. Heine

Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų,
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

     K. Inčiūra

Reikia šiuo metu tik vieno: kad neišblėstų mumyse gimtosios žemės palikimo skausmas, o liktų visam laikui atvira žaizda. Kol šis skausmas bus gyvas, tol jis išsaugos ir lietuvišką sąžinę, kuri pati padiktuos, kada ir ką privalome atlikti. Bet jei šis skausmas išblės, tai tuo pačiu visa išblės ir teliks blankūs prisiminimai.    J. Girnius

O, tėviške! koks mielas kraštas,
Kurio taip netekau ūmai, —
To neišreikš nė vienas raštas,
Tą pasakys vieni jausmai.

     Pr. Vaičaitis

Nors taip toli — už okeano,
Matau tave, tėvyne mano!
Kada ateis ta valanda,
Kad grįšiu vėl? Kada, kada?..

       M. Gustaitis

Ir suspaudžia sielą sopulio svajonė —
Šešupėlė miela taip toli, toli...
Tie geltoni gluosniai ilgo kelio klony
Ir žiemkenčio javo želmenys žali...

       P. Orintaitė

Nelaimės tėvynės
Ant mano krūtinės
Išdegino kryžių, įspaudė giliai.

      M. Gustaitis

Prie išgriautų Tėvynėje altorių
Priglaudęs veidą aš numirti noriu.

     V. Ališas

Kaip smarkus, staigus, bet neilgas lietus neįvilgo žemės, taip ir vienkartinis, nors gausus sušelpimas nestiprins tėvynės. Nuolat čiurlenanti srovė, nuolat stiprinama organizuota tėvynė — tai patvarūs veiksniai.    Vaižgantas

Kas myli savo tėvynę, tas negali nekęsti žmonijos.

Tėvynės meilė neturi jokių pakopų ar laipsnių: kas visko nepadaro, tas nieko nepadaro, gi kas visko neatiduoda, tas nieko neduoda.    L. Boerne

Jei mes griauname tėvynę, tai griauname vien tik save.   L. Da Vinci

Netekti tėvynės yra didele nelaimė. Tai yra pati didžiausia nelaimė.    Euripidas

Tėvynė tai tas šventas žodis, kuris atplėšia ūkininką nuo arklo, darbininką nuo darbo, mokslininką nuo knygos,— kuris ištraukia jaunikaiti iš mylimosios ar sužadėtinės rankų ir surenka visus žmones prie vienos vėliavos, į kurią jie žiūri didvyrio drąsumu ir kankinio meile.   P. Mangagacca

Kiekviena meilė yra žmogaus sielos šventenybė, bet visų didžiausia šventenybė — tėvynės meilė.   Sierakauskas

Tėvynė ir Bažnyčia, tautinis ir religinis jausmas vienas antro toli gražu neišskiria, bet vienas antrą stiprina ir iškelia.    J. B. Lacordaire

Nei laikas, nei tolimi plotai, nei tremties metai negali mums išplėšti iš mūsų sielos ir iš mūsų ilgesio tos žemės, kuri mus išaugino, ir tų dainų, kurių tėviškės pastogėj išmokome ir kurias visa širdimi pamilome, vilty ir nevilty — ir sopulingame dabarties ėjime į šviesesnę dieną.   A. Vaičiulaitis

Kas pralaimėjo laikiną kovą už teisę mylėti tėvų žemę ir viską, kas joje yra, laimėjo pačią Meilę ir Tiesą.   Č. Grincevičius

Kai tėvynė pavojuje, niekas tada neturi teisių — visi turi tik pareigas.    Vindenbruch

Veltui tu džiaugsmo jieškotum tolimuose pasviečiuose — jis tėra tavo tėvynėje.    Mahlmann

Tėvynės meilė valstybių sąrangoje yra didingas gėris dėl kurio verta aukotis — “dulce pro patria mori” (saldu mirti dėl tėvynės); jei tačiau ji atsiejama nuo Augščiausiojo savo Šaltinio ir padaroma augščiausia gyvenimo vertybe, ji tampa nuvainikuota, ji tampa stabu. P. Gaidamavičius

Tie tiktai verti gyventi, kurie noriai miršta dėl savo tėvynės.    MacArthur

Tikim, meldžiam — Dievas duos,
Vėl pasaulio reikaluos
Mūsų varpas suskambės,
Narso pilnas ir garbės,
Tik pakilkim, tik visi,
Kad tėvynė būt šviesi.

         M. Gustaitis

Dieviškame apreiškime neturime atskiro ¡sakymo mylėti tėvynę, kaip neturime atskiro Įsakymo valgyti, dirbti, mylėti. Tačiau Šventojoje Istorijoje turime pakankamai pavyzdžių, rodančių, kad tėvynė ir jos meilė priklauso prie didžiausių etinių vertybių.    Lindhardt

Mirtis dėl tėvynės yra išganinga ir garbinga kaip krikščionybės kankinių mirtis. Jie sukrito po tikėjimo vėliavomis, mes — po kruvinu tėvynės herbu.    J. H. Zschokke

Žodžiai — “ten tėvynė, kur gerai” — yra liūdnas beidė-jinio, brutalaus materializmo išpažinimas; tėvynės duona ir druska skanesnė kaip svetimieji marcipanai.   D. Gerhardt-Amyntor

Mirštąs už savo kraštą per vieną dieną tėvynei daugiau patarnauja, kaip kiti per visą savo gyvenimą. Periklis

Tėvynė yra materialinių ir dvasinių elementų suobė-ga, kurią žmogus pergyvena kaip savą kolektyvinę realybę.    P. Gaidamavičius

TIESA

Jeigu bus tiesa širdyje, tai bus grožis charakteryje. Jeigu bus grožis charakteryje, tai bus sugyvenimas namuose. Jei bus sugyvenimas namuose, tai bus tvarka tautoje... Jei bus tvarka tautoje, tai bus taika pasaulyje. Kinų patarlė

Tiesos negalima sumaišyti su moksliniais bandymais, nes ji siekia toliau ir plačiau, jieško visų tikrovių, jų prasmės ir atsakymų j visus buities klausimus... Apsisprendimas už tam tikrus pagrindinius principus yra pirmasis ir būtinasis žingsnis, jieškant tiesos.    Carmichael

Vienas liudininkas vertingesnis už dešimti gandonešių.  Plautus

Sakyti tiesą tai kaip rašyti taisyklingai — reikia išmokti rūpestingomis pratybomis.    Ruskin

Tiesa, kaip duona, kuri, niekada nesuvalgoma, visada maitina dvasią. Tiesa keičia tą, kuris ja stiprinasi, bet pati nesikeičia.    Šv. Augustinas

Svarbiausia, kad žmogus turėtų sielą, kuri myli tiesą ir kuri moka atrasti, kur tiesa yra.    J. W. Goethe

Deimantai randami tik žemės viduriuose, tiesos randamos tik sielos gelmėse.    V. Hugo

Kur prasideda tiesos jieškojimas, ten visuomet prasideda gyvenimas; kai tik baigiasi tiesos jieškojimai, baigiasi ir gyvenimas.    D. Reskin

Tiesa trumpa; melas visuomet daugžodis.   L. Tolstoj

Aklas pamatė,
kurčias išgirdo,
nebylys pasakė,
o tu — išsižiojęs kaip tiesą kartoji.

       Lietuvių priežodis

Jieškok tiesos, o radęs — neišsižadėk jos.   Šv. Justinas

Mes taip elgiamės, tartum būtume pašaukti vien tik tiesos laimėjimais pasidžiaugti, o iš tikrųjų mūsų pareiga yra kovoti už tiesą.    Bl. Pascal

Visuomet laikykis aiškumo ir nesibijok klausti, jeigu ko nežinai. Visuomet ir visur sakyk tiesą, net jeigu toji tiesa tau blogas pasekmes žadėtų.    K. Noetzel

Ar prieštaraujantys dalykai negali susiderinti tiesoje; ar jie derinasi tik klaidoje? Modernioji dvasia yra kartu ir Rouseau dvasia, ir manichejistinė dvasia. Gamtos garbinimas ir jos neapykanta kartu iš abiejų pusių puola Evangeliją. Malonės dogma kryžiaus augštumoje suderina tai, kas apgaulingų apraiškų srityje atrodo kaip širdį plėšąs prieštaravimas.    J. Maritain

Kas jieško tiesos, atras Dievą.    E. Leseur

Tiesa pasiekiama tik ilga kova; tik į klaidą įpulti jokių pastangų nereikia.    J. B. Lacordaire

Nuo to meto, kaip Tiesa Golgotoje buvo prikryžiuota, jau ne vienas buvo kryžiuojamas dėl tiesos ir dėl teisingų pastangų.    Wibbelt

Tiesa turi tokias formas ir ypatybes, kad norint ją mylėti, užtenka ją tik pažinti.    Gibbon

Atvira širdis yra arčiau tiesos, kaip turtingi smegenys.   H. Bordeaux

Turėk tokią pagarbą tiesai, kad tavo žodis būtų patikimesnis, kaip kito priesaika.    Sokratas

Žmonės tada gražiai kalba, kada tiesą sako.  R. Striupas

Niekas kitas neneša pergalės, kaip tik tiesa; niekas kitas neneša pagalbos, kaip tik meilė.    L. Hensel

O, kadgi žmonės galėtų įsitikinti, jog stiprybė yra ne jėgoje, o tiesoje!    L. Tolstoj

Panerti sielą amžinos tiesos spinduliuose yra daug nuostabesnis uždavinys, kaip naują mašiną išrasti pelnui ir žmonių kančioms.    G. Papini

Nėra didesnio malonumo protaujančiam žmogui, kaip kad nusikratyti senais prietarais ir atrasti naujų tiesų.   Fridrichas II

Liudijimas, kad kas nors atrado naujas tiesas ir sunaikino kokias nors klaidas, mano nuomone, yra gražiausias paminklas, kurį palikuonys gali pastatyti didžio žmogaus garbei.    Fridrichas Didysis

Kas žaloja Tiesą, tas stačiai kerta kardu į savo paties sąžinę.

Milionai žmonių turi namus, pilis, lūšnas ir rūmus, bet Tiesa prašosi tik mažos — žmogaus širdies kertelės.

Iš teismų žiūri Tiesos akys, bet jos labai ašarotos.

Tiesa šaukiasi per visų nekaltai kalinamųjų lupas, per tortūrų žaizdas ir per pavergtų tautų sunkią barikadą.

Vargše mano Tauta, tavo gyslos prapjautos, tavo akys tortūrų ašarų išplautos, kad per tavo šventas aukas — Teisybė praregėtų.

Sąžinė ir Tiesa yra budriausi žmogaus sielos radarai.

Tiesos švyturys mus visus veda — pro savęs nusigalėji-mo palmes.    M. Aukštaitė

Žmogiškieji darbai, kaip ir visi šio pasaulio dalykai, keičiasi; vien tik tiesa pasilieka nesiūbuodama.   M. Claudius

Tiesa sensta, bet ji nemiršta.   Šūkis Berlyno rotušėj

Per dvejus vartus tiesa įeina į mūsų širdį: protu ir valia. Natūralesnis kelias yra pirmasis, tačiau labiau įprastas  — antrasis.    Bl Pascal

Ne viską priimti, bet viską suprasti; ne viskam pritarti, bet viską atleisti; ne viską pasisavinti, bet visur jieškoti tiesos dalelės, kuri ten slypi!    E. Leseur

Mylėk tiesą, bet atleisk suklydimus.  Prancūzų priežodis

Tiesa, kurią mes gauname iš kitų, prie mūsų glūdi kaip dirbtinis sąnarys, pvz. netikras dantis ar vaško nosis; tačiau tiesa, kurios mes pasiekiame savo pačių protavimu, yra lyg mūsų natūralūs sąnariai, kurie tikrai mums priklauso. Toks iš tikrųjų yra skirtumas tarp originalaus mąstytojo ir tarp eilinio mokyto žmogaus.    A. Schopenhauer

Tiesa yra priekalas, į kurį sudužo jau daug kūjų.  Anonimas

Gali pavieniai žmonės žūti, bet tiesa — amžina.  Prancūzų priežodis

TIKĖJIMAS

Tikėti reiškia gyventi.    H. Balzac

Bedievis elgiasi taip, tarytum ta muzika, kurią jis girdi iš savo radijo imtuvo, būtų iš tikrųjų pagaminta tos mažos dėžutės, stovinčios prieš jį.    R. B. Gittelsohn

Jeigu tu nebetiki į Dievą, į kurį pirmiau tikėjai, tai reiškia, kad tavo tikėjime buvo kas nors ne taip, ir tu turi stengtis geriau suprasti, ką tu vadini Dievu. Kai laukinis nustoja tikėti į medinį dievą, tai tas dar nereiškia, kad Dievo nebėra; tai tik tereiškia, kad Jis nėra iš medžio.  L. Tolstoj

Tikėjimas yra gyvenimo jėga.    L. Tolstoj

Netikėjimas atima iš mūsų daug malonumų ir nieko ton vieton neduoda.    Lowell

Jeigu žmonės yra tokie blogi tikėdami, kokie jie turėtų būti be tikėjimo?    B. Franklin

Kuris gi katalikas savo mirties valandoje gailėtųsi tikėjęs? Ir iš kitos pusės — kiek gi netikinčiųjų savo mirštančias lūpas spaudžia prie kryžiaus ir meldžiasi prie to, ką jie neigė ir paneigia tai, ką jie garbino! J. B. Lacordaire

Tikėjime neužtenka būti tik jo nariu ar bendradarbiu, bet reikia būti tikėjimo išpažinėju ir apaštalu. Neužtenka rankoje laikyti užžiebtą žvakę, kuri degtų tik šventyklos ramumoje, bet reikia uždegti žibintą, kurio jokios vėtros neužgesintų.    Faulhaber

Tikiu į laisvę, amžiną ir šviesią,
Tikiu į meilę pranašų kančia,
Tikiu į tiesą, valdančią pasaulį,
Tikiu į Dievą danguje ir čia.

      Faustas Kirša

Aš giliai tikiu į geresnį pasaulį. Man jisai daug realesnis už tą mizerną chimerą, kurią mes vadiname gyvenimu; jis visada stovi prieš mano akis. Visų savo isitikinimų galia aš tikiu į tą geresnį gyvenimą, ir, po tiekos kovų, tiekos studijų, tai bus augščiausias mano sielos džiaugsmas.   V. Hugo

Kas visuomet viliasi geriausio, pasensta nusivylimuose, kas visuomet laukia blogiausio, sunyksta be laiko, o kas tiki, išsaugo amžiną jaunystę.    S. Kierkegaard

Vien tik tikėjimas gali pasakyti, kodėl yra žmonių kentėjimai.    A. Thiers

Ne tai, kad tikėdamas į Dievą žmogus pasidaro geras, bet būdamas geras jis ateina prie tikėjimo į Dievą.   M. Unamuno

Kas lengvai patiki, lengvai būna apgaunamas; kas visiškai netiki — pats save apsigauna.    A. M. Weisz

Prie Dievo skrendama ne tiek genijaus ar mokslo sparnais, kiek — meilės. Kas nori įeiti į tikėjimo šventovę, tasai neturi sakyti: “Noriu matyti”, bet privalo sakyti “Noriu mylėti”. Meilės kelias visada veda į tikėjimą. Bougaud

Tiems, kurie turi tikėjimą, mirtis tėra tik žingsnis kelyje į Dievą.        G. J. Franceschi

Prityrimas rodo, kad didžiausia nedorėlių dalis — tai žmonės, kurie Dievo nepripažįsta. Kas gi karalius nebijąs Dievo? Engėjas ir budelis savo valdinių! Kas gi valdininkai bedieviai? Plėšikai ir vagys! Kas teisėjai netikėliai? Žmonės darą didžiausias neteisybes! Kas gydytojas netikįs? Žmogžudys, kurio negalima išsisaugoti! Kas turtuolis be tikėjimo? Siurbėlė, čiulpianti kitų prakaitą ir kraują! Kas darbininkai netikį? Apgavikai, kurie, imdami algą, darbo kaip reikiant nedirba! Kas mokytojas bedievis? Šviesa, kuri nešviečia! Kas jaunimas be Dievo? Sugedęs vaisius... K. Paltarokas

Tikintis yra tas, kuris niekam nepavydi, kuris yra nesavimeilis ir maloningumo šaltinis, kuris visada atleidžia ir visada yra patenkintas, kurio nutarimai yra tvirti, kuris savo sielą yra paskyręs Dievui, kuris nesukelia baimės ir kuris kitų nebijo, kuris skaistus ir veikliame gyvenime patyręs, kurio pagyrimas neišpučia ir papeikimas nesupliukšdo, kuris myli tylą ir vienatvę ir kuris turi disciplinuotą protą.   M. Gandhi

Kaip varpas nustoja skardumo, jei tik jame atsiranda kokia nors šukė, taip ir tikėjimas praranda savo vertę, jei kas atmeta nors vieną tiesą, nes nebetiki Dievui, kuris apreiškė visas tikėjimo tiesas.    K. Paltarokas

Kur bus tie, kuriuos aš myliu? Kur mes einame? Kas mes esame? Tai vis mįslės, kurios nuolat prieš mus stovi.

Visur paslaptys. Tikėjimas yra vienintelė žvaigždė toje tamsioje nežinomybėje.    J. W. Goethe

Tikėjimas sudaro tiltą tarp šio pasaulio ir ano. Young

Namai be tikėjimo yra daug liūdnesni kaip stalas be duonos.    C. Delacroix

Tikėjimas — štai ko reikia žmogui. Nelaimė tam, kuris netiki.    V. Hugo

Abejoti tikėjimo svarba yra kaip abejoti reikalingumu šaknų, kurios lyg be reikalo žemę užima: jų nematyti ir jos neneša vaisių...    Augustinas

Tikėjimas yra malonė: jo šviesa spinduliuoja tik širdy, kuri meldžias.    E. Walter

Tikėjimas yra paveldėjimas energingųjų, didžiadvasių, pažangiųjų asmenybių; netikėjimas — savybė silpnų, siaurų, į save susikoncentravusių žmonių.    J. W. Goethe

Svarbu yra suprasti ir pamatyti, ką Dievas nori, kad daryčiau: svarbu surasti tiesą, idėją, dėl kurios aš gyvenu. Mano egzistencija, mano buvimas yra suaugęs su dieviškumu; to aš laikausi, nors ir visas pasaulis griūtų.   S. Kierkegaard

Sunku tikėti, kaip išradingi žmonės būna, kad tik išsisuktų nuo lemiamo sprendimo.    S. Kiekegaard

Žmogus nėra didis ir nėra tikrai savo vietoje jokiu kitu atveju, kaip tik tuo, kai jis yra ant kelių prieš Dievą.   Thone

Paneigti tikėjimą yra ne vien Įžeidimas Dievo, Kuris atsispindi kiekviename Jo sutvėrime, bet ir įžeidimas žmonijos, kuri visuomet ir visur tikėjo.    Anonimas

Sunkiausiose valandose mane palaikė tikėjimas į amžinoji gyvenimą ir mieląjį bei gailestingąjį Dievą. Malda mano sielai suteikia šviesą.    F. Fooh

Kas praranda tikėjimą, daugiau jau nebeturi ko prarasti.    Publijus Sirus

Visų mūsų sunkumų šaknys yra religinio tikėjimo stokoje. Juo anksčiau tai pamatysime, juo anksčiau susilauksime tvarkos ir taikos.    D. McArthur

Mūsų tikėjimas pateptas kankinių krauju; pašventintas šimtmečių liudijimais.    Faulhaber

Tikėkime, nes tikėti yra lengviau, kaip abejoti, o be to  —    tikėjimas yra vilties ir meilės brolis.    A. Dumas

Aš esu krikščionis, t. y. aš tikiu 5 Kristaus Dievybę su Tycho Brahe, Koperniku, Descartes, Newtonu, Fermatų, Leibnizu, Pascaliu, Grimaldi, Euleriu, Guldinu, Boscovičiu, Gerdiliu, drauge su visais didžiaisiais fizikais, visais didžiaisiais praėjusio šimtmečio matematikais. Aš taipgi esu su dauguma iš jų katalikas, ir, jeigu manęs paklaustų, dėl ko aš toks esu, noriai tai pasakyčiau . Tada pamatytų, kad mano Įsitikinimai yra ne iš paveldėtų prietarų kilę, o yra gilių tyrinėjimų išdava.    A. L. Cauchy

TIKSLAS

Žmogus be gyvenimo tikslo išeina meškerioti malonumų ir ant kabliuko pagauna pats save, ne savo džiaugsmui, o nusivylimui ir kančiai.    Fulton Sheen

Gerbkime kiekvieną padorų veikimą, gerbkime žmogaus veiklumą visose srityse, jei tik jį diriguoja tikslų tiesumas.  E. Castelnuovo

Kas negalvoja apie tikslą, panašus į jūrininką, kuris ne žino, kur jis plaukia, ir veda laivą į pražūtį.  Šv. Augustinas

Pasiekti amžinąjį tikslą gal yra sunku, bet jo nepasiekti —    yra siaubingai baisu.    Kard. Newman

Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų delnų plojimus, jieškotų garbės. Visa tai yra nepastovūs, beverčiai, nykūs blizgučiai. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas — tai mūsų sielos tobulumas.   M. Pečkauskaitė

Žmogaus buvimo paslaptis nėra tik gyventi, bet taip pat žinoti — kam gyventi.    F. Dostojevski

Kaip dažnai turėtume raudonuoti dėl mūsų gražiausių veiksmų, jei pasaulis žinotų tikras priežastis, dėl kurių juos darėme.    Rochefoucauld

Per Dievą į meilę, per meilę į šviesą — štai mano kelias, ir niekas manęs iš jo nenukreips, nebeišvilios. V. Krėvė

Joks vėjas negali padėti tam, kuris neplaukia į jokį uostą.    Danų priežodis

Kas neabejoja ir narsiai žengia, kur turi eiti, tam nėra baisaus kelio.    V. Krėvė

TINGINYSTĖ

Tinginystė — jauno žmogaus kapai. M. Sigurni

Arba daryk, ko Dievas nori, arba kentėsi, ko tu nenori.    Šv. Augustinas

Tinginystė yra tikras pačio žmogaus budelis.  T. Toth

Tinginystė yra žmogaus nekūrybingumas. A. Maceina

Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės.    Petrarka

Tinginio liežuvis niekada netinginiauja. Anonimas

Tinginystė taip lėtai keliauja, kad greit ją prisiveja neturtas.    B. Franklin

TIRONAS

Išminčius, paklaustas, koksai gyvulys yra pats kenksmingiausias, atsakė: “Jeigu kalbėsime apie žvėris, tai — tironas; jeigu apie naminius, tai — pataikūnas.” Plutarchas

Laisvoje santvarkoje gali būti padaryta klaidų, tačiau tironas yra tautos mirtis.    Matteotti

Kur pasibaigia įstatymas, ten prasideda tironija.  W. Pitt

Amžinojo Dievo akivaizdoje aš prisiekiu kovoti prieš bet kokią tironijos formą, bandančią pavergti žmogų.  Prez. Jefferson

TIRONIJA

Kiekviena jėga, kuri pastoja žmogui kelią siekti tiesos ir gėrio, yra tironija.    Anonimas

TYLĖJIMAS

Prieš pradėdamas kalbėti, visuomet pagalvok, ar tavo žodžiai bus vertesni už tylėjimą.    Rytų išmintis

Jeigu ilgai tylima, tai užmirštama plepėti ir išmokstama kalbėti.    F. Nietzsche

Dažnai tylintis veidas turi ir balsą ir žodžius.  Ovidijus

Tyla ir kalbėjimas yra vienodas gėris ir vienodas blogis, jeigu mes nemokame jais naudotis.    A. Baronas

Tik tyla yra didelis dalykas. Mes gyvename dviejų didžiųjų tylų tarpe: tarp žvaigždžių ir karsto.  Carlyle

Yra jausmų, kuriuos tik viena tyla tegali išreikšti. Suel

Tyla ir ramumas nėra laimė, jeigu tai tėra tik vienintelis mūsų užsiėmimas.    L. Boerne

Nėra kito tikresnio gėrio — išskyrus tą, kuri ragaujame tyloje kalbėdami vieni su Dievu.    J. B. Bossuet

Šunys loja saugodami savo šeimininką; argi aš turėčiau tylėti, kai pažeidžiamas šv. Viešpaties vardas? Galiu aš mirti, bet negaliu tylėti.    Šv. Jeronimas

Tylėjimas yra puošni brangenybė moteriai, tik retai tenešiojama.    Anonimas

Kas šnabždama į ausi, dažnai girdėti už šimto mylių.  Kinų priežodis

Koks kilnus ginklas yra tylėjimas! Jis nukreipia pykčio audrą; jam pasiduoda ir prieš ji nusilenkia neapykanta bei blogis; jo akivaizdoje pranyksta šmeižtai ir apkalbos; tušti pašnekesiai veikiai išsisklaido. Jei mokėtume tylėti, pasaulis nustotų pusės savo blogybių.    Anonimas

TOBULĖJIMAS

Tiktai tas laimi gyvenime, kuris nėra patenkintas tuo, ką jis veikia, kuris yra pasiryžęs tai kiekvieną dieną tobulinti, kuris rungiasi su kliūtimis, kad Įgyvendintų idealą, ir tai, kas galima, paverstų tikrove.    O. S. Marden

Save tyrinėti, kad save pažintumei — yra pagrindinės studijos; save pažinti, kad galėtumei save apvaldyti, yra pagrindinis mokslas; save apvaldyti, kad savo aplinkoje galėtumei atkurti Augščiausiojo Valdytojo paveikslą, yra augščiausias menas ir gyvoji žmogaus religija. J. M. Sailer

Kol mes, kaip Viešpaties paveikslas, nesame sutapę su savo Originalu, tol mūsų egzistencija yra nerami pačia savo esme: mes virpame lyg kompaso adatėlė, nerandanti šiaurės poliaus.    A. Maceina

Kai matai gerą žmogų, galvoki, kaip juo pasekti; kada matai blogą — patyrinėk savo paties širdį. Konfucijus

Vos tik aš atsitolinau pavojingų progų ir atsidaviau maldai, tuoj Viešpats pradėjo mane remti savo malonėmis. Galima sakyti, kad jis tik laukė, iki aš galėsiu jas priimti. Jis man labai paprastai suteikė ramiosios maldos dovaną ir vienybės maldos dovaną.    Šv. Teresė iš Akvilos

Daugumas žmonių, kurie nori tobulėti, pakeisti savo gyvenimą, verčiau nori padaryti ką nors sunkaus, nepaprasto, kaip nuskaidrinti savo palinkimus ir atsisakyti savimeilės, atliekant tik savo pareigas, — o tai juk jiems būtų lengvai prieinama.    Fenelonas

Dieną, kurioje nepasisaviname nors vienos geros ir kilnios minties, turėtume laikyti pražuvusia, nes kiekviena diena yra mūsų gyvenimo knygos lapas. O. S. Marden

Visų žmonių, nuo labiausiai iškilusio iki žemiausio, pareiga, sudaranti pažangos ir moralinio kilimo pagrindus, yra tokia : taisykis ir ugdyki savo asmenį, kitaip sakant — tobulėki.    Konfucijus

Nukariauk geriausia pats save, bet ne pasaulį.  Descartes

Sekti Kristumi ar šventaisiais reiškia persiimti jų dvasia ir ją įkūnyti savo asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime pagal savo gabumus, išsilavinimą, pagal savo pašaukimą, pareigas bei individualybę, pagal istorinę situaciją bei laiko reikalavimus.    A. Baltinis

Daromės tobuli ne daugindami pratybas, atgailas ir kankinimąsi, o tobulėjame meilės grynumu, su kuriuo atliekame tuos dalykus.    Šv. Pranciškus Salezietis

Aš trokštu, kad visas mano gyvenimas būtų artėjimas į tobulybę.    G. Papini

Besitobulindami daug daugiau žmonių pasidarė gerais, negu tokių yra iš prigimties.    Demokritas

TOBULUMAS

Didžiausias dalykas mūsų gyvenime yra mūsų pačių sielos tobulumas, o šventieji moko, kad tobulumas yra — gerai atilikti savo kasdienius veiksmus. Arkiv. Ullathorne

Teisingiausiai gyvena tas, kas nedaro tokių dalykų, už kuriuos peikia kitus.    Thales

Tas, kuris jaučiasi esąs toks tobulas, kad nebemato reikalo pasimokyti iš kitų, niekada nebus kas nors geras ar didelis. Visada privalome turėti atviras širdis ir mintis ir nesigėdyti pasimokyti iš tų, kurie daugiau už mus išmano.   S. Smiles

Tobulybės pasiekęs žmogus yra pirmas tarp visų gyvių, tačiau jei žmogus atsižada garbingumo ir teisingumo — tampa paskutinis.    Aristotelis

Kaip medžiagos, taip ir dvasios pasaulyje niekas nežūva. Nežūva nė vienas mūsų žodis, nė vienas mūsų darbas. Kaip tat baisu! Baisu dėl to, kad tiek daug kalbama tuščių, kvailų ir piktų žodžių, tiek daug daroma nedorų ir gėdingų darbų.    M. Pečkauskaitė

Jei nebūtų aistrų, puikybės ir godumo, žemėje viešpatautų tobula tvarka. Kokios gi yra priemonės prieš tas bai

sias ligas, kurių daigai jau mūsų pačių prigimtyje glūdi? Nėra kitų priemonių, kaip kiekvieno pastangos pakeisti save... Liedžiami ir įstatymai, bet jų jėga glūdi sąžinėje tų, kuriems jie leidžiami.    Lamennais

Mes esame tie, kurie iš patamsių veržiasi į šviesą.  J. W. Goethe

Vien šviesti yra tuščia; vien degti — maža; degti ir šviesti — tobula.    Šv. Bernardas

Dievas mums davė gyvenimą, kad jį panaudotume žmonijos gerovei, kad savo jėgas panaudotume mūsų brolių jėgų tobulinimui, kad savo darbu kokiu nors būdu prisidėtume prie bendro gėrio ir prie tiesos atskleidimo. Privalome auklėtis ir auklėti, tobulintis ir tobulinti. G. Mazzini

Kiekvieną kartą, kai mes parodome abejingumą asmeniniam tobulumui; kiekvieną kartą, kai mūsų priemonės nesutaria su kilniausiais mūsų religijos idealais — mes turime plačiai suprantamo farizėizmo apraišką, nes kiekvieną kartą yra prieštaravimo tarp to, ką skelbia mūsų lūpos, ir to, kas mes iš tikrųjų esame.    St. Šalkauskis

Aš tik vieno Tavęs teprašau: nesustoki veikęs taip, kad aš tobulėčiau.    L. Beethoven

O, Liucijau, kodėl tu stebiesi, kad kelionė tau nepadėjo. Juk tu visur su savim save vežeisi!    Seneca

Žmogaus gyvenimo tikslas ne laimė, bet asmeninė tobulybė.    F. W. Foerster

Dievas sutvėrė mus mažus, kad taptume tobulesni.

Nieko nėra, kas gyvenime tiek daug būtų verta, kaip įsimylėti tobulybę, gyvenimo dėsniu pasirinkti pagrindingu-mą ir visada stengtis duoti geriausia.    O. S. Marden

Paveikti žmones nelaikyti tavęs tuo, kuo iš tikrųjų esi, dažniausiai yra sunkiau, negu tapti tuo, kuo norėtum būti.   Rytų išmintis

O, Viešpatie, leiski man būti Tavo meilės šv. Jono vabalėliu, Dievo šviečiančiu kirminėliu, kad, būdamas nemamatomas ir paniekintas, neščiau nuostabios šviesos žiburėlį ir šviesčiau tiems, kurie beviltemis akimis žiūri į tamsias, baugias naktis.    Rocca

Augštyn kilimo paslaptis nėra ta — nesuklupti; ji yra ta — suklupus nepasilikti nepakilus.    L. J. Actis

Žmogau, tebūnie tavo viduje švaru, ir apie tave esą nešvarumai išnyks.    R. Striupas

Kad pasiektų dorovini tobulumą, žmogus visų pirma turi rūpintis sielos tyrumu. Sielos tyrumą gi tebus galima tik tada pasiekti, kai širdis jieškos tiesos, o valia — šventumo. Ir tas viskas priklauso nuo tikro žinojimo. Konfucijus

Mes esame tas, ką patys iš savęs padarome.   D. Borkowski

Lengviau yra nupinti vainiką, negu rasti jo vertą galvą.  J. W. Goethe

Žmonės yra taip suakmenėję savo pažiūrose apie kairę ir dešinę, kad užmiršta, jog yra dar kitos kryptys: žemyn ir augštyn.    Fr. Werfel

Aš esu žmogus ne be silpnybių ir klaidų, kitaip aš nebūčiau Adomo vaikas! Tačiau aš kas dieną stengiuosi būti tobulesnis, kitaip aš nebūčiau Kristaus mokinys.  P. Hebei

Augščiau visų dorybių stovi viena — nuolatinis veržimasis augštyn ir kovojimas pačiam su savimi, nenumaldomas didesnio skaistumo, išminties, gėrio ir meilės troškimas. J. W. Goethe

Jeigu parkritai vakar, atsistok šiandieną. H. G. Wells

Pasiekti tobulumui reikia dviejų dalykų: tvirto pasiryžimo vykdyti savo luomo pareigas ir dvasios tvirtumo — nesumišti padarius kokią klaidą. Šv. Pranciškus Salezietis

Kiekvienas žmogus turėtų nors mažoj aplinkoj spinduliuoti. Tai būtų jo tikroji laimė.    R. Rolland

Manęs klausi būdų, kaip pasiekti tobulybės. Aš težinau tik vieną — mylėti.    Šv. Teresėlė

Nemirtinga būtis be tiesos ir tobulumo yra amžina kančia; tobulumas be nemirtingo gyvenimo yra rėkiantis melas ir įžūlus pasityčiojimas.    VI. Solovjov

Žmogus negali pakilti iki dangiško tobulumo. Žmogaus tobulumo kopėčios atremtos į žemę, kurių viršūnė dangų siekia. Tik ryžtingai ir palaipsniui kopdami pasieksime tą viršūnę.    VI. Solovjov

Aš noriu taip gyventi, kad galėčiau prie dangaus vartų pasakyti: “Atidarykite man, aš buvau paklusni”.   Šv. Magd. Sofija Barat

TOLERANCIJA

Iš tolerancijos išplaukia didžioji vienybė, kuri sukuria jėgą. Niekada kitados mes taip nebuvome reikalingi vieningumo, kaip dabar. Tolerancija gali nušviesti kelią į vienybę.    J. H. Crider

Daugeliui žmonių niekas taip nėra netoleruotina, kaip tolerancija.    G. Leopardi

Tolerancija yra būtina kiek politikoje, tiek ir religijoje. Tik puikybė daro žmones nepakantrius. Fr. Voltaire

Mokslas, kuris leidžia žmones dėl jų įsitikinimų persekioti, yra priešingas Taikos Karaliaus Jėzaus mokslui.  R. Williams

Yra riba, kurią peržengus tolerancija jau nebėra dorybė.    C. Bini

TONAS

Tikrasis tonas paimti sunku ne tik dainuojant, dar sunkiau — su žmonėmis kalbant. Tonas yra sielos kūrinys; jei siela kieta ir šalta, tai ir tonas nejaudina kitų širdies meilumu ir neturi jokios galios.    Fr. W. Foerster

TRADICIJA

Didžiausias paradoksas apie Bažnyčia yra tai, kad ji tuo pačiu laiku yra iš esmės tradiciška ir iš esmės revoliucionieriška. Tačiau tai nėra toks didelis paradoksas, kaip atrodo, nes krikščionybės tradicija, priešingai kitoms, yra gyva ir nuolatinė revoliucija... Buvimas stipraus žmogiškojo konservatizmo elemento Bažnyčioje neturi aptemdyti fakto, kad krikščioniškoji tradicija, antgamtinė savo kilme, yra kažkas absoliučiai priešingo žmogiškai tradicijai, nes gyvoji katalikybės tradicija yra lyg fizinio kūno alsavimas: atnaujina gyvenimą atmetant stagnaciją. Tai yra nuolatinė, taiki revoliucija prieš mirtį.    Th. Merton

TREMTIS

O tremtinio širdie — vėlė be vietos!
Tavy troškimą vieną gaivinu:
Prie išgriautų Tėvynėje altorių
Priglaudęs veidą aš numirti noriu.

     Venancijus Ališas

Sausroj sukepę mano lūpos,
Akmens take valia parklupo.
Jaučiu, kaip gyslose jau džiūsta kraujas;
O Viešpatie, o Viešpatie, maldauju,
Kiek dar tremties dienų?
Kuriuo, kuriuo keliu?

     Elena Tumienė

TRYNIMASIS

Ne judesys, bet trynimasis naikina mašiną. Bercherik

TROŠKIMAS

Mylėk dangiškus troškimus ir trokšk dangiškos meilės.  Šv. Pranciškus Salezietis

Spręsti apie žmogų iš jo troškimų yra tas pats, kaip spręsti apie katedrą iš jos bokštų augštumo.  G. Flaubert

Toks jau žmogus yra, kad vos tik pasiekia tai, ko trokš-ko, jame išauga naujas troškimas, kuris su tokia pat jėga jį verčia siekti, ir taip nuolat, ir niekas neįstengia žmogaus patenkinti.    Galiani

Du labai artimi troškimai, tarsi du neregimi sparnai, kelia žmogaus dvasią viršum gamtos pasaulio: nemirtingumo troškimas ir tiesos bei moralinio tobulumo troškimas.  VI. Solovjov

Tas, kuris moka suvaldyti savo troškimus, yra turtingiausias.    Fr. Voltaire

TURTAI

Šykštuolis pasidaro turtingas, nuduodamas vargšą, išlaidus pasidaro vargšas, nuduodamas turtuoli. Shenstone

Turtų meilė auga su pačiais turtais; kas jų neturi, mažiau ir tenori turėti.    Juvenalis

Kiek didinasi tavo turtai, tiek daugink savo gerus darbus.    S. Pellico

Paprastas neturtingas žmogus juokiasi dažniau ir nuoširdžiau kaip godus turčius.    Auerbach

Netvarkingai geidžiami žemiškieji turtai gimdo visokį blogį, ypač smukdo moralę ir kelia nesantaikas.   Pijus XI

Turtai širdį greičiau sukietina, kaip verdantis vanduo kiaušinį.    Boerne

Turtas, išvaizda, galybė — viskas yra beprasmiška ir niekinga prieš širdies didybę.    A. Stifter

Turtingumas tai kaip jūros vanduo: kuo daugiau jo geri, tuo jauti didesnį troškulį.    A. Schopenhauer

Nėra tokios tvirtovės, per kurios mūro sienas neperliptų auksu apkrautas asilas.    Pilypas II

Ne mažai turįs, bet daug norįs — yra neturtingas.  Seneca

Kiekvienas žmogus, kuris turi daugiau negu yra būtina jo medžiaginiam bei dvasiniam gyvenimui, vadinasi milionierium, bet yra skolininkas tiems, kurie nieko neturi.  L. Bloy

Turtingas ne tas, kas daugiausia turtų turi, bet tas, kas mažiausia jų reikalauja.    T. Molina

Turtais yra pertekęs tas, kuris neturi ko prarasti.  Rytų išmintis

Visi rūpinamės įsigyti lobio; dar labiau stenkitės gražiais darbais nusipelnyti gerą vardą, kuris yra brangesnis už sidabrą ir auksą.    K. Paltarokas

Turtas — kaip mėšlo krūva: krūvoje dvokia, o iškratytas dirvoje daro žemę derlingą.    Rytų išmintis

Nieko neturime savo, tik laikas yra mūsų.   Šv. Bernardas

Ne auksas ir sidabras sudaro tikrą turtą, bet išmintingas jų naudojimas.    Napoleonas

Kas jums sako, kad jūs ne per darbą ir taupumą galite tapti turtingas, tas jums meluoja.    B. Franklin

Turtas be dorybių neiškeis žmogaus.    Calinaco

Būki turtingas vargšams.    Šv. Ambroziejus

Tikras turtas yra ne aukse, o dorybėse, kurios atneša galimybę nuolat būti turtingu.    Šv. Bernardas

Turtas yra niekai palyginus su dorumu. Bolivar

Ar žinai, ko negalima pasotinti? — Gobšumo. Visi pasaulio turtai tos skylės negalėtų užkimšti.    Herder

Glaudžiasi savi, glausis ir svetimi, kol tavo aruodai bus pilni.    Lietuvių priežodis

Nebūti godžiam turtų jau yra turtas; nebūti išlaidžiam — tai palūkanos.    Cicero

Niekas nėra tiek turtingas, kad nieko nestokotų, niekas nėra toks vargšas, kad kitam negalėtų padėti. LeonasXlII

Jei turtas netarnauja, jis tampa valdovu, ir tada nebe žmogus ji valdo, o turtas ji. Tada žmogus nebėra pajėgus būti keleiviu, nei Dievo liudytoju: jis sustoja prie viliojančių aruodų su apsunkusia širdimi ir nejučiomis ją čia praranda.   Pr. Gaidamavičius

Nėra tiek turtingas žmogus, kad jisai galėtų pasakyti: “Jau turiu pakankamai”.    Lotynų priežodis

Turtas yra ne to, kuris jį turi, o to, kuris pasinaudoja juo.  Italų priežodis

TURTUOLIS

Turtuolis, kuris, nors ir nebūdamas šykštus, bet kuris niekam gero nepadaro, prilygsta saulei, kuri nustojo šviesos.  Rivarol

Ar nori būt turtingas? Būk kiaulė per septynerius metus.    Žydų patarlė

TUŠTUMAS

Kitų tuštumas dėlto mums nepakeliamas, kad Įžeidžia mūsų pačių tuštumą.    Rochefoucauld

TVARKA

Vidaus pasitenkinimas yra tvarkos atnešama ramybė; tvarka reiškia pojūčių palenkimą protui, proto palenkimą tikėjimui, kūno palenkimą sielai ir visos asmenybės pasivedimą Dievui.    F. Sheen

Viskam yra laikas ir vieta. Viską daryk savo laiku ir savo vietoj, ir ne tik daugiau padarysi, bet turėsi daugiau laisvo laiko už tuos, kurie visada skuba, lyg norėdami pagauti jų praleistą laiką.    T. Edwards

Upė, kuri pasilieka savo vagoje, gali būti naudingas susisiekimo kelias, tačiau ta, kuri išsilieja iš krantų, būna arba potvynio priežastimi arba virsta dvokiančia bala.  Fulton Sheen

Mūsų gyvenimo paslaptis glūdi tvarkingume: tvarkytis pagal savo darbą, įvykdyti užsimojimus, bet be susijaudinimo, metodiškai. Didžiausi žmogaus siekimai galimi pasiekti šituo keliu: daug dirbti ir dar daugiau gyventi.  G. Maranon

TVIRTUMAS

Žmogus, kuris neramiais laikais pats neramus,
Tik didina blogį, jį plėsdamas vis;
Tik tas, kuris tvirtas, gal pasaulį kurt.

      J. W. Goethe

Du brangakmeniai, vienas tikras, kitas netikras, kuriuos sunku išskirti: tvirtumas ir užsispyrimas.  Z. G. Kohl

UNIVERSITETAS

Nieko nėra taip gero, kaip universitetinis auklėjimas ir nieko nėra blogesnio, kaip universitetas be auklėjimo.  E. G. Bulwer

UOLUMAS

Uolumas be protingumo yra ugnis be šviesos.  Anonimas

UŽSIMOJIMAI

Ne vien jau įvykusiais darbais vertinamas žmogus, bet plačiais užsimojimais. Kas didelį barą užima, tai, vos pakraštį nuaręs, jau daug padirba; kas menką teužsiima, ir gerokai padaręs, nedaug tepadirba.    Vaižgantas

UŽSISPYRIMAS

Lygiai kenksmingi yra užsispyrėlis ir gyvatė: pirmasis tačiau yra pavojingesnis, nes gyvatę galima užburti fleitos garsu; kuo gi palenksi užsispyrėlį?    Indų išmintis

Kaip sunku priversti žmogus eiti garbingu pasiaukojimo keliu, kurio jam paskui pavydi net vainikuotieji!  V. Krėvė

UŽUOJAUTA

Ne drauge dejuodami, o drauge rūpindamiesi ir padėdami turime savo bičiuliams parodyti užuojautą. Epikūras

Užuojauta, švelnumu ir atsižadėdami savęs mes nuginkluojame savo priešus. Kiekviena ugnis gęsta, kai degamoji medžiaga išsibaigia.    K. Noetzel

VADAS

Masės vadų negalima paruošti racionaliomis priemonėmis. Masei galima paruošti instruktorių, bet ne vadų. Vadai išauga patys, nes jie yra irracionalinio pobūdžio. Todėl niekas negali paimti masės į rankas pagal savo norą.  A. Maceina

Geriau turėti liūtą avių armijos vadu, kaip aviną liūtų armijos galva.    D. De Foe

VAGYSTĖ

Ne tik tai yra vagystė, ką tu pats nesiklausęs svetimo paimi, bet vagystė yra ir tai, jei tu blogai sunaudoji, ką tau duoda.    A. Baronas

VAIDYBA

Piktą bobą kiekvienai moteriai suvaidinti lengva, kaip ir vaikui žaisti.    A. Baronas

VAIKAS

Į vaiko širdį Dievas įdėjo du perlus: paklusnumą ir skaistumą. Vargas tam, kuris juos iš vaiko širdies išplėšia, užmušdamas jame būsimąjį žmogų.    Paqueron

Kas neplaka savo vaiko mažo, tas vėliau plaks savo paties krūtinę.    Turkų priežodis

Motinos nešioja vaikus rytą, vaikai turėtų motinas jų vakare nešioti.    Marg. Seemann

Liūdni, kaip žiemą, kai nėra rožių, tie namai, kur nėra vaikų.    Perretti

Niekas nesiekia tauresnio tikslo už tą, kuris rūpinasi dorai išauklėti ne tik savo, bet ir kitų vaikus. Sokratas

Vaikai yra ne tik draugiški dangaus spinduliai ir Dievo palaima, kuri mūsų namus apšviečia, bet ir rimti amžinybės klausimai bei sunkūs uždaviniai ateičiai. A. Schleiermacher

Vaike, tavo gyslose teka tyras lietuvio kraujas; neužmiršk, kad kūnui ir širdžiai nešvariems pastojus, nyksta visa tauta, nyksta visa žmonija.    Vydūnas

Dvi būtybės yra maloniai paprastos: vaikas, kuris nepažįsta blogo, ir šventasis, kuris jį jau užmiršo nugalėjęs.  G. Lagrange

Auklėjant vaiką reikia galvoti apie jo senatvę.  J. Jourbet

Laiminga kūdikystė, tai geriausia dovana, kurią tėvai vaikui gali duoti.    M. Cholmondeley

Nušluostyk vaikui ašaras, nes ilgi lietūs žydėjimui kenkia.    Jean Paul

Vaikams reikia pavyzdžio, ne kritikos. J. Jourbet

Geriau kančia dėl vaikų, kaip bejausmė ramybė be jų. Motina gamta apdovanojo mus santuokos ir tėvystės instinktu. Kas be pateisinamos priežasties paniekina tą instinktą, tas tiktai beprasmė sausa šaka ant gyvo medžio...   J. Gliaudo

Net ir vaikui geriau, kai pats vaikas verkia, o ne tėvas.  A. M. Weisz

Žmonija yra Dievo sodas. Šeima yra to sodo medis. To medžio vaisiai yra geri vaikai.    Pr. Spirago

Kas neturi vaikų, nežino kas yra meilė. Petrarka

Geriau tegu vaikas paverks, negu kad vėliau motina dūsaus.    Danų priežodis

Vaikai yra pasaulio viltis, kaip žiedai yra gamtos viltis.   P. R. Paz

VAISTAI

Geriausi vaistai yra poilsis ir pasninkas. B. Franklin

VAKARAS

Yra du periodai žmogaus gyvenime, kuriuose vakaro valanda yra labiausiai įdomi — jaunystėj ir senatvėj. Jaunystėj mėgstame vakarą dėl jo švelnios mėnesienos, jo milionų žvaigždžių, turtingų šešėlių, ramaus giedrumo. Senatvėj mes mėgstame vakarą, kad galime apmąstyti nuveiktus savo darbus ir jo tyloje medituoti apie amžiną gyvenimą.

V. J. Budrikas

Gero vakaro tik tada susilaukiu, kai visą dieną paskiriu darbui.    J. W. Goethe

VALDYMAS

Lengviau yra leisti įstatymus, kaip valdyti.   L. Tolstoj

VALDOVAS

Geri valdovai yra vergai, o jų valdomi žmonės — laisvi.    Marija Leszcinska, Liudviko XV žmona

Pavergti kūną gali pančiai, apgauti protą — sklandus melas. Bet laisvą sielą kas gi, kas, kuris valdovas suvaržyti gali, kitam kaip vergą dovanoti?    V. Krėvė

Mes manome, kad sau esame valdovai, kada mums į rankas patenka mūsų troškimų objektas — tačiau mes tik tada tampam valdovais pačių savęs, kada įstengiame atsisakyti nuo visų savo troškimų.    R. Tagore

VALGYMAS

Jei nori pailginti gyvenimą, trumpinki valgymą. Anonimas

Nuo stalo visada kelkis dar norėdamas valgyti, ir niekad nereikės sėsti prie stalo be apetito.    W. Penn

VALIA

Žmogaus vertė pareina ne nuo proto pajėgumo, bet nuo valios. Ir kam jos trūksta, tą didelės dvasios dovanos tik silpnina, ir, turbūt, nėra niekingesnio žemėje sutvėrimo, kaip genijali dvasia, bet be charakterio.    Eoetvoes

Aplinkybes visada priverčia silpnavalį, bet tvirtavalis priverčia aplinkybes sau nusilenkti. M. Pečkauskaitė

Be tvirtos valios nieko gero nepadarysi. D’Azeglio

Valia yra gyvenimo kalvis. Jos sunkiems kūjo dūžiams turi viskas nusilenkti.    Seemann

Proto trūksta tam, kam trūksta tvirtos valios.  Shakespeare

Kas kartkartėmis, savo noru ir sąmoningai, neatsisako leistinų gyvenimo džiaugsmų, tas uždraustų dalykų ir uždraustų kelių atžvilgiu pasirodys lengvai suklumpančiu silpnuoliu.    I. Klug

Žmogaus vertę parodo jo valia. Šv. Augustinas

Didžioji žmogaus garbė yra triumfuoti savo valia ir savo dorybe prieš įgimtus blogus instinktus ir savo kūną visada laikyti palenktą dvasios valdžiai.    Vuilermet

Šimtai žmonių nužengė į kapus, nepagarsėję tiktai todėl, kad neturėjo tvirtos valios.    Fr. W. Foerster

Valios jėgą ugdo drausmė, o stipriausia drausmė kyla iš švelniausios sąžinės.    Fr. W. Foerster

Tu, žmogau, gyvenime esi reikalingas dviejų dalykų: valios ir tikėjimo. Net geležinė valia palūš kurią dieną, jeigu neturėsi tikėjimo.    H. Bertram

Daug sunkaus darbo padaroma pasaulyje vien tvirtai valiai padedant; bet kur tik reikia atlikti sunkiausias, vargingiausias darbas, ten reikia būtinai pasišaukti kantrybė.   Fr. W. Foerster.

Kas kas dieną valią stiprina mažuose dalykuose, tas apsiginkluos atsilaikyti, kai jį užpuls pagundos pasidaryti savo kūno vergu.    Fr. W. Foerster

Valia — tai žmogaus nusigalėjimas paties savęs, ir valios auklėjimas yra to nusigalėjimo strategija. E. Faguet

Jau pats valios turėjimas žmogų iškelia augščiau už gyvulių pasaulį, gi dora ir gera valia kelia jį prie Dievybės.  Fr. Schiller

VALKATA

Ir valkata turi širdį, o daugelis ne valkatų vietoj širdies — pinigus.    A. Baronas

VALSTYBĖ

Valstybė, kur ujama religija, niekad negali būti gerai valdoma.    Leonas XIII

Valstybės vertė galutinoje sąskaitoje yra vertė atskirų žmonių, kurie valstybę sudaro.    J. S. Mill

Valstybės žlunga, kada nebemokama atskirti gerieji nuo blogųjų.    Antistenas

Valstybė be Kristaus anksčiau ar vėliau tampa laukinių namais.    Fr. W. Foerster

Ar pastebi, kad valstybės ir tautos, kurias supa didžiausia išmintingumo garbė ir kurios ilgiausiai išsilaikė, buvo tos, kurios pasižymėjo dievotumu ir Dievo garbinimu? Ar pastebi, kad žmogus niekada taip nėra linkęs Dievui tarnauti, kaip senatvėje, kada protas įgauna didžiausią valdžią žmoguje?    Sokratas

Joks žmogus nėra pakankamai geras kitiems valdyti be jų sutikimo.    Abr. Lincoln

“Kokia valstybės santvarka yra tobuliausia”? — šitoksai klausimas buvo iškeltas graikų išminčių susirinkime pas Periandrą.

Salonas tarė: “Ta, kurioje atskiram asmeniui padaryta skriauda laikoma padaryta visiems piliečiams”.

Bias: “Ta, kurioje įstatymas užima monarcho vietą”.

Tales: “Kur piliečiai nėra nei labai suskurdę, nei labai turtingi”.

Anacartis: “Kur dorybė yra augštinama ir kur ydos smerkiamos”.

Pitaco: “Kur tarnybos visada duodamos geriausiems, ir niekada — blogiems”.

Quilon: “Kur daugiau reikšmės duodama įstatymui, kaip kalbėtojams (advokatams)”.

Periandro: “Kur valdžia priklauso nedaugeliui pačių doriausių žmonių”.

Mokėjimas valdyti patį save tai vienintelė laisvė, kuria gali džiaugtis žmogus.    Perthes

VANDUO

Vanduo, kuris neša laivą, yra tas pats, kuris jį ir praryja.    Kinų priežodis

VARDAS

Geras vardas daugiau reiškia, kaip dideli turtai.   F. Giucciardini

Kas gali parduoti savo gerą vardą, tas ir valstybę gali parduoti.    Salonas

VARGAS

Tik varge išryškėja didžiųjų sielų kilnumas.  Fr. Schiller

Vargas — džiaugsmo gimdytojas, ašaros — sielos valytojos; jiedu daro žmogų tuo, kas jis privalo būti.    Romas Striupas

Ką Įgyjame be vargo, tai nėra tikra vertybė; tik ką gauname ką nors aukodami, tikriausia ir giliausia prasme pasidaro mums sava.    R. Tagore

Didis yra Dievas, kuris mus padaro išmintingesnius. Kuriuo būdu Jis tai siekia? Dažnai panaudodamas tą patį vargą, nuo kurio mes bėgame ir nuo kurio norime pasislėpti. Mums skirta kentėjime ir varge surinkti tuos išminties grūdus, kurių negalima rasti knygose.    N. Gogol

Didžiausiame neturte ir varge gimsta genijai, ir tik noras ir darbas daro žmones didžius.    Fr. R. Chateaubrumd

Tik varge išryškėja didžiųjų sielų kilnumas.    Fr. Schiller

Bėda nearia, neakėja, o vargus pasėja. Liet. priežodis

Turtuoliai turi pusbrolių ir tetų kiekviename pasaulio kampe; vargšai giminiuojasi tik su skurdu. A. Kotzebue

VARGŠAS

Aš nežinau, kaip kitaip pareikšti Dievo meilę, jei ne per vargšų meilę. Aš nežinau kito būdo tarnauti Dievui, kaip — tarnauti neturtėliams.    D. Day

Jeigu vargšas valgo vištą, tai arba jis, arba višta nesveikuoja.    Žydų priežodis

Kas duoda vargšams, suteikia Dievui. V. Hugo

Vargšai yra kito pasaulio turtingieji. Šv. Augustinas

VEDYBOS

Kam reikia keliauti žeme, tepasimeldžia; kas turi keliauti jūra tesimeldžia du kartu; kas gi palinksta į banguojančias vedybų jūras, tepasimeldžia tris kartus, nes čia audros ir katastrofos kasdieninis dalykas. Rusų priežodis

Būnant šešių dešimtų metų vesti mergaitę šešiolikos, tai pamėgdžioti tuos ignorantus, kurie perka knygas, kurias skaitys jų draugai.    Ricard

Mylėti gyvenimo pavasarį ir vesti senatvėje — tas pats, kaip gėrėtis paukštelio čiulbėjimu anksti rytą, o vakare suvalgyti jį keptą.    J. Poe

Kai jungtuvės nebūna augščiausia laimė, jos neišvengiamai turi tapti augščiausia kančia.    A. Dumas

Su vedybomis taip: susipažįstama per tris savaites, mylimasi tris mėnesius, baramasi trejus metus, toleruojama vienas antrą 30 metų, o paskui — vaikai pradeda tą pati vėl iš pradžios.    H. Taine

Kas veda, tai yra kaip tas, kuris išeina žvejoti į jūras: nežino, kas jo laukia — gal atsineš perlus, gal žuvis, o gal tik kentėjimus.    H. Heine

Vedybos tai kaip mirtis — tik nedaugeli užklumpa visai pasiruošusius.    Tommaseo

Tėvai, kurie jauną žydinčią dukterį verčia tekėti už senio dėl jo pinigų, yra sielos žudikai, kuriems jų vidaus teisėjas neras atleidimo.    O. Leixner

Vesti moterį dėl grožio tai yra lyg pirkti namą dėl jo gražaus nudažymo.    Dryden

Vedybos turi daug spyglių, bet senbernystė neturi rožių.    Anonimas

VEIDAS

Pasaulyje matome daug veidų, bet mes patys negalėtume pasakyti, kodėl staiga įstringa vienas į mūsų atmintį. Ypatybė, kuria jis mus patraukia, yra ne tik jo grožis, dar yra kažkas kita: tatai yra slėpiningas jo vidaus pasaulis, kuris taip retai žmogaus veide visai aiškiai atsispindi. Kur tai įvyksta, tada toks veidas iš tūkstančio kitų išsiskiria ir niekad mūsų nebeapleidžia.    R. Tagore

Daug yra žmonių ,bet daugiau veidų, nes kiekvienas žmogus turi daug veidų.    R. M. Rilke

VEIDMAINIS

Blogiausios rūšies veidmainis ir melagis yra tas, kuris meluoja sau pačiam, kad galėtų lengviau jaustis.   H. Belloc

VELYKOS

Gal slegia ir spaudžia mus vargas ne vieną,
Bet argi dejuoti ir skųstis šiandieną,
Ne tiek Atpirkėjas ant kryžiaus kentėjo, —
Geriau užgiedokim: Velykos atėjo!

        Vincas Stonis

VELNIAS

Velnias grumiasi su Dievu, o kovos arena — žmonių širdys.    F. Dostojevski

Velnias dažnai triumfuoja, bet niekad nelaimi.  J. Roux

Šv. Teresėlė tikrai taikliai apibūdina velnią: tai nelaimingasis, kuris nežino, kas yra mylėti.  K. J. Weber

VERKSMAS

Geriau trobelė, kurioje esi laimingas, kaip rūmai, kuriuose verki.    Kinų priežodis

Kai vanagas nugaišta, vištos dėl to neverkia.   Vokiečių priežodis

VERGAS

Kaikuriuos vergus perka pinigais, kitus — pagyrimais. Nesvarbu kuo perkama. Vergiška žymė yra ta, kad yra kaina ir už ją žmogų galima nupirkti.    Ruskin

Laimingieji vergai yra atkakliausi laisvės priešai.   Ebner-Echenbach

Jei svajoji tik apie auksą ir sidabrą, apsirikai pasirinkti sau kelią. Reikėjo pasirinkti vergo kelias, kursai gėdos nepažįsta, nesupranta laisvės ir viso to, ką ji žmogaus sielai teikia.    V. Krėvė

VERKSMAS

Viešpatie, aš verkiu dažnai: ar tai iš nuliūdimo prisiminęs, ką aš kenčiu, ar iš džiaugsmo atsimindamas Tave.   Leon Bloy

VERSLAS

Kai du verslo partneriai visados turi vieną nuomonę, vienas iš jų nėra reikalingas...    W. Wrigley, Jr.

VERTĖ

Kuo žmogus yra Dievo akyse, tik tiek jis yra vertas, ne daugiau.    Šv. Pranciškus Asyžietis

Žmogaus vertė yra jo dorybėse, kurios jo gyvenime pasireiškia. Mums reikia mažiau pabrėžti penkmečio planas, o daugiau amžinojo gyvenimo planas, nes ką pagelbės žmogui, jeigu jis ir visą pasaulį pripildys traktoriais ir įvairiomis mašinomis, o savo nemirtingą sielą pražudys? F. Sheen

VĖLAVIMASIS

Gerau tris valandas per anksti, negu vieną minutę per vėlai.    Shakespeare

VERŽLUMAS

Kodėl prarandi viltį? Kliūtys nyksta atitinkamai tavo veržlumui augant.    Indų išmintis

VIDURAMŽIAI

Kur tik mes bepakreiptume savo žingsnius, visur užtinkame tvirtus pilnos viduramžių kultūros liudijimus. Ką gi mes žinotume šiandieną apie klasinio pasaulio turtus, jei vienuoliškosios mokslo vietos viduramžiuose mums jų nebūtų perteikusios? Kokia galinga tikėjimo jėga kalba augštos katedros ir galingi tūkstantmečių miestai? Jei žmonės tyli, kalba akmenys. Jie kalba apie viduramžių pilnumą.   Savigny

VIENATVĖ

Atitrūkimas nuo Dievo yra pirmoji ir baisiausioji vienatvės kryžkelė.    B. Markaitis

Tik asmeninėj vienatvėj žmogus gali turėti gilų santykį su Dievu, žmonėmis ir pasauliu. Tik gilus vienatvės pajautimas iškelia asmeninę problemą, taip kamuojančią, kad individas savyje atranda nenumaldomą reikalą atsiverti Dievui ir pasauliui.    Keyserling

Vienatvė su Dievu yra pilnutinių žmonių mokykla, bet ji reikalauja didelės širdies, turtingos dvasios, neišsemiamos kantrybės ir beribės drąsos.    B. Markaitis

Nieko nėra pavojingesnio žmogui, kaip būti be darbo ir vienam.    Petrarka

Pats savimi būti kiekvienas tegali tik tol, kol jis vienas: kas nemyli vienatvės, tas nemyli laisvės, nes žmogus laisvas tėra tik tada, kai vienas.    A. Schopenhauer

Nėra liūdnesnės ir sunkesnės vienatvės, kaip būti be draugų, be kurių pasaulis darosi dykumomis ir tyrais.   Fr. Bacon

Ereliai skraido pavieniai, varnos mėgsta buriuotis. Lengvabūdžiai mėgsta kompanijas, išmintingieji — jieško vienumos.    Fr. Rueckert

Koks ramus gyvenimas to, kuris bėga nuo pasaulio triukšmo į slaptą taką, kuriuo yra ėję negausūs išminčiai, gyvenę šiame pasaulyje.    Luis de Leon

Niekur žmogus taip nesijaučia vienas, kaip minioj.   P. Babickas

Naši yra ne kovos nežinanti vienuma, o tik ta vienišumą, kuri išauga iš skaudžios patirties, kad ir intymiausioje sielos su siela komunikacijoje lieka neužgrindžiama bedugnė.    J. Grinius

Dideli žmonės Dievo vienatvėje išauga į milžinus, o maži — jos nusigąsta ir pasislepia masėje. B. Markaitis

Žmogui dukart gyvenime tenka pasilikti vienatvėje: jaunose dienose, kad galėtų daug ko išmokti ir įprasti j galvojimą, ir senatvėje, kad viską permąstytų, kas įvykę.  J. G. Zimmermann

Jeigu didžiosioms sieloms vienatvė yra sielos maisto šaltinis, tai mažosioms sieloms — kančia. S. Smiles

Vienatvė sielai yra kas dieta kūnui. Vauvenarques

Mūsų sieloje reikalinga sudaryti tam tikra vienatvė, kad būtų galima studijuoti tą vidinę valią, kuri mus tvarko: dieviško įstatymo studijavimas apvalo sielą nuošalumo tyloje.    Konfucijus

Aš neradau draugo, kuris būtų draugiškesnis, kaip vienatvė.    Thoreau

VIENGUNGIS

Senas viengungis tai tik viena žirklių pusė.  B. Franklin

VIENYBĖ

Pergalę, kaip taikoje, taip ir kare, atneša vienybė.  G. Rollennagen

Sueiti draugėn — tai pradžia, eiti draugėje — tai jau pažanga, dirbti draugėje — pasisekimas.    H. Ford

VIENUOLYNAS

Vienuolynas yra mokykla, kurioje iš Dievo išmokstame būti laimingi.    Th. Merton

Neapsakomas palaimintojo gyvenimo saldumas, nes skaitymas jo jieško, mąstymas jį randa, malda jo prašo, kontempliacija jį ragauja.    Th. Merton

Tobulybė nėra kažkas, ką galėtumei įgyti kaip skrybėlę, — įėjęs į krautuvę ir pasirinkęs iš keletos už dešimties miunčių jau išeini užsidėjęs tinkamą ant galvos. O visdėlto žmonės kartais įstoja i vienuolyną su šitokiu supratimu.   Th. Merton

Vienuolynai yra įsteigti ne rinkti tobulus žmones, o tuos, kurie ryžtasi tobulybės siekti.    Šv. Pranciškus Salezietis

VIEŠOJI NUOMONĖ

Viešoji nuomonė yra jūra, kuri, užtvenkta, tol kyla, kol putodama prasiveržia pro kraštus, aptvindo šalį ir viską su savimi nusineša.    L. Boerne

VILNIUS

Prisiekiam užžiebti tau Vilniaus užgesusią saulę,
O, žeme pražydus, o gimtasai mieste,
Prisiekiam išsaugot tau jūrą bekraštę,
Prisiekiam šventai mes prieš Dievą ir visą pasaulį!

     P. Vaičiūnas

Vilniaus, Vilniaus! Aušros Vartų!
Kur malda saldžiai gaivina,
Kur mes atgimėm tiek kartų,
Kur mus viengenčiai vadina!

     P. Vaičiūnas

VILTIS

Viešpatie, Viešpatie, duok mums kasdieninės mūsų vilties!    O. Milašius

Viltis yra nuostabi išblokštojo žmogaus projekcija, kuria jis pasiekia transcendentinę gelmę ir tuo būdu nuolatinį savo bloškimą atsveria archimedine atrama. Jo bloškimas tampa keliavimu tamsioj nakty, kur pakelėmis spinkso žiburiai, o už jų nakties jausti didžioji Aušra.   Pr. Gaidamavičius

Viltis yra bundančio žmogaus sapnas. Diogenas

Priešingumuose žmogų išgelbsti viltis. Menandras

Gyvenimas be vilties yra bekraštis laukas, virtęs tyrais; tai augštas, bet plikas medis; tai šaltos žiemos ilga naktis be saulės.    S. Smiles

Tebūnie palaimintas Tasai, Kurs virš kapo iškelia Viltį.    Įrašas Taine’o dukters maldaknygėj

Viešpatie, ir šiandien Tavo rankoj,
Tartum paukščiai žydinčiais sparnais,
Mūsų naktį šviesios viltys lanko,
Kad širdis nemirtų po kalnais...

      Bern. Brazdžionis

Žmogaus širdis yra palaidotų vilčių kapinės.   P. Syrus

Apvaizda mums davė viltį ir miegą kaip atlyginimą už daugelį gyvenimo rūpesčių.    F. M. Voltaire

Giliausią poliarinę naktį nepranyksta viltis, kad saulė pasirodys; ir pašėlusios audros metu visai beprotybė laukti tyro dangaus švytėjimo; gyvenimas už grotų kupinas laisvės svajonių; ir skęstančio laivo keleivis tiki išsigelbėjimu. Tai todėl, kad visa, kas destruktyvu, baisu, tamsu ir neigiama, negali išpiešti iš gyvenimo džiaugsmo, kūrybos ir šviesos pradų.    J. Gliaudo

VYRAS

Geras vyras yra tas, kuris atsimena moters gimtadienį, bet užmiršta jos amžių.    Anonimas

Vyrai tarp savęs gali skirtis kaip dangus ir žeme, bet moterys, jų geriausioji nuo blogiausiosios, skirsis kaip dangus nuo pragaro.    Tennyson

Vyrai gali sakyti, ką jie nori, bet moterys juk visada juos valdo.    I. Bickerstaffe

Iš mergaitės, kurią vyras sau išsirenka, pažinsi, kokios jis yra dvasios, ir ar jis jaučia savo paties vertę. Krempehuber

Moteris žvelgia į gilumas, vyras — į ploti. Vyrui pasaulis yra širdis, moteriai gi širdis yra pasaulis. Grabbe

Moteris yra gėrio ir grožio simbolis, vyras — tiesos ir teisės.    Novalis

Auksas išbandomas ugnimi, moteris išbandoma auksu, o vyras išbandomas moterimi.    Anonimas

Vyras geidžia pavojų ir žaidimo. Dėlto jis geidžia moters, kaip pavojingiausio žaislo.    Zarathustra

Nėra nieko nuostabaus, jeigu moteris valdo tuos vyrus, kurie bėga nuo laisvės.    Plutarchas

Elgimasis su moterimis vyro ugdymuisi teikia gražiausią tobulumą ir šlifavimą. Tačiau tik bendraujant su kilniomis moterimis, kurios net ir nupuolusį įstengia pakelti.   Fr. W. Foerster

Moteris medelį augina dėl žiedų, vyras — dėl vaisių.   Aug. Kotzebue

Geriausio vyro vedybinės dorybės ir meilumas yra tik smulkmenos, palyginus su tuo moters pasiaukojančiu švelnumu.    B. Goltz

VYRESNIEJI

Vyresniųjų atžvilgiu reikia laikytis kaip ir prie ugnies: nebūti per arti — apdegsi, nebūti per toli — sušalsi.  Diogenas

VYRIAUSYBĖ

Jūs negalite kitaip išaiškinti laisvos vyriausybės, kaip tik dėdami pagrindan religinius principus. Mūsų krašto tėvai steigėjai turėjo remtis Dievu, lead padarytų savo revoliucini bandymą prasmingu.    D. Eisenhower

Geriausia vyriausybė nėra ta, kuri padaro žmones labiausiai laimingus, bet ta, kuri didžiausią skaičių žmonių padaro laimingais.    Duclos

VYRIŠKUMAS

Tikras vyriškumas reiškiasi tvirta valia, vedama sąžinės.   Huxley

VISATA

Visata yra Dievo mintis.    Fr. Schiller

Saulės sistema tebėra dabar, kaip ji buvo sutvėrimo dieną, tobula savo skaičiumi, mase, svoriu, ir iš tų nepakeičiamų savybių, kurios yra jai įspaustos, mes galime išmokti, kad tas siekimas tikslumo svarstyme, siekimas tiesos sprendime, bei teisingumo — veikime, ką mes laikome kilniausiomis savybėmis žmonių tarpe, mums dėl to tinka, kad tai yra esminiai bruožai atvaizdo tos Būtybės, kuri laikų pradžioje ne tik Dangų ir Žemę sutvėrė, bet ir medžiagą, iš kurios dangus ir žemė padaryta.    J. C. Maxwell

Atimkime iš visatos Dievą, ir visata nebus niekas kitas kaip tik didžioji iliuzija.    Lamennais

VISUOMENĖ

Visuomenės niekas kitas negali išgelbėti, kaip tik aiškūs protai ir kilnūs sumanymai.    G. B. Shaw

Bėgti nuo visuomeninių pareigų tai pasidaryti dezertyru.    M. Aurelijus

Visuomenės santvarka gali būti pertvarkoma, keičiama ir tobulinama tiek ir taip, kiek ir kaip gali būti įvairiai pagrindžiamas, keičiamas ir tobulinamas visuomeninis žmonių auklėjimas.    St. Šalkauskis

Tik toji visuomenė gali būti laiminga ir patenkinta, kurios viešpats yra teisingumas, kurios įstatymas — meilė ir kurios galutinis tikslas — amžinybė. Šv. Augustinas

ŽAVĖJIMASIS

Žmogus, kuris nesižavi, niekados nėra žavingas.  E. Heilo

ŽEMĖ

Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką,
Kad žemę taip svaiginančiai myliu,
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius,
Pavirto vėl arimų grumsteliu.

     Kazys Bradūnas

ŽIAURUMAS

Yra žmonių, kaip tigrų, kurie trokšta palaižyti kraujo.   F. Dostojevski

ŽINOJIMAS

Reikia daug mokytis, kad sužinotum, jog mažai težinai.    Montaigne

Nuomonė nėra žinojimas. Daugelis žmonių turi nuomonę apie daiktus ir jų pradžią, bet nuomonė — tai aklas graibymasis patamsėse. Teisingos nuomonės yra pagerbiamos; bet žinojimas yra geresnis, nes jis yra — patikrinta mintis.   Platonas

Skaitymas žmogų daro pilnutinį, pasitarimas — pasiruošusį, istorija — išmingingą, poezija — sąmojingą, matematika   — subtilų, filosofija — gilų, moralinė filosofija — rimtą, iškalba — sugebanti rungtis.    Fr. Bacon

ŽMOGUS

Žmogus yra, tiksliau sakant, protaujantis, nebūtinai protingas gyvulys.    Hamilton

Pasauly žmonės pripratę matyti tik tai, kas liečia juos pačius arba tuos, kuriuos jie myli ir brangina. V. Krėvė

Kas ne su Dievu, tą likimas visada skaudžiai apgauna.

Žmogus, kuris nėra griežtas sau, bus visada kietas kitiems.    Fult. Sheen

Dievas žmogų padarė mažai kuo žemesnį už angelus, ir nuo to laiko žmogus vis pamažu krinta žemyn. W. Rogers

Dabarties žmogus nėra tasai, kokį Dievas sutvėrė: tai jau degeneravęsis.    Balmes

Manai, žmogus tau dovanos ir neprakeiks tavo vardo, kad tu dėl jo pasišventei ir likimo buvai skriaudžiamas? Jis nepakenčia tų, kuriems skolingas. Ir juo daugiau skolingas, juo pikčiau neapkenčia.    V. Krėvė

Kiekvienas žmogus mano, kad jis yra geriausias ir svarbiausias, tačiau tik kvailys išdrįsta tai pasakyti. J. Paul

Siunti mus, Viešpatie, lyg žolynėlį trapų
į nepasiekiamų, skardžių uolų plyšelį,
Praskleisti širdį, it diskretišką žiedelį,
Aukot iš žemės žiupsnio iščiulptąjį kvapą...

     Jonas Aistis

Žmogus nužmogino pats savo kilnų veidą
Ir spąstais aptempė pajungtą žemės erdvę.
Vadai savų teorijų vergais patapo
Ir minios vergiškai prie giljotinų merdi.

      Faustas Kirša

Teprabunda tik žmogus, teima tik gyventi jo siela! Užgims tuomet pasauliui tikros laimės diena. V. Krėvė

O, kokių didžių darbų nuveiktų kiekvienas šiame pasaulyje, jei tik žinotų savo jėgas!    O. S. Marden

Kai man viskas sudūžta, kas buvo vertinga, lieka žmonės, su kuriais aš bendrauju ar bent galiu bendrauti ir tik su jais lieka tai, kas man iš tikro yra buvimas. K. Jaspers

Jūs esate — titanai. Jums dangus pasiduoda. Tik stokite ant materialybės kalnų — ant dvasios augštybių. Žmonės, leiskite savo dvasią į laisvę, atvožkite savo medžiagos voką, ir jums nebus nieko negalima...    Vaižgantas

Kiekvienas žmogus yra knyga, jei tu moki ją skaityti.   W. E. Channing

Mes žinome kas esame, bet nežinome, kas turime būti.   Shakespeare

Nė vienas žmogus, nors jis būtų kukliausioje vietoje, negali būti tikrai stiprus, kilnus, grynas ir geras, kad tuo nepagerėtų pasaulis; kad to gerumo buvimu kas nors nebūtų paguodžiamas ir nerastų pagalbos. Ph. Brooks

Ar žmonės atrodytų geri, ar blogi, vistiek iš tikrųjų jie yra mažiau negu tokie, kaip atrodo.    Colridge

Aš nedariau tai, ko Dievas iš manęs norėjo, tikrai. Priešingai, aš svajojau, ko aš iš Dievo noriu. Ir štai — būdamas šešiasdešimties metų aš nieko kito savo rankose neturiu, kaip tik popierius.    Leon Bloy

Iš visų pasaulio griuvėsių liūdniausia stebėti griuvėsiais pavirtusj žmogų.    Th. Gautier

Tėra tik dvi rūšys žmonių: gerieji, kurie save laiko nusidėjėliais, ir nusidėjėliai, kurie savo laiko geraisiais.   Bl. Pascal

Ištrauk žmogų iš jam įprastų aplinkybių, ir tada paaiškės, kas jis yra.    Seume

Žmogaus prigimtyje, kaip ir okeane, yra gelmių, kurių negalima ištirti.    Ch. Dickens

Kiekvienas žmogus nešiojasi vertybės ženklą: didybė ar menkybė priklauso nuo mūsų pačių. O. S. Marden

Garbingas žmogus yra tas, kuris savo teises matuoja savo pareigomis.    Lacordaire

O nesuprantamieji žmonės, kaip jūs galite savyje jungti toki žemumą ir tokią didybę — tokias dorybes ir tokius nusikaltimus.    Fr. Voltaire

Kiekvienas žmogus, ar turtingas, ar pavargėlis, turi tam tikrų teisių ir pareigų, kurios jam, kaipo visuomenės nariui, yra privalomos.    K. Paltarokas

Žmogus tik tiek žmogus, kiek jisai turi valios gera daryti.    Šv. Augustinas

Žmogus turi būti kilnus, gailestingas ir geras. Tik tai jį išskiria iš kitų būtybių.    J. W. Goethe

Žmonių reikalai nesimaino, kol jų kas nors nepermainys.   Garfield

Viena dalis žmonių daro negalvodami, kiti — galvoja, bet nedaro.    Emerson

Žmogaus jėga tuomet tepražista ir lieka pašvęsta, kai iš jos išauga rūpestingoji ir veiklioji meilė. Fr. W. Foerster

Nėra pilnai tobulų žmonių. Visi turime savo trūkumų. Kiekvienas žmogus yra šiokia tokia našta kitiems, ir tik meilė tą naštą padaro lengvą. Jeigu jūs nepakęsite savo brolių, kaip gi jie jus pakęs?    G. Guicciardini

Žmonės tegu žino, kad jie yra žmonės, Dievo sutverti ir prieš Jį atsakingi; jie ir mažiausioje akimirkoje daro tai, kas patvers ir Amžinybėje. Tai, tikrai, yra didelis uždavinys.    Th. Carlyle

Žmonių esti keturių rūšių:
kurie nieko nežino ir nežino, kad nežino, — jie yra kvaili, — venkite jų;
kurie nieko nežino, bet žino, kad nežino, — jie yra nemokšos, — pamokykite juos;
kurie žino, bet nežino, kad žino, jie yra apsnūdę, — pažadinkite juos;
kurie žino ir žino, kad žino, — jie yra išmintingi, — sekite juos.    
Arabų išmintis

Žmonės susiskaičiavo ir pasijuto, kad jų yra tikrai daug. Savo skaičiuje jie pajuto jėgą ir iš užkulisių visi žengė į sceną. Ir tuo būdu masė užėmė visas vietas visuomenėje: ir visi tapo artistais, o ne žiūrovais. Senasis graikų pasaulis, kuris žinojo didvyrius ir chorus, sugriuvo. Liko tik choras, o didvyriai išnyko.    Ortega Y Gasset

Kasdieniniai žmonės! Kas jūs esate ir kas jūs nesate? Žmogus tėra tik šešėlio sapnas. Tačiau, jei žmogų paliečia Dievo palaimintas žibėjimas, tada jis spinduliuoja šviesa, ir gyvenimas jam darosi lengvas.    Pindaras

Ne tie garbintini, kurių raumenys stipresni, tik tie, kurie stipresnius turi smegenis, ir — tie dvasios galiūnai, kurie savyje ir kituose nugali žmogų-gyvulį. J. Staugaitis

Silpniausias žmogus yra tas, kuris neįstengia išlaikyti paslapties; stipriausias tas, kuris gali apvaldyti savo pyktį ir neapykantą; turtingiausias yra tas, kuris patenkintas tuo, ką turi.    Arabų išmintis

Niekas nepaliko tokių šviesių žymių istorijoje, kaip žmogaus kilnumo atstovai žemų polinkių laikais.  Lacordaire

Žmogus daug ką gali, jeigu savimi pasitiki.   Humboldt

Žmogus dažnai būna vilkas žmogui, žaltys Dievui ir skorpionas sau pačiam.    V. J. Budrikas

Žmogus, kuris savo sielą palieka blaškyti jausmų skersvėjams, greit pasijus, kad ir jo protas (ir valia) pasilieka, kaip laivas, viesulų malonėje.    Bhagvad Gita

Žmogus yra daugiau negu auksas ir duona — ten, kur yra žmogus, yra ir visa kita.    N. Mazalaitė

Žmogus, kuris neigtų Dievo buvimą, būtų panašus į vežimą, kuris neigtų jo ratus traukiančio arklio buvimą.   P. Monsabrė

Žmogus tol nenustoja savo vertės, kol tiki Dievu, dorybėmis ir laisve.    Fr Schiller

Žmogus nėra kas didesnio, kaip nendrė, iš pačių silpniausiu savo prigimtimi, tačiau nendrė, kuri mąsto... Tai yra niekas, kuris turi pagarbą begaliniam, ir — tai yra viskas, turi respektą ir niekui; jis taip pat yra tarpininkas tarp nieko ir visko. Yra labai nutolęs nuo abiejų kraštutinumų: kaip nuo to nieko, iš kurio išėjo, taip iki begalybės, į kurią eina.  Bl. Pascal

Daug reiškia angelu būti, bet dar daugiau — būti žmogumi žemėje ir nebūti suteptam jos šlamštų ir purvų.   Scheffel

Tik tas žmogus yra gražios dvasios, kuris su artimu gražiai elgdamasis, gražiai gyvendamas, gražina pasaulį.  Romas Striupas

Ką gi gali žmogus, šalia tarnavimo teisingumui ir pastangų būti geru, daugiau daryti, kaip tarnauti tiesai.   I. Klug

Geras žmogus negreit kitus nedorais palaiko, o nedoras — tuojaus.    Ant. Baranauskas

Kiekvienas žmogus keliauja tais pačiais gyvenimo smiltynais, bet, deja, ne visi vienodai įmina pėdas į tuos smiltynus.    Dante

Žmogus nėra aplinkybių padarinys. Aplinkybės yra žmogaus sukuriamos.    Disraeli

Kas gi yra žmogus, jeigu jo laikas tėra skirtas pelnui, jeigu jo augščiausias gėris tėra tik miegas ir valgis? Tai gyvulys, nieko daugiau.    Shakespeare

Kasdienybės žmogus vykdo daugiau pasaulio buvimą, bet ne savo. Jo darbai gali būti kartais net didvyriški, bet jie kyla ne iš jo paties, o iš ano bevardžio pasaulio. Štai kodėl gali būti “nežinomasis kareivis”, bet negali būti “nežinomojo šventojo”. “Nežinomasis kareivis” yra gerbiamas ne dėl jo paties, bet dėl jo darbo, kurį jis atliko pasauliui ir iš pasaulio. Tuo tarpu šventasis yra šventas pats savyje.   A. Maceina

Pigmėjai visada palieka pigmėjais, nors ir įkopę į Alpes, o piramidės vis pasilieka piramidėmis, nors ir glūdėdamos slėnyje.    Young

Geriausias žmogus yra tas, kuris nesuklumpa materialinės pagundos akivaizdoje, kuris negaišdamas jieško veikimo dėl Dievo, kuris myli tiesą ir ryžtasi jai tarnauti, nors dėl to tektų jam apleisti tėviškę, savo šeimą ar net paaukoti savo gyvybę.    F. Dostojevski

Žmoguje tiek gero tėra: jo naujieji jausmai ir jo senosios mintys.    J. Jourbet

Nerūpestingo žmogaus žmona yra beveik našlė.   Vengrų priežodis

Pažinti žmones su jų silpnybėmis ir juos vistiek mylėti  — štai kur artimo meilės viršūnė.    Fr. Ozarmm

Yra žmonių, pasaulio šmeižiamų ir užpuolamų, kurie tačiau ramiai ir pasitikėdami eina savo keliu, nes jie yra išlaikę nesuteptą savo savigarbą ir savo garbę. Jie niekuomet nėra praradę savo pačių sąžinės balso, o kol jie jį turi, visa kita yra neesminga; kai jis yra pražuvęs, tada ir viskas yra pražuvę.    O. Marden

Ar manote, kad žmogus žmogiškas pasirodo, kada jam nebėra Dievo? Žmones be Dievo aš stebėjau nuo 1793 metų (ketveri metai po prancūzų revoliucijos, Red.); tada žmonių nevaldyta, o juos šaudyta. Ne, jeigu norime žmones išugdyti, prie to siekimo turi ir Dievas būti.   Napoleonas

Šiandien tėra tik dvi žmonių rūšys priešaky: ekonomiškasis žmogus su visais savo apetitais ir Dievo žmogus su visomis savo tikrybėmis. Pirmasis viešpatauja dabartyje ir yra nuvedęs žmogišką pasaulį iki paskutinių ribų, kurios siekiasi su gyvenimo išnaikinimu; antrasis laukia savo karalystės ateityje, santarmės karalystės, pakėlimo džiaugsmo iki žvaigždžių ir susitaikymo.    G. Papini

Dar nesu matęs taip blogo žmogaus, kad kas nors jo nelaikytų garbingu ir neparodytų jam savo draugiškumo; ir nemačiau taip gero žmogaus, kurio kiti nebūtų laikę blogu ir nebūtų persekioję savo neapykanta.   Owen Felltman

Žmogus sensta, kai netenka idealų.    S. Ullmam

Žmogus, būdamas sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, visados nešiojasi savo gelmėse Dievo idėją ir visados yra traukiamas tiesos ir gėrio, kurie juk yra ne kas kita, kaip dieviškumo atošvaistos pasaulyje. A. Maceina

Savo nemirtingumą žmogus turi brangiai apmokėti: jis turi mirti daug kartų savo gyvenime.    Kleist

Turite prieš save du pasirinkimu, tik du: arba savižudybei nusmerkti gyvuliai, arba — atpirkti krikščionys ir atpirkėjai.    G. Papini

Bet žiežirbos ilgai žertuvėj laikos,
Kančių malda negęsta amžinai,
Piktom audrom nesusiteršia žvaigždės,
Tiktai menkystos nyksta kaip sapnai.

     Faustas Kirša

Žmogus yra tuo geresnis, kuo jis labiau įstengia save užmiršti, daugiau pasiaukodamas savo brolių gerovei.   J. Guibert

Žmonės tik tada darosi juokingi, kai jie nori pasirodyti tuo, kuo jie nėra.    G. Leopardi

Kad turėtume ir šimtą gerųjų savybių, žmonės į jus vis žiūrės iš blogosios pusės.    Moliere

Didžioji žmonių dalis žudo kūną ydomis. Mokslas išaiškino aksiomą, kurią reikėtų kartoti kiekviename puslapyje: “Žmogus nemiršta, jis save nužudo”.

Modernusis žmogus neina prie Dievo iš gėrio šiame pasaulyje; jis skuba prie Dievo kankinamas blogio jo paties širdyje.    F. Sheen

Yra žmonių, kurių artumas kitus nuvertina. Yra taip pat žmonių, kurių buvimas kitiems vertę suteikia, atskleidžia jiem jų uždavinius ir juos padrąsina. Pirmaisiais stebimasi, antruosius mylima, ir jie yra tie, kurie į pasaulį neša pažangą.    Seidel

Tvirtas žmogus kuria likimą, silpnas — tik išgyvena tą, kurs jam tenka.    A. de Vigny

Žmonės, kaip žvaigždės, nori spindėti arba savąja, arba kitų šviesa.    Anonimas

Kad mini žemelės molį,
Kad eini į žemės tolį,
Ne kaip lapas vėjo pūstas,
Bet galingo Tėvo siųstas.

       Jurgis Baltrušaitis

Dažniausiai mes patys savęs nematome, netekę savos esmės. Tik per žaibo žybtelėjimą žmogus tepažįsta pats save. Žaibas perplėšia nakties glūdumą, težiba valandėlę ir vėl gęsta, o žmogus gyvena atminimu, belaukdamas naujo žybtelėjimo.    E. Hello

Yra praeities, ateities ir amžinybės žmonių. Daugumas žmonių gyvena vienoje ar kitoje laiko dalyje, ir tik mažas skaičius tepralaužia kelią iki amžinybės, kitaip sakant — nugali laiko blogybę. Pranašai žvelgia ateitin, bet jie ją mato todėl, kad savo dvasioje perskrodžia laiką, kad yra amžinybėje ir iš ten teisia laiką dvasinėje plotmėje.    N. Berdiajev

Visi žmonės yra mano broliai, bet tie, kurie verkia, yra mano vaikai.    Lamennais

Gyvulys jieško maisto, išsikasa olą ir pasidaro lizdą, yra aklo instinkto varomas išlaikyti savo rūšį; jis miega ir miršta. Ką gi daugiau daro didžioji žmonių dalis?     Chr. M. Wieland

Žmogus yra tiek nužmogintas, kiek jis yra nutolęs nuo To, kuris, būdamas Dievo Sūnus, save pavadino tuo paslaptinguoju vardu: Žmogaus Sūnus.    Fr. Mauriac

Taip, visi žmonės yra dulkės, tačiau kaikurie yra aukso dulkės.    Anonimas

ŽMONA

Gera žmona yra dangaus paskutinė geriausia dovana vyrui. Jos balsas vyrui yra saldi muzika. Jos šypsniai — skaisčiausia jo diena; jos bučinys — jo nekaltybės sargas; jos rankos —jo saugumo tvirtovė; jos darbštumas ir taupumas — jo tikriausias turtas; jos lūpos — ištikimi jo patarėjai; ir jos maldos — didžiausi dangaus palaiminimai jo sielai.  V. J. Budrikas

Žmogui nėra didesnes palaimos, kaip gera žmona, nei didesnės nelaimės, kaip bloga.    Simonidas

Žmona yra vyro namai, nes jis niekur nėra taip namie, kaip pas savo žmoną.    Vokiečių priežodis

Žmonos yra jaunuolių mokytojos, subrendusiųjų palydovės ir senelių auklės.    V. J. Budrikas

Pirmasis Adomo miegas buvo ir paskutinis toks ramus: kai nubudo — pasijuto beturįs žmoną. M. G. Saphir

ŽMONIJA

Jeigu mes nebūtume bendrojo Tėvo Dievo vaikai, mes tebūtume tik neteisėtų vaikų rasė.    F. Sheen

Vargas mums, jei mes miegosime tada, kai visa žmonija bus pasiruošusi, sąmoningai ar nesąmoningai, mus priimti.  R. Lombardi

Mano brangusis, žmonių, tokių, kokie jie yra, mylėti negalima. O vis dėlto — reikia. Dėlto — nugalėk savo jausmus, užkimšk uoslę ir užmerk akis — jeigu jiems nori gero.  F. Dostojevski

Gyvendami su vienas kitu, žmonės turėtų vienas kitą šelpti taip, kad kiekvieno žmoniškumas tarptų ir augtų, o ne būtų skaudžiamas.    Vydūnas

Žmonija skirstosi į dvi klases: tuos, kurie daro gera ir tuos, kurie daro bloga. Jei priklausai prie tos antrosios kategorijos, savo draugus paversi priešais, savo atsiminimus paversi kentėjimu, gyvenimą — nuliūdimu, pasaulį — kalėjimu, mirtį — pabaisa.    Emerson

Visi mes gyvename tuo, ką mums žmonės svarbiausiose mūsų gyvenimo valandose yra davę.    Novalis

Daugelis skundžiasi žmonija ir miršta su tuo skundu lūpose, nesuvokdami, kad žmonija jam per vieną dieną yra daugiau padariusi gero, kaip jis kad žmonijai padarė per visą savo gyvenimą.    F. M. Klinger

Yra tiktai vienas nekeičiamas tikslas visuose amatuose ir darbuose — tarnauti žmonijai.    O. S. Marden

Geriausi žmonijos mokytojai buvo ir tebėra: vargas, pavyzdys ir meilė.    L. Jahn

Žmonija yra panaši į žmogų, kuris gyvena neribotą laiką ir visada mokosi.    J. Mazzini

ŽMONIŠKUMAS

Žmoniškumas yra didžiųjų protų savybė. Riboti ir ydingi asmenys gausūs pykčio ir keršto impulsais; jie neįstengia jausti to augštojo malonumo — atleisti priešui.  Chesterfield

Pirmas ir vyriausias žmonių santykių pagrindas turėtų būti atskiro žmogaus žmoniškumas.    Vydūnas

Žmoniškumas yra būti žmogumi, pilnutiniu ir tikru, viskuo būti žmogumi.    M. Unamuno

ŽODIS

Kurios širdies nepralauš žodis, kurį kalba pasišventusio-ji meilė?    V. Krėvė

Žodžiai yra regimi takai, per kuriuos žaibuoja elektrinės minties srovės.    V. J. Budrikas

Žodžiuose visi žmonės tokie pat; tik darbais jie išsiskiria.    Moliere

Nėra tokių žodžių žemės vaikų kalboje, kad galėtų visa išreikšti, kas sieloje atbunda, toje stebuklų šventoj valandoj, kai ji pakyla viršum žemės vargo, skausmo, purvo ir viso pasaulio.    M. Pečkauskaitė

Tūkstančiu žodžių nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu.    H. Ibsen

Žodžiai — tai sėkla, iš kurios auga amžini daiktai: dėl to jie reikia atsargiai sėti.    R. Striupas

Spręsk iš faktų, ne žodžių: gyvenime rasi daug žmonių, kurie gyvena blogai, o kalba saldžiai.    Demofilas

Ne grynas žodis, bet įkūnytas žodis yra tikrai galingas.   Fr. W. Foerster

Žodžiai yra žemės vaikai, darbai yra Dangaus sūnūs.   Hindų priežodis


ABĖCĖLINIS autorių sąrašas

Abelkis, 155
Abraham a Santa Clara, 244
Abschatz, 186
Ackerman, 8
Acton, 148
Actis, 56, 190, 276
Adam, 27
Adams, 145, 251
Addison, 22, 60, 238
Agassiz, 170
Aguayo, 167
Airių priežodis, 203
Aistis, 80, 125, 136, 196, 243, 299
Alcott, 52
Aleksandras Makedonietis, 168
Aleksandrov, 66, 150, 153
Alfieri, 59
Alfonsas, Šv., 154, 192
Alger, 202
Ališas, 261, 278
Alien, 57
Ambrazevičius, 45, 137
Ambroziejus, Sv. 78, 81, 208, 280
Amici, 72, 114
Amiel, 44, 161
Amieu, 89
Anderson, 81
Anglų priežodis ,209
Anon, 208
Antanas, Šv., 94, 145
Antiphanes, 149
Antistenas, 54, 204, 287
Antoni, 147
Antoninas, Šv., 257
Arabų priežodis, 79, 99, 101, 165, 175, 189, 240, 301, 302
Ariosto, 129
Aristipas, 218
Aristotelis, 29, 62, 71, 126, 131, 145, 150, 159, 199, 204, 214, 259, 274
Arndt, 45
Arreat, 44
Atanazas, Šv., 201
Athenagoras, 197
Attlee, 37
Auerbach, 86, 107, 180, 279
Augustinas, Šv., 12, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 48, 50, 51, 52; 76, 77, 94, 106, 111, 112, 118, 121, 126, 139, 133, 150, 154, 167, 168, 172, 188, 218, 222, 231, 238, 252, 257, 264, 269, 270, 271, 286, 289, 298, 301
Aukštaitė, 157, 181, 216, 266

Babickas, 167, 293
Bacon, 12, 49, 53, 111, 146, 160, 169,    205, 244, 293, 299
Bahr, 126
Bailey, 211
Balbo, 158
Baimes, 299
Baltinis, 274
Baltrušaitis, 9, 21, 109, 137, 160, 184, 207, 210, 212, 216, 225, 306
Balzac, 65, 87, 123, 154, 173, 202, 204, 226, 266
Baranauskas, 303
Barat, 277
Barnett, 17
Baronas, 69, 83, 111, 131, 132, 154, 157, 174, 213, 231, 258, 272, 283, 287
Barrie, 25
Barrow, 216
Barton, 100
Bartol, 183
Batista, 66, 254
Baudelaire, 81
Bauer, 31
Baxter, 125, 140
Bazilijus, Šv., 85
Bazin, 239
Becque, 180, 255
Beecher, 15, 20, 36, 38, 56, 72, 114, 159, 226, 248
Beer, 172
Beethoven, 46, 47, 129, 180, 210, 234, 275
Belloc, 290
Belois, 260
Benavente, 128
Beneš, 220
Benson, 18, 157, 235, 244
Bentzel, 158
Bentzel-Sternau, 259
Bercherik, 278
Berdiajev, 19, 306
Bernardas, Šv., 103, 140, 188, 207, 210, 229, 248, 275, 280
Bernardinas, Šv., 197
Bertuch, 140
Bertram, 286
Bias, 103
Bickerstaffe, 296
Bieliauskas, 88
Billings, 240
Bini, 7, 277
Bion, 96
Bismarck, 49, 135
Byron, 8, 66, 67, 104, 127, 171, 236
Black, 41
Blackie, 84
Blake, 125
Blair, 26
Blasco, 175
Blessington, 171
Bloy, 107, 110, 143, 279, 291, 300
Bodenstedt, 108, 152
Boerhaave, 78
Boerne, 44, 99, 103, 111, 133, 146, 172, 211, 221, 261, 272, 279, 294
Boileau, 125
Boismont, 94
Boiste, 189
Bolanden, 259
Bolivar, 280
Bon, 55, 85
Bonald, 257
Bonaventūra, §v., 60
Bonnefon, 209
Bopp, 25, 30
Bordeaux, 195, 207, 265
Bordenstedt, 233
Borkowski, 276
Bossuet, 149, 212, 259, 272
Boufflers, 213
Bougaud, 268
Bourget, 82
Bovee, 21, 34, 60, 160, 176, 200, 249
Bradūnas, 102, 298
Braminų išmintis, 110
Brantôme, 85
Brazdžionis, 136, 247, 297
Brazys, 97
Brechier, 79
Brighton, 195
Brizgys, 47
Brooks, 193, 300
Bruyere, 51, 74, 85, 98, 130, 172, 195
Brunetierre, 55 Buast, 131, 208
Būčys, 142, 144, 146, 162, 179, 186, 191 226, 257
Buck, 151, 153, 238
Buckle, 133, 206
Buda, 33, 73, 210
Budrikas, 65, 82, 83, 90, 141, 166, 201, 242, 285, 302, 306, 307,308
Buff on, 72
Bulethgen, 63
Bulkley, 144
Bulver, 72
Bulwer, 282
Bunge, 10
Bunsen, 123
Burckhardt, 86
Burleigh, 247
Burow, 158
Burroughs, 141
Bush, 153
Butkų Juzė, 109, 223
Buttler, 65

Caballero, 53, 175
Calinaco, 280
Campbell, 233
Camus, 194, 198
Canan, 149
Cantu, 35, 74, 91
Canu, 71
Castelll, 258
Castelnuovo, 270
Chaipnas, 129
Cholmondeley, 284
Carducci, 41, 97, 161
Carlyle, 23, 28, 42, 43, 115, 128, 161, 190, 272, 301
Carmichael, 263
Carnegie, 77, 171
Carney, 146
Carrel, 144
Carso, 86
Castelar, 129
Castellanos, 44
Castl, 70
Catalina, 173
Cato, 14, 102
Cauchy, 119, 270
Cecil, 163
Chamfort, 35, 81, 130, 142, 153, 173, 218
Chamisso, 95
Channing, 14, 300
Chapin, 11, 106
Chapman, 98
Chauser, 10
Chateaubriand, 225, 245, 258, 288
Cheney, 20
Chesterfield, 92, 126, 159, 168, 203, 240, 308
Chesterton, 26, 63, 88, 93, 94, 118, 168, 192, 243
Cheever, 219
Chiabrera, 224
Chiang Kai-shek, 120
Chilon, 207
Christine, 51
Churchill, 100
Cibber, 156
Cicero, 18, 51, 55, 76, 89, 101, 113, 115, 131, 164, 165, 166, 181, 186, 191, 192, 202, 210, 235, 280
Ciprijonas, sv. 12, 27
Claudel 97
Claudius, 100, 227, 230, 266
Claussette, 107
Clay, 114
Clemenceau, 224
Cobb, 13
Cognets, 165
Coleridge, 32, 129, 206, 210, 223, 300
Collier, 22
Colton, 53, 05, 98, 99, 114, 192, 205, 234
Comte, 18, 156, 212 Conti, 237
Coppee, 67, 80, 109, 143, 170
Corneille, 132
Corso, 215
Cortes, 105, 121, 144
Gostant, 249
Courteline, 79
Criado, 205
Crider, 277
Croce, 119
Cuyler, 20
Cowley, 152
Croisset, 238
Curran, 132

Čechov, 155
Čepinskis, 68, 110, 222, 235, 257
Čižiūnas, 85

Day, 289
D’Alembert, 196
Dante, 11, 21, 69, 71, 221, 258, 303
D’Annunzio, 212
Danyla, 138
Danų priežodis, 26, 52, 202, 245, 271, 284
Daudet, 179
Daukša, 76, 99
Dawson, 221, 224
D’Azeglio, 14, 239, 286
De Amici, žiūr. Amici
De Belois, žiūr. Belois
De Boismont, žiūr. Boismont
De Bonald, žiūr. Bonald
De Bonnefon, žiūr. Bonnefon
De Brighton, žiūr. Brighton
Dechamps, 53
De Croisset, žiūr. Croisset
De Espronceda, žiūr. Espron-ceda
De Foe, žiūr. Foe Degerando, 30
De Gourmont, žiūr. Gourmont
De Gradallana, žiūr. Gradalla-na
Deharbe, 150
Delacroix, 269
Delattre, 126
Delclaiz, 154
De Léon, žiūr. Léon
De Maintenon, žiūr. Maintenon
De Maistre, žiūr. Maistre
Demofiias, 97
Demokritas, 32, 57, 92, 157, 174, 274
De Morny, žiur. Morny
Demostenas, 40, 100
De Poncheville, žiūr. Ponche-Viile
De Saint - Amand, žiūr. Saint-Amand
De Saint-Exupéry, žiūr. Saint--Exupery
De San Martin, žiūr San Martin
Descartes, 227, 274
Descuret, 150
De Segur, žiūr Segur
Deshouliers, 228
De Stael, žiūr. Stael
De Tocquille, žiūr. Tockquille
De Vigny, žiūr. Vigny
Dias, 149
Dickens, 65, 300
Diderot, 42, 135, 190
Didon, 198
Diogenas, 73, 93, 145, 295, 297
Dionyzas, Šv., 236
Disraeli, 46, 62, 78, 95, 152, 303
Doyle, 46
Domergue, 147
Donelaitis, 190, 243
Donoso, 211
D’Ormesson, 165
Dossi, 59, 113
Dostojevski, 13, 25, 37, 46, 47, 65, 110, 121, 140, 151, 156, 184, 241, 258, 270, 290, 298, 304, 307
Dosz, 94
Dovydaitis, 223
Draesake, 187
Dreiser, 160
Drummont, 69
Dryden, 61, 290
Dubois, 87
Ducclos, 60, 122, 297
Dufresny, 197
Dulles, 22
Dumas, 25, 178, 186, 270, 289
Du Plesis, žiūr. Plesis
Dupre, 131
Dwight, 43, 144, 251

Ebers, 161, 179
Ebner, 45
Ebner-Eschenbach, 45, 59, 152, 182, 185, 291
Eckehart, 187, 211
Eckermann, 11, 118
Eckles, 126
Edison, 39, 101
Edwards, 168, 187, 210, 212, 281
Eguilaz, 149
Einstein, 29
Eisenhower, 297
Elisee, 86
Eliot, 15, 68
Elliot, 74, 99, 152, 171
Emerson, 9, 31, 33, 35, 37, 40, 99, 217, 240, 301, 307
Engel, 76, 92, 139, 148
Eoetvoes, 52, 82, 172, 175, 285
Epiktetas, 16, 17, 74, 182, 189, 215, 228
Epikūras, 282
Erasmus, 9
Ercilla, 33
Ermolova, 16, 17
Ernst, 116
Eschilis, 101, 201
Espronceda, 243
Esquerre, 86
Esquiros, 87
Euripidas, 166, 262

Fachinetti, 20
Faguet, 286
Farguhar, 176
Faulhaber, 12, 13, 14, 81, 94, 118, 134, 146, 213, 231, 267, 270
Fechner, 143
Federici, 140
Felici, 107
Felltman, 304
Fene’.on, 8, 108, 109, 112, 113, 114, 126, 183, 273
Ferte, 197
Feuchtersieben, 80, 124, 195, 221, 231
Feuerbach, 222
Feval, 144
Fichendorf, 146
Fichte, 62, 69, 170, 238
Fiedler, 138, 218
Field, 199
Fielding, 209
Fiessinger, 93
Fife, 100
Firaudouv, 242
Fisher, 34, 52
Flamarion, 116
Flaubert, 21, 278
Flavel, 188
Fletcher, 152
Foch, 81
Fock, 127
Foe, 283
Foerster, 11, 15, 18, 36, 42, 73, 76, 90, 105, 123, 139, 154, 156, 160, 182, 251, 253, 275, 277, 286, 287, 296, 301, 309
Fontenelle, 9
Foscolo, 21
Fontaine, 58, 60, 159, 202, 248
Fooh, 269
Ford, 115, 248, 294
Fornari, 123
Fort, 223
Fosco, 71
Fosdick, 181
Foucauld, 94, 140
Fox, 113, 225
Fragapane, 78
France, 82, 183, 198
Franceschi, 13, 268
Franck, 254
Franklin, 7, 15, 41, 56, 72, 78, 100, 128, 192, 199, 203, 215, 250, 267, 271, 280, 284, 293
Fransoni, 142
Freytag, 81, 115
Fridrikas II, 42, 166, 218, 265
Friesenhausen, 220
Fry, 216
Fromm, 130
Froude, 55
Fuller, 22, 241
Fupper, 158

Gagni, 244
Gaidamavičius, 9, 21, 53, 82, 87, 207, 252, 255, 256, 262, 263, 280, 295
Gay, 71, 107, 239
Galiani, 196, 278
Gallitzin, 140
Gandhi, 91, 111, 118, 143, 145, 215, 268
Garfield, 301
Garraseser, 40
Gasset, 21, 57, 302
Gatti, 23
Gaune, 169
Gautier, 219, 300
Gebhert, 23
Geliert, 232
Genovesi, 250
Gerber, 60
Gerbert, 24, 75
Gerfaut, 109
Gerhard, 257
Gerhardt-Amyntor, 263
Gervinus, 219
Giacosa, 154
Giannuzi, 187
Gibbon, 30, 206, 238, 265
Gibbons, 193
Gibier, 227
Gilbert, 204
Giles, 76, 185
Gill, 203
Gimžauskas, 99, 135, 137
Gioberti, 213, 219
Giordani, 242
Girard, 64
Girnius, 11, 68, 70, 131, 156, 261
Gita, 302
Gittelsohn, 267
Giucciardini, 288
Giusti, 20
Gladstone, 112, 220
Gliauda, 70, 73, 78, 104, 130, 132, 180, 284, 296
Goerling, 19
Goethe, 12, 15, 19, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 60, 82, 90, 96, 97, 102, 104, 110, 112, 113, 119, 120, 124, 128 134, 139, 140, 151, 153, 160, 176, 200, 205, 217, 223, 224, 228, 234, 235, 236, 245, 246, 247, 251, 253, 256, 258, 264, 269, 275, 276, 282, 285, 301
Gogol, 107, 193, 288
Goldoni, 198
Goldsmith, 45, 117, 197
Goltz, 158, 296
Goodrich, 140
Gorkij, 152, 236
Gotthelf, 46, 247
Gounod, 11
Gourmont, 71, 171
Gozzi, 103
Grabbe, 296
Gracianas, 54, 57
Gradallana, 78
Graf, 17, 30, 59, 68, 83, 86, 134, 161, 172, 190, 214, 217, 229
Grafton, 208
Graičiūnas, 137
Graikų priežodis, 39, 122, 241
Gray, 169
Graysen, 131
Grant, 251
Gratry, 143, 144, 233
Greeley, 254
Greene, 99
Gregorius, Šv., 54
Grellet, 75
Grigalius I, Šv., 103, 144
Grigalius VII, 259
Grigalius Didysis, 251
Grigalius Nazianzietis, Šv., 23, 252
Grigalius Nisietis, Šv., 117
Grillparzer, 21, 152, 162
Grimm, 161
Grincevičius, 153, 161, 203, 262
Grinius, J., 293
Grosz, 39
Gruen, 101, 178
Guardini, 19, 119, 235, 243
Guarini, 63
Guell, 37
Guerrazzi, 22, 103, 175
Guibert, 305
Guicciardini, 301
Guilbert, 138, 237
Guinon, 130, 248
Guyau, 28
Gustaitis, M., 97, 261, 263
Gutauskas, 123
Gutrie, 7
Gutzkov, 90, 174

Habicht, 8
Haenish, 119
Hali, 35
Halm, 80
Hamilton, 299
Harding, 116
Hare, 33, 44, 180, 221
Harrasser, 13, 146, 231
Hartman, 223
Hartzenbusch, 240
Harvey, 63
Hauff, 115
Haug. 176
Hazlitt, 10, 133
Hebbel, 22, 26, 76, 228, 276
Hebrajų priežodis, 26
Heckei, 223
Hecker, 221
Hegel, 179
Heilmann, 25
Heine, 10, 88, 156, 163, 177, 211, 260, 289
Hello, 45, 200, 298, 306
Helps, 86
Helvetius, 125
Henry, 134, 170, 222
Hensei, 265
Herberger, 232
Herbert, 32, 145, 179, 232
Herder, 84, 163, 175, 213, 236, 280
Hernandez, 106
Herodotas, 205
Herrick, 21
Herschel, 22, 169
Herwing, 18
Higginson, 12
Hilty, 110, 153, 247
Hindenburg, 39
Hindu priežodis, 309
Hinzpeter, 30
Hippel, 76, 250
Hobbes, 7
Hofman, 27
Hofmeister, 100
Holcroft, 152
Holl, 84
Holmes. 62, 102, 159, 175
Holnstein, 55
Home 213
Hood, 197
Hooker, 167
Hope, 72
Horacijus, 7, 65, 101, 184, 188, 204, 213, 233, 524
Horne, 191
Hove, 208
Howe, 89
Hubbard, 13, 77, 106, 167, 189, 236
Huenermann, 188
Hugo, 11, 15, 16, 17, 21, 46, 47,50, 87, 98, 113, 117, 143, 149, 151, 152, 154, 156, 160, 165, 166, 167, 182, 210, 218,222, 229, 233, 235, 245, 246, 259, 264, 267, 269, 289
Humboldt, 87, 183, 195, 227, 302
Hume, 194
Hutcheson, Sr., 93
Huter, 243
Huxley, 115, 297

Ibsen, 79, 133, 149, 236, 308
Ignacas, Šv., 48, 51, 92
Inčiūra, 177, 260
Indų priežodis, 14, 31, 74, 237, 282, 292
Ingersoll, 191
Irving, 181
Ispanų priežodis, 56, 58, 106, 138, 171, 180, 182, 202
Italų priežodis, 59, 74, 84, 106, 147, 160, 175, 180, 183, 218, 226, 281
Izaokas Ninivietis, 108

Yaucourt, 106
Yla, 30
Young, 36, 71, 103, 126, 212, 215, 269, 303

Jablonskis, 40, 43
Jacobi, 245
Jagot, 182
Jahn, 308
Jay, 77
Jakas, 146
Jakštas, 13, 34, 41, 80, 102, 108, 111, 125, 150, 161
Jaloux, 238
Jamlico, 235
James, 79
Jankus, 78, 173, 181
Japonų priežodis, 109, 138, 260
Jasėnas, 85
Jaspers, 68, 134, 207, 239, 300
Jefferson, 31, 128, 134, 244, 254, 272
Jeronimas, Šv., 81, 217, 272
Jinarajadasa, 111
Johnson, 26, 39, 55, 89, 124, 177, 190
Jonas Auksaburnis, Šv., 16, 17, 20, 42, 65, 204, 220, 235, 248, 252, 259
Jonas Bosco, Šv., 55, 125, 198
Jonas nuo Kryžiaus, Šv., 239
Jonas Vianney, Šv., 30, 235
Jordan, 78
Joubert, 12, 30, 163, 284, 304
Jung, 220, 242
Junius, 96
Justinas, Šv., 264
Juvenalis, 83, 279

Kant, 35, 57, 64, 71, 81, 222, 250, 258
Kapff-Essenther, 130
Kapočius, F., 244
Karr, 35, 61
Kasianas, Šv., 42
Kasiodoras, 110
Katiliškis, 69
Keyserling, 181, 253, 292
Kėkštas, 167
Keliuotis, 161, 256
Keller, 32, 114, 246
Kellog, 12
Kelvin, 47
Kemėšis, 29
Ken, 167
Keppler, 10, 63, 64, 70, 10S, 109, 123, 144, 197
Ketteler, 242
Kierkegaard, 47, 62, 117, 163, 197, 225, 267, 269
King-Dse, 75
Klngsley, 42, 85, 195
Kinu priežodis, 39, 43, 52, 92, 96, 138, 181, 185, 245, 246, 258, 259, 263, 272, 288, 291
Kirša, 62, 136, 267, 299, 305
Klebe, 12
Kleist, 68, 155, 305
Klemensas XIV, 127
Kleneke, 98
Klinger, 307
Kleobulas, 131
Klopstock, 60, 189
Klug, 16, 107, 110, 131, 139, 286, 303
Knigge, 248
Koerner, 32, 37, 246
Kohl, 282
Kolping, 144, 154
Koltin, 224
Konfucijus, 13, 23, 52, 61, 81, 88, 113, 122, 186, 188, 206, 213, 213, 230, 235, 258, 273, 276, 293
Koranas, 61, 91 Kotzebue, 43, 46, 159, 172, 289, 296
Krempelhuber, 121, 296
Krasinski, 153, 181, 239
Kraus, 159
Krėvė, 45, 84, 130, 178, 271, 282, 285, 291, 299, 308
Kristina, 101, 231
Krupavičius, 135, 211
Kudirka, 58
Kuemmel, 50
Kueven, 209
Kung-Dse, 32, 97

La Bruyere, žiūr. Bruyere Lacordaire, 33, 35, 40, 54, 76, 117, 131, 143, 151, 182, 195, 230, 238, 247, 259, 260, 262, 265, 267, 301, 302
La Pontaine, žiūr. Fontaine Lagrange, 283
Lamarmora, 203
Lamartine, 38, 65, 68, 229
Lamennais, 50, 57, 193, 207, 275, 297, 306
Lander, 146
Langbehn, 154, 189, 246, 252
Laotse, 55, 154, 228
Laplace, 221
Larigaudie, 249
Larra, 67
La Rochefoucauld, žiūr. Rochefoucauld Lavater, 59, 100
Lazdynų Pelėda, 153, 154
Lebon, 255
Le Fort, žiūr. Fort Lehman, 219
Lehmkuhl, 186
Leibniz, 9, 101
Leighton, 187
Leixner, 29, 193, 218, 290
Lenkų priežodis, 58, 162, 164
Lenoir, 101
Leon, 293
Leonard, 244
Leonardo da Vinci, 51, 202, 261
Leonas XIII, 39, 42, 125, 128, 162, 242, 280, 287
Leopardi, 101, 131, 161, 277, 305
L’Ermite, 178
Lermontov, 159
Lesczinski, 232
Leseur, 79, 106, 147, 239, 264, 266
Lessing, 127, 140, 217
Leszcinska, 285
Levald, 233
Lewis ??
Lichtenberg 116, 199
Lietuvių priežodis, 32, 74, 100, 125, 188, 204, 233, 264, 280, 288
Limayrac, 158
Lincoln, 116, 159, 178, 194, 260, 287
Lindauer, 195
Lindhardt, 263
Linguet, 20
Linné, 47
Lippert, 205
Liszt, 27
Liudvikas, XVI, 111
Livijus, 24, 43, 89
Locke, 142, 251
Logau, 61, 64, 186, 227
Lomanas, 257
Lombardi, 49, 307
Longfellow, 83, 199
Lorain, 98
Lorimer, 209
Lotynų priežodis, 32, 77, 106, 112, 114, 205, 281
Lowell, 172, 267
Lubbock, 8, 88, 140, 195, 222, 253
Ludder, 86
Lūšys, 21
Luther, 160
Lytton, 91

Macaulay, 27, 134, 213, 238
MacArthur, 262
MacCarthy, 187
Macdonald, 163
Maceina, 9, 10, 26, 28, 34, 48, 61, 66, 69, 110, 119, 156, 164, 166, 172, 186, 191, 196, 198, 229, 230, 241, 271, 273, 283, 303, 305
Machado, 185
Maddini, 30
Madi, 139
Maedler, 49
Maefield, 142
Maeterlinck, 141, 153, 156, 204
Mahabharata, 234
Mahlmann, 262
Maintenon, 52, 110
Maistre, 104, 171, 228
Makensen, 178
Maksimilionas (Meksikos), 224
Maldeikis, 19
Malot, 130
Mann, 89
Mangagacca, 262
Mantegazza, 16, 150, 156, 175, 179, 229
Manzoni, 49, 81, 209
Maranon, 281
Marčiai, 59
Marconi, 105, 169
Marden 15, 33, 40, 42, 45, 60, 61, 63, 65, 85, 92, 129, 132, 141, 199, 200, 226, 232, 259, 273, 275, 300, 304
Maritain, 104, 252, 257, 264
Markaitis, 32, 225, 292, 293
Markus Aurelijus, 43, 110, 113, 127, 232, 240, 298
Marquis, 211
Martial, 219
Mason, 120, 202
Massey, 122
Massilon, 15, 56, 221
Matastasio, 259
Matteotti, 271
Matulaitis-Matulevičius, 14, 28, 188 237
Mauriac, 8, 105, 109, 155, 306
Maurice, 23, 111, 183
Maurois, 10, 233
Maxwell, 297
Mazalaitë, 20, 48, 166, 177, 178, 247 302
Mažzini, 29, 34, 47, 134, 135, 275, 308
Meader, 133
Menandras, 295
Mendelssohn, 201
Mërë, 156
Meredith, 36, 109
Mereškovski, 67, 169, 250
Merton, 44, 117, 163, 198, 209, 219, 278, 294
Michailovskii, 34
Michelet, 174
Mickevičius, 32, 75, 87, 248
Milašius, 103, 295
Mill, 287
Milton, 48, 81, 116, 132, 175
Milžinas, 140
Minskis, 230
Mirabeau, 160, 194
Mirski, 46
Mitre, 32
Mykolas Angelas, 148, 161, 162
Mykolaitis - Putinas, 135, 157, 239
Moeser, 95
Mohr, 62, 167, 182, 233
Moliere, 53, 247, 305, 308
Molina, 279
Moltke, 29, 47, 57, 232, 257
Monika, šv. 166
Monsabrė, 302
Montaigne, 18, 96, 115, 165, 168, 231, 298
Montego, 44
Montesquieu, 22, 66, 89, 130, 194, 199, 221, 239, 249, 258,
Montgomery, 117
Montgu, 146
Montier, 18
Morawski, 107
More, H., 96
More, T., 34, 38, 119, 163, 189
Moray, 146
Morris, 194
Mozart, 49, 164
Muckermann, 48
Mueller, 69, 122
Mureto, 16, 17
Murphy, 64, 140
Murr, 173
Murray, 114
Murri, 18
Musset, 38
McArthur, D., 270
McArthur, Gen., 223
McIntosh, 234
McNabb, 56

Napoleonas, 45, 54, 66, 67, 127, 128, 171, 179, 199, 224, 256, 280, 304
Nasmyth, 195
Neal, 73
Necker, 77
Neera, 84
Nehru, 249
Nevro, 234
Newman, 63, 87, 121, 144, 192, 229, 270
Newton, 194, 253
Niebuhr, 44
Nietzsche, 14, 50, 63, 95, 141, 193, 272
Noerdlingen, 51
Noetzel, 33, 57, 83, 91, 134, 162, 164, 169, 181, 210, 217, 236, 264, 282
Normand, 47
Nouet, 78
Nouy, 52, 170, 220
Novalis, 36, 82, 162, 296, 307

O’Connel, 75
O’Conor, 39
Oelberman, 172
Oer, 75
Olandų priežodis, 31
O’Malley, 220
Orintaitė, 261
Osgood, 39
Osiris, 16, 17, 115, 205
Ossoli, 114
Ottonas, II, 96
Otway, 174
Overbury, 216
Ovidijus, 272
Owen, 187
Ozanam, 13, 44, 128, 179, 304
Ožeškienė, 79, 80, 188

Pacoli, 164
Padolskis, 251
Paine, 36, 134
Payot, 88
Pakštas, 136, 137, 179, 206, 256
Palau, 49, 75, 118, 153, 195, 230
Paltarokas, 40, 41, 42, 48, 54, 90, 149, 150, 168, 176, 200, 201, 205, 230, 231, 242, 268, 280, 301
Panin, 218
Pananti, 20, 60
Papini, 40, 51, 68, 120, 129, 153, 157, 174, 176, 186, 211, 214, 252, 265, 274, 304, 305
Paplauskas, 178
Paqueron, 38, 283
Parker, 32, 72, 249
Pascal, 49, 69, 70, 78, 79, 100, 101, 117, 120, 147, 154, 184, 206, 216, 259, 264, 266, 300, 303
Paschalis, Šv., 246
Pasteur, 41
Patoefi, 203
Pauchet, 132
Paul, 13, 15, 25, 27, 64, 86, 97, 101, 110, 111, 190, 235, 246, 260, 284, 299
Paz, 284
Pečkauskaitė, 11, 12, 40, 72, 73, 74, 82, 84, 85, 99, 104, 141, 152, 172, 173, 188, 208, 222, 227, 234, 251, 260, 270, 274, 286, 308
Pellico, 279
Penn, 177, 224, 249, 285
Pereda, 203
Periklis, 127, 263
Perreyre, 158, 237
Perretti, 283
Persų priežodis, 80, 138
Perthes, 227, 288
Pesch, 28, 41, 93, 246
Pestalozzi, 119, 154
Peters, 225
Petit-Senn, 59, 179
Petkevičaitė-Bitė, 108, 229
Petrarca, 57, 153, 208, 271, 284, 292
Phaedrus, 169
Phelps, 145
Pierremont, 115
Pijus X, 51, 241
Pijus XI, 135, 279
Pijus XII 14, 114, 115, 133, 241
Pilypas II, 279
Pinckhard, 133
Pindaras, 302
Pirožnikov, 95, 131, 151, 205
Pitagoras. 41, 54, 61, 89, 133, 138, 173, 174, 204, 230, 239, 247, 259
Pitt, 271
Planck 224
Platonas, 69, 81, 84, 90, 93, 165, 169, 199, 221, 224, 228, 298
Plautus, 263
Plėsis, 251
Plinijus, 75, 115
Plus, 37, 82, 148, 252
Plutarchas, 43, 59, 159, 165, 167, 202, 222, 248, 253, 271, 296
Poe, 289
Polack, 191, 228
Poncheville, 114, 190
Pope, 112, 226
Porter, 26
Portugalų priežodis, 200
Pranciškus Asyžietis, Šv., 141, 186, 291
Pranciškus Ksaveras, Šv., 91
Pranciškus Salezietis, Šv., 11, 36, 49, 50, 53, 61, 63, 73, 99, 102, 103, 107, 116, 145, 191, 192, 201, 192, 201, 240, 244, 247, 249, 254, 258, 274, 276, 278, 294
Prancūzų priežodis, 47, 58, 84, 92,    112, 183, 201, 202, 212, 215, 219, 266
Pratt, 209 Pressense, 25
Prestwich, 100
Purickis, 242
Puškin, 201
Putvys, 58, 137, 174, 245, 256

Quarles, 57, 126
Quartes, 159
Queuille, 52
Quilon, 90
Quintilianus, 54, 205

Rabier, 89
Rable, 169
Racine, 52
Radvila, 19
Raleigh, 197
Ramonas, 255
Randolph, 91
Regismanset, 217
Reinicke, 95
Reinke, 70
Reinys, 102, 128
Renan, 31, 182
Renard, 195
Reskin, 40, 73, 92, 264
Ricard, 289
Richter, 234
Rickenbacker, 90, 254
Riecobini, 151
Rilke, 290
Riminaldo, 127
Rivarol, 147, 281
Robespierre, 59
Rocca, 276
Rochefoucauld, ,7 9, 19, 24, 70, 93,    97, 100, 155, 187, 202, 205, 216, 240, 271, 281
Rochester, 150
Rod, 151
Rodin, 161
Roemeris, 184
Roepke, 117, 241
Rogers, 299
Roland, M. 189,
Rolland, R., 276
Rolin, 206
Rollenhagen, 294
Romagnosi, 7
Roosevelt, F. D., 132
Roosevelt, T., 93
Roqueplan, 175
Roschelbruen, 173
Rosegger, 246
Rosenbeck, 126
Rotrov, 20
Rousseau, 9, 29, 33, 48, 53, 67, 74, 85, 103, 115, 116, 127, 167, 184, 193, 223, 223, 224, 229, 231, 236, 243, 250
Roux, 202, 218, 290
Rudigier, 118
Rueckert, 33, 46, 75, 91, 153, 199,    293
Rumbold, 93
Ruskin, 71. 98, 161, 206, 208, 264, 291
Rusų priežodis, 89, 260, 289

Saadi, 22, 92, 244
Sailer, 8, 77, 91, 108, 139, 178, 200,    246, 273
Saint-Amand, 207
Saint-Exupery, 47
Saliamonas, 93, 158, 18 8
Salonas, 288
Salustijus, 70, 130
Sanchez Aizcorbe, 139
Sand, 174
San Martin, 189
Saphir, 307
Sapho, 85
Saussure, 44
Savanarola, 134
Savickis, 129
Savigny, 292
Schaaf, 27
Scheeben, 119
Scheffel, 303
Scheffer, 108
Scherr, 221
Schilgen, 95
Schiller, 41, 43, 50, 57, 71, 74, 76, 79, 80, 84, 93, 104, 121, 123, 147, 171, 181, 192, 212, 237, 246, 286, 288, 297, 302 Schlegel, 90, 162
Schleiermacher, 220, 283
Schneider, 151
Schopenhauer, 34, 127, 130, 131, 139,    140, 159, 166, 189, 223, 266, 279, 292
Schueler, 155
Schwedenborg, 38
Schweitzer, 62, 190
Scott, Th., 194
Scott, W., 58
Seeker, 58, 193
Seegar, 164
Seeman, 75, 235, 283, 286
Segur, 23, 38, 157, 210
Seidel, 305
Seneca, 11, 18, 28, 32, 33, 53, 54, 56, 73, 79, 83, 94, 96, 127, 135, 150, 165, 181 182, 185, 192, 194, 212, 214, 220, 226, 248, 275, 279
Senn, 176
Sertillanges, 62, 107, 11, 149
Servantes, 176, 215
Settembrini, 115, 230
Seume, 41, 86, 300
Shakespeare, 33, 40, 42, 54, 64, 71, 72, 96, 98, 100, 103, 124, 126, 140,    155, 170, 172, 174, 176, 187, 238, 249, 286, 292, 300, 303
Shaw, 176, 185, 208, 297
Sheen, 17, 64, 88, 94, 148, 149, 154, 155, 157, 192, 196, 217, 238, 242, 270, 281, 292, 299, 305, 307
Shelley, 211
Shenstone, 160, 279
Shephard, 106
Sherlock, 77
Sienkiewicz, 48
Sierakauskas, 262
Siguri, 98
Sigurni, 271
Silesius, 145, 231
Silone, 236
Silva, 237
Silvius, 63
Simmons, 170, 209, 239, 240
Simms, 132
Simonidas, 307
Sinclair, 73
Syrus, 44, 58, 59, 155, 171, 226, 227, 269, 295
Sylavan, 251
Sylva, 201
Sylvan, 38
Sylvain, 195
Skotų priežodis, 29, 209
Smetona, 41, 162
Smiles, 35, 45, 65, 109, 124, 168, 177, 204, 216, 254, 255, 274, 293, 295
Smith, 25
Smolletti, 208
Sofoklis, 42, 111, 156, 163, 181
Sokratas, 25, 53, 214, 220, 265,
Solovjov, 28, 277, 279
Sonnenschein, 38, 144
South, 187
Spalding, 21
Spalis, 26
Spinoza, 138
Spirago, 244, 284
Spurgeon, 23, 106
Stael, 7, 142
Stahl, 245
Stanley, 228
Starkey, 170
Staugaitis, 45, 227, 302
Stein, 63 Steiner, 85
Stelzhammer, 17
Stevenson, 38
Stifter, 24, 36, 51, 132, 153, 196, 247 279
Stolberg, 11, 135, 245
Stolz, 62, 122, 222
Stonis, 290
Story, 133
Strausz, 56
Strindberg, 26, 209, 225
Striupas, 31, 78, 124, 265, 276, 288, 303, 308
Suhard, 68, 75, 120, 121, 124, 219, 236
Sušinskas, 58, 87
Sužiedėlis, 124
Swetchine, 106
Swift, 80, 206

Šalkauskis, 83, 87, 88, 98, 105, 122, 123, 160, 189, 199, 212, 216, 222, 241, 242, 249, 254, 255, 256, 275, 298
Šelgunov, 98
Šerkšnas, 36
Švaistas, 51

Tacitas, 92
Taft 82
Tagore, 21, 49, 61, 120, 158, 165, 173, 241, 243, 285, 288, 290
Taine, 222, 289 Taylor, 92, 108
Talmudas, 8, 10, 18, 92, 138, 168, 169, 187, 206
Tamil, 232
Tarchetti, 14, 56, 64, 152, 192
Templer, 33, 75
Tennyson, 296
Teognis, 214
Teresė, Šv., 95, 273
Teresėlė, Šv., 107, 143, 163, 237, 276
Tertulionas, 231
Teutates, 26
Thales, 207, 274
Theophrastus, 127
Thiers, 147, 222, 268
Thinbon, 123
Tholuck, 234
Thompson, 38, 118, 170
Thone, 269
Thoreau, 293
Tieck, 72
Tiedge, 240
Tillier, 174
Tillotson, 11
Tocquille, 133
Tolstoj, 8, 18, 28, 33, 39, 41, 49, 50, 53, 57 74, 155, 177, 220, 236, 245, 264, 265, 267, 285
Tomas Akvinietis, Šv., 151
Tomas Kempietis, 151, 198, 210, 215, 230, 236, 246,
Tommaseo, 74, 109, 164, 176, 188 289
Toth, 16, 17, 24, 29, 48, 50, 52, 55, 58, 59,165, 197, 203, 214, 220, 224, 271
Tournier, 75
Troplong, 105
Tully, 58
Tumienė, 20, 278
Tupper, 60, 122
Turgenev, 155
Turkų priežodis, 215, 283
Tusser, 127
Twain, 78, 89

Ullathorne, 274
Ullman, 304
Unamuno, 39, 115, 226, 268, 308

Vaičaitis, 261
Vaičiulaitis, 262
Vaičiūnas, 113, 180, 294, 295
Vaičiūniene, 102
Vaitkus, 214
Vaižgantas, 10, 18, 30, 32, 40, 62, 76, 98, 116, 136, 147, 162, 246, 255, 260, 261, 282, 300
Vanderem, 147
Vanderfelde, 124
Van Dyke, 167
Varela, 211
Varsi, 139
Vauvenargues, 89, 103, 163, 293
Vedos, 16
Veillot, 164
Vengrų priežodis, 304
Venning, 22
Verdier, 191
Verier, 257
Verkade, 27,28
Verlaine, 141, 185
Vernage, 215
Vienney, 217, 235
Vienažindys, 37
Vierdordt, 245
Vigil, 104
Vigny, 71, 305
Vildžiūnas, 97
Vindenbruch, 262
Vives, 90
Vydūnas, 19, 62, 82, 99, 123, 137, 137, 151, 165, 173, 177, 227, 255, 284, 307, 308
Vokiečių priežodis, 15, 22, 38, 39, 43, 73, 92, 100, 105, 116, 145, 171, 179, 197, 200, 232, 233, 248, 254, 291, 307
Voltaire, 7, 49, 56, 59, 78, 116, 170, 184, 201, 226, 237, 243, 277, 249, 295, 301
Vuillermet, 59, 286

Wagner, 57
Wallase, 178
Walter, 269
Walton, 43, 106, 232
Washington, 56, 206, 256
Weber, 8, 42, 73, 115, 121, 141, 162, 173, 204, 227, 228, 291
Webster 7, 66, 134, 210
Weil, 37
Weiss, 190
Weisz, 268, 284
Wells, 276
Werfel, 119, 148, 276
Wesley, 29
West, 31
Westphal, 121
Whateley, 127
White, 112, 144
Wibbelt, 9, 150, 265
Wieland, 306
Wiggin, 122, 179
Wilde, 3 1,94, 142
Williams, 277
Wilson, 135, 211
Witherspoon, 99
Woehrmueller, 36, 118, 227
Wrigley, Jr., 291
Wust, 143

Zarathustra, 174, 296
Zimmermann, 197, 293
Zschokke, 263
Zweig, 133

Žiūraitis, 18, 38, 142, 143, 226
|Žydų priežodis, 32, 65, 138, 142, 185, 225, 281, 289

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Grožines literatūros veikalai

VARPAI SKAMBA. Stasiaus Būdavo romanas iš spaudos draudimo laikų. 180 psl. Viršelio aplankas dail. P. Pu-zino.    Kaina $2.50

ŽEMĖ. Naujosios lietuvių poezijos antologija. Dalyvauja: J. Kėkštas, K. Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, V. Mačernis ir H. Nagys. Redagavo K. Bradūnas. Įžangos žodi parašė J. Girnius. Aplankas K. Janulio. 193 psl. Išparduota

KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Elenos Tumienės poezijos rinkinys. Aplankas ir skyrių vinietės dail. Ados Korsakaitės.    Kaina $2.50

DAŽYTAS VUALIS. S. Maugham romanas. Vertė Stepas Zobarskas. Viršelio aplankas dail. P. Lapės. Kaina $3.00

ANYKŠČIŲ ŠILELIS (The Forest of Anykščiai) A. Baranausko poema lietuvių ir anglų kalbomis. Angliškai išvertė Nadas Rastenis. Iliustruota dail. J. Kuzminsko piešiniais. Didelio formato.    Kaina $2.00

KRYŽIAI (Crosses). Vinco Ramono romanas angliškai. Vertė Milton Stark. S. Makarevičiaus aplanko piešinys ir iliustracijos.    Kaina $4.00

VAKARINĖ DAINA (The Evening Song). Vytauto F. Beliajaus verstas ir redaguotas lietuvių pasakų ir legendų rinkinys. Iliustruota.    Kaina $3.00

Kiti leidiniai

LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS. Prof. Mykolo Biržiškos, Lietuvos Nepriklausomybės akto signantaro, atsiminimai, istoriai duomenys bei mąstymai Lietuvos ir lietuviškos kultūros klausimais. 2 tomai. I tomas išparduotas  II tomas — Kaina $3.00

KOVOSE DĖL LIETUVOS. Generolo Stasio Raštikio, buv. Lietuvos kariuomenės vado, atsiminimai. Gausiai iliustruoti istoriškomis ir asmeninėmis nuotraukomis. Du tomai.    I — išparduotas. Il-ro tomo kaina $7.00

AMERIKOS LIETUVIŲ VARDYNAS. Biografinės žinios apie žymesniuosius Amerikos lietuvius. Su prof. Kazio Pakšto žodžiu.    Kaina $7.00

LIETUVA AMŽIŲ BĖGYJE (Lithuania Through the Ages). Gausiai iliustruota Lietuvos istorija. Parašė dr. A. Šapoka.    Kaina $3.50

SMULKIOJI TAUTOSAKA. Patarlės, priežodžiai ir posakiai. Lietuvių ir kitų tautų liaudies išmintis. Paruošė J. Mingirdas. (LD leidykloje gaunama). Kaina $3.50

RINKTINĖS MINTYS. Parengė Juozas Prunskis. Žymiųjų pasaulio žmonių pasisakymai įvairiausiomis temomis.  Kaina $4.00

Platintojams ir imantiems didesnį egz. skaičių daroma nuolaida. Užsisakantiems vieną egz. ar daugiau siuntimo išlaidas apmoka leidėjas.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYKLA
9204 South Broadway, Los Angeles 3, California