Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Valstybės - bažnyčios atskirumas ar besiplečiančios kovos laukas?

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiaurės Amerika susideda iš Kanados. JAV ir Meksikos. Kanados konstitucija garan­tuoja sąžines ir religijos laisvę, tos garantijos valdžios įsta­tymais gali būti apkarpytos ar net panaikintos. Istorijos tek­inėje Meksikoje valstybės ir bažnyčios santykiai buvo labai įtempti ir buvo priėję iki to, kad bažnyčių nuosavybės buvo atimtos ir suvalstybintos, buvo uždaryti vienuolynai, ku nigams buvo ne tik neleidžiama dalyvauti politiniamę gy-venime, bet nė viešai pasiro­dyti su kunigiškais drabužiais ir t.t. JAV konstitucija garantuoja tikėjimo laisvę, suteiktą Tvėrėjo ir pabrėžia valstybės ir bažnyčios atskirumą. Prie tokios tvarkos daug kas yra pripratę ir su ja susigyvenę, bet padėtis nėra statiška. Is­torija ritasi religijų ir bažnyčių nenaudai.

Popiežius Benediktas XVI, neseniai susitikęs su viena grupe JAV vyskupų, jiems kalbėjo apie tikėjimo ir kultūros santykį, apie šioje srityje atsi­randančius nesklandumus, apie tradicinių vertybių nyki­mą viešajame gyvenime ir apie šio reiškinio metamus iššūkius bažnytinei visuomenei, praneša Vatikano radijas. "Šian­dien Amerikoje matome, kaip pasaulėvaizdį, per laiką susi­formavusį iš tikėjimo, o taip pat įsipareigojimo moralinėms vertybėms, griauna naujos galingos, kultūrinės srovės, kurios ne tik atmeta judėjiškos ir krikščioniškos tradici­jos. skelbimą, moralinių verty­bių branduolį, bet vra priešiškos ir krikščionybei", toliau kalbėjo popiežius. Jis teigė, kad katalikų tradicija nesiva­dovauja aklu tikėjimu, bet remdamasi racionaliu požiū­riu į žmogų, jį ragina kurti tei­singą visuomenę, kurioje kiekvienas galėtu laimingai ir saugiai gyventi. "Bažnyčios ir valstybės atskirumas negali būti suvokiamas nei kaip draudimas Bažnyčiai pasisakyti visuomenės gyvenimo klausi­mais, nei kaip valstybės nesi­skaitymas su tikinčiųjų išpažįstamomis vertybėmis ir jų troškimu kurti savo visuome­nės ateitį", aiškino Benediktas XVI. "Reikia, kad visa Jungtiniu Valstijų katalikų visuo­menė suvoktų, kokie pavojai šiandien gresia Bažnyčios vyk­domam viešajam liudijimui, jog yra labai rimta grėsmė, kad radikalaus sekuliariznio srovės tęs bandymus suvaržyti ir vieną amerikiečiams bran­giausių laisvių - religijos laisvę", dėstė popiežius JAV vys­kupams.

JAVžiniasklaidoje vis ma­tome atvejų, kur dedamos aršios pastangos ne tik išlaikyti valstybės - bažnyčios atskiru­mą, bet užgožti bet kokias vie­šas užuominas apie religiją ir tikėjimą. Jų čia neišvardinsiu, bet noriu plačiau aprašyti tik vieną atvejį. Viskas prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo, 1954 m. Montana valstijoje, Norėdami pagerbti Dešimto­sios kalnų divizijos pasieki­mus minėtame kare, 1954 me­tais Kolumbo vyčiai pastatė statulą. Statula, vaizduojanti Kristų, buvo pastatyta valdžiai priklausančiame miške, ku­riame buvo įrengtas slidinėto- jų kurortas. Dabar, po 68 me­tų, "Laisvė nuo religijos fun­dacija" ("Freedom from Religion Foundation") nutarė, kad ši statula nusižengia vals­tybės - religijos atskirumo principui ir turi būti pašalinta.

Truputį istorijos. 1943 m. buvo atkurta Dešimtoji kalnų divizija, kurią sudarė slidinė- tojai, vėliau užsitarnavę pripa­žinimą kariniuose veiksmuo­se Italijos Alpėse. Po karo grįžę veteranai Whitefish kalnuose Montana valstijoje įkūrė slidinėjimo kurortą. Buvo panorėta pastatyti kokį nors paminklą tos divizijos žygdar­biams pagerbti. Buvo pasiūlyta Kristaus statula, nes daug panašių statulų veteranai buvo matę Alpių kalnuose. Grupė Kolumbo vyčių, kurie taip pat buvo veteranai, 1953 m. gavo specialų leidimą iš valdžios, kad galėtų pastatyti šventovę ar koplytėlę netoli aukščiausio slidinėjimo tako. Po metų ant šešių pėdu pako- pos buvo atidengta šešių pėdų vieno colio aukščio Kristaus, statula.

Dabartinės pastangos nuversti Kristaus statulą gali atsidurti teisme. Kolumbo vy­čius palaikantis advokatas aiš­kina, kad vyčių nuomojamas žemės sklypelis yra privatus ir kad statula išreiškia privačią, o ne vieša, žodžio laisvę.

Montana valstijos istori­nio paveldo biuras sutiko su Kolumbo vyčių teigimu, kad statula nėra tikinčiuosius trau­kianti vieta, kaip kad yra Liurdas ar Fatima. Prie statulos niekas nesimeldžia, bet ją matydami praeiviai turi progą pagalvoti apie jos istorinę prasmę ir slidinėtojų - kareivių žygdarbius. Sureaguodama į žiniasklaidos pranešimus, JAV Girių tarnybai visuomenė - pasiuntė apie 95.000 laiškų ir per40,000 atsiliepimųFacebook formate. Didelė daugu­ma remia statulos palikimą ten, kur ji dabar yra. Slidinė­jimo kurorto grupės preziden­tas Dan Graves tiesiog stebisi tokiu aršumu, pastebėdamas, kad dėl statulos niekada nėra girdėjęs jokių nusiskundimų. Jo pastangomis neseniai prie statulos buvo iškabinta lenta, kurioje aprašoma jos istorija ir prasmė. "Atrodo, kad jie bando iš mūsų atimti ne tik istorinę vertybę, bet net ban­do mums sakyti, kaip gyventi ir kokiomis vertybėmis_vadovautis su pasipiktinimu dėstė minėtas prezidentas. Vie­name susirinkime ten dalyva­vęs JAV Atstovų rūmų narys Dennv Rehberg iškėlė mintį tą žemės gabalėli išmainyti į kitą tokio pat didumo žemės lopynėlj, priklausantį slidinė­jimo kurortui.

Teismu vaidmuo tokiais atvejais nėra palankus religi­joms. Pernai JAV Aukščiau­sias teismas atsisakė peržiūrė­ti žemesnio teismo sprendimą, Utah valstijoje prie kelio pastatyti kryžiai prisiminti žuvusiems kelių policininkams yra prieš Konstituciją.

Kitame teisme buvo rasta, kad didelis kryžius, pastatytas ant valdiškos žemės j šiaurę nuo San Diego miesto irgi nusikalsta Konstitucijai.Šis kryžius buvo pastatytas veteranams pagerbti. Su sprendimu nesutikęs vienas teisėjas priminė, kad kryžiai yra dažni simboliai pagerbiant mirusius kareivius. 114 JAV Pilietinio karo paminklų turi kryžių. Tautinės kapinės Arlington prie JAV sostinės turi tris kryžių paminklus. Gettvsburg kapinėse yra du tokie pamink­lai, įvairūs kariuomenės vie­netai turi kryžių medalius.Ne per seniai juokais buvo sakoma, kad įsismaginusių ateistu pastangomis iš karinių kapiniu bus pašalinti visi kry­žiai, kad iš JAV dolerių bus ištrintas "In God We Trust" įrašas, kad iš kariuomenės ir JAV Kongresų rūmų bus išva­ryti kapelionai. Kaip matome, tie juokai nebėra juokai, bet plintančios pastangos pakeisti Amerika iki jos neatpažinimo.

Tėviškės Žiburiai 2012 06 22 Nr. 7

Design by Joomla