Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

 prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

 prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

 prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

 prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

 prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

 prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

 prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

 prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

 prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

 prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

 prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

 prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

 prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

 prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

 prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

 prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

 prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

 prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

 prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

 prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

 prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

 prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

 prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

 prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

    Teologas, filosofas kun. prof. Czeslavv S. Bartnik

(buv.Liublino universiteto profesorius)

                                 

Vakarų pasaulyje ryškiai reiškiasi gąsdinanti antireliginė sekvencija: humanizmas, švietimo epocha, Prancūzų revoliucija, Rusijos revoliucija ir dabartinė liberalioji postmodernistinė revoliucija, naikinanti jau beveik viską. Reikia pabrėžti, jog šios revoliucijos smaigalys nukreiptas prieš krikščionybę ir ypač prieš katalikus. Todėl vis labiau plečiasi jų eliminavimas iš viešojo, visuomeninio, socialinio, politinio, kultūrinio, meno ir apskritai iš valstybės bei tautos gyvenimo.

Politinis eliminavimas

Šiandien labiausiai į akis krinta Bažnyčios ir katalikų eliminavimas iš politinio gyvenimo, ir kas yra stebėtinai keista, kad didžioji katalikų, pasauliečių ir dvasininkų, dalis laiko tai normaliu ir teisingu dalyku. Katalikų atmetimą šiandien legitimuoja sekuliarizacijos idėja ir praktika, arba „Dievo išmetimas iš pasaulio" (saecularis - pasaulietiškas, priklausantis šiam pasauliui be sąsajos su Dievu).

Ši sekuliarizacija dar ne visur vienodai paskelbta, tačiau visuotinai ji turi tris sferas:

Plačiausioje sferoje tai yra Dievo ir religinės, arba visos žmonijos, etikos neigimas.

Antroji sfera - tai religijos ir dorovės privatizavimas, išmetant jas iš viešojo, valstybės ir pasaulio forumo.

Sekuliarizacija siauriausioje sferoje - tai religijos ir dorovės atskyrimas nuo politikos, jų išmetimas iš politinės veiklos, paliekant joms galimybę reikštis kitose srityse(prof. Zdzisiavv Krasnodębski).

Tas katalikų ir Katalikų Bažnyčios įvairių rūšių eliminavimas pirmiausia vykdomos Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir JAV. Čia taip pat atmetama katalikiška Dievo, žmogaus, visuomenės, šeimos, tautos ir Dekalogo koncepcija. Dorovės srityje įteisinami pansexualizmas, abortai, eksperimentai su embrionais, in vitro, persileidimo priemonės, eutanazija, tautų ir valstybių populiacinių limitų nustatymas, šeimos institucijos atmetimas, homoseksualų susitarimai, dvasinio auklėjimo neigimas ir daug kitų dalykų, o apskritai tai yra nuodėmės neigimas: nuodėmės nėra, yra tik teisiniai nusižengimai visuomenėje. Žmogus be Dievo turi turėti absoliučią laisvę. Kai 1992 m. sakiau savo primicinį pamokslą, kurį girdėjo Vokietijos katalikai ir kuriame kalbėjau, kad Bažnyčia, dvasininkai ir pasauliečiai katalikai privalo įsijungti į naujos lenkų valstybės kūrimą, tai svečiai buvo labai sujaudinti ir sakė, kad jų šalyje tokia kalba būtų neįmanoma. Ir iš tikrųjų, kai kard. Jozefas Ratcingeris (Joseph Ratzinger) 2005 m. buvo išrinktas popiežiumi, vienas Vokietijos žurnalas pasamdė šešis žurnalistus, kad ieškotų dėmių jo biografijoje.

Amerikoje katalikai palaipsniui tampa antros kategorijos piliečiais. Pirmiausia jie nepriimami į aukštas postus ir pareigas, o jeigu kam pavyksta, yra labai sekamas, kontroliuojamas ir liberalų, socialistų, protestantų bei žydų masonų kritikuojamas. Bendrą šių jėgų nuostatą gerai atspindi užrašas ant aukščiausios Džordžijos valstijos Elberto kalvos, 1980 m. suredaguotas masonų stiliumi kaip 10 „įsakymų" žmonijai: „1. Išlaikykite mažesnę nei 500 mln. populiaciją, atsižvelgdami į gamtos pusiausvyrą. 2. Išmintingai vadovaukite reprodukcijai, stiprindami naudingumą ir diferianciaciją. (...) 10. Nebūkite Žemės vėžys - palikite vietos gamtai" (A. Pilote, „Michael" nr. 62, 2011).

O Australijoje nuo 1992 m. Žaliųjų partija aiškiai stengiasi pašalinti iš valstybės religiją, Bažnyčias ir Dekalogą, o jų vietoje įvesti gamtos kultą. Kaip tik tokia ir yra pasaulio ekologų idėja.

Ispanijoje, kurioje pastaraisiais metais katalikų skaičius nuo 90 sumažėjo iki 73 procentų, prieš katalikybę kuriasi homoseksualų, feminisčių, masonų, socialdemokratų, žaliųjų ir dabartinės valdžios sąjunga. Valstybė ir politika priklauso tik nekatalikams, arba viešiems ateistams, valdžioje yra tik vienas katalikas, ir tas pats nepraktikuojantis. Tai mums kai ką primena.

Panašūs reiškiniai prasideda ir kitose krikščioniškosiose šalyse. Įdomu, kad ir mūsų laikams puikiai tinka garsaus hinduistų moralisto Mahatmo Gandžio (mirė 1948 m.) duota anglų ir indų visuomenių charakteristika, kurioje jis išvardijo 7 svarbiausias tų visuomenių nuodėmes:

1.  Turtas be darbo.

2.   Malonumai be sąžinės.

3.  Žinios be charakterio.

4.  Verslas be dorovės.

5.   Mokslas be žmonijos.

6.   Religija be pasiaukojimo.

7.   Politika be principų.

Tačiau dabar yra dar blogiau.

O kaip yra Lenkijoje?

Lenkų katalikai, dabar jau paniekinamai vadinami „katolais" pagal žodį „kibolai", kuriuo yra vadinami piktavaliai futbolo sirgaliai, buvo eliminuoti iš naujosios lenkų valstybės kūrimo dar prie Apvaliojo Stalo, tik tai ilgai buvo laikoma paslaptyje ir vykdoma palengva ir atsargiai, kad nebūtų išgąsdinti „idiotai". Šie Lenkijos užkariautojai labai baiminasi, kad lenkiškumas ir katalikybė staiga neatgytų politikoje PiS (Prawo i Sprawiedliwość) -  Teise ir Teisingumas schemoje, todėl PO ( Platforma Obywatelska - Pilietine Platforma, SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej) - Lenkijos demokratinė kairioji sąjunga, PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe ) - Lenkijos valstiečių partija ir įvairūs ateistai ėmė smarkiai susitelkę bendradarbiauti. Mūsų požiūriu, čia tinka Šventojo Rašto žodžiai: „Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugėn prieš Viešpatį ir Jo Mesiją. Taip, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis" (Apd 4, 26). Štai keli vienokio ar kitokio lenkų katalikų eliminavimo iš politinio ir valstybinio gyvenimo pavyzdžiai. Jau keleri metai įvairūs politikai skelbia, kad prie Lenkijos laisvės atgavimo prisidėjo visi: Lenkijos komunistų partijos reformatoriai, patys komunistai, Michailas Gorbačiovas, Lenkijos žydai, darbininkai..., tačiau tik ne katalikai ir ne Katalikų Bažnyčia; tiesa, šiek tiek dar Jonas Paulius II, bet Lenkijos Bažnyčios. Tai begėdiškas spjūvis katalikams į veidą.

Vis dažniau įvairios žiniasklaidos priemonės tikrus katalikus, kurie laikosi Evangelijos etikos, vadina „tamsiais ir atsilikusiais", „netinkamais dabartinei Lenkijai piliečiais". Apskritai, jei kas viešai prisipažįsta esąs katalikas ir priklausąs opozicijai, tas dažnai neprileidžiamas prie aukštesnių postų, negauna apdovanojimų, negali pasisakyti oficialioje žiniasklaidoje, kartais net išmetamas iš darbo arba grasinama išmesti. Ir dažnai tai panaudojama prieš Bažnyčią. Teisingai rašo arkiv. St. Gądecki, kad „mūsų prezidentūroje nėra jokios religijos ir Bažnyčios". Be to, kai kurie PO ir SLD nariai prieš rinkimus nesusilaiko nepagrasinę katalikams, kad laimėję rinkimus juos kaip reikiant prispausią. Prezidentas taip pat yra pasmerkęs vyskupus už patriotinius pamokslus, taip pat darė spaudimą, kad būtų renkami liberalūs vyskupai. Žinome, kad blogos nominacijos labai susilpnina visuomenę. Tačiau kol kas visi apsimeta labai tolerantiškais mūsų atžvilgiu, o beveik visi privačiai apsimeta esą dideli katalikai. Net Bažnyčiai priešiška SLD partija tyčiojasi iš mūsų, kad gaus didelę „idiotų" katalikų paramą.

Antikatalikų bjaurumas pasireiškia ir vis plintančiu įvairiausių rūšių piktžodžiavimu su bolševikiškų kareivų vulgarizmais Dievo, Kristaus, Dievo Motinos, Jono Pauliaus II, kun. J. Popeliuškos ir kitų mūsų šventenybių atžvilgiu. Neįmanoma visų suminėti, nes net ir žiniasklaida ne visus juos perteikia. Genitalijos ant Kristaus Kryžiaus, nešvankus piktžodžiavimas prie Smolensko kryžiaus ir jo gerbėjų šmeižimas, akivaizdu, leidus valstybinei ar municipalinei valdžiai; Liturgijos Čenstokavoje puolimas, valstybės veikėjų atvirkščiai interpretuotas; bažnyčių ir religinių paminklų statybos kritika; tyčiojimasis iš Bažnyčios ir vienuolijų, kad nori atgauti komunistų užgrobtą turtą; nuolatinis dvasininkų apkalbinėjimas be įrodymų ir įtariamųjų pavardžių nurodymas, o tuo tarpu nieko nedaroma neabejotinų žmogžudžių atžvilgiu; vieno dienraščio priedas „Kapelanka" beveik kasdien plūsta, įžeidinėja Bažnyčią, dvasininkiją ir uolius katalikus, o to paties dienraščio „kapelionas" „paskelbė", kad kun. Popieliuška neturėjo reikalingų dorybių, kad būsų paskelbtas šventuoju, nes buvo netolerantiškas, pasaulietiška marksistinė etika ir ateizmas jam buvo tiesos ir laisvės neigimas, jį gelbėjo tik tai, kad marksistiniai ateistai negerbė kito laisvės. Radijas kartą parodijavo žodžius „Bože, coš Polskę"; dažnai tyčiojamasi iš tų, kurie viešai šaukiasi Dievo. Kultūros Kongresui, rengiamam Lenkijos pirmininkavimo ES proga, jau parengtos tarp kitų ir tam tikros kalbos, sąmoningai pajuokiančios ir niekinančios Lenkiją. Lenkijos katalikybės priešininkai tiesiog šėlsta - ir viskas jiems galima.

Satanistinio muzikinio ansamblio Behemoth lyderis laimėjo teismo procesą, kai katalikai padavė jį į teismą, apkaltinę 2007 m. scenoje plėšius Šventąjį Raštą, vadinus jį „melagysčių rinkiniu" ir mėčius skutus žiūrovams su vulgariais žodžias apie Bibliją. Behemoth hebraijiškai begemotas, tačiau religinėje literatūroje jis buvo šėtono simbolis(pav., Jobo 40, 15-24). Teismas nusprendė, kad jo elgesys atitiko „Behemotho grupės meninę formą ir poetiką". Katalikai turėjo apmokėti teismo išlaidas. Šalis verčiama tikrais pamišėlių namais. Ansamblio lyderį KRRiT apdovanojo pasirodymu per valstybinę televiziją. Galima piktžodžiauti Dievui, bet „piktžodžiauti" šėtonui draudžiama. Ir ši idėja gali būti skirta eksportui. Mūsų valdžia pagal ES programą turi paremti Libiją tik milijonu zlotų, bet pirmiausia turi mokyti libiečius „demokratijos". Juk turi specialistų. Tokį, kuris plėšys Koraną scenoje, apmėtys Mahometą ir net Alachą vulgarizmais ir taip mokys liebiečius demokratijos, tolerancijos ir savikritikos. O jei libiečiai paduotų jį į teismą, prieš tai jo neužmušę, tai gautų nuosprendį, kad viskas atitiko „liberalios kūrybos poetiką", kuri „blogį laiko gėriu", o jie esą bukagalviai. Jei libiečiai rūpintųsi skaitmenine televizija, tai mūsų KRRiT atsakytų, kad įrengs ją, bet izraeliečiams Libijos teritorijoje, o ne musulmonams, nes religija neturi nieko bendra su viešuoju gyvenimu. Nebent libiečiai atsisakytų islamo ir remtų PO. Tokia mūsų poetika ir logika.

O remdamasi šia „poetika", KRRiT nuo pavasario nenori suteikti televizijaiTrwam vietos skaitmeniniame multiplekse, nors kai kurios kitos gavo po kelias. „Kliūtys" yra išgalvotos. Svarbiausia priežastis ta, jog televizijaTrwam yra katalikiška bei patriotiška ir paprasčiausiai neremia PO. Tai tikriausiai priešrinkiminis mūsų „demokratijos" šantažas šalyje, kurioje yra apie 90% katalikų. Tiek pat katalikų miega visuomeninėje bei politinėje srityse ir laukia „kaip riteriai Tatruose". O Lenkija virsta getu katalikams. Pagaliau daugelis visuomeninių katalikiškų institucijų nuolat yra niekinamos, kontroliuojamos, net gąsdinamos, pavyzdžiui t. dr. Tadeušas Rydzykas, kuris jau daug metų demonstratyviai atmetamas už priešinimąsi pseudoliberalizmui, už viešą katalikybės palaikymą ir už meilės Lenkijai žadinimą, o to negali pakelti beprotiškosios šiandieninės srovės. Kartu su t. T. Rydzyku atmetami milijonai geriausių lenkų. Be to, valdžios organai tvirtina, kad ir Episkopatas yra už juos. Tuo tarpu faktiniai ir pavojingi valstybiniai nusikaltimai silpnai tiriami; 2010 m. jų buvo 400, tačiau negirdėti, kad bet keletas būtų išaiškinti.

Mūsų valdžios ir PO nariai dega noru libiečius mokyti demokratijos. Tuo tarpu mūsų šalyje dešimtys, net šimtai universitetų profesorių ir tūkstančiai katalikų inteligentų siunčia protesto laiškus, iškeliančius įvairių veikėjų piktnaudžiavimus ar net nusikaltimus, tačiau valdžios organai tyli, tikriausiai iš paniekos atviriems katalikams. O kad tai panieka, matyti iš to, kad jei tokį laišką išsiunčia nors vienas žydas, tai į jį reaguojama nedelsiant. Matyt, turime tokią izraelietišką demokratiją".

PO ir SLD neseniai Seime atmetė katalikų ir visų dorų žmonių projektą dėl gyvybės apsaugos. Jie visiems deputatams liepė balsuoti prieš, o 15 PO deputatų, balsavusių už gyvybę, turės būti nubausti. Tai ar premjeras Donaldas Tusk, liberalas ir demokrtas, yra gyvybės ir žmonių sąžinės viešpats? Tai kažkas siaubinga. Kaip katalikai gali tai ištverti? Tik žiūrėti, kaip PO ir SLD, naudodamosi rimbu, nutaria, jog „lenkiškumas yra nenormalumas", o „normalumas" - tai lenkiškumo atsisakymas. Tos pačios partijos Seime priėmė nutarimą dėl šimtųjų lenkų Jaunimo organizacijos metinių, bet jau nesiejant jos su Dievu ir paminint jos narių dalyvavimą bolševikų-lenkų kare, kad neerzintų „ponios" Rusijos.

Tarp 13 naujosios Žiniasklaidos etikos tarybos narių nėra nė vieno, susijusio su katalikiškomis organizacijomis. O juk nekrikščioniškoji ar antikrikščioniškoji etika nėra visuotinė ir objektyvi. Apskritai esame tarsi viešųjų antikatalikų okupuoti. SLD valdant katalikų nebuvo galima priimti į specialiąsias tarnybas, vadinasi, šalį valdo svetima valdžia. Visama kultūriniame pasaulyje kuriama antikatalikška atmosfera. Iš lenkų, ypač jaunimo, širdžių išstumiama religija nedorovingais filmais, menu, literatūra, poezija, teatru, kabaretais; pavyzdžiui, Jano Pietrzako kabaretas, tikrai katalikiškas ir patriotiškas, aiškiai diskriminuojamas. Taip pat įvairiuose istoriniuose veikaluose apie didžiuosius lenkus būtinai turi būti įmaišyta kokia smulkmena, sumenkinanti didvyrišką personažą. Plinta įvairiausi pasakojimai ir gandai, juokiamasi iš lenkų katalikų, panašiai kaip vadinamuosiuosepolish jokės, kuriuos pasakoja Amerikos žydai. Net nuolat kartojamos paskalos gali turėti labai blogų padarinių. XIX a. Kinijoje konfucianistai, įniršę, kad katalikybė sparčiai plinta ypač dėl karitatyvinės veiklos, ėmė skleisti paskalas ir kaltinimus, kad našlaičius globojančios vienuolės juos marina badu, žudo, iširna jų širdis magijos apeigoms bei išlupa akis fotoaparatų linzėms gaminti. Deja, tai sukeldavo ginkluotus našlaičių namų užpuolimus ir seserų žudynes. Apskritai privačiu būdu negalima įveikti blogos atmosferos valstybėje, kurią toleruoja ar net remia valdžia ir žiniasklaidos priemonės. Pavyzdžiui, ant karinių nusikaltėlių antkapių Vloclavke užrašyta: „žuvo gindamas tėvynę" (skaityk: sovietų okupuotą), o Armijos Krajovos kariai, tikrieji Tėvynes gynėjai, kuriuos anie nužudė, guli bendrame kape nenurodžius pavardžių. Ir dauguma žmonių į tai nebereaguoja.

Yra nuomonių, ypač tarp postkomunistų ir demoralizuotų liberalų, kad Varšuvos sukilimas buvo „lenkiška kvailystė". Tačiau toks požiūris jau yra tragedija, nes traktuoja žmogų kaip gyvulį, kuriam nereikia laisvės, kuriam turi būti svarbu tik materialinė nauda; toks požiūris kyla, manant, kad galima reguliuoti didžiuosius tautos ir istorijos įvykius ir jais disponuoti kaip vinių gamyba. Laikantis tokio požiūrio, buvę kvaila gintis nuo vokiečių 1939 m., nuo sovietinės Rusijos; vėliau kurti ginkluotą pasipriešinimo sąjūdį; taip pat tikra kvailystė buvęs 1956 m. Poznanės sukilimas bei visi streikai, nežinant, ar jie pavyks, ar ne, ir pagaliau baisi kvailystė buvęs didvyriškas sukilimas Varšuvos gete. Ir, žinoma, kad „neprotingai" nežūtum, reikėję visiškai atsiduoti gestapui ir NKVD. Atrodo, kad tokie valdžios žmonės pripažįsta IV a. pr. Kr. kinų filosofo Zhuango (Chuang Tzu) principą: „Valdžia turi pripildyti žmonių pilvus ir ištuštinti protą bei sąmonę".

Apskritai be galo stebina tas viską, kas didu, gera, žmoniška ir šventa, naikinančio liberalizmo populiarumas ir pasisekimas. Jau net naujoji labiausiai mūsų garbinamo sąjūdžio „Solidarnošč" vadovybė atsisakė savo pirminės integralinės misijos ir apsiribojo tik mokesčių dydžio nustatymu. Tai truputį primena skęstančio laivo jūreivių reikalavimą padidinti algą. Tačiau PO turi didelius gabumus pavergti lenkų laisvę.

Katalikas kaip pilietis

Kylas klausimas, kodėl lenkų katalikai taip lengvai leidžiasi išstumiami iš valstybinės ir vadovavimo politinės scenos. Mūsų priešininkai atsako trumpai: todėl, kad esame nevykėliai ir tamsuoliai. Bet pabandykime rasti keletą tikrųjų priežasčių. Atrodo, kad jos yra tokios:

■   įsitvirtinęs požiūris, kad valstybės politika yra nešvarus dalykas, net nemoralus: dėl tos pačios priežasties anksčiau katalikai neužsimdavo prekyba.

■    Požiūris, kad kova dėl valdžios nesuderinama su nusižeminimu, nuolankumu, kuklumu ir artimo meile; apskritai šiandien yra užmirštas šventojo ir politiko idealas.

■  Žlugusi idėja, kad tikintis žmogus turi kurti laikinąjį gyvenimą ir būti jo šeimininkas, nes jis tarsi turi užsiimti tik dangumi.

b Neįžvalgus ir neteisingas daugelio teologų mokymas, tarytum reikia tik melstis ir kliautis tik Aukščiausiojo Apvaizda. Jie pamiršta, kad protingo, laisvo ir kūrybiško žmogaus rūpinimasis savimi yra Dievo Apvaizdos sudėtinė dalis. Melstis ir liudyti reikia visada ir visur, tačiau ypač tvarkant visuomenės ir viso pasaulio gyvenimą pagal Dievo planą. Tikriausiai viešieji ateistai taip ryžtingai ir staigiai mus įveikė dėl to, kad jie geriau už mus suvokė, jog tikrai tikintis žmogus, tikras katalikas tarsi iš prigimties yra varžovas to žmogaus, kuris save laiko vieninteliu pasaulio valdovu.

Individualiu požiūriu lenkų katalikai (ir jų veikiami taip pat kiti žmonės) yra religingi, protingi, idėjiški, inteligentiški, švelnūs, kilnūs, mėgsta svetimų tautų žmones, jei jie jų be paliovos nespjaudo, objektyvūs, savikritiški, pasiaukojantys, socialūs, aktyvūs, patriotiški, sutariantys, svetingi, simpatiški, apdovanoti nuostabia vaizduote, poetiškumu ir optimizmu. Taip mus iš esmės išauklėjo katalikybė, sustiprinusi mūsų vidinę šviesą, asmens orumą, garbę ir kilnų išdidumą. O kad pasitaiko išimčių, tai tik idiotas gali laikyti „vieną" aukščiau nei tūkstančius ar milijonus. Deja, netrūksta žmonių, norinčių mus sunaikinti, nes juos gundo tai daryti mūsų romumas, kantrybė ir pasitikėjimas žmogumi, o tai laikoma silpnumu, bejėgiškumu.

Parodyk savo vertę, orumą

Deja, Lenkija vaizduojama tamsiomis spalvomis, ypač rinkimų laiku. PO sutraukė visas savas ir nesavas pajėgas ir nesirenka priemonių, kad tik laimėtų rinkimus Lenkijos ir Bažnyčios nenaudai. Su tokia neapykanta ir taip melagingai naikinama PiS ne tik kaip besivaržanti dėl valdžios kadencijos partija, bet greičiau kaip partija, kuri yra patriotiška, susijusi su Bažnyčia ir visa dvasine ir kultūrine Lenkijos ateitimi. Baisiausias čia dalykas yra visuotinis politinis veidmainingumas, melagingumas. Dieną ir naktį dainuoja kažkoks vienbalsis choras, kaip sakoma, „kaip iš natų". Kas jiems parašė tokią partitūrą? Tik jau ne katalikai ir ne lenkai, o kažkokie liberalūs internacionalistai. Paprasčiausiai to negalima ištverti. Meluojama kiekviename žingsnyje. Žmogus mėgsta meluoti, net būti truputį apmeluotas. Štai viena sutuoktinių pora ateina pas kitus sutuoktinius. „Kaip puiku ir skanu", - sako viešnia. „Ar pati tai gaminai? Galėtum pateikti ant karališkojo stalo". Paskui, nuoširdžiai atsibučiavę, išeina. Sėda į automobilį Ji sako „Mane kažko pykina. Ji visai nemoka gaminti". - „Tai ko taip ją gyrei?" - „Na. norėjau padaryti jai malonumą. Ji tokia vargšė. Jos vyras toks netikęs ir kvailas". Tačiau didžiosios politikos reikaluose turi būti puoselėjamas santūrumas, tiesa, atsakomybė ir orumas bei taurumas.

Katalikas neturi leistis apgaudinėjamas tų, kurie kalba „iš natų", o ne iš širdies, sąžinės bei meilės Lenkijai ir Dievui. Sakoma: reikia rinkti gerus ir protingus žmones. Koks apgaulingas šis šūkis! Juk geriausias žmogus kaip partijos delegatas turės elgtis taip, kap jam nurodys partija ir jos vadas. Kaip įsitikinome, faktiškai visada balsuojama prieš sąžinę, jei turi būti įvykdyta politine ir socialinė programa, nors ji bloga, kartais net amorali, ir tai liberalizme atsitinka labai dažnai Todėl reikia balsuoti tik už partiją ir programą, už gerą partiją, be to, stipriausią, nes silpnosios išnyks, o žmogaus vertė politikoje yra antraeilis dalykas. Balsuoti už mažas grupeles neprotinga. Už deputatą būtų galima balsuoti pagal jo vertę tik tuomet, jei nebūtų partijų. O šiaip tai partijos jau save išrinko, o mes tik aprobuojame. Tokie rinkimai ne daug kuo skiriasi nuo buvusiųjų LLR.

Kaip ten bebūtų, katalikai privalo aktyviai įsijungti į politinį gyvenimą ir imti reikalus į savo rankas. Taip liepia Dievas: „Pripildykite žemę ir valdykite ją"(Pr 1, 28).Reikia viešpatauti savojoje Lenkijoje! Nebūkime silpnadvasiai! „Nors Lenkijos religijai gresia vis didesnis pavojus, tačiau katalikai išgelbės Lenkiją"(prof Z. Krasnodębski).O blogį reikia „nugalėti gerumu"(Rom 12. 21) - religiniu, dvasiniu, moraliniu, taip pat ir ekonominiu, tautiniu, valstybiniu, politiniu, minties, širdies ir gerų, didžių darbų gerumu. Turime pakeisti tokią padėtį, kai atviri katalikai laikomi „nepiliečiais", išstumtais iš visuomeninio ir valstybinio gyvenimo. Pasak dabartinių vertintojų, katalikai taps pilnateisiais „piliečiais" tik tada, kai visuomeniniame gyvenime elgsis kaip ateistai, liberalai ir atmetantys klasikinį patriotizmą. Tokie yra visa naikinančios amoralios liberaliosios sistemos klastingumas ir veidmainingumas.

 

 

Iš lenkų laikraščio Nasz Dziennik

Naujausi straipsniai

Design by Joomla